PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2006, TOM 49, NR 1 

 

ARTYKUŁY

 

1.Anna Borkowska, Agata Gąsiorowska, Czesław S. Nosal,

Kwestionariusz do diagnozy poziomu inteligencji emocjonalnej

QUESTIONNAIRE FOR DIAGNOSIS OF THE EMOTIONAL INTELIGENCE LEVEL (EI)

 

2. Nina Ogińska-Bulik,

Psychologiczne wyznaczniki zespołu wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy policji

PSYCHOLOGICAL PREDICTORS OF BURNOUT SYNDROME IN POLICE OFFICERS

 

3. Małgorzata Zabłocka, Piotr Francuz,

Wpływ zmiennych osobowych na decyzję o sprawowaniu kontroli w sytuacji odpowiedzialności

EFECTS OF PERSON-RELATED VARIABLES ON DECISIONS ABOUT EXERCISING CONTROL IN RESPONSIBILITY-ASSOCIATED SITUATIONS

 

4. Sławomir Śpiewak,

Rozgrzewanie uwagi: wpływ przeciążenia poznawczego na proste i złożone zadania poznawcze

THE WARMING UP OF ATTENTION: THE INFLUENCE OF COGNITIVE EFFORT ON SIMPLE AND COMPLEX COGNITIVE TASKS

 

5. Maciej Karwowski,

Intuicja a twórczość, typy inteligencji i osiągnięcia szkolne

INTUITION AND CREATIVITY, TYPES OF INTELIGENCE AND SCHOOL ACHIEVEMENTS

 

RECENZJE

Anna Wołpiuk-Ochocińska,

Aleksandra Tokarz (red.), „W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005, ss. 174 s. 109

 

Anna M. Ziółkowska,

Robert R. McCrae, Paul T. Costa, Jr. „Osobowość dorosłego człowieka. Perspektywa teorii pięcioczynnikowej", tłum. Beata Majczyna, Kraków: Wydawnictwo WAM 2005, ss. 308 s. 113

 

 

PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2006, TOM 49, NR 2


ARTYKUŁY

 

1. Ewa Czerniawska,

Metapoznanie a inteligencja - przegląd poglądów teoretycznych i wyników badań

METACOGNITION AND INTELLIGENCE - A REVIEW OF THEORETICAL ISSUES AND STUDY RESULTS

 

2. Przemysław Bąbel,

Placebo i nocebo. Próba integracji

PLACEBO AND NOCEBO. AN ATTEMPT TO INTEGRATE THE TERMS

 

3. Anna M. Ziółkowska,

Czy wspomnienia fleszowe są szczególnym rodzajem pamięci autobiograficznej?

ARE FLASHBULB MEMORIES A PARTICULAR KIND OF AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY?

 

4. Piotr Gasparski,

Atrybucyjne wyznaczniki gotowości do zapobiegania zagrożeniom

ATTRIBUTIVE DETERMINANTS OF WILLINGNESS TO PREVENT DANGER

 

5. Monika Parchomiuk,

Obraz siebie a wsparcie społeczne rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

SELF-CONCEPT AND SOCIAL SUPPORT IN PARENTS OF CHILDREN WITH INFANTILE CEREBRAL PALSY

 

6. Piotr Próchniak,

Osobiste znaczenie ryzyka w pracy zawodowej policjantów przygotowujących się o pełnienia misji pokojowej w Kosowie

THE PERSONAL MEANING OF RISK IN THE JOB OF THE POLICEMEN PREPARING FOR THE PACEKEEPING MISSION IN KOSOVO

 

REZENZJE

Magdalena Abramowicz,

Bożydar L. J. Kaczmarek „Misterne gry w komunikację" Lublin: Wydawnictwo UMCS 2005, ss. 214 s. 217

 

Eugenia Mandal,

Todd F. Heatherton, Robert E. Kleck, Michelle R. Hebl, Jay G. Hull (red.), "The social psychology of stigma", New York-London: The Guilford Press 2003, ss. 450 s. 219


PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2006, TOM 49, NR 3

 

Numer tematyczny

Indywidualne wyznaczniki funkcjonowania w różnych sytuacjach

Redaktor numeru Anna M. Zalewska

 

ARTYKUŁY

Anna M. Zalewska,

Od Redaktora numeru

 

