Akademia Retoryki Prawniczej na Wydziale Prawa KUL 

 

Z inicjatywy członków Koła Naukowego Studentów Prawa KUL z dniem 1 kwietnia br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II rusza Akademia Retoryki Prawniczej. Jest to szczególny projekt wśród realizowanych na polskich uniwersytetach zajęć, organizowany przy współpracy z władzami Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Samorządem Studentów WPPKiA.

 

Podstawowe założenia projektu opierają się na dwóch filarach: wykładach, prowadzonych przez wybitnych specjalistów oraz warsztatach, umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności.

 

Harmonogram wykładów obejmuje 6 spotkań, m.in. z mecenasem Zbigniewem Dyką - adwokatem i politykiem, byłym Ministrem Sprawiedliwości, prof. dr hab. Marią Wojtak - filologiem i członkiem Komisji Języka Prawnego przy Radzie Języka Polskiego, prof. dr. hab. Dariuszem Dudkiem - adwokatem i konstytucjonalistą oraz prof. Sławomirą Wronkowską - kierownikiem aplikacji legislacyjnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tematami wystąpień prelegentów będą:


1) Kompetencje retoryczne prawnika - czy mogę zostać retorem?
2) Poprawnie przemawiać - zasady języka polskiego.
3) Zasady emisji głosu - mówić a przemawiać.
4) Retoryka prawnicza - mówić by przekonać, uzasadniać by wygrać.
5) Język ustawodawcy.
6) Współpraca prawnika z mediami.

 

Uczestnicy Akademii Retoryki Prawniczej (60 osób) będą mogli wykorzystać teoretyczne aspekty tych zagadnień. Program 12 warsztatów (24 godziny lekcyjne) obejmuje: analizę pism procesowych stron oraz uzasadnień sędziowskich pod względem zarówno technik argumentacyjnych, jak i poprawności językowej, z uwzględnieniem specyfiki języka prawniczego; ćwiczenie emisji głosu oraz dykcji, opanowywanie emocji wyrażanych za pomocą głosu; zaznajomienie się z wykładnią tekstów ustaw; wystąpienie publiczne oraz kontakt z mediami i klientem.

 

Projekt Akademia Retoryki Prawniczej jest objęty patronatem honorowym Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Joanny Agackiej-Indeckiej oraz JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Stanisława Wilka.

 

Zasadniczym celem Akademii jest nauczenie przekazywania informacji, by brzmiały one rzeczowo i kompetentnie, a także podniesienie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, ze szczególnym uwzględnieniem języka prawnego i prawniczego, poznanie środków ekspresji werbalnej i niewerbalnej, a także przybliżenie studentom rodzajów i sposobów wystąpień publicznych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na techniki argumentacji. Wymagania jakie absolwentom prawa stawia rynek zostaną uwzględnione podczas zajęć z mediacji i negocjacji.

 

Docelową grupę adresatów stanowią studenci III, IV i V roku prawa, zwłaszcza członkowie Koła Naukowego Studentów Prawa. Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie warsztatów w formie ustalonej przez prowadzącego. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących zajęcia. Dla wyróżniających się osób przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe - komentarze i systemy ufundowane przez Wydawnictwo C. H. Beck.

 

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL skupia młodych i ambitnych studentów prawa najstarszej lubelskiej uczelni. Idea działalności organizacji wpisuje się już od ćwierć wieku w misję kształcenia w duchu humanizmu, rozwijania twórczego i niezależnego myślenia, zdobywania wiedzy i dążenia do zawodowego profesjonalizmu. Dla członków Koła wyzwaniem jest wykorzystanie danej szansy osobistego rozwoju, chęć zrealizowania wartościowych projektów. Celem, który od zawsze przyświecał studentom zrzeszonym w KNSP KUL, jest również zaangażowanie jak największej grupy koleżanek i kolegów w działalność naukową i organizatorską oraz dążenie do podniesienia ich kwalifikacji zawodowych.

 

Tegoroczna edycja Akademii jest pierwszą, aczkolwiek nie wykluczamy jej kontynuacji w przyszłych latach. Już teraz cieszy się popularnością nie tylko wśród studentów, lecz także doktorantów i pracowników administracyjnych, także spoza Uczelni. Przewidywany czas trwania projektu to kwiecień-maj 2008 r.

 

 

Natalia Dziczkowska, Akademia Retoryki Prawniczej na Wydziale Prawa KUL, Palestra, nr 3-4/2008.

 

Regulamin Regulamin

 

Harmonogram zajęc Harmonogram zajęć

 

 

 
Źródło: Palestra, nr 9-10/2008.
Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2009, godz. 22:59 - Natalia Dziczkowska