SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

 

Ks. Marian R u s e c k i, Dariusz S a l a m o n SCJ. Tradycja w funkcji

przekazu Objawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Tradition in Function of Transfer of Revelation (Sum.) . . . . . . . . .. 26

Ks. Krzysztof K a u c h a. Eklezjologia fundamentalna. Zagadnienia

metodologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 29

Fundamental Ecclesiology. Methodological Issues (Sum.) . . . . .  . . 46

Roman S ł u p e k SDS. Obecność i znaczenie myślenia komplementarnego

we współczesnej refleksji teologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

The Presence and Significance of Complementary Thinking in the

Contemporary Theological Reflection (Sum.) . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Ks. Zbigniew K r z y s z o w s k i. Kultura moralna w świetle nauczania

Soboru Watykańskiego II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Moral Culture in the Light of the Vatican Council II’s Teaching (Sum.) 85

Ks. Robert M a s z k o w s k i. Jezus jako „syn Marii” w Koranie . . . 87

Jesus as „Son of Mary” in the Koran (Sum.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Zdzisław K u p i s i ń s k i SVD. Metody badawcze stosowane w pracach

dyplomowych z etnologii religii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Research Methods Used in Dissertations on Ethnology of Religion (Sum.) 129

Teresa S t a n e k. Zbawianie świata. Biblijne i nie-biblijne rozumienie

sacrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Redemption of the World. Biblical and Non-biblical Understanding of

sacrum (Sum.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Henryk Z i m o ń SVD. Wtórny pogrzeb u plemienia Bimonkpom ludu

Konkomba z Ghany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Secondary Funeral among the Bimonkpom Tribe of the Konkomba People

of Ghana (Sum.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Ks. Stanisław G r ę ś. Der Glaube der Lebuser und Pommerschen Stämme

im 12. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Wierzenia plemion lubuskich i pomorskich w XII wieku (Streszcz.) . . 181

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 

Ks. Krzysztof K a u c h a. Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań

współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II

(ks. Marian Rusecki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Ks. Sławomir Z i e l i ń s k i. Podmiotowy charakter apologetyki francuskiej

przełomu XIX i XX stulecia (ks. Marian Rusecki) . . . . . . . . . . . . . . 186

Bóg i Auschwitz. O Edycie Stein, wizycie Papieża Benedykta XVI i Bogu

w mrokach dziejów. Red. M. Deselaers, L. Łysień , J. Nowak

(ks. Krzysztof Kaucha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia. Red. ks. G. Dziewulski

(ks. Józef Kudasiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Andrzej A. N a p i ó r k o w s k i OSPPE. Jezus Chrystus objawiony

i objawiający. Chrystologia fundamentalna (ks. Krzysztof Kaucha) . . . 197

Pokój dla świata. Znaczenie dialogu międzyreligijnego (w kontekście „Deklaracji

o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate

Soboru Watykańskiego II”) dla społeczności polskiej i ukraińskiej oraz

Kościoła w Europie Środkowowschodniej (1965-2005). Red. Sławomir

Jacek Żurek (Sylwia Górzna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Ks. Zbigniew K r z y s z o w s k i. Sprawozdanie z działalności Instytutu

Teologii Fundamentalnej KUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

 

 

powrót
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2012, godz. 09:52 - Stanisław Grodź