1. Leonard Górka: Misja ewangelizacyjna w Rosyjskim Kościele Prawosławnym (Evangelizing mission in the Russian Orthodox Church. A historical outline).

 

2. Przemysław Kantyka: What Happened to Sola Scriptura ? How the Bible Was Used in the Fight for Women Priest and Bishops in the Anglican Communion (Co się stało z Sola Scriptura? Jak posłużono się Biblią w walce o święcenia prezbiteratu i episkopatu dla kobiet we Wspólnocie Anglikańskiej).

 

3. Krzysztof Leśniewski: Kanon Paschalny św. Jana z Damaszku jako liturgiczne urzeczywistnienie duchowości hezychastycznej (The Paschal Canon of St John Damascene as the Liturgical Realization of the Hesychast Spirituality). 

 

4. Hans-Georg Link: The Lima Process on Baptism, Eucharist and Ministry - Points of Orientation and Chances for Realisation after 30 years (Uzgodnienie z Limy o chrzcie, Eucharystii i posługiwaniu duchownym - punkty orientacyjne i szanse realizacji po 30 latach).

 

5. Nicu Dumitraşcu: Orthodox Commentary on the Culture of Christian indifference in the  modern society (Prawosławna interpretacja kultury chrześcijańskiego indyferentyzmu w społeczeństwie współczesnym).

 

6Piotr Jaskóła: Nauka o małżeństwie w Ewangelickim Katechizmie dla Dorosłych (The Teaching on Marriage in the Protestant Catechism for Adults).

 

7. Anna Malina: Koinonia misją kościoła. W świetle dokumentu komisji «Wiara i Ustrój» Natura i misja Kościoła (Koinonia as the Mission of the Church. In the Light of the Document The nature and the Mission of the Church of the «Faith and Order Commission»).

 

8. Ks. Antoni Nadbrzeżny: Bóg jako stwórca w interpretacji Harminusa Kuiterta (God as Creator in the Interpretation of Harminus Kuitert).

 

9. Marcin Składanowski: Problemy recepcji Dokumentu z Limy z perspektywy katolickiej (Problems of the reception of the Lima Document from the Catholic perspective). 

 

10. Marcin Składanowski: From Jesus Christ to “green issues”. Development or degeneration of the ecumenical movement? (Od Jezusa Chrystusa do ochrony przyrody.  Rozwój czy degeneracja ruchu ekumenicznego). 

 

11. Piotr Kopiec: Filip Melanchton. Autor Konfesji Augsburskiej. Ekumeniczna wizja Reformacji (Philip Melanchthon. An Author of the Augsburg Confession. An Ecumenical Perspective of the Protestant Reformation).

 

12. Piotr Kopiec: Ecumenism and the Consumer Society (Ekumenizm a społeczeństwo konsumpcyjne). 

 

 

 

Autor: Piotr Kopiec
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2013, godz. 17:11 - Piotr Kopiec