1. Bogdan Zawadzki,

Uwarunkowania zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) w grupie ofiar powodzi: rola charakterystyki zdarzenia i jego długotrwałych materialnych następstw oraz reaktywności emocjonalnej

FACTORS INFLUENCING THE POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AMONG FLOOD VICTIMS: THE ROLE OF TRAUMA CHARACTERISTICS, LONG-LASTING MATERIAL FLOOD CONSEQUENCES AND EMOTIONAL REACTIVITY

2. Elżbieta Hornowska,

Temperament a zachowania ryzykowne. Wokół temperamentalnego czynnika ryzyka uzależnień

TEMPERAMENT AND RISKY BEHAVIORST. TEMPERAMENTAL RISK FACTOR OF ADDICTIONS


3. Mariola Łaguna
,

Ogólna samoocena czy przekonanie o skuteczności? Uwarunkowania gotowości do działań przedsiębiorczych u osób bezrobotnych
SELF-ESTEEM OR DOMAIN-SPECIFIC SELF-EFFICACY? PREDICTORS OF ENTREPRENEURIAL INTENTION IN UNEMPLOYED

4. Aleksandra Zakrzewska,

Cechy osobowości i kompetencje społeczne a efektywność zawodowa pracowników firmy konsultingowej

PERSONALITY TRAITS, SOCIAL COMPETENCES AND JOB EFFECTIVENESS IN CONSULTING COMPANY

5. Anna M. Zalewska,

Zadowolenie z pracy w zależności od reaktywności i wartości stymulacyjnej pracy
JOB ATTITUDE ACCORDING TO REACTIVITY AND JOB STIMULATING VALUE

6. Błażej Szymura, Karolina Czernecka, Magdalena Ross, Kamila Śmigasiewicz,

Temperamentalne uwarunkowania uwagowych trybów selekcji informacji

TEMPERAMENTAL DETERMINANTS OF SELECTIVE ATTENTION MODES

7. Magdalena Marszał-Wiśniewska,

Poznawcze strategie regulacji emocji w trudnych sytuacjach życiowych: modyfikująca rola właściwości temperamentalnych i depresyjnych

COGNITIVE EMOTION REGULATION STRATEGIES IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS: THE MODIFYING ROLE OF TEMPERAMENTAL AND DEPRESSIVE PROPERTIES

RECENZJE

Agata Wytykowska,

Jan Strelau „Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań", Gdańsk: GWP 2006, ss. 319 s. 341

 

SPRAWOZDANIA

Kamila Śmigasiewicz,

Sprawozdanie z Konferencji "International Society for the Study of Individual Differences" (Adelaide, South Australia, 18-22 lipca 2005 r.) s. 345

 

 

PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2006, TOM 49, NR 4

 

ARTYKUłY

 

1. Daniel Bar-Tal, Keren Sharvit,
Siła oddziaływania kontekstu przejściowego: przypadek społeczności żydowskiej Izraela
THE POWER OF TRANSITIONAL CONTEXT:THE CASE OF THE IZRAELI JEWISH SOCIETY

2. Dariusz Doliński,
Między młotem a kowadłem: technika karate jako narzędzie wpływu społecznego
A ROCK OR A HARD PLACE: THE KARATE TECHNIQUE AS A TOOL OF SOCIAL INFLUENCE

3. Hanna Brycz,
Strategie samorealizacji w obliczu doznanej porażki
SELF-REGULATION IN THE FACE OF FAILURE

4. Mariola Łaguna,
Nadzieja i optymizm a intencja założenia własnej firmy
HOPE, OPTIMISM AND ENTREPRENEURIAL INTENTION

5. Jan Blecharz,
Psychologia we współczesnym sporcie – punkt wyjścia i możliwości rozwoju
PSYCHOLOGY IN CONTEMPORARY SPORT - STARTING POINT AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT

RECENZJE
Marek Szołdra
Dorota Merecz „Jak zwiększyć swój potencjał, by lepiej radzić sobie ze stresem” . Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2005, ss. 222

Andrzej Łukasik
Richard Lynn “Race differences in intelligence: An evolutionary analysis”. Augusta, GA: Washington Summit Books 2006, ss. 318

SPRAWOZDANIA
Zubik Agnieszka
II Interdyscyplinarna Konferencja „Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych” Wrocław, 5-6 czerwca 2006 roku
Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 12:41 - Barbara Cichy-Jasiocha