SPIS TREŚCI

 

JUBILEUSZ I DOKTORAT HONORIS CAUSA KSIĘDZA PROFESORA MARIANA RUSECKIEGO

 

Sprawozdanie z uroczystości nadania Księdzu prof. dr. hab. Marianowi Ruseckiemu doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (ks. Rafał Pokrywiński) 5

Ks. Waldemar I r e k . Człowiek nauki i Kościoła. Laudacja na cześć Księdza prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 9

Dorobek naukowo-dydaktyczny ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego w latach 2007-2012 (oprac.: ks. Paweł Borto, ks. Krzysztof Kaucha, Piotr Królikowski, Andrzej Pietrzak SVD) 15

 

ARTYKUŁY

 

Ks. Krzysztof K a u c h a. Czy grób naprawdę był pusty? Całun Turyński w teologii fundamentalnej 21

Was the Tomb Really Empty? The Shroud of Tourin in Fundamental Theology (Sum.) 49

Ks. Paweł B o r t o. Il senso cristologico-ecclesiologico dell’ammonizione rivolta a Pietro da Gesù (Mt 16, 23/Mc 8, 33) 51

Chrystologiczno-eklezjologiczne znaczenie napomnienia skierowanego przez Jezusa do Piotra (Mt 16,23/Mk 8,33) (Streszcz.) 68

Christological and Ecclesiological Meaning of Jesus’ Admonition to Peter (Mt 16:23; Mk 8:33) (Sum.) 69

Ks. Jacenty M a s t e j. Elementy teologii wiary w s´wietle Listu Apostolskiego «Motu proprio» Porta fidei Benedykta XVI 71

Theology of Faith Elements in the Light of Benedict XVI’s Apostolic Letter «Motu proprio» Porta fidei (Sum.) 83

Ks. Krystian K a ł u ż a. „Bóg bez granic”. Perry’ego Schmidta-Leukela koncepcja teologii religii 85

„God Without Borders”. Perry Schmidt-Leukel Concept of Theology of Religions (Sum.) 120

Roman S ł u p e k SDS. Dialog międzyreligijny jako „życiowa konieczność” w nauczaniu Benedykta XVI 121

Interreligious Dialogue as a „Life Necessity” in the Teaching of Benedict XVI (Sum.) 140

Ireneusz S. L e d w o ń OFM. Modlitwa międzyreligijna w perspektywie dialogu doświadczenia religijnego 143

Interreligious Prayer in Perspective of Dialogue of Religious Experience (Sum.) 161

Stanisław G r o d ź SVD. Kościoły afrykańskiej diaspory chrześcijańskiej w Europie – egzystencja na marginesie czy (re)chrystianizacja Europy? 163

Churches of the African Christian Diaspora in Europe – Marginal Existence or (Re)Christianization of Europe? (Sum.) 177

Dorota B r y l l a. Differentia specifica kabalistycznej kategorii Ein Sof 179

Differentia specifica of the Kabbalistic Category Ein Sof (Sum.) 203

Ks. Robert M a s z k o w s k i. Muzułmańskie przedstawienie Zwiastowania Marii i narodzenia Jezusa według Orędzia mekkańskiego (sura 19,16-34) 205

Quranic Visions of the Annunciation to Mary and the Birth of Jesus Christ according to Sura Nineteen (Sum.) 225

Henryk Z i m o ń SVD. Wróżbiarskie rytuały małego pogrzebu wtórnego u ludu Konkomba z Północnej Ghany 227

Divinitation Rituals of the Minor Secondary Funeral among the Konkomba of Northern Ghana (Sum.) 240

Zdzisław K u p i s i ń s k i SVD. Kult Świętej Barbary w polskiej religijności ludowej 241

The Cult of Saint Barbara in Polish Folk Religion (Sum.) 256

Józef N o w a k. Święci Katarzyna i Andrzej w religijności i tradycji ludowej regionu tomaszowskiego 259

Saints Catherine and Andrew in the Religious Folk Tradition of the Tomaszów Region (Sum.) 280

 

RECENZJE

 

Ks. Marian R u s e c k i. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010 ss. 361 (ks. Rafał Pokrywiński) 281

Ks. Andrzej N o w i c k i. Symbolika serca. Studium teologicznofundamentalne. Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2011 ss. 328 (Ireneusz S. Ledwoń OFM) 285

Paweł S o k o ł o w s k i. Objawiona miłość. Agapetologiczna wiarygodność chrześcijaństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2011 ss. 315 (Ireneusz S. Ledwoń OFM) 292

Andrzej P e r z y ń s k i, Personalizm wiary według Jeana Mouroux. Warszawa: Wyd. UKSW 2011, ss. 158 (ks. Grzegorz Dziewulski) 294

Romano P e n n a. DNA chrześcijaństwa. Tożsamość chrześcijan. Tł. L. Rodziewicz-Doktór. Kraków: Wyd. OO. Franciszkanów „Bratni Zew” 2011, ss. 433 (tytuł oryginału: Il DNA del cristianesimo. L’identità cristiana allo stato nascente. Cinisello Balsamo 2004 ss. 464) (ks. Paweł Borto) 300

Tomáš H a l í k. Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą. Przeł. A. Babuchowski. Kraków: Wydawnictwo WAM 2012 ss. 204 (ks. Rafał Pokrywiński) 304

Nauka wobec zjawisk paranormalnych. Red. K. Kaucha, J. Mastej (seria Biblioteka Teologii Fundamentalnej t. 6). Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 (ks. Rafał Pokrywiński) 310

 

SPRAWOZDANIA

 

Ks. Krzysztof K a u c h a. Sprawozdanie z uroczystości odnowienia doktoratu Eminencji Kardynała Prof. Stanisława Nagy’ego 313

Ks. Łukasz G a w e ł. VII Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce „Apologia Kościoła dziś” 314

Maria S i k o r a, Bartosz B i a l i k. Sympozjum „Teologia – antropologia –hermeneutyka. Paradygmat antropologiczno-hermeneutyczny w teologii fundamentalnej”. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (12 stycznia 2012 r.) 319

Adam W ą s SVD. Międzynarodowa konferencja chrześcijańsko-islamskiego forum teologicznego „«Bóg nieustannie przewyższający wszystko». Koncepcje Boga w chrześcijaństwie i islamie” (Stuttgart, 4-6 marca 2011 r.) 327

Stanisław G r o d ź SVD. Trzecia konferencja Europejskiego Towarzystwa Teologii Międzykulturowej i Studiów Międzyreligijnych (ESITIS) 335

Ks. Krzysztof K a u c h a. Międzynarodowa Konferencja „Dangerous Liaisons. Theology, Social Sciences and Modernity” (Niebezpieczne związki. Teologia, nauki społeczne i/a nowoczesność) 337

 

 

powrót

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2013, godz. 06:02 - Stanisław Grodź