Kwaterunek 2016

UWAGA!

 

 

     Warunkiem zamieszkania w domu studenckim jest okazanie zawiadomienia o przyznaniu miejsca kierownikowi domu, podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Domów Studenckich KUL oraz złożenie jednej fotografii (dotyczy osób, które pierwszy raz otrzymały miejsce w domu studenckim). Miejsca w pokojach wyznacza kierownik domu studenckiego.

Opłatę w danym miesiącu student uiszcza z góry, w terminie do 15 – ego dnia każdego miesiąca.

         Zakwaterowanie w domu studenckim przy ul. Niecałej 8 odbywa się 30 września 2016 r.

 

            Student ma obowiązek zamieszkać w domu studenckim do 5 października pod rygorem utraty przyznanego miejsca. Osoby, które z różnych względów nie mogą zgłosić się w tym terminie, zobowiązane są do pisemnego poinformowania kierownika domu studenckiego o terminie przybycia, nie później niż do 5 października.

Przypomina się, że każda rezygnacja z miejsca w domu studenckim wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie w Dziele Studenckich Spraw Socjalnych w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu miejsca.

 

Należy przywieźć ze sobą kołdrę, poduszkę i bieliznę pościelową.

 

UWAGA

 

Nie ma możliwości parkowania samochodów na posesji Niecała 8. Zaś parkując samochód przy posesji od strony ulicy należy pamiętać o wykupieniu biletu w parkomacie, gdyż dom studencki położony jest w miejskiej strefie płatnego parkowania.   

 

Dostęp do Internetu 

 

W dniu kwaterunku jest możliwe uzyskanie dostępu do sieci uniwersyteckiej dla nowych mieszkańców. W tym celu należy:

1) pobrać nr albumu z e-Rekrutacja
2) zainicjować konto na e-KUL
3) ustalić sobie hasło do Wi-FI

Jak zostać mieszkańcem MDS KUL Niecała 8

 

    Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom KUL,  Miejsca w domach studenckich KUL przydziela KOMISJA STYPENDