Publikacje

 

książki

 • A. Lekka-Kowalik, Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.
 • A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (red.), Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II "Evangelium Vitae", Instytut Papieża Jana Pawła II I Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017.

 • A. Lekka-Kowalik (red.), Ekonomia a chrześcijaństwo. Świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II "Centesimus annus" i "Laborem exercens", Instytut Papieża Jana Pawła II-Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017

 • A. Lekka-Kowalik, K. Zaborowski SDS (red.), Logika-filozofia-człowiek. Wybór tekstów Stanisława Kamińskiego i Jerzego Kalinowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

 • G. Beyer, A. Lekka-Kowalik, ks. A Wierzbicki, red. naukowa: Karol Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

 • A. Lekka-Kowalik, P. Gondek (red.), Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia – koncepcje – spory, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

 

redagowanie tomu czasopism:

 • Forbidden Knowledge, tom: The Monist, 79 No 2, 1996 (advisory editor;z Danielem Schulthesem).
 • Etyka badań naukowych tom: Ethos, nr 4 (44), 1998 (współredagowanie, potwierdzone współautorstwem wstępu Od redakcji, choć zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w czasopismie, jest podpisany jedynie inicjałami A.L.-K).
 • Osoba w społeczeństwie informacyjnym, Ethos nr 1-2 (69-70), 2005 (współredagowanie; potwierdzone współautorstwem wstępu Od redakcji, choć zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w czasopiśmie, jest on podpisany jedynie inicjałami A.L.-K).

arrow__22

 

 

