Program I Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym
i lokalnym
 – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania  na Ukrainie” 

19. X (czwartek)

9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.35

Powitanie gości przez władze uczelni.

Wystąpienia zaproszonych gości

Rozpoczęcie obrad

10.35 – 11.15I Sesja ogólna – Programowanie i wdrażanie rozwoju zrównoważonego Sala bankietowa Hotel Victoria
10.35 – 10.55

Prof. dr hab. S. Kozłowski, Programowanie i planowanie rozwoju zrównoważonego

10.55 – 11.15Doc. M. Elbakidze, Międzydyscyplinarne podejście w rozwiązywaniu problemów rozwoju zrównoważonego
11.15 – 11.30Przerwa kawowa
11.30 – 12.00

Sesje równoległe

Sesja komunikatowa I  Finansowanie rozwoju zrównoważonegoSala bankietowa Hotel Victoria

 Dr M. Rudnicki, Zasada zrównoważonego rozwoju w programowaniu i realizacji publicznych inwestycji proekologicznych

Dr P. Bryła, Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Mgr B. Bartniczak, Pomoc publiczna na ochronę środowiska w nowych państwach Unii Europejskiej

 Sesja komunikatowa II Zrównoważony rozwój na szczeblu regionalnym i  lokalnymSala bilardowa Hotel Victoria

Prof. dr hab. R. Janikowski, Zrównoważony rozwój lokalny. Podstawy teoretyczne.

Dr hab. M. Kistowski, Regionalne i lokalne programy ochrony środowiska jako instrument międzynarodowej współpracy ekologicznej

Dr W. Wytrążek, Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w działaniach samorządu terytorialnego

12.00-13.00

obiad

13.00-14.00II sesja ogólna - Ekonomiczno-prawne aspekty  rozwoju zrównoważonego

Sala bankietowa Hotel Victoria

 

Prof. dr hab. P. Jeżowski, Ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego

Prof. dr hab. S. Wrzosek, Prawne aspekty rozwoju zrównoważonego  

Prof. S. Kukurudza, Zrównoważony rozwój ekologiczno-gospodarczy pogranicza ukraińsko-polskiego

14.00-14.30

Przerwa kawowa

14.30-16.00III sesja ogólna - Wokół zagadnień  rozwoju zrównoważonego

Sala bankietowa Hotel Victoria

 

Doc. I. Kruhlov, Geo-ekologiczna baza danych rezerwatu biosfery „Karpaty Wschodnie”

 Doc. M. Malska, Ekologiczne aspekty funkcjonowania przemysłu turystycznego w Ukrainie Zachodniej

Dr A. Pawłowski, Turystyka dla zrównoważonego rozwoju – przykład Roztocza

Mgr Y. Zinko, Zrównoważony rozwój regionu Roztocza

Mgr K. Wojciechowski, Międzynarodowy rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” jako płaszczyzna współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Prof. dr hab. J. Mosiej, dr A. Kaczmarczyk, mgr inż. K. Wyporska, Infrastruktura techniczna dla ochrony środowiska w skali gospodarstwa warunkiem rozwoju zrównoważonego wsi i rolnictwa na przykładzie gmin województwa podlaskiego

Dyr. O. Zavadovych, Zrównoważony rozwój zielonych terytoriów zurbanizowanych (na przykładzie Lwowa)

Dr inż. P. Bartoszczuk, Zrównoważony rozwój w gospodarowaniu wod

 
16.00-16.30

Przerwa kawowa

16.30-17.30

VI Sesja ogólna - dyskusja moderowana i podsumowanie dnia pierwszego

Sala bankietowa Hotel Victoria

19.00

Kolacja

  
  
    

20.X (piątek)
 

9.00 – 9.15

Rozpoczęcie i powitanie nowoprzybyłych gości przez władze uczelni.

