SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

 

Peter H o f m a n n. Die Bibel als erste Erkenntnisquelle der Theologie . . . . . 5

Biblia jako pierwsze źródło poznania w teologii (Streszcz.) . . . . . . . . . . 20

Edmund A r e n s. Die Bibel als Prämisse und Partnerin fundamentaler

Theologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Biblia jako przesłanka i partnerka teologii fundamentalnej (Streszcz.) . . 39

Josef M e y e r z u S c h l o c h t e r n. Ist die Gliederung der Fundamental-

theologie in Traktate eine sinnvolle Weiterführung der traditionellen

Demonstrationes?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Czy ujęcie struktury teologii fundamentalnej w traktaty jest znaczącym

rozwinięciem tradycyjnych demonstrationes? (Streszcz.) . . . . . . . . . . . 52

Hermann J. P o t t m e y e r. Kurze Anmerkungen zur Traktatgliederung der

Fundamentaltheologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Kilka uwag o podziale teologii fundamentalnej na traktaty (Streszcz.) . . 59

Ks. Marian R u s e c k i, ks. Jacenty M a s t e j. Uzasadnianie w teologii

fundamentalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Justifying in Fundamental Theology (Sum.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Ewa A. P i a s t a. Das Bild von der Kirche in den Hymnen an die Kirche Gertrud

von le Forts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Obraz Kościoła w Hymnach do Kościoła Gertrudy von le Fort (Streszcz.) . 94

Ks. Ireneusz W. K o r z e n i o w s k i. I fondamenti dell’„ermeneutica veritativa”

secondo Gaspare Mura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Podstawy „hermeneutyki werytatywnej” według Gaspare Mury

(Streszcz.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Stanisław G r o d ź SVD. „Przyjmij twój sukces!”. Atrakcyjność neopentekostal-

nego wymiaru chrześcijaństwa w Ghanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

„Receive Your Success!” Attractiveness of the Neopentecostal Version of

Christianity in Ghana (Sum.) . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

Zdzisław K u p i s i ń s k i SVD. Adwentowi święci: Katarzyna i Andrzej w

tradycji ludowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Advent Saints: Catherine and Andrew in Folk Tradition (Sum.) . . . . . . 151

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 

Ks. Andrzej M i c h a l i k. Zrozumieć chrześcijaństwo. Istota chrześcijaństwa

według Josepha Ratzingera (ks. Marian Rusecki) . . . . .  . . . . . . . . . . .153

Ks. JacentyM a s t e j. Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijań-

stwa (ks. Krzysztof Kaucha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155

Ks. Jan P e r s z o n. Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła w

posoborowej eklezjologii amerykańskiej (ks. Krzysztof Kaucha) . . . . . .158

Antoine G u g g e n h e i m. Les preuves de l’existence de Dieu. Des clefs pour

le dialogue (ks. Sławomir Zieliński) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 160

Ramón Martinez de P i s ó n. Dieu est unique mais non solitaire. Vie trinitaire

et transformation humaine (ks. Sławomir Zieliński) . . . . . . . . . . . . . .163

Joseph F a m e r é e, Gilles R o u t h i e r. Yves Congar

(ks. Sławomir Zieliński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Ks. Dariusz A. S o b k o w i c z. Teologia jako historia według Bruno Fortego

(ks. Krzysztof Góźdź) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Stanisław G r o d ź SVD. „Międzyreligijna hermeneutyka w pluralistycznej

Europie”. Sprawozdanie z drugiej konferencji European Society for

Intercultural Theology and Interreligious Studies . . . . . . . . . . . . . . . .175

Ks. Krzysztof K a u c h a. Sprawozdanie z konferencji „Nauka wobec zjawisk

paranormalnych” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 178

Stanisław G r o d ź SVD. „Międzyreligijny wymiar kontaktów między chrześci-

janami a muzułmanami”. Sprawozdanie z konferencji naukowej . . . . . 182

Ks. Krzysztof K a u c h a. „Das Proprium der Fundamentaltheologie”.

Sprawozdanie z konferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Ks. Krzysztof K a u c h a. „Biblia w ujęciu teologii fundamentalnej”. Sprawo-

zdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce . 186

Ewa S c h ä d l e r. „Tożsamość teologii”. Sprawozdanie z międzynarodowej

konferencji naukowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

 

 

powrót
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2012, godz. 18:43 - Stanisław Grodź