artykuły w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych

 • Najprostsze sposoby współczesnej manipulacji, Kontakt (Paryż), nr 7-8, 1985, s. 39-41 (podpisane pseudonimem Anna Maria S. ze względu na ówczesną sytuację polityczną).
 • Moral Dilemmas in the Robot's World, w: R. Casati, G. White (eds.), Philosophy and the Congnitive Sciences, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft 1993, s. 291-294.
 • Moral Concerns and Gender Biased Tests: Comments on 'An Analysis of Four Commonly Used Group Tasks for Gender Bias', Technology Studies, vol. 1/2, 1994, s. 227-229.
 • Science and Morality: Some Cases of Conflicting Norms, w: K. S. Johannessen, T. Nordestam (eds.), Culture and Values, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 1995, s. 536-543.
 • The Reticulated Model of Scientific Dynamism, Kontroversen, 8, 1995, s. 19-36.
 • Racjonalność jako relacja: próba charakterystyki esencjalnej, w: J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, Logos, Matematyka, Toruń: Wydawnictwo UMK, 1997, s. 47-62.
 • Popper, Kuhn and Laudan on the Rationality of Science: A Shared View, w: G. Meggle, J. NIda-Rümelin (eds.), Analyomen 2. Perspectives in Analytical Philosophy, Berlin: de Gruyter, 1997, s. 421-430.
 • O wolności i granicach badań naukowych, w: Z. Zdybicka, et al. (red.), Wolność we współczesnej kulturze, Lublin: RW KUL, 1997, s. 575-590. Wersja ang: "On Freedom and Limits of Scientific Inquiry, w: Z. Zdybicka et al. (red.), Freedom in Contemporary Culture, Lublin: RW KUL, 1999, s. 547-561.
 • O potrzebie uprawiania etyki badań naukowych w ramach filozofii klasycznej, Zeszyty Naukowe KUL, nr 40, 1997, s. 111-131. Wersja ang: "On the Need of Developing Research Ethics as a Domain of Classical Philosophy, w: S. Kiczuk, J. Herbut, A.B. Stępień (eds.), Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 6, 2006, s. 235-255.
 • Arranging Goods - a Few Ideas from Czeżowski, w: P. Weingartner, G. Schurz, G. Dorn (eds.), The Role of Pragmatics in Contemporary Philosophy, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 1997, s. 539-543.
 • Etyka Badań Naukowych - Nowa Dyscyplina Filozoficzna, Roczniki Filozoficzne KUL, nr 45-46, z. 2, 1997/1998, s. 83-118.
 • Are There Things Which We Should Not Know? W: Paideia On-line. Papers of the 20th World Congress of Philosophy, Boston 1998, http:www.bu.edu/wcp/papers/TEth/TEthLekk.htm.
 • W poszukiwaniu eliksiru młodości, Ethos, 4 (44), 1998, s. 178-197.
 • W Poszukiwaniu Właściwej Miary Dla Nauki, Ethos, 4 (44), 1998, s. 5-8 (z J. Mereckim; jako wstęp Od redakcji podpisany jedynie inicjałami).
 • On the alleged moral neutrality of the search for truth in science, w: P. Kampits, K. Kokai, A. Weinberg (eds.), Applied Ethics, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 1998, vol. 2, s. 15-20.
 • Demokracja i autonomia jednostki w globalnej infrastrukturze informacyjnej, Nauka, Nr 1, 1999, 127-139; przedruk w: M.M. Żydowo (red.), Etyczne problemy wynikające z rozwoju nauki, Warszawa: Wyd. PAN, s. 37-50; wersja ang: Democracy and the Autonomy of Individuals in the Global Information Infrastructure, in: M.M. Żydowo (ed.), Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science, Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2005, s. 33-45.
 • Prawo do prywatności a globalna struktura informatyczna, w: R. Skubisz (red.), Internet 2000, Lublin: Verba 2000, s. 443-459.
 • Nauka moralnie neutralna jako patologia rozumu w: A. Gudaniec, A. Maryniarczyk SDB (red.), Rozum otwarty na wiarę, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 213-224.
 • Le choix des themes de recherche en tant que décision morale, w: P. Proellochs, D. Schulthess (eds.), Y A-T-Il des Limites Éthiques à la Recherche Scientifique?, Geneve: Editions Médecine et Hygiène, 2000, s. 31-46.
 • Immoral research: one more pathology of reason, in: B. Brogaard (ed.), Rationality and Irrationality, Kirchberg amWechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2000, s. 58-63.
 • Sądy moralne jako konstytutywny element badania naukowego, Roczniki Filozoficzne KUL, nr 48-49, z. 2, 2000/2001, s. 91-115; wersja ang: S; Kiczuk, J. Herbut, A. B. Stępień (eds.), Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 6, 2006, s. 257-279, tłum. T. Karłowicz.
 • Ukryte założenia idei społeczeństwa informacyjnego, w: T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa: Edycja Św. Pawła 2001, s. 179-194.
 • Czy naukowiec może stać się rzecznikiem barbarzyństwa? w: Z. Zdybicka et al. (red.), Wierność rzeczywistości, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001, s. 431-445.
 • Rozważania o prawdzie i moralności w nauce w: A. Szostek, A. Wierzbicki (red.), Codzienne pytania Antygony, Lublin: Instytut Jana Pawła II, 2001, s. 150-163.
 • Natura jako naturalna granica naturalizmu, Roczniki Filozoficzne KUL, t. 51, z. 3, 2002, s. 187-195.
 • Czy cyberetyka wystarczy cyberspołeczeństwu?, w: T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa: Edycja Św. Pawła 2003, s. 17-27.
 • Science as Action: Three Realms of Freedom and Responsibility, w: P.J. Juchacz, R. Kozłowski (eds.), Freedom and Responsibility. Sacrum, Culture and Society, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003, s. 111-126.
 • Antynauka i jej konsekwencje, w: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (red), Błąd antopologiczny, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2003, s. 167-187.
 • Dlaczego nauka nie może być wolna od wartości, Roczniki Filozoficzne KUL, t. 53, z. 2, 2004, s. 275-293.
 • Zdrada nauki - zdrada prawdy - zdrada człowieka, Ethos, 1-2 (65-66), 2004, s. 207-225.
 • Nauka a wartości: niektóre próby rozwiązania problemu, w: K. Krzyszowski, M. Nowak, S. Sieczka (red.), Z potrzeby serca..., Lublin: IWKRKUL, 2004, s. 71-87.
 • Problem ideologizacji metafizyki. Wprowadzenie do dyskusji w: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (red.), Metafizyka w filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2004, s. 405-410.
 • Problem ideologizacji metafizyki, w: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (red.), Metafizyka w filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2004, s. 471-475.
 • Związek nauki i techniki jako źródło problematyki dla etyki badań naukowych, w: P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gondek (red.), Kultura wobec techniki, Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, 2004, 147-165.
 • Science and Value Judgements w: J. Ch. Marek, M.E. Reicher (eds.), Experience and Analysis, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2004, s. 198-199.
 • Aksjologiczny fundament społeczeństwa informacyjnego (z Rafałem Lizutem), w: Osoba w społeczeństwie informacyjnym, Ethos 1-2 (69-70), 2005, 255-268.
 • Od redakcji: Światło czy nocna ciemność (z Dorotą Chabrajską; jako wstęp Od redakcji podpisane jedynie inicjałami), Ethos 1-2 (69-70), 2005, s. 9-13.
 • Realistyczny zwrot w filozofii współczesnej - możliwość powrotu do analogii? w: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (red.), Analogia w filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005, s. 379-390.
 • Filozofia edukacji i edukacja filozoficzna - antidotum na kryzys?, w: P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna (red.), Filozofia i edukacja, Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, 2005, s. 177-187.
 • O dostojeństwie uniwersytetu, Ethos nr 3 (75), 2006, s. 162-174.
 • Nowe towary nowej ekonomii (z Rafałem Lizutem), w: S. Partycki (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006, s. 381-385.
 • Problem obowiązywalności prawa naturalnego.Wprowadzenie do dyskusji, w: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek (red.), Substancja-natura-prawo naturalne, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2006, s. 371-374.
 • Problem obowiązywalności prawa naturalnego, w: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek (red.), Substancja-natura-prawo naturalne, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2006, s. 467-471.
 • Problem absolutyzacji umysłu. Wprowadzenie do dyskusji, w: A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.), Dusza Umysł Ciało, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, s. 325-330.
 • Monizm-dualizm-hylemorfizm (personalizm).Wprowadzenie do dyskusji, w: A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.), Dusza Umysł Ciało, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, s. 421-426.
 • Kształtowanie opinii publicznej: kilka uwag o wolności i odpowiedzialności mediów, w: K. Stępniak, M. Rajewski (red.), Media studies. Refleksja nad stanem obecnym, Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 107-116.
 • Racjonalność instrumentalna, racjonalność praktyczna i ostateczny cel
  technonauki, w: Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego
  wyjaśniania, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek, Polskie
  Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, 269-282.
 • Nasycenie nauki wartościami pozapoznawczymi: argumenty i koncepcje, VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Księga Streszczeń, red. A. Brożek i J. Jadacki, Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 2008, s. 232.
 • Powszechna encyklopedia filozofii na tle anglosaskich encyklopedii filozoficznych, w: A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.), Zadania współczesnej metafizyki 11. Spór o rozumienie filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2009, s.205-218.
 • Uniwersytet jako firma usługowa. Szansa czy klęska?, Ethos nr 85-86, 2009, s. 52-69.
 • Powszechna Encyklopedia Filozofii a inne encyklopedie. Dlaczego musiała powstać, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 10 (Suplement), Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2009, 891-901 (z Rafałem Lizutem).
 • Why science cannot be value-free, Science and Engineering Ethics, 16 (1), 2010, 33-41; [Lekka-Kowalik_2010s33.pdf]
 • Nauka jako zawód i powołanie – sto lat po analizach Maxa Webera, w: M. Walczak (red.), Metodologia: tradycja i perspektywy, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, 75-92
 • Nauka wolna od wartości – groźna utopia współczesnej kultury, w: E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a wartości (tom I: Aspekty filozoficzne i edukacyjne), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, 161-171.
 • Irracjonalizm w poznaniu naukowym, w: A, Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.), Zadania współczesnej metafizyki 12. Osoba i uczucia, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2010, 415-425.
 • Przemoc – negacja godności człowieka, Biuletyn. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin 2010, 7-10.
 • Wartości pozapoznawcze jako wehikul racjonalności nauki, w: Z. Drozdowicz, S. Sztajer (red.), Religia-Nauka-Kultura, Poznań:Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2011, 9-25.
 • O prawdzie jako celu nauki i fundamencie jej etosu, w: A, Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.), Zadania współczesnej metafizyki 13. Spór o prawdę, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, 315-338.  
 • Komunikacja w prawdzie: filar bezpieczeństwa człowieka, w:  E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja (Monografie nr 126, tom I: Aspekty filozoficzne i edukacyjne), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2011, 11-19; przedruk w: E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2012, s.79-87.
 • Nauka i etyka nauki. Owoce wiążącej mocy prawdy,  Ethos nr 95, 2011, s. 161-174.

