STOPNIE I FORMY STUDIÓW PROWADZONYCH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W INSTYTUCIE ADMINISTRACJI

 


 

SPECJALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Specjalności prowadzone na studiach I stopnia:

  • Administracja publiczna - studenci zapoznają się z całym wachlarzem zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej w Polsce, głównie nadzorczej, regulacyjnej i zarządzania mieniem należącym do Skarbu Państwa. Realizacja programu pozwoli na zdobycie wiedzy słuchaczy w tej sferze, szczególnie dla osób planujących podjęcie zatrudnienia lub już zatrudnionych w strukturach administracji publicznej, a więc zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej. Osoby studiujące na tej specjalności uzyskają umiejętności niezbędne do organizowania i wspomagania procesów świadczenia usług w relacji administracja - obywatel/podmioty zewnętrzne (m.in. w sferze usług publicznych, polityki regionalnej, przedsiębiorczości komunalnej).
  • Zarządzanie w administracji - studenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania instytucjami  w różnych aspektach ich działalności, za punkt wyjścia przyjmując orientację na klienta, korzystającego z usług administracji publicznej. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z innowacyjnym zarządzaniem w sektorze publicznym, takie jak m.in. innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, standardy kontroli zarządczej, zarządzanie informacją.
  • E-administracja - specjalność jest skierowana do wszystkich, którzy chcą zdobyć zatrudnienie w podmiotach wykorzystujących informatyczne nośniki danych oraz systemy teleinformatyczne, m.in. na stanowiskach związanych z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów, portali internetowych oraz baz danych, świadczenia usług drogą elektroniczną, obiegiem i bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych.
  • Przedsiębiorczość - specjalność jest skierowana do wszystkich, którzy chcieliby prowadzić swoją działalność gospodarczą. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia takiej działalności lub też do podjęcia pracy na samodzielnym stanowisku związanym z zarządzaniem i organizacją w cudzym przedsiębiorstwie. Program nauczania obejmuje głównie przedmioty prawnicze, których znajomość jest niezbędna przy prowadzeniu własnej firmy.

Specjalności prowadzone na studiach II stopnia:

  • Administracja ochrony środowiska - specjalność jest skierowana do wszystkich, którzy chcieliby zdobyć zatrudnienie w podmiotach realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska. Wykształcenie gwarantuje absolwentom zdobycie kwalifikacji w zakresie gospodarowania zasobami środowiska, ograniczania obszarów szkodliwej działalności człowieka oraz neutralizacji skażeń i kreowania polityki proekologicznej. Studenci specjalności będą mogli odbywać praktyki w organach administracji rządowej i samorządowej realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska. Innowacyjnym rozwiązaniem w ramach niniejszej specjalności będzie realizowanie programu studiów we współpracy z jednostkami samorządowymi działającymi na rzecz ochrony środowiska.
  • Administracja transgraniczna - absolwenci specjalności będą posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, regionalnej i lokalnej w obszarach transgranicznych, rozwoju regionalnego i lokalnego, opracowywania strategii rozwoju obszarów transgranicznych, uwarunkowań i możliwości rozwijania regionalnej współpracy transgranicznej oraz pozyskiwania i zarządzania środkami unijnymi. Absolwenci posiadać będą umiejętności realizacji strategicznych planów rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarach transgranicznych. Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach regionalnych i lokalnych funkcjonujących w obszarach transgranicznych a także w różnych podmiotach gospodarczych. Innowacyjnym rozwiązaniem w ramach niniejszej specjalności będzie współpraca w realizacji programu studiów z podmiotami ukraińskimi (m.in. samorząd Miasta Łuck, Wydział Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku).
  • Administracja gospodarcza - specjalność, na której studenci zdobywają wiedzę o możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z pomocy publicznej oraz obowiązków wynikających z zasady równego konkurowania. Celem nauczania jest wykształcenie osób, które prowadząc działalność gospodarczą, będą potrafiły umiejętnie zdobywać dodatkowe środki finansowe poprzez uczestniczenie w procedurach zamówień publicznych czy partnerstwa publiczno-prywatnego, a także w konkursach związanych z udzielaniem wsparcia ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W połączeniu z nabytą wiedzą w zakresie specjalności "przedsiębiorczość", specjalność ta przygotowuje świadomych i odpowiedzialnych młodych przedsiębiorców, umiejętnie korzystających z przysługującej im wolności gospodarczej.
  • Samorząd terytorialny - specjalność, na której studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, jego zadaniach i specyfice zarządzania w tym sektorze oraz o stymulowaniu rozwoju gospodarczo-społecznego regionów oraz gmin, a w tym zwłaszcza miast. Celem nauczania jest wykształcenie osób posiadających wiedzę i umiejętności potrzebne do poznania i interpretowania zdarzeń oraz procesów zachodzących we współczesnej administracji i gospodarce samorządowej będących ważnymi czynnikami zapewniania wysokiej jakości życia współczesnych społeczeństw. Specjalność przygotowuje studentów do pracy w urzędach administracji samorządowej miast, gmin wiejskich, powiatów i województw oraz w jednostkach organizacyjnych samorządów dostarczających usługi publiczne, a także w organizacjach pozarządowych i komercyjnych realizujących zadania samorządu terytorialnego.

 


 

Studia z zakresu administracji pozwalają zdobyć wiedzę na temat prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, współczesnych metod zarządzania w administracji publicznej, administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji ochrony środowiska, etyki i prawa urzędniczego, informatyzacji w administracji publicznej.

 

Zdobyta wiedza, poparta praktyką zawodową, pozwala absolwentom na podejmowanie pracy w instytucjach administracji rządowej, samorządowej, urzędach, biurach i przedsiębiorstwach.  Kierunek uzyskał pozytywną ocenę w ramach akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecnie: Polska Komisja Akredytacyjna) oraz korzysta z Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS).

 

Partnerskie relacje pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi Instytutu a studentami sprzyjają kształtowaniu właściwych postaw moralnych i rozwijaniu w sposób twórczy zainteresowań naukowych. Usytuowanie Instytutu Administracji w strukturze Wydziału pozwala na zbudowanie wszechstronnej oferty zajęć dla studentów, zwłaszcza wśród zajęć dodatkowych - rozbudowany katalog dostępnych fakultetów, dwie szkoły (Centrum Prawa Amerykańskiego  oraz Szkoła Prawa Ukraińskiego) oraz szeroka gama wykładów w językach obcych, oferowane na Wydziale, gwarantują także studentom administracji szeroki wachlarz możliwości. Wydział współpracuje z Centrum Praktycznej Nauki Języków Obcych, w ramach którego studenci nie tylko odbywają lektoraty, ale także mogą przystępować dodatkowo do egzaminów na certyfikaty TELC.

Studenci w ramach studiów odbywają praktykę zawodową w wojewódzkich sądach administracyjnych, urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach miast, urzędach skarbowych, urzędachmagnolia celnych i przedsiębiorstwach prywatnych. Mogą również odbywać praktykę za granicą w krajach uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie" (27 krajów UE oraz Norwegia, Islandia, Lichtenstein i Turcja). Praktyki zawodowe rozwijają umiejętności praktyczne związane z wybraną przez studenta specjalizacją. Studenci mają również możliwość korzystania z programu międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2018, godz. 13:05 - Patryk Ochwat