P. Kantyka, Ecumenical Epoch of the Blessed Pope John Paul II

(Ekumeniczna epoka Błogosławionego Papieża Jana Pawła II)

 

L. Górka, Teologiczne podstawy jedności chrześcijan w świetle Dekretu o Ekumenizmie (DE 2)

 

(The Theological Baselines of the Unity of Christian According to the Second Chapter of the Decree on Ecumenism)

 

K. Leśniewski, Ecumenical Patriarch Bartolomew's "Green Message" to the World

(“Zielone orędzie” do świata Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja)

 

K. Leśniewski, Człowiek jako stworzenie boże w teologicznej refleksji Christosa Yannarasa

(Human Being as a creature of God in the Theological Thought of Christos Yannaras)

 

M. Składanowski, Synergizm Bożej łaski i ludzkiej wolności. Czy droga przebóstwienia człowieka w teologii wschodniej jest pelagiańska(Synergism between Divine Grace and Human Freedom: Is the Orthodox Idea of Man's Deification Really Pelagian?)

 

J. Moskałyk, Idea powszechności Kościoła według Włodzimierza Sołowiowa (The Idea of the Universality of the Church according to Vladimir Solovyov)

 

D. Chwastek, Eklezjologia jedności - perspektywa ewangelicka(The Ecclesiology of Unity – the Evangelical Perspective)

 

P. Jaskóła, Protestantyzm w kulturze Śląska(Protestantism in Silesian Culture)

 

P. Kopiec, Eschatologia anglikańska(Anglican Eschatology)

 

A. Nadbrzeżny, Koncepcja teologii Paula Tillicha(Paul Tillich's Concept of Theology)

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2013, godz. 16:54 - Piotr Kopiec