 • Doświadczenie wartości – konstytutywny element uprawiania nauki, w: Piotr Duchliński i Grzegorz Hołub (red.), Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, Akademia Ingnatianum. Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, 423-440.
 • Etyka badań naukowych: jej status metodologiczny i formy instytucjonalne, w: P. Kawalec, P. Lipski, R. Wodzisz (red.), Podstawy Naukoznawstwa, t. 1, Lublin: RWKUL 2011, 107-130.
 • Filozofia jako fundament badań nad ubóstwem i strategii jego zwalczania, Ethos nr 96, 2011, s. 105-116.
 • Nauka w poszukiwaniu boskości, w: R. Ptaszek, M. Piwowarczyk (red.), Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, Lublin, RW KUL 2012, s. 301-314
 • Kryteria racjonalności postępu naukowego: skuteczność czy mądrość?, w: Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, red. Z. Drozdowicz i S. Sztajer, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań 2012, s. 13-26.
 • The vocation of philosophy and philosophy as a vocation, w: E. Szczurko, T. Guz, H. Seidl (red.), Logos et Musica. In Honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, Frankfurt a. Main, Peter Lang, 2012, s. 277-291. Filozoficzny kontekst nauki, Roczniki filozoficzne, 60 (4), 2012, s. 261-281.
 • Nauka- zwierciadło dla religii, w: E. Jarmoch, A Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a religia, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013 (seria: Monografie 143), s. 11-20. 
 • głos w dyskusji pt. "Wyzwania współczesności", w: D. Dziewulak (red.), Konferencja: Nauka i szkolnictwo wyższe - wyzwania współczesności, Warszawa: Wydawnictwa Sejmowe, 2013, s. 54-55
 • Myślenie utopijne w nauce, o nauce i dzięki nauce. Źródło inspiracji czy zagrożeń?, Ethos, 3 (107), 2014, s. 108-131.
 • Od redakcji - Nie lękajcie się, Ethos,nr 4 (108), 2014, s. 5-9 (jako A.L.K);

  wersja angielska: From the editors - Do not be afraid, tamże, s. 313-317.

 • Filozofia, humanistyka i nauki społeczne - wezwanie do ofensywy, Człowiek i społeczeństwo, tom XXXIX 2015, s. 87-102.
 • Od redakcji - Quo vadis humanus?, Ethos, 3 (111), 2015, 5-9 (jako A.L.K);

  wersja ang: From the editors Quo vadis humanus?, tamże, s. 379-383.

 • Społeczny kontrakt dla nauki - jego filozoficzne podstawy i współczesny kryzys, ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, 15, 2015, s. 115-129.

