Abstrakty wystąpień

Barbara Daczyńska
Koncepcja minimalnego genomu koniecznego do istnienia życia
Koncepcja minimalnego genomu odnosi się do najmniejszego zestawu genów wystarczających do utrzymania funkcji życiowych komórki w dogodnych dla niej warunkach środowiska i dostępu do wszystkich niezbędnych składników odżywczych.
Porównanie w pełni zsekwencjonowanych genomów komórkowych form życia stwarza okazję do zbadania funkcjonalnej zawartości zestawów genów jak również ewolucyjnych powiązań między nimi. Pozwala to na oszacowanie najmniejszego zestawu genów wystarczających aby utrzymać funkcje życiowe komórki oraz zrekonstruować genom ostatniego wspólnego przodka obecnie żyjących organizmów. Minimalny zestaw genów dla współczesnych form życia komórkowego może być oszacowany na podstawie obecności lub braku występowania genów homologicznych poprzez porównanie w pełni zsekwencjonowanych genomów.

 

 

Katarzyna Kopacz
Ogólna charakterystyka Plazmidów i ich rola w horyzontalnym transferze genów
W organizmach prokariotycznych informacja genetyczna zawarta jest w chromosomach. Chromosomy natomiast znajdują się w nieobłonionej strukturze zwanej nukleoidem. Nukleoid nie jest jednak jedynym magazynem informacji genetycznej, bowiem istnieją jeszcze inne elementy zawierające informację genetyczną, są nimi plazmidy. Plazmidy nie kodują funkcji, które są niezbędne do życia komórki. Odpowiadają one za pewne cechy, które mogą mieć korzystne znaczenie dla prokariotów np. lekoodporność. Wykazują również niezwykłą zdolność, do przenoszenia fragmentów informacji genetycznej z jednego organizmu do drugiego (horyzontalny transfer genów) co wykorzystywane jest w inżynierii genetycznej.

 

Katarzyna Witko
Problem istnienia życia na Tytanie
Tytan jest największym i budzącym najwięcej wątpliwości księżycem Saturna. Najnowsze odkrycia dowiodły, że na jego powierzchni mogą znajdować się ogromne zbiorniki zawierające metan. A jeśli kiedyś płynął, to co się z nim stało i czy może popłynąć znowu? Według danych przysłanych przez sondę Cassini Tytan pokrywa organiczny szlam. A to oznacza, że na tym księżycu może być życie. organizmy mogą unikać zamarznięcia (w temperaturze około minus 178 stopni Celsjusza), kryjąc się w gorących źródłach plujących roztworem amoniaku. Naukowcy podejrzewają, że w tych warunkach, podobnie jak ok. 3,8 mld lat temu na Ziemi, może powstać życie.

 

Martyna Krzykawska
Żywy komputer, czyli jak można wygenerować na własnym komputerze zachowanie żywych organizmów
W analizie tego problemu traktujemy komputer jako maszynę zaopatrzoną w zestaw algorytmów - gdy chcemy mówić o życiu na komputerze będziemy analizować algorytmy genetyczne. W moim referacie chcę zatem ogólnie sformułować definicje życia w odniesieniu do komputera a następnie przejść do omówienia zasady działania (zachowania) Boid`ów Craiga Reynoldsa, Floy`i Ariela Dolana i Framstick`ów.

 

Edyta Golińska
Apoptoza - programowa śmierć komórki
W tkankach rozwijających się i dojrzałych zadziwia częstość programowanej śmierci komórek. U zdrowego człowieka w każdej godzinie biliony komórek giną w jelicie i szpiku kostnym. Utrata tylu komórek wydaje się rozrzutnością, szczególnie że większość z nich jest zdrowa w chwili, w której zostają uśmiercone. Czemu służyć ma masowa śmierć? Jaki cel ma komórka popełniając samobójstwo?
Na te pytania postaram się udzielić odpowiedzi w mojej prezentacji.

 

Joanna Romaniuk i Izabela Komorowska
Sztuczne życie - sztuczne przyjemności
Sztuczne przyjemności to uzależnienia. Skłonność do nałogów tkwi w każdym z nas. Przyjęłyśmy szerokie ujęcie definicji uzależnienia. Oprócz substancji powszechnie kojarzonych np. alkoholu, papierosów, narkotyków, uwzględniłyśmy także behawioralne i emocjonalne przedmioty uzależnienia. Skoncentrowałyśmy się na pokazaniu psychologicznego mechanizmu uzależnienia, wspólnego dla wszystkich „uzależniaczy".
Uzależnienie rozumiemy jako poszukiwanie szczęścia poza sobą. Omówiłyśmy proces wchodzenia na drogę uzależnienia, oraz jego przyczyny. Egzemplifikacją naszych rozważań jest nałóg palenia papierosów, który jest prawdopodobnie najpowszechniej spotykanym. Zajęłyśmy się zarówno biologicznym jak i psychologicznym aspektem omawianego zagadnienia. Starałyśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie czy można poradzić sobie z nałogiem, jeżeli tak, to w jaki sposób.
Istota naszego przekazu tkwi w przekonaniu, iż uzależnienia człowieka pozostają w jego umyśle i tylko tam możne szukać sposobu na uwolnienie się od niego, poprzez zmianę sposobu myślenia.
„Jedna słabość rodzi inne słabości, podobnie jak jedna siła wyzwala inne siły" Jon Barth

