SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

 

Ks. Marian R u s e c k i. Chrystyczny wymiar zbawczej ekonomii Boga

i jej wiarygodność . 5

Das christische Ausmaß der Heilsökonomie Gottes und seine

Glaubwürdigkeit (Zsf.) . 16

Ks. Jacenty M a s t e j. Sperancyjna wiarygodność chrześcijaństwa w świetle

encykliki Benedykta XVI Spe salvi . 17

Hopeful Credibility of Christianity in the Light of Benedict XVI’s Encyclical

Letter Spe salvi (Sum.) . 35

Roman Sł u p e k SDS. Sensotwórczy wymiar Objawienia Bożego według

adhortacji Verbum Domini Benedykta XVI . 37

The Divine Revelation as the Source of the Meaning of Human Existence

according to the Exhortation Verbum Domini of Benedict XVI (Sum.) 50

Ks. Jarosław P r z y t u ł a. Werytatywna wiarygodność Kościoła w świetle

myśli teologicznej H. U. von Balthasara . 51

Veritative Credibility of the Church in the Light of Hans Urs von Balthasar’s

Theological Conception (Sum.) . 72

Ks. Roman R a c z k o. Rozpoznanie Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie

Świętym i Tradycji, w ujęciu E. Kopcia i J. Myśkowa . 75

Il riconoscimento della Rivelazione Divina contenutasi nella Sacra Scrittura

e nella Tradizione, nella visuale di E. Kopeć e J. Myśków (Som.) . 98

Petra K u i v a l a. The Evangelical Lutheran Church in Change. Perspectives

from Finland according to Recent Debate . 99

Przemiany w Ewangelickim Kościele Luterańskim w Finlandii w świetle

aktualnych debat (Streszcz.) . 113

Ks. Krystian K a ł u ż a. Jeden Pośrednik i wiele pośrednictw. Teologia religii

wobec zbawczych roszczeń religii pozachrześcijańskich . 117

Ein Mittler und viele Vermittlungen. Religionstheologie angesichts der

Heilsansprüche der auserchristlichen Religionen (Zsf.) . 148

Paweł S o k o ł o w s k i. Problem wiarygodności miłości w buddyzmie

w polskojęzycznej literaturze teologicznofundamentalnej . 151

The Problem of Credibility of Love in Buddhism in the Polish Literature

of the Fundamental Theology (Sum.) . 166

Henryk Z i m o ń SVD. Terminy „magia” i „czarownictwo” w świetle badań

etnologicznych i religioznawczych . 167

The Terms Magic and Witchcraft in the Light of Anthropological and

Religious Studies (Sum.) . 196

Zdzisław K u p i s i ń s k i SVD. Niepokalanie Poczęta w polskiej religijności

ludowej Adwentu na przykładzie wybranych regionów . 199

Immaculate Mary in Polish Advent Popular Religiosity Illustrated on

Selected Regions of Poland (Sum.) . 213

Ks. Andrzej S o ł t y s. Problem sensu negatywnego sądu egzystencjalnego

o Bogu . 215

Le problème du sens du négatif jugement existentiel au Dieu (Rés.) 225

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 

Ks. Jarosław P r z y t u ł a. Cztery traktaty ks. Mariana Ruseckiego . 227

Bernard S e s b o ü é SJ. Christ, Seigneur et Fils de Dieu. Libre réponse

à l’ouvrage de Frédéric Lenoir (ks. Przemysław Jan Ćwiek) . 232

Ks. Łukasz G a w e ł. La risurrezione di Gesů Christo nella sua importanza

per l’antropologia cristiana (ks. Tadeusz Dola) . 238

Ks. Łukasz G a w e ł. La risurrezione di Gesů Christo nella sua importanza

per l’antropologia cristiana (Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM) . 242

Stanisław G r o d ź SVD. Polska i holenderska refleksja nad chrześcijańską

tożsamością w Europie . 247

 

 

powrót
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2012, godz. 19:04 - Stanisław Grodź