 • The University: an institutional response to the human nature. Experience of the John Paul II Catholic University of Lublin, Educatio catholica, no 3-4, 2015, s. 41-46.

 • Etyka w nauce, w: S. Janeczek i A. Starościc (red.), Etyka (tom V serii “Dydaktyka filozofii”), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 281-298.
 • Ku autonomii etyki. Uwagi metodologiczne, Ethos 3 (115), 2016, s.247-261.
 • O konsekwencjach dwuznaczności terminu 'tożsamość osobowa'. Uwagi po lekturze książki Grażyny Osiki Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych, Ethos 116, 2016, s. 306-320 ;

 • Edukacja dla prawdy a edukacja dla rynku. Rzecz o fundamentach bezpiecznego świata, Studia z Filozofii Polskiej 11(2016), s. 211-222.

  Ku kulturze życia (z K. Wiakiem), w: A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (red.), Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II “Evangelium Vitae”, Instytut Papieża Jana Pawła II i Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017, s. 9-16. Wersja angielska: “Towards a culture of life” (with Krzysztof Wiak), in: A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (eds), The value of life. The Present Time through the Prism of St John Paul II's encyklical „Evangelium Vitae”, Instytut Papieża Jana Pawła II & Instytut Jana Pawła II KUL, Warsaw 2017, s. 9-16.
 • Ksiądz Profesor Tadeusz Styczeń w obronie najsłabszych – świadectwo, które zobowiązuje, w: A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (red.), Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II “Evangelium Vitae”, Instytut Papieża Jana Pawła II I Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017, 203-215. Wersja angielska: Rev. Professor Tadeusz Styczeń in Defence of the Weakest – A Witness that Obliges Us, in: A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (eds), The value of life. The Present Time through the Prism of St John Paul II's encyclical „Evangelium Vitae”, Instytut Papieża Jana Pawła II & Instytut Jana Pawła II KUL, Warsaw 2017, 203-215.

 • Przymierze na rzecz rozumu i prawdy. Josepha Ratzingera koncepcja filozofii i jej relacji do wiary i teologii, w: Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera, red. Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 17-45.

 • Ku ekonomii zakorzenionej w miłości, w: A. Lekka-Kowalik (red.), Ekonomia a chrześcijaństwo. Świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II Centesimus annus i Laborem exercens, Instytut Papieża Jana Pawła II-Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017, s. 9-18. Wersja angielska: Towards an economy rooted in love, tamże, s. 19-29.

 • Komodytyzacja prawdy – komodytyzacja nauki – komodytyzacja człowieka, w: A. Lekka-Kowalik (red.), Ekonomia a chrześcijaństwo. Świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II "Centesimus annus" i "Laborem exercens", Instytut Papieża Jana Pawła II-Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017, s. 193-205.

 • Logos i etos filozofii, w: A. Lekka-Kowalik, K. Zaborowski SDS (red.), Logika-filozofia-człowiek. Wybór tekstów Stanisława Kamińskiego i Jerzego Kalinowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 7-17.

 • Edukacja dla prawdy – odpowiedź na osobową naturę człowieka, Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli, 1, 2017, s. 75-86.

 • Rational decisions and wise decisions – two names for the same thing?, Rationality and Decision Making: From Normative Rules to Heuristics (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 111), ed. by M. Hetmański, Brill-Rodopi, Leiden & Boston 2018, s. 181-193.

 • Rational technology assessment in need of a philosophical framework, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 115, 2018, s. 219-231

 • John Paul II University of Lublin: How History Defines the Relationship between Identity and Internationalization” (z V. Car), w: H. de Wit, A. Bernasconi, V. Car, F. Hunter, M. James, D. Véliz (eds), Identity and Internationalization in Catholic Universities, Brill Sense, Leiden-Boston 2018, s. 231-242.

 • Doświadczenie wiążącej mocy prawdy. Metodologicznie zasadny punkt wyjścia etyki jako nauki, Ethos 2(122), 2018, s. 346-363

 • Wstęp (z G. J. Beyerem, W. Kruszewskim i A. Wierzbickim), w: Karol Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, 19-25; angielska wersja: tamże, s. 27-33 [tłum. Patrycja Mikulska].

 • Skrypt Karola Wojtyły "Katolicka etyka społeczna" widziany przez pryzmat metodologii, w: Karol Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 489-505.

 • Nauka a wartości” w: ks. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc (red.) Metodologia nauk. Część I: Czym jest nauka? (t. 9 serii “Dydaktyka filozofii”) Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 397-417.

 • Metodologia nauk, w: ks. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc (red.) Metodologia nauk. Część II: Typy nauk, (t. 9 serii “Dydaktyka filozofii”) Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 309-332.

 • Obviously there exists an organic connection between independence and university, and between independence and “catholicity”, The Person and the Challenges, 9(2019), no 1, s. 239-248 (z Tomaszem Górką).

 • Wprowadzenie: Wierność prawdzie – wierność rzeczywistości, w: A. Lekka-Kowalik, P. Gondek (red.), Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia – koncepcje – spory, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 7-19 (z Pawłem Gondkiem).