 

mgr Jakub Dziadkowiec
Co zombie może nam powiedzieć o sztucznej inteligencji?
Przedmiotem wystąpienia będzie zagadnienie sztucznej inteligencji jako egzemplifikacja problemu występowania relacji między dwoma poziomami bytowymi - poziomem fizycznym i mentalnym (mind-body problem). Rozważone zostaną możliwości zachodzenia relacji między charakterystycznymi dla tych poziomów zbiorami własności. Podkreślone zostanie, powiązana ze stanowiskiem emergentyzmu, relacja superweniencji. W analizach użyte zostanie pojęcie zombi - hipotetycznej istoty, której istnienie postulowane jest w eksperymencie myślowym powstałym na gruncie współczesnej filozofii umysłu.
Kolejno zaprezentowane zostaną zagadnienia:

  • Czym jest zombi?
  • Czym jest AI?
  • AI kontra zombi,
  • Chiński pokój Searle'a,
  • Relacja superweniencji,
  • Superweniencja a zombi i AI,
  • Kilka wniosków.Anastazja Niedźwiedź:
  • Etyka robotów

Obecnie eksperci zastanawiają się, co należy się robotom o wysoko rozwiniętej sztucznej inteligencji. Czy będą miały prawa równe z ludzkimi? Czy przyznać im osobowość prawną? Kto będzie ponosić odpowiedzialność za ich działania? W Korei Południowej jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszona "karta etyki robotów". Jest to odpowiedź środowiska naukowego na coraz powszechniejszą obecność robotów w codziennym życiu. W literaturze science-fiction trzy prawa robotyki po raz pierwszy wprowadził do dzieł literackich amerykański pisarz Isaac Asimov.
1.Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy.
2.Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z Pierwszym Prawem.
3.Robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem.

 

Tomasz Pasierbiak
Sztuczna inteligencja w naukach społecznych
Moje wystąpienie dotyczy praktycznego zastosowania różnych koncepcji AI w takich naukach jak politologia, socjologia czy ekonomia. Do podstawowych metod badawczych politologii należą analiza systemowa, analiza decyzyjna, i metody behawioralne. Każda z nich może być obszarem wykorzystania sztucznej inteligencji. Metody behawioralne leżą na styku socjologii i politologii, więc również w badaniach grup społecznych i ich wpływu na decydenta znaleźć można zastosowania AI. W dziedzinie ekonomii i sztucznej inteligencji nierozwiązanym, mimo wielu prób, problemem pozostaje skonstruowanie modelu, który generowałby zysk w grze na giełdzie. Ponadto sztuczna inteligencja może zastąpić człowieka jako operator narzędzi ekonomicznych.

 

Robert Rumiński
Sztuczna inteligencja - czy jeszcze inteligencja
Moim zamiarem jest przeanalizowanie zakresu definicyjnego pojęcia inteligencji. W szczególności czy prawomocne jest ekstrapolowanie pojęcia inteligencji na tzw. twory sztuczne.
Celem jakim bym chciał osiągnąć, jest sprawdzenie, czy pojęcie inteligencji jest dobrze zdefiniowane.

 

Małgorzata Stawarz
Niealgorytmiczny charakter procesów myślenia - poglądy Rogera Penrose'a
Postępy w dziedzinie informatyki i techniki komputerowej sprawiają, że komputery coraz częściej zastępują człowieka w pewnych czynnościach np. w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów rachunkowych. Fakty te prowadzą niejednokrotnie do refleksji: czy istnieje granica możliwości komputerów w przypadku działań będących domeną człowieka. Taką zdolnością, wydawałoby się, specyficznie ludzką, jest myślenie. Czy maszyna dogoni człowieka w tej wyjątkowej dziedzinie? Zdania są podzielone. Głos w dyskusji zabiera między innymi Roger Penrose, wybitny matematyk i fizyk - teoretyk. W swoim referacie przedstawię stanowisko Penrose'a w kwestii sztucznej inteligencji, ze zwróceniem uwagi na jego argumentację, że w myśleniu występuje element niealgorytmiczny.

