Przegląd Psychologiczny 2000, TOM 43, NR 1

1. Jan Strelau,
Tadeusz Tomaszewski (1910-2000). Twórca Warszawskiej Szkoły Psychologicznej

2. Teresa Rzepa,
Kazimierz Twardowski jako organizator uniwersyteckich środowisk psychologicznych
KAZIMIERZ TWARDOWSKI AS AN PROMOTOR OF UNIVERSITY PSYCHOLOGICAL CIRCLES

3. Elżbieta Aranowska, Jolanta Rytel,
Nowe ujęcie problematyki mocy testów statystycznych
NEW APPROACH TO THE PROBLEMS OF STATISTICAL TESTS POWER

4. Elżbieta Hornowska,
Stronniczość testów psychologicznych: problemy metodologiczne - konsekwencje społeczne
PSYCHOLOGICAL TEST BIAS: METHODOLOGICAL PROBLEMS - SOCIAL CONSEQUENCES

5. Stanisław A. Witkowski, Sławomir Liski,
Walidacja Kwestionariusza Ról Zespołowych: A Self-Perception Inwentory R. M. Belbina
VALIDATION R. MEREDITH BELBIN`S SPI FOR A TEAM-ROLES MEASUREMENT

6. Maria J. Kliś,
Znaczenie zasobu leksykalnego w procesie rozumienia tekstu
THE SIGNIFICANCE OF THE LEXICAL RESOURCE IN THE PROCESS OF UNDERSTANDING A TEXT

7. Małgorzata Kossowska, Hanry Schouwenberg,
Inteligencja, osobowość i osiągnięcia szkolne
INTELLIGENCE, PERSONALITY AND ACADEMIC ACHIEVEMENT

8. Santo Di Nuouo,
Diagnoza zaburzeń osobowości typu „borderline" za pomocą testu Rorschacha
A DIAGNOSIS OF THE BORDERLINE PERSONALITY DISORDER BY MEANS OF THE RORSCHACH TEST

9. Ewa Zwolińska,
Pomiar procesu usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych
MEASUREMENT OF PERCEPTION AND MOTORIC FUNCTIONS IMPROVEMENT PROCESS

RECENZJE
Małgorzata Maciejewska
Joseph Wolpe, David Wolpe: „Wolni od lęku. Lęki i ich terapia". Tł. Anna Jarczyk. Kraków: WiR Partner 1999, ss. 175

Beata Bajcar
Grażyna Wieczorkowska-Nejtardt: „Inteligencja motywacyjna. Mądre strategie wyboru celu i sposobu działania". Wyd. Instytutu Studiów Społecznych 1998, ss. 214

SPRAWOZDANIA
Izabela Czyżewska
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji
„Tożsamość osobista i społeczna dzieci i młodzieży"
Szczecin, 12-13 grudnia 1998 r

 


Przegląd Psychologiczny 2000, TOM 43, NR 2


1. Marek Zwoliński,
Systemowe zasoby rodziny a poczucie koherencji u dorosłego dziecka
FAMILY SYSTEM RESOURCES AND THE SENSE OF COHERENCE IN THE ADULT CHILD

2. Katarzyna Majgier,
Internet jako przestrzeń komunikacyjna
THE INTERNET AS A COMMUNICATION SPACE

3. Agnieszka Miklewska, Aleksandra Miklewska,
Związek temperamentu z zachowaniami agresywnymi i zagrożeniem uzależnieniem od alkoholu w świetle regulacyjnej teorii temperamentu J. Strelaua: Sprawozdanie z badań
THE RELATIONSHIP BETWEEN TEMPERAMENT AND AGGRESSIVE BEHAVIOUR AND THE THREAT OF DEPENDENCE ON ALCOHOL IN THE LIGHT OF J. STRELAU’S REGULATORY THEORY OF TEMPERAMENT: A REPORT ON THE RESEARCH

4. Hanna K. Ulatowska, Maria Sadowiska, Danuta Kądzielowa, Jan Kordy,
Badanie sprawności językowo – poznawczych na materiale przysłów: zagadnienia metodologiczne
INVESTIGATIONS OF LINGUISTIC AND COGNITIVE ABILITIES OF PROVERB PROCESSING: METHODOLOGICAL ISSUES

5. Jerzy Koniarek, Bohdan Dudek, Maria Szymczak,
Kwestionariusz do pomiaru zespołu zaburzeń po stresie urazowym (K-PTSD) – zastosowanie PTSD-Interview Ch. Watsona i jego współpracowników w badaniach grupowych
A QUESTIONNAIRE TO ASSESS THE SUNDROME OF POST-TRAUMATIC DISORDERS (K-PTSD) THE USE OF CH. WATSON AND OTHERS PTSD-INTERVIEW IN GROUP RESEARCH

6. Małgorzata Kossowska,
Sztywność a sposób funkcjonowania poznawczego
RIGIDITY AND MODES OF COGNITIVE FUNCTIONING

 

RECENZJE
Urszula Jakubowska
Robert S. Robins, Jerrold M. Post: “Paranoja polityczna. Psychopatologia nienawiści”. Książka i Wiedza 1999, ss. 43 (tłumaczenie z języka angielskiego – Hanna Jankowska)

SPRAWOZDANIA
Marcin Farfankowski
Sprawozdanie z seminarium „Metody jakościowe w psychologii”

POLEMIKI
Zdzisław Chlewiński
Refleksje o seminarium magisterskim

 


Przegląd Psychologiczny 2000, TOM 43, NR 3

 

LIST

 

1. Agnieszka Borowiak, Piotr Szarota,
Psycholodzy nad mapą Europy
CULTURE AND PSYCHOLOGY: A CASE OF EUROPE

2. Maria Jagodzińska,
Amnezja dziecięca. Dlaczego nie pamiętamy wczesnego dzieciństwa?
CHILDHOOD AMNESIA. WHY DON'T WE REMEMBER OUR EARLY CHILDHOOD?