 • Via ad veritatem. O metodach uprawiania filozofii w szkole lubelskiej”, w: A. Lekka-Kowalik, P. Gondek (red.), Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia – koncepcje – spory, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 147-173 (z Tomaszem Dumą).

 • Amicus Plato, sed magis amica veritas...O sporach filozoficznych w lubelskiej szkole filozofii klasycznej”, w: A. Lekka-Kowalik, P. Gondek (red.), Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia – koncepcje – spory, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 199-236.

 • Ulepszanie moralne środkami technonauki – contradictio in adiecto?, w: P. Duchliński, G. Hołub (red.), Ulepszanie moralne człowieka. Perspektywa filozoficzna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, s. 55-71.

 

 recenzje

 • Rec. J. Owens, Some Philosophical Issues in Moral Matters, w: Revue de Théologie et de Philosophie, vol. 128, 1996/III, 297-298.
 • rec. H. Lenk (ed.), Wissenschaft und Ethik), The Journal of Value Inquiry, 30, 1996, s. 479-483.
 • W obronie filozofii bez przymiotnika, (rec. B. Smith, Austrian Philosophy. The Legacy of Franz Brentano), w: Zeszyty Naukowe KUL, nr 3-4, 1997, s. 190-200.
 • On the Necessity of Moral Judgements (rec. E. Agazzi, Das Gute, das Bose unde die Wissenschaft), Research in Philosophy and Technology, nr 17, 1998, s. 295-301.
 • Rec. U. Toellner Sartres Ontologie und di Frage einer Ethik w: The Journal of Value Inquiry, nr 32, 1998, s. 427-431.
 • Komputery: nowe wyzwanie dla filozofów, (rec. D. Johnson Computer Ethics), Ethos, 4 (44), 1998, s. 282-289.
 • Rec. J. Owens, Some Philosophical Issues in Moral Matters, w: Roczniki Filozoficzne KUL, nr 45-46, 1997/98, s. 235-239. (rozbudowana i zmieniona wersja recenzji opublikowanej w j. francuskim; zob poz. 1.)
 • Rec. M.J. Reiss, R. Straughan, Poprawianie natury. Inżynieria genetyczna - nauka i etyka, w: Człowiek i przyroda, nr 10, 1999, s. 133-144.
 • Rec. H. Lacey, Is science value-free? Values and Scientific Understanding, w: Roczniki Filozoficzne KUL,, t. 50, z. 2, 2002, s. 161-167 (poprawiona i rozszerzona wersja rec. w j. angielskim, zob. poz 2).
 • The Routledge Encyclopeadia of Philosophy: między rygorem metodologicznym a polityczną poprawnością, Człowiek w kulturze, nr 15, 2003, s. 151-175.
 • O kłamstwie (rec. W. Chudy, Filozofia Kłamstwa), Arcana, nr 53 (5/2003), s. 209-216.
 • Rec. Ingrid Leman Stefanowic, Safeguarding Our Common Future. Rethinking Sustainable Development, w: Roczniki Filozoficzne KUL,, t. 51, z. 2, 2003, s. 168-174.
 • Powstrzymać kaskadę, (rec. Wojciech Chudy, Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw,) Ethos, nr 1-2 (65-66), 2004, s. 530-540. (rozbudowana i zmieniona wersja recenzji opublikowanej w Arcana, zob. poz. 11).
 • Odpowiedzialność informatyków, (rec. T. Bynum, S. Rogerson, Computer Ethics and Professional Responsibility, Blackwell Publishing 2004), w: Ethos 1-2(69-70), 2005, s. 491-502.
 • Przywracanie raju, (rec. R. Legutko, Raj przywrócony), Ethos, 4(76), 2006, s. 257-266.
 • By światło trwało... (rec. J. Ratzinger, Wykłady bawarskie z lat 1963-2004, Warszawa 2009),  92 /2010, 282-289.
 • O potrzebie nauczania antropologii (rec. Antropologia, red. ks. S. Janeczek, Lublin 2010),  93-94/2011, 267-271.
 • Ku liberalizmowi otwartemu” (rec. W. Ver Eecke, Ethical Dimension of the Economy: Making Use of Hegel nad the Concept of Public and Merit Goods), Ethos nr 96, 2011, s. 251-259.
 • rec: Alasdair MacIntyre, Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z katolickiej tradycji filozoficznej (tłum. Anna Łagodzka, Instytut wydawniczy "Pax", Warszawa 2013), Roczniki Filozoficzne, 62(2), 2014, s. 151-166.
 • Rec. Nicholas Maxwell, How universities can help to create a wiser world. The urgent need for an academic revolution (Exeter: Imprint Academic 2014),  Roczniki Filozoficzne, 62(4), 2014, s. 251-265.
 • rec. Joanna Kiereś-Łach, Filozofia i retoryka. Kontekst filozoficzny "nowej retoryki" Chaïma Perelamana, Wydawnictwo Naukowe Academicon, Lublin 2015, Forum Artis Rhetoricae, 2(41), 2015, s. 66-72.
 •  Technika i aksjologia. W stronę wartości (rec. R.A. Lizut, Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów, Wydawnictwo Naukowe Academicon, Lublin 2014); Ethos 3(111), 2015, s. 330-336.
 • rec. Paweł Gondek, Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu, Lublin 2015, Studia Philosophiae Christianae, 52(2016), s. 143-155.