 

Anna Łuczak
UVA - ga promieniowania - blaski i cienie promieniowania UV
Naturalne światło słoneczne osiągające powierzchnię Ziemi należy do zakresu promieniowania elektromagnetycznego. Obejmuje ono promieniowanie podczerwone (o dł. fali powyżej 800 nm), światło widzialne (w zakresie od 400 do 800 nm) oraz promieniowanie ultrafioletowe. Na ultrafiolet składają się 3 główne zakresy fal o różnych efektach biologicznych: UVC, UVB, UVA. Ogólna ilość światła słonecznego oddziałującego na skórę człowieka jest zmienna i zależy od szeregu czynników, takich jak położenie geograficzne i klimat, zanieczyszczenia środowiska (zmniejszenie warstwy ozonowej atmosfery), pora roku, dnia oraz zawód, tryb życia, wiek etc. Stopień wrażliwości skóry na światło określa rodzaj karnacji, sprawne funkcjonowanie mechanizmów adaptacyjnych, naprawczych i bariery ochronnej w postaci melaniny. Pierwsze obserwacje dotyczące udziału promieniowania słonecznego w patologii skóry pochodzą z końca XIX w.
Za główny czynnik odpowiedzialny za rozwój, zarówno wczesnych, jak i późnych następstw oddziaływania światła słonecznego na skórę uważano głównie spektrum UVB. Coraz powszechniejsze w ostatnich latach zastosowanie sztucznych źródeł energii słonecznej w zakresie promieniowania długiego UVA w celach leczniczych (fototerapia i fotochemioterapia) oraz kosmetycznych (solaria) pozwoliło na wykazanie jego szkodliwej roli w patofizjologii zmian posłonecznych.
Wystąpienie będzie miało na celu przybliżenie słuchaczom cieni i blasków oraz wpływu promieniowania UV na organizm człowieka.

 

Maja Niestrój
Struktury dyssypatywne, bifurkacje - nasze kochane życie
Co współczesna nauka mówi o istocie życia? Dostarcza z pewnością ogromu informacji na temat jego historii, przejawów, definiuje precyzyjnie w ujęciu fizyko - chemicznym. Wydaje się, że odpowiedzi na wszelkie pytania w tej kwestii są już znane. Tymczasem czekają na nas niespodzianki.
W swym referacie szczególna uwagę poświęcę filozoficznemu stanowisku Regine Kather ("Was ist Leben? Philosophische Positionen und Perespektiven", WB 2003).

 

Karolina Kanty
Przestrzeń wirtualna w medycynie
Referat dotyczyć będzie zagadnienia przestrzeni wirtualnej tworzonej podczas medycznej diagnostyki obrazowej. Diagnostyka medyczna coraz częściej opiera się na danych pozyskanych przy pomocy skomplikowanych maszyn. Dają one obrazy struktur anatomicznych wysoko przetworzone. Samodzielnie dokonują interpretacji i diagnozy. Ukazują te aspekty rzeczywistości, które są niedostępne w doświadczeniu bezpośrednim. Przedstawiają bowiem nie tylko strukturę anatomiczną ale także fizjologię danego narządu. Jest to możliwe dzięki specjalnym algorytmom rekonstrukcji danych i tworzeniu modeli w przestrzeni wirtualnej.

 

Artur Pawlik
Kosmologia inflacyjna
W swoim referacie zaprezentuję krótkie wprowadzenie do zagadnienia inflacji w kosmologii. Zaczynając od podstawowych obserwacji kosmologicznych omówię podstawowe modele wszechświata i przedstawię problemy z jakimi się zmagały. Następnie omówię scenariusz inflacji i to w jaki sposób rozwiązuje problemy kosmologii standardowej.

 

Mikołaj Rąpała OFM
Roger Bacon - eksperyment, matematyka i wiara
Roger Bacon - średniowieczny filozof, teolog i filolog znany jest przede wszystkim ze swego zainteresowania naukami przyrodniczymi. Jako jeden z pierwszych, na długo przed narodzinami nowożytnego przyrodoznawstwa, zwrócił uwagę na konieczność stosowania metody eksperymentalnej i matematycznego opisu wyników badań. W procesie poznania naukowego dostrzegał też potrzebę Bożego oświecenia (iluminacji). Trzy powyższe idee połączył harmonijnie w koncepcji tzw. scientia experimentalis.

 


Ewa Międlarz
Ekstremofile a możliwość istnienia życia pozaziemskiego
Ekstremofile żyją w skrajnie zimnych i skrajnie gorących miejscach, w kwasie, w wodzie znajdującej się w rdzeniu reaktorów jądrowych, w miejscech bardzo zasolonych, w odpadach toksycznych oraz w wielu innych środowiskach, które wcześniej uważane były za niemożliwe do zamieszkania przez jakiekolwiek żywe stworzenia. Ekstremofile to głównie mikroorganizmy, które zadziwiają swoimi możliwościami adaptacyjnymi. Badania nad tymi niesamowitymi organizmami i środowiskami ich życia prowadzą do postawienia pytania o możliwość życia podobnych organizmów poza Ziemią. Skoro życie może rozwijać się w tak nieprzyjaznych (z naszego punktu widzenia) warunkach na Ziemi, to czy równie dobrze mogłoby funkcjonować poza naszą planetą.

 

 

Autor: Grzegorz Forewcewicz
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2008, godz. 00:57 - Anna Dutkowska