Zapraszamy do działu PUBLIKACJE CIĄGŁE na naszej nowej stronie internetowej oraz w sklepie on-line.RocznikiPlus Summarium

Od prawie 60 lat każdy wydział Towarzystwa wydaje specjalistyczne „Roczniki”. Do 2009 r. było to łącznie 26 zeszytów tematycznych, a mianowicie: „Roczniki Teologiczne” (z. 1-10, odpowiednio: Pismo święte; teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna; teologia moralna; historia Kościoła; teologia duchowości; teologia pastoralna; teologia ekumeniczna, liturgika, teologia fundamentalna i religiologia, nauki o rodzinie), „Roczniki Humanistyczne” (z.1-7, odpowiednio: literatura polska; historia; filologia klasyczna; historia sztuki; neofilologia; językoznawstwo; słowianoznawstwo), „Roczniki Filozoficzne” (dwa numery w roku bez dystynkcji na dziedziny, poprzednio z. 1-4, odpowiednio: metafizyka, logika, historia filozofii; filozofia moralności, filozofia religii; filozofia przyrody i ochrona środowiska; psychologia), „Roczniki Psychologiczne” (do roku 1997 włącznie publikacje z zakresu psychologii ukazywały się jako zeszyt 4 „Roczników Filozoficznych”), „Roczniki Nauk Społecznych” (z. 1-3, odpowiednio: nauki społeczno-ekonomiczne; pedagogika) i (od 1991 roku, po zreformowaniu „Roczników Teologiczno-Kanonicznych”) „Roczniki Nauk Prawnych” (wcześniej z. 1-2, odpowiednio: prawo i prawo kanoniczne, obecnie 2 numery rocznie), a także (od 2005 roku) „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”, firmowane przez Wydział Zamiejscowy KUL w Tomaszowie Lubelskim (z. 1: prawo; z. 2: ekonomia).

 

Od 2009 r. wydawane wcześniej osobne zeszyty (od 1 do 10) w ramach „Roczników Teologicznych”, poświęcone poszczególnym dyscyplinom teologicznym, usamodzielniły się, uzyskując nowe tytuły i numery ISSN, a mianowicie:

  • Roczniki Biblijne (poprzednio RT z. 1: Pismo święte);
  • Roczniki Teologii Dogmatycznej (poprzednio RT z. 2: Teologia dogmatyczna);
  • Roczniki Teologii Moralnej (poprzednio RT z. 3: Teologia moralna);
  • Roczniki Historii Kościoła (poprzednio RT z. 4: Historia Kościoła);
  • Roczniki Teologii Duchowości (poprzednio RT z. 5: Teologia duchowości);
  • Roczniki Pastoralno-Katechetyczne (poprzednii RT z. 6: Teologia pastoralna);
  • Roczniki Teologii Ekumenicznej (poprzednio RT z. 7: Teologia ekumeniczna);
  • Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne (poprzednio RT z. 8: Liturgika);
  • Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii (poprzednio RT z. 9: Teologia fundamentalna i religiologia);
  • Roczniki Nauk o Rodzinie (poprzednio RT z. 10: Nauki o rodzinie).

Podobnej reformie poddano „Roczniki Nauk Społecznych”. W jej wyniku wydawane dotychczas trzy osobne zeszyty Roczników Nauk Społecznych stały się samodzielnymi czasopismami z nowymi tytułami i numerami ISSN:

  • Roczniki Nauk Społecznych (porzednio RNS z. 1: Socjologia - Katolicka nauka społeczna - Politologia);
  • Roczniki Pedagogiczne (poprzednio RNS z. 2: Pedagogika);
  • Roczniki Ekonomii i Zarządzania (poprzednio RNS z. 3: Ekonomia i Zarządzanie).

Nowe periodyki, zarówno te wyodrębnione z „Roczników Teologicznych”, jak i z „Roczników Nauk Społecznych”, kontynuują tradycje swoich „zeszytowych” poprzedników, czego śladem jest podwójna numeracja nowych woluminów: obok bieżącego numeru danego woluminu umieszczany jest (w nawiasie) wzrastający numer dawnych RT czy RNS.

 

Od 2010 r. ukazują się również „Roczniki Kulturoznawcze" – periodyk Instytutu Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii KUL.   

 

W „Rocznikach” publikowane są artykuły pracowników naukowych KUL-u i spoza KUL-u, w tym prace młodych adeptów nauki (fragmenty prac magisterskich i doktorskich pisanych pod kierunkiem członków Towarzystwa).

 

Od roku 1999 Towarzystwo Naukowe KUL jest współwydawcą (z Polskim Towarzystwem Psychologicznym) „Przeglądu Psychologicznego”. Wydaje też czasopismo w języku angielskim „Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes” (kontynuacja „Journal for Mental Changes”).

 

W 2012 r. w TN KUL we współpracy z WPPKiA KUL został reaktywowany periodyk „Kościół i Prawo”, wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1981-1995 pod redakcją naukową ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego. Obecnie redaktorem naczelnym jest ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL.

 

Organem Zarządu TN KUL jest coroczne „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” (do 1972 roku noszące tytuł „Sprawozdania z Czynności Wydawniczych i Posiedzeń TN KUL”), w którym obok rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa zamieszczane są teksty wystąpień na posiedzeniach naukowych poszczególnych wydziałów czy komisji.

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2018, godz. 14:36 - Leszek Wojtowicz