 •  

arrow__22

 

 

sprawozdania

 • O realizm w uprawianiu filozofii (sprawozdanie z IV Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu Zadania współczesnej metafizyki), Ethos, nr 3-4 (59/60), 2002, s. 448-456.
 • O właściwe rozumienie człowieka i kultury (sprawozdanie z V Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu Zadania współczesnej metafizyki), Ethos, 1-2 (61-62): 2003, 469-483.
 • Quo vadis philosophiae? (sprawozdanie z XXI Światowego Kongresu Filozofii, Istambuł 2003), Ethos 3-4(63-64), 2003, s. 557-569.
 • Ocalić metafizykę realistyczną (Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego w cyklu Zadania współczesnej metafizyki pt. Metafizyka w filozofii), Ethos, 1-2 (65-66), 2004, s. 584 -595.
 • W poszukiwaniu utraconych fundamentów. Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki, Ethos, 3 (75), 2006, s. 264-275
 • O jedność bytową człowieka (Sprawozdanie z IX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki), Ethos 1-2 (77-78), 2007, s. 410-417.
 • "O celowości w metafizyce” (sprawozdanie z X Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu 'Zadania współczesnej metafizyki'), Ethos, 82-83, 2008, 287-293.
 • Uczucia i metafizyka. Sprawozdanie z XII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu 'Zadania współczesnej metafizyki’, Ethos, 89, 2010, 291-296.
 • Pedagogika transformatywna. Konferencja Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej 18-21 XI 2015 r., Przegląd Uniwersytecki, styczeń-luty 2016, 1(159), s. 49-50.

 • „W Rzymie o uniwersytetach”, Przegląd Uniwersytecki, listopad-grudzień, 2016, nr 6 (164), s. 44

 • „Osoba darem”, Przegląd Uniwersytecki, styczeń-luty, 2017, nr 1 (165), s. 17

 • „Dzień Papieski”, Przegląd Uniwersytecki, listopad-grudzień, 2017, nr 6 (170), s. 35

 • „Debata o perspektywach i wyzwaniach uniwersyteckiej edukacji katolickiej we współczesnym świecie”, Przegląd Uniwersytecki, lipiec-październik 2018 nr 4-5 (174-175), s. 26-27.

 • Myśl i dzieło ks. prof. Tadeusza Stycznia, Przegląd Uniwersytecki, Styczeń-luty 2019, nr 1 (177), s. 41.

 • Wokół Katolickiej etyki społecznej Karola Wojtyły, Przegląd Uniwersytecki, Styczeń-luty 2019, nr 1 (177), s. 20-21.

 

streszczenia w tomach konferencyjnych (z ISBN)

 • Racjonalność jako relacja — próba charakterystyki na przykładzie racjonalności nauki, VI Kongres Filozofii Polskiej. Abstrakty, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1995, s. 130-131.
 • On Moral Judgements as a necessary element of doing science, in: J. Cachro, K. Kijania-Placek (eds.), 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Volume of Abstracts, Cracow: The Faculty of Philosophy/Jagiellonian University, 1999, s. 403.
 • Nauka a wartości: od aksjologicznej neutralności do aksjologicznego zaangażowania, Abstrakty. VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 113.
 • Nasycenie nauki wartościami pozapoznawczymi: argumenty i koncepcje”, VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Księga Streszczeń, red. A. Brożek i J. Jadacki, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2008, s. 232.
 • Mode 2 Science – nowy paradygmat badań naukowych i jego konsekwencje”, w: ”, IX Polski Zjazd Filozoficzny. Księga Streszczeń, red. A. Kuzior, A. Kiepas, J. Rąb Wydawnictwo „REMAR”, Sosnowiec 2012, s. 546-547.
 • Mode 2 Science and its consequences, (no editors indicated), XXIII World Congress of Philosophy. Abstracts, Athens: Greek Philosophical Society, 2013, 391-392.
 • Filozoficzne podstawy racjonalnej oceny techniki (w j. polskim I angielskim), w: Katarzyna Midor (red.), Technology Assessment w ujeciu teoretycznym i praktycznym. Księga abstraktów, Gliwice 2017, s. 25.

 • Nasycenie technologii wartościami: teoretyczne I praktyczne wyzwania, w: M. Lechniak, M. Słomka, A. Zykubek (red.), XI Zjazd Filozoficzny. Księga streszczeń, Fundacja Rozwoju KUL, Lublin 2019, s. 288.

arrow__22
 

hasła encyklopedyczne

 • Armstrong Dawid Malet, Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. I, 2000, s. 335-336.
 • Austin, John Langshaw, ibid., s. 419-420.
 • Ayer Alfred Jules, ibid., s. 445-447.
 • Bachelard Gason, ibid., s. 451-452.
 • Bornstein, B., Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin: PTTA, t. 1, s. 138-139 (zmieniona I poszerzona wersja hasła z Powszechnej Encyklopedii Filozofii.