3. Marek Zwoliński,
Kontrowersje dotyczące struktury czynnikowej Kwestionariusza Orientacji Życiowej (skali SOC) A. Antonovsky'ego i ich rozstrzygnięcie w odniesieniu do próby uczniów ostatnich klas średnich szkół zawodowych
CONTROVERSIES CONCERNING FACTOR STRUCTURE OF ANTONOVSKY`S ORIENTATION TO LIFE QUESTIONNAIRE (SOC SCALE) AND THEIR SOLUTION FOR A SAMPLE OE VOCATIONAL

4. Karolina Krysińska,
Empatia pracowników służby zdrowia a ich gotowość do udzielania pomocy pozamedycznej pacjentom po próbach samobójczych
EMPATHY OF MEDICAL DOCTORS AND NURSES AND THEIR READINESS TO HELP PATIENTS WHO HAVE ATTEMPTED SUICIDE

5. Tomasz L. Tyra,
Depresyjni rodzice i ich dzieci
DEPRESSIVE PARENTS AND THEIR CHILDREN

6. Tomasz Sękowski,
Regulacyjna funkcja temperamentu w adaptacji pracowników niewidomych do różnych środowisk pracy
REGULATIVE FUNCTION OF TEMPERAMENT IN THE ADAPTATION OF BLIND WORKERS TO DIFFERENT WORKING ENVIRONMENTS

7. Andrzej Strzałecki, Dorota Kot,
Osobowościowe wymiary twórczej przedsiębiorczości
PERSONALITY DIMENSIONS OF THE INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP

8. Czerw Agnieszka,
Poziom optymizmu a styl twórczego zachowania się. Analiza zależności
THE LEVEL OF OPTIMISM VERSUS THE STYLE OF CREATIVE BEHAVIOUR: AN ANALYSIS OF CORRELATION

 

SPRAWOZDANIA
Małgorzata Puchalska-Wasyl
Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Dialogicznego Self w Nijmegen, 23-26 czerwiec 2000 r.


RECENZJE
Czesław S. Nosal
Czterdzieści lat badań nad temperamentem. Refleksje wokół książki „Psychologia temperamentu" autorstwa profesora Jana Strelaua. Warszawa 1998: PWN, ss. 482.

 

 

 

Przegląd Psychologiczny 2000, TOM 43, NR 4

1. Kinga Lachowicz-Tabaczek,

Wpływ tożsamości narodowej na ocenę reprezentantów obcych narodowości: 0 dwóch konsekwencjach narodowej identyfikacji
THE INFLUENCE OF NATIONAL IDENTITY ON THE EVALUATIONOF THE REPRESENTATIVES OF FOREIGN NATIONS: ON TWO CONSEQUENCES OF NATIONAL IDENTIFICATION

2. Bogdan Wojciszke, Wiesław Baryła,
Potoczne rozumienie moralności: pięć kodów etycznych i narzędzie ich pomiaru
LAY UNDERSTANDING OF MORALITY: FIVE ETHICAL CODES AND THEIR MEASUREMENT

3. Wiesław Baryła, Bogdan Wojciszke,
Potoczne rozumienie moralności: badania psychologicznej realności etyki godności i etyki produktywności
LAY UNDERSTANDING OF MORALITY:STUDIES ON PSYCHOLOGICAL REALITY OF ETHICAL CODES OF DIGNITY AND PRODUCTIVITY

4. Agata Patrycja Błachnio, Michał Janson, Zbigniew Zaleski,
Wstyd za polityków
SHAME FOR POLITICIANS

5. Czesław S. Nosal,
Różnice indywidualne w stylach uczenia się i myślenia
INDIVIDUAL DIFFERENCES IN THE LEARNING AND THINKING STYLES, THEIR STRUCTUREAND BEHAVIORAL CONSEQUENCES

6. Elżbieta Januszewska,
Nieśmiałość a poziom lęku u dzieci w młodszym wieku szkolnym
SHYNESS AND THE LEVEL OF ANXIETY IN YOUNG SCHOOLCHILDREN

7. Ewa Czerniawska,
Interprzedmiotowe zróżnicowanie aktywności strategicznej, bezradność intelektualna i osiągnięcia w uczeniu się
INTER-DOMAIN DIFFERENTIATION OF THE STRATEGIC ACTIVITY, INTELLECTUAL HELPLESSNESS AND SCHOOL ACHIEVEMENTS

8. Anna Hebenstreit,
Rozumienie metafor językowych przez osoby o cechach neurotycznych i potencjalnych twórców
THE UNDERSTANDING OF VERBAL METAPHORS BY THE CREATIVE PEOPLE AND THE NEUROTIC PEOPLE

SPRAWOZDANIA
Maria Oleś
Sprawozdanie z 10. Europejskiej Konferencji Osobowości (10th European Conference on Personality, ECP10)

Urszula Jakubowska
Sprawozdanie z 23. konferencji naukowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Politycznej „Hopes and Fears in the Transition to the New Millenium"

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 12:39 - Barbara Cichy-Jasiocha