dr Joanna Sosnowska


Research and scientific interests:
assistant professor in IdiKS KUL, scientific interests: journalism genres, documentary, series, television, popularization of science. Mentor of the television specialization. Committee member of the Media Knowledge Olympics and the Film Knowledge Olympis.

Publications:
- J. Sosnowska, Polskie telewizyjne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży – zarys historyczny (Polish television educational programs for children and youth – a historic outline), in: Media in education, A Roguska 2013
- J. Sosnowska, Powtórka w telewizji (Rerun on television), in: Sorts and formats in modern media,  red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Warszawa 2016
- J. Sosnowska, Telewizja miejscem rozwoju filmowych form dokumentalnych – dokument telewizyjny, telenowela dokumentalna, (Television as place of the development of film documentary forms), „Bulletin of the Media Education” 2014
- J. Sosnowska, Widz spersonalizowany i nowa filozofia odbioru telewizji w kontekście rozwoju telewizji tematycznej w Polsce (Personalized viewer - on the reception of thematic TV in Poland) „Media and the Society” 2014

Media experience: television journalist, TVP partner since 2003, author of scientific, social and cultural educational programmes.

 

Contact: joannus@kul.lublin.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

dr Aneta Wójciszyn-Wasil

 

an assistant researcher at the Chair of Social Communication in Media of the Institute of Journalism and Social Communication, The John Paul II Catholic University of Lublin. 2001-2016 a radio journalist at the Cultural Journalism Department of Polish Radio Lublin, she was awarded a number of awards and distinctions for radio programmes, such as GRAND PRIX Lubelskiej Nagrody Młodych Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Medal Wschodniej Fundacji Kultury “Akcent”, Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego. The author of the book Sztuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku [Radio Art in Poland and Criticism Thereof until 1939], Lublin 2012. Research interests include genres and narrative structures in a radio broadcast, as well as methodological issues of radio journalism. Member of The  Polish Society for Film and Media Studies.

 

PhD in Humanities (2009)

 

Tutor of the 2nd year graduate studies programme at the Dempartment of Journalism and Social Communication (2016/2017)

 

Tutor of the Journalism Student Research Group (2016-)

 

email: wasil@kul.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

dr Małgorzata Żurakowska

 

Research and scientific interests

Archives of public radio broadcasters

Evangelization in mass media

Media in the public culture

 

Membership in scientific and professional organizations

Stowarzyszenie Uniwersyteckie Fides et Ratio // Fides et Ratio Polonia Society

Language editor of scientific quarterly “Fides et Ratio”

Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia // Association of Health Care Jouralists

Member of the Program Board of J.I Kraszewski Museum in Romanów

Kapituła Nagrody "Angelus" // Member of Jury of “Angelus” Award

Polka w Europie // Polish Woman in Europe

 

Publications

(selected publications)

- Radio w poszukiwaniu wartości (Radio in search of values), in: Media a wartości, człowiek w mediach, red M. Gabryś -Sławińska, UMCS 2016, pages 79-93, http://pfwt.webd.pl/pfwt/pliki/mediaiw5.pdf

- Trudne pytania o radiofonię publiczną (Tough questions about public radiophony), in: Kompetencje do prowadzenia edukacji medialnej ed. Olbrycht, B. Głyda, A.Matusiak, UŚ 2014, pages. 333-353

- Radio a tworzenie wspólnoty (Radio and a creation of community), in: Radio i społeczeństwo, red G.Stachyra, Elżbieta Pawlak-Hejno, UMCS 2011, pages 189-201

- Zależność informacji od źródeł, in: Jaka informacja, ed. L.Dyczewski, KUL, Lublin-Warsaw 2009

- Formy realizacji radiowej – gatunki w radiu publicznym (Ways of radio production – genres in public radio), in: Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, number 5(2) pages 445-469

- Radiofonia publiczna w Polsce. Zarys problematyki (Public radiophony in Poland), in: Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne,2011, number 6(1), pages 225-241

 

Media experience

Since 1997 journalist of Polish Radio Lublin, from 2003 head of Cultural and Social department of Polish Radio Lublin

Holder of the certificate Karta mikrofonowa (Microphone Card), category L and S

Author of educational, cultural, and religious radio broadcasts, audio plays and features.

 

Contact

barni3@kul.pl

malgorzata.zurakowska@radio-lublin.pl