Wystąpienia zaproszonych gości

Sala bankietowa Hotel Victoria

9.15 – 10.15Sesje równoległe
 Sesja komunikatowa III - Dobre praktyki we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego w jednostkach samorządu terytorialnego Sala bankietowa Hotel Victoria

Dr D. Piotrowski, Wykorzystanie środków wsparcia na ochronę środowiska w województwie mazowieckim

Dr E. Albińska, Rozwój zrównoważony w wybranych gminach województwa lubelskiego

Prof. dr hab. A. Łapińska, mgr inż. J. Willecki, Rozwój zrównoważony w gminach powiatu olsztyńskiego

Mgr M. Kordek, Rozwój zrównoważony w dokumentach programowych woj. mazowieckiego

Mgr P. Legutko-Kobus, Udział społeczności lokalnej w konstruowaniu strategii

Mgr M. Komaniecka, Wkład Związku Gmin Lubelszczyzny we wdrażanie rozwoju zrównoważonego na Lubelszczyźnie

 Sesja komunikatowa IV   Ekonomiczno-prawne aspekty  rozwoju zrównoważonego

Sala bilardowa Hotel Victoria

Dr E. K. Czech, dr S. Horvath,  Zidentyfikowanie zakresu szkody zgodnie z dyrektywą 2004/35/WE jako warunek skutecznej realizacji rozwoju zrównoważonego

Dr M. Ganczar, Nowoczesne technologie informacyjne jako czynnik wspierający  rozwój zrównoważony

Prof. dr J. Platje, Poziom rozwoju gospodarczego a priorytety  rozwoju zrównoważonego

Dr K. Giordano, Metody ekonomicznej wyceny środowiska jako narzędzie wdrażania rozwoju zrównoważonego

Mgr R. Kudłak, Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska – polskie doświadczenia okresu transformacji

Mgr M. Ptak, Potencjalne zagrożenia związane ze stosowaniem opłat i podatków ekologicznych
10.15-10.30

Przerwa kawowa

10.30-11.00Sesje równoległe
 Sesja komunikatowa V Energetyka a rozwój zrównoważonySala bankietowa Hotel Victoria

Prof. dr hab. B. Kościk, A. Kowalczyk-Juśko, K. Kościk, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim jako element zrównoważonego rozwoju obszarów przygranicznych

Dr M. Wilczyński, Zrównoważony rozwój gospodarki poprzez odnawialną energię – polskie doświadczenia

Mgr P. Pszczel, Zrównoważony rozwój a polityka energetyczna Polski

 Sesja komunikatowa VI Oceny oddziaływania na środowisko jako instrument wdrażania rozwoju zrównoważonego Sala bilardowa Hotel Victoria

D. Palekhov, M.A., M. Schmidt, Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jako instrument kształtowania regionalnej strategii zrównoważonego rozwoju

Dr  A. Haładyj, Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jako instrument wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju

 Mgr M. Reguła, Procedura transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko na przykładzie niemieckiej inwestycji „Jezioro Berzdorf”
11.00-11.30

Przerwa kawowa

11.30-12.30V sesja ogólna – Udział przedsiębiorstw we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju Sala bankietowa Hotel Victoria
 

Mgr B. Guziana, Zrównoważony rozwój w małych i średnich przedsiębiorstwach – przykład szwedzki.

Mgr A. Zielińska, Aktywność przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego na Lubelszczyźnie

Mgr inż. B. Ziółkowski, Założenia rozwoju zrównoważonego w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego

Mgr M. Hajduk-Stelmachowicz, Systemy zarządzania środowiskowego  w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego

Mgr E. Jastrzębska, Proces social reporting według międzynarodowego standardu AccountAbility 1000

 12.30-13.10VI Sesja ogólna  Społeczno-edukacyjne aspekty rozwoju zrównoważonego

Sala bankietowa Hotel Victoria

 

Mgr B. Eiselt, Próba delimitacji obszaru Konwencji Karpackiej

M. Wilson, Wykorzystanie własności publicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju  

Mgr A. Huńka, Postawy wobec natury i świadomość ekologiczna w Europie Wschodniej: przykład Polski.

13.10– 14.00Dyskusja podsumowująca i zamknięcie konferencji

Sala bankietowa Hotel Victoria

14.00 – 15.00

Obiad

15.00

Wyjazd uczestników

  

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2006, godz. 18:18 - Filip Ciepły