Przegląd Psychologiczny 2001, TOM 44, NR 1

 

Teresa Rzepa,

Słowo wstępne

 

Danuta Kądzielawa

Wypowiedź

 

1. Ryszard Stachowski,

O psychologii poszukującej swego przedmiotu

PSYCHOLOGY IN SEARCHING FOR ITS SUBJECT-MATTER

 

2. Antonina Gurycka,

Mój punkt widzenia

MY POINT OF VIEV

 

3. Czesław S. Nosal,

W poszukiwaniu psychologii kompletnej - Clark Hull, Edward Tolman, Carl Jung

IN SEARCHING FOR A COMPLETE PSYCHOLOGY - CLARK HULL, EDWARD TOLMAN, CARL JUNG

 

4. Tomasz Maruszewski,

Subtelny czar psychologii poznawczej

THE SUBTLE CHARM OF COGNITIVE PSYCHOLOGY

 

5. Jerzy Bobryk,

James J. Gibson, psychologia poznawcza i metodologia naukowych programów badawczych

JAMES GIBSON, COGNITIVE PSYCHOLOGY AND METHODOLOGY OF SCIENTIFICRESEARCH PROGRAMMES

 

6. Janusz Trempała,

Dwa przełomy w badaniach nad rozwojem psychicznym człowieka

TWO TURNING POINTS IN THE RESEARCH ON HUMAN DEVELOPMENT

 

7. Maria Straś - Romanowska,

I Konferencja Psychologów Life-Span: Miedzy psychologią rozwojową a psychologią rozwoju

THE FIRST LIFE-SPAN CONFERENCE

 

8. Bożydar L. J. Kaczmarek,

Aleksander Romanowicz Łurija: Jeden z wielkich romantyków

A.LURIA:ONE OF GREAT ROMANTICS

 

9. Stanisław Mika,

Leon Festinger...

LEON FESTINGER...

 

10. Teresa Rzepa,

Myśl i praca Kazimierza Twardowskiego „około" opolskiej psychologii

KAZIMIERZ TWARDOWSKI`S WORK AND THOUGHT "ABOUT" POLISH PSYCHOLOGY

 

11. Cezary W. Domański,

Polskie czasopisma psychologiczne w latach 1918 - 2000
THE POLISH PSYCHOLOGICAL JOURNALS BETWEEN 1918-2000

 

 

 

Przegląd Psychologiczny, 2001, TOM 44, NR 2


1. Dariusz Doliński, Michał Ciszek, Kacper Godlewski, Michał Zawadzki,
Huśtawka emocjonalna, bezrefleksyjność i deficyt zasobów poznawczych
EMOTIONAL SEE-SAW, MINDLESSNESS AND COGNITIVE RESOURCES DEFICITS

2. Robert Balas,
Intuicyjny styl poznawczy a rola metafor w twórczości
INTUITIVE COGNITIVE STYTLE AND METAPHOR FUNCTION IN CREATIVITY

3. Zenon Uchnast,
Empatia osobowa: metoda pomiaru
PERSONAL EMPATHY: OPERATIONALIZATION AND MEASUREMENT

4. Aleksandra Jasielska,
Interpretacja komunikatów symbolicznych przez aleksytymików i niealeksytymików
THE INTERPRETATION OF SYMBOLIC COMMUNICATIONS BY ALEXITHYMIC AND NONALEXITHYMIC PATIENTS

5. Bogusław Leszek Block,
Nasilenie psychospołecznych problemów u osób z trwałym uszkodzeniem rdzenia kręgowego
INTENSIFICATION OF PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF PEOPLE WITH PERMANENT SPINAL CORD INJURIES

6. Bogumiła Witkowska,
Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
PERSONALTIY FACTOR IN DETERMINING ATTITUDES TOWARDS PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS

7. Marek Drogosz, Marcin Jaworski,
PrimeCat: Neuronowy model konsekwencji primingu kategorialnego
PRIMECAT:A NEURAL NETWORK MODEL OF CATEGORIAL PRIMING CONSEQUENCES

RECENZJE
Krzysztof Klimasiński

Schlinger Henry D., Jr., Poling Alan: „Introduction to Scientific Psychology“, New York: Plenum Press 1998, ss 363 – 269

 

 

Przegląd Psychologiczny, 2001, TOM 44, NR 3

1. Jan Strelau,
Miejsce konstruktu aktywacji w badaniach nad temperamentem
POSITION OF AROUSAL CONSTRUCT IN THE RESEARCH ON THE TEMPERAMENT

2. Stanisława Tucholska,
Chritiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego etapy rozwoju
MASLACH THEORY OF BURNOUT

3. Małgorzata Przybyłek, Michał Slawik, Józef K. Gierowski,
Sprawcy zabójstw w Polsce: nowa próba analizy typologicznej z zastosowaniem Facet Theory
CRIME PERPETRATORS IN POLAND: AN ATTEMPT A NEW TYPOLOGICAL ANALYSIS WITH THE USE OF FACET THEORY

4. Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosińska-Dec,
Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem: empiryczna analiza kierunku zależności
SENSE OF COHERENCE AND DOPING STYLES: AN EMPIRICAL ATTEMPT TO DEFINE THE DIRECTION OR RELATIONSHIP.

5. Małgorzata Puchalska-Wasyl,
Zjawisko wielogłosowego self i jego rola w twórczości literackiej i naukowej
THE PHENOMENON TO LITERARY AND SCIENTIFIC CREATION

SPRAWOZDANIA
Magdalena Podolska
Sprawozdanie z II Konferencji Ogólnopolskiej „O języku i komunikowaniu się w psychologii” Szczecin, 20-21 października 2000 roku


Justyna Trepka-Starosta

Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej na temat: „Psychologiczne i psychiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych uregulowań prawnych” Katowice, 16-18 maja 2000 roku

 

 


Przegląd Psychologiczny 2001, TOM 44, NR 4

 

1. Robert J. Sternberg,
Próba weryfikacji teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu poprzez operacje konwergencyjne
CONSTRUCT VALIDATING THEORY SUCCESSFUL INTELLIGENCE THROUHG CONVERGING

2. Joanna Sokołowska,
Zgodność ocen ryzykowności z modelami oczekiwanego ryzyka (część 1)
VIOLATIONS IF THE EXPECTATION PRINCIPLE IN RISK JUDGMENT: AN EMPIRE PROOF (PART I)

3. Joanna Sokołowska, Kornel Świątnicki, Andrew Pohorille,
Empiryczna trafność dymensjonalnego modelu oceny ryzyka (część 2)
EMPIRICAL VALIDITY OF A DIMENSIONAL MODEL OF PERCEIVED RISK (PART II)

4. Krystyna Skarżyńska, Piotr Gacparski,
Motywy wyboru studiów psychologicznych: orientacje wobec studiów i zawodu
THE MOTIVES TO CHOOSE PSYCHOLOGICAL STUDIES AND ORIENTATIONS TOWARDS STUDIES AND PROFESION

5. Agata Gąsiorowska,
Kupowanie kompulsywne – zjawisko, jego determinanty i konsekwencje: przegląd badań
COMPULSIVE BUYING: PHENOMENON, DETERMINING FACTORS AND CONSEQUENCES

6. Magdalena Marszał-Wiśniewska,
Wychowawcze uwarunkowania orientacji na stan: jak można nie wykształcić silnej woli
EDUCATIONAL ANTECEDENTS OF STATE ORIENTATION: HOW IS POSSIBLE NOT TO DEVELOP STRONG WILL?

7. Bohdan Dudek, Andrzej Wichrowski,
Zastosowanie modelu Wielkiej Piątki w badaniach selekcyjnych do zawodu strażaka
APPLICATION OF THE BIG FIVE MODEL FOR THE PURPOSE OF SELECTED IN FIRE SERVICE

8. Krzysztof Jodzio, Walenty M. Nyka, Wioleta Taraszkiewicz,
Zaburzenia czytania i pisania u osób z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu
READING AND WRITING DISTURBANCES IN PATIENS WITH WRIGHT HEMISPHERE DAMAGED

RECENZJE
Piotr Oleś
Trzy podręczniki: czyli z czego będziemy studiować psychologię osobowości.

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 12:40 - Barbara Cichy-Jasiocha