Przegląd Psychologiczny 2003,TOM 46, NR 1
 
1. Danuta Borecka-Biernat,
Kwestionariusz radzenia sobie w trudnych społecznie sytuacjach
THE QUESTIONNAIRE OF COPING STRATEGY IN DIFFICULT SITUATIONS

2. Małgorzata Kossowska,
Poznawcze mechanizmy radzenia sobie ze złożonością informacyjną
MECHANIZMS OF DEALING WITH COGNITIVE COMPLEXITY

 

3.Hanna Brycz,
Determinizm prawidłowości psychologicznych a trafność spostrzegania własnych i cudzych zachowań
DETERMINISM AND THE OTHER CHARAKTERISTIC OF BIASES: THE ACURATE PERCEPTIONS OF BIASES IN ONE`S OWN BEHAVIOR AND IN THE BEHAVIOR OF OTHERS.

4. Anna Szalkowska, Piotr Francuz,
Rozumienie informacji prasowej: badania psychologiczne
UNDERSTANDING PRESS INFORMATION: PSYCHOLOGICAL RESEARCH

5. Piotr Tomaszewski,
Przyswajanie języka migowego przez dziecko głuche rodziców głuchych
THE ACQUISITION OF SIGN LANGUAGE BY DEAF CHILD DEAF PARENTS

RECENZJE
Elżbieta Anita Bajcar
Frederick Crews i jego krytycy: „Wojna o pamięć. Spór o dziedzictwo Freuda”. Tłuum. Urszula Krzysztonek, Jadwiga Wrońska, Leszek Wroński, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001.

Maria Ligęza
Barbara Szmigielska: „Marzenia senne dzieci”, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2002, Monografie FNP, Seria Humanistyczna.

Czesław S. Nosal
Holistyczna psychologia Junga. Zenon Waldemar Dudek: „Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej”. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia.

 


Przegląd Psychologiczny 2003, TOM 46, NR 2
   
1. Alicja Grochowska,
Poziom ekstrawersji a percepcja reklamy kontrowersyjnej
EXTRAVERSION AND PERCEPTION OF CONTROVERSIAL ADVERTISEMENT

2. Dorota Rutkowska,
Wpływ uprzedniej aktywizacji automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania na operowanie pojęciami aksjologicznymi u osób o różnym stopniu ich ukształtowania
THE INFLUENCE OF PREVIOUS AUTOMATIC AND REFLEXIVE EVALUATION SYSTEM ACIVATION ON OPERATING THE AXIOLOGICAL CONCEPTS IN PEOPLE WITH DIFFERENT LEVEL OF AXIOLOGICAL VALUES DEVELOPMENT

3. Dorota Kornas-Biela,
Psychodynamiczny nurt w psychologii prenatalnej: wybrane problemy z obszaru prokreacji
A PSYCHODYNAMIC APPROACH IN PRENATAL PSYHOLOGY: SOME REPRODUCTIVE PROBLEMS

4. Błazej Szymura, Agnieszka Waluszko, Dariusz Stachów,
Neurotyzm i lęk jako determinanty procesów przetwarzania informacji
NEUROTISM AND ANXIETY AS DETERMINATES COGNITIVE PROCESSING OF INFORMATION

5. Beata Mirucka,
Poszukiwanie znaczenia cielesności i ja cielesnego
RECOGNIZING THE SIGNIFICANTE OF EMBODIMENT AND THE BODY SELF

SPRAWOZDANIE
Jarosław Klebaniuk
Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość” Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, Katedra Psychologii, Kraków, 22-24 październik 2002 r.

RECENZJE
Renata Dąbrowska
Bogusława Lachowska, Mariola Łaguna (red.): „Draw-a-family Test in Psychological Research” Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2002, ss. 160.