 • Bowne Border Parker, Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. I, 2000, s. 637-638.
 • Chisholm Roderick M., Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. II, 2001, s. 150-151.
 • Chomsky, Noam A., ibid., s. 162-166.
 • Cohen, Morris, R., ibid., s. 248-249.
 • Dingler Hugo, ibid., s. 593-595.
 • Drewnowski Franciszek, ibid., s. 717-721 (z S. Majdańskim)
 • Ducasse Court, J., ibid., s. 729-731.
 • dyskusja, ibid., s. 787-790.
 • feminizm, Encyklopedia Białych Plam, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2001, s. 127-132.
 • epifenomenalizm, Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. III, 2002, s. 181-184.
 • Eucken, Rudolf Ch.., ibid., s. 301-303.
 • feminizm, ibid., s. 386-391 (z Z. Sareło).
 • Fontenelle Bernard, ibid., s. 569-570.
 • Foucault, Michel, ibid., s. 586-589.
 • Lakatos, Imre, Encyklopedia Katolicka, Lublin: TNKUL, t. 10, 2004, s. 402-403.
 • Holt Edwin B. Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. IV, 2003, s. 551-552.
 • Hook Sidney. ibid., s. 587-591;
 • Horney Karen, ibid., s. 598-600.
 • intuicjonizm, ibid., s. 901-902 (z Ph. Stratton-Lake).
 • Kamiński Stanisław, Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. V, 2004, s. 457-462, (z S. Majdańskim).
 • Klasyfikacja, ibid., s. 626-628.
 • Kolektywizm metodologiczny, ibid., s. 718-719.
 • Kontekst odkrycia- kontekst uzasadnienia, ibid., s. 822-825;
 • Kontekstualizm (część hasła), ibid., s. 827-829.
 • Koyré Alexandre, ibid., s. 912-914.
 • Kuhn Thomas Samuel, s. 119-121 Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. VI,
 • Kwadrat Logiczny, ibid., s. 165-168.
 • Lakatos Imre, 2005, ibid., s. 208-210.
 • Metanauka, Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. VII, 2006, s. 125.
 • paradygmat Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. VIII, 2007, s. 17-19,
 • prakseologia, ibid., s. 445-447.
 • semantyka, Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. IX, 2007, s. 15-17,
 • semiotyka, ibid., s. 19-22,
 • syntaktyka, ibid., s. 287-289,
 • teoria gier, ibid., s. 426-428,
 • nauki teoria, Encyklopedia Katolicka, Lublin:TNKUL, tom 13, 2009, kol. 835-836,
 • obserwacja, Encyklopedia Katolicka, Lublin:TNKUL, tom 14, 2010, kol. 255-256.
 • Drewnowski, J., Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin: PTTA, 2011 t.1, s. 318-321 (wersja hasła z Powszechnej Encyklopedii Filozofii; ze Stanisławem Majdańskim;
 • Kamiński S., Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin: PTTA, 2011 t.1, s. 621-626 (wersja hasła z Powszechnej Encyklopedii Filozofii; ze Stanisławem Majdańskim);
 • Teoria nauki Kamińskiego,  Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin: PTTA, 2011 t. 2, s. 226-228.
 • Quine Willard Van Orman , Encyklopedia Katolicka, Lublin:TNKUL, t. 16, 2012,kol.993-995.

 • postulatywizm, Encyklopedia Katolicka, Lublin:TNKUL, t. 16, 2012, kol. 82-84.

 • program badawczy, Encyklopedia Katolicka, Lublin:TNKUL, t. 16, 2012, kol. 452-453. 
 • teoria, Encyklopedia Katolicka, Lublin: TNKUL, tom 19, 2013, kol. 693-694.
 • testowanie hipotez, Encyklopedia Katolicka, Lublin: TNKUL, t. 19, 2013, kol. 746-748.
 • teza, Encyklopedia Katolicka, Lublin:TNKUL, t. 19, 2013, kol. 754.
 • wątpienie, Encyklopedia Katolicka, Lublin:TNKUL, t. 20, 2014, kol. 312-313.
 • zetetyka, Encyklopedia Katolicka, Lublin:TNKUL, t. 20, 2014, kol. 1362-1363.
 • cnota, Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, POLWEN, Radom 2016, s. 168-174.

 • etyka, Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, POLWEN, Radom 2016, s. 347-353.

 • godność podmiotów edukacji, Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, POLWEN, Radom 2016, s. 383-387.

 • lojalność, Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, POLWEN, Radom 2016, s. 550-556.

 • nauka, Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, POLWEN, Radom 2016, s. 640-646.

 • normy etyczne i moralne, Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj POLWEN, Radom 2016, s. 654-659.

 • Drewnowski Jan, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 172-173, t. I

 • Dutkiewicz Rafał, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., t. I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 182-183,

 • Ethos, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in.,Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 212, t. I.

 • Kanonizacja Jana Pawła II, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in.,Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 459, t. I

 • Konserwatorium Myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 539-540, t. I (z Tomaszem Górką).

 • Międzynarodowa Akademia Filozofii w Księstwie Liechtenstein, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 50, t. II.

 • Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II - Instytut Jana Pawła KUL, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 146-148, t. II (z Tomaszem Górką).

 • Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in.,Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 271-272, t. II

 • Spotkania z Janem Pawłem II, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in.,Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 364, t. II.

 • Kamiński Memorial Lectures, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in.,Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 367, t. II.

 • Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II na KUL, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 546-547, t. II

 • Wojtyłowe rozmowy, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 556-557, t. II.

arrow__22

 

 

tłumaczenia

 • z języka polskiego na język angielski
  • K. Twardowski, Imageries, in: U. Żegleń (ed.), Philosophy of Mind in the Lvov-Warsaw School, Axiomathes, vol. VI No 1, 1995, s. 79-104.
  • H. Mehlberg, On Psychophysical Parallelism, in: U. Żeglen (ed.), Philosophy of Mind in the Lvov-Warsaw School, Axiomathes, Vol. VI No 1, 1995, s. 39-57.
  • S. Igel, A Few Remarks Concerning a Science of Sensory Phenomena, in: U. Żegleń (ed.) Philosophy of Mind in the Lvov-Warsaw School, Axiomathes, vol. VI No 1, 1995,
  • s. 105-118.
  • A. Gut, The Existential Judgements and Cognition of Existence, Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 5, 2002, s. 121-139.
  • J. Wojtysiak, An attempt at reinterpretation of the (neo)thomistic conception of existential judgement, Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 5, 2002, s. 141-151.
  • A. Bronk, S. Majdański, A category of description: dynamics of meanings (hermeneutic analysis), Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 5, 2002, s. 177-213.

arrow__22

 

 • z języka angielskiego na język polski
  • G. White, Badania nad Sztuczną Inteligencją - prawdy i mity, w: A. Bronk (red.), Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, Lublin: TNKUL, 1995, s. 395-415.
  • B. Townsend, B., Rasa z iloraz inteligencji. Kryteria rzetelności badań naukowych, Ethos 4 (44), 1998, s. 228-252.
  • D. Johnson, Czy globalna infrastruktura informacyjna ma character demokratyczny, Ethos, 4 (44), 1998, s. 198-214.
  • H. Vehoog, "Moralność a 'naturalność' zwierząt transgenicznych, Ethos, Nr 4 (44), 1998, s. 215-227.
  • B. Smith, "Obiektywność percepcji zmysłowej, Roczniki Filozoficzne KUL, 49, z. 1, 2001, s. 63-75.
  • B. Smith, "John Searle: od aktów mowy do rzeczywistości społeczne Roczniki Filozoficzne, 51, z. 1, 2003, s. 265-292 (z Z. Pikulskim).
  • R. Swinburne, Prawdopodobieństwo Zmartwychwstania, Roczniki Filozoficzne KUL, 51, z. 2, 2003, s. 65-82 (z Z. Pikulskim).
  • D. Schrader, Newton i teologia naturalna, Roczniki Filozoficzne KUL, z. 2, t. 51, 2003, s. 33-45 (z S. Kowalikiem).
  • D. Schrader, Teologia w czasach braku jedności nauki, Roczniki Filozoficzne KUL, z. 2, t. 51, 2003, s. 47-64 (z S. Kowalikiem).
  • J. Searle, Kilka uwag o metodologii w filozofii, Roczniki Filozoficzne KUL, z. 2, t. 53, 2005, s. 19-24 (z R. Lizutem).
  • J. Searle, O niektórych słabościach tradycyjnej koncepcji racjonalności, Roczniki Filozoficzne KUL, 53, z. 2 2005, s. 5-17.
  • J.E. Smith, Encyklika Humanae vitae - pokolenie później, w: P. Ślęczka (red.), Dar ciała - darem osoby. O przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, Lublin: TNKUL, 2005, s. 137-150.

arrow__22

 

 • z języka niemieckiego na język polski
  • K. Weber, recenzja książki: H. Pekka, The Hacker ethics and the Spirit of the Information Age, w: Roczniki Filozoficzne KUL, z. 2, Nr 50, s. 2002, 152-156 (z Z. Pikulskim).
  • K. Weber, recenzja książki: L.J. Pourciau (ed.), Ethics and Electronic Information in the Twenty-First Century, w: Roczniki Filozoficzne KUL, 50, z. 2, s. 2002, 156-161 (z Z. Pikulskim).
  • H. Seidl, Przedmiot filozofii realistycznej, w: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (red.), Osoba i realizm w filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000,
  • s. 129-148.
  • B. Wald, Błąd antropologiczny i jego konsekwencje we współczesnej filozofii, w: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (red), Błąd antropologiczny, Lublin: PTTA, 2003,
  • s. 123-138.
  • B. Wald, Natura i prawo naturalne - perspektywa historyczna, w: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek (red.), Substancja-Natura-Prawo naturalne, Lublin: PTTA 2006,
  • s. 55-84.
  • B. Wald, Dwa pojęcia jedności bytowej człowieka. Wolność człowieka w ujęciu Arystotelesa i Dunsa Szkota, w: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (red.), Dusza Umysł Ciało, Lublin: PTTA, 2007, s. 43-70.

 

arrow__22

 

Autor: Agnieszka Lekka-Kowalik
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2019, godz. 18:44 - Ewa Lekka-Kowalik