Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Prawa Wyznaniowego

zaprasza na

Ogólnopolskie Sympozjum
Funkcje publiczne związków wyznaniowych
połączone z
III Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego

Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006


Program
:

WTOREK, 16 MAJA 2006 r.
14.00  Otwarcie Sympozjum – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Wprowadzenie – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal – Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL
Sesja I. Zagadnienia ogólne
14.20  Funkcje publiczne Kościoła katolickiego w perspektywie historycznej – prof. dr hab. Wacław Uruszczak (UJ)
14.45  Funkcje publiczne kościołów a osobowość publicznoprawna – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (KUL, UKSW)
15.10  Kościół a sprawy publiczne w demokratycznym państwie. Podstawowe zagadnienia prawnoustrojowe współdziałania kościoła i państwa – dr Ryszard Mojak (UMCS)
15.35  Dyskusja
16.30 Kwestia uczestnictwa związków wyznaniowych w wykonywaniu funkcji państwa – stan debaty w USA – prof. dr hab. Tadeusz Zieliński (ChAT)
16.55 Rola związków wyznaniowych w kształtowaniu własnej sytuacji prawnej – doświadczenia włoskie – ks. dr Piotr Stanisz (KUL)
17.20 Dyskusja


ŚRODA, 17 MAJA 2006 r.
Sesja II. Pomoc społeczna
9.00  Prawne formy współdziałania państwa i Kościoła katolickiego w zakresie pomocy społecznej – dr Bogdan Ulijasz
9.25 Pomoc społeczna realizowana przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – dr Jarosław Matwiejuk (UwB, ChAT)
9.50  Pomoc społeczna i charytatywna w Archidiecezji Przemyskiej – ks. dr Józef Bar
10.15  Dyskusja
11.00  Darowizny jako forma wspierania działalności publicznej związków wyznaniowych – ks. dr Tadeusz Stanisławski (KUL)
11.25 Wpłaty 1–go procenta jako forma refinansowania pomocy społecznej – ks. dr Dariusz Walencik (KUL)
11.50 Dyskusja
Sesja III. Działalność edukacyjno – wychowawcza i naukowa
16.00  Nauczanie religii w szkołach publicznych – ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski (UKSW)
16.25 Finansowanie wyższych szkół wyznaniowych ze środków publicznych – mgr Grzegorz Żmij (KUL)
16.50  Udział kościołów w procesie kształcenia i wychowania w ramach systemu oświaty – ks. dr hab. Artur Mezglewski (KUL)
17.15  Edukacja katolicka w Ameryce Łacińskiej i Karaibach – o. prof. dr hab. Wiesław Bar (KUL)
17.40  Dyskusja
20.00 Uroczysta kolacja


CZWARTEK, 18 MAJA 2006 r.
Sesja IV. Małżeństwo w formie wyznaniowej
10.00  Funkcje publiczne duchownego przy zawarciu małżeństwa – ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW)
10.25  Mediacja osoby duchownej w postępowaniu o rozwód i separację – dr Zdzisław Zarzycki (UJ)
10.50  Zawarcie małżeństwa konkordatowego w niebezpieczeństwie śmierci – ks. dr Jan Krajczyński (UKSW)
11.15  Uznawanie przez państwo wyroków sądów kościelnych w sprawach małżeńskich. Czy byłoby pożyteczne przyjęcie takiego systemu w Polsce? – ks. dr Piotr Majer (PAT)
11.40  Dyskusja

Autor: Filip Cieply
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2006, godz. 16:32 - Filip Ciepły