 

 


Przegląd Psychologiczny 2003, TOM 46, NR 3

1. Maria Jarymowicz,
O utajonych przejawach atrakcyjności i awersyjności podobieństwa JA – INNI
DETERMINISM AND THE OTHER CHARAKTERISTIC OF BIASES: THE ACURATE PERCEPTIONS OF BIASES IN ONE`S OWN BEHAVIOR AND IN THE BEHAVIOR OF OTHERS

2. Marcin Bandurski, Tadeusz Gałkowski,
Rozwój rozumowania przez analogię u dzieci głuchych a komunikacja w języku migowym
THE DEVELOPMENT OF ANALOGICAL REASONING IN DEAF CHILDREN AND SIGN LANGUAGE COMMUNICATION

3. Sławomir Śpiewak, Joanna Ziaja, Dariusz Doliński,
Wpływ przeciążenia poznawczego na dostępność zasobów: efekt rozgrzania poznawczego
THE IMPACT OF COGNITIVE LOAD ON THE AVAILABILITY OF COGNITIVE RESOURCES: THE WARM-UP EFFECT

4. Irena Dzwonkowska,
Nieśmiałość i jej korelaty
SHYNESS AND IT`S CORRELATES

5. Wojciech Kulesza, Andrzej Nowak,
Lubię Cię, bo jesteśmy dobrze zgrani: wpływ koordynacji na pozytywne nastawienie w relacjach społecznych
I LIKE YOU BECAUSE WE ARE IN SYNC: THE ROLE OF INTERPERSONAL COORDINATION IN LIKING

SPRAWOZDANIA
Michał Grygielski, Alicja Czerederecka
Metoda projekcyjna w psychologii - tradycja, aktualne wyzwania, perspektywy rozwoju. Sprawozdanie z XVII International Congress of Rorschach and Projective Methods, Rzym, 9-14 września 2002 r. s. 339

Justyna Trepka-Starosta
Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Zastosowanie Psychologii  Klinicznej w Praktyce Sądowej na temat„Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich - podłoże, geneza, motywy "Katowice, 9-11 grudzień 2002 r. s. 345

RECENZJE
Magdalena Ziarko
Augustyn Bańka, „Społeczna psychologia środowiskowa”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2002, s. 351

 Przegląd Psychologiczny 2003, TOM 46, NR 4

1. Małgorzata Kossowska,
Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia
INDIVIDUAL DIFFERENCES IN NEED COGNITIVE CLOSURE

2. Włodzisław Zeidler,
Metodologiczne problemy psychologii niemieckiej w II połowie XX wieku
THE METHODOLOGICAL PROBLEMS OF GERMAN PSYCHOLOGY IN THE SECOND HALE OF THE TWENTIETH CENTURY

3. Dorota Karwowska, Maria Jarymowicz,
Dostrzeganie pozytywnych i negatywnych stron patriotyzmu: o złożoności standardów wartościowania u osób o różnym stopniu dystynktywności schematu JA
PERCEIVING THE POSITIVE AND NEGATIVE SIDES OF PATRIOTISM: ON THE SELF-SCHEMA DISTINCTIVITY AND THE COMPLEXITY OF THE EVALUATIVE STANDARDS

4. Agata Sierota,
Płeć a strategia samoutrudniania
SEX AND SELF-HANDICAPPING STRATEGY

5. Bogdan Wojciszke, Artur Mikiewicz,
Nacisk rodziców na moralność i sprawność w wychowaniu chłopców i dziewcząt
HOW PARENTS STRESS MORALITY AND COMPETENCE IN SOCIALIZATION OF BOYS AND GIRLS

6. Ewa Czerniawska, Andrzej Hankała,
Ejdetyzm - przegląd koncepcji teoretycznych i badań
EIDETISM - A REVIEW OF THEORETIC CONCEPTIONS AND RESEARCH

RECENZJE
Sylwia Seul
Celina Timoszyk-Tomczak „Strategie konstruowania własnej przyszłości" Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2003

SPRAWOZDANIA
Barbara Gawda, Magdalena Tyszkiewicz
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji w Chambery (Francja) na temat „Metody projekcyjne - analiza kliniczna i psychopatologiczna"

Tadeusz Marian Ostrowski
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  „Człowiek wobec kryzysu i choroby somatycznej”

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 12:40 - Barbara Cichy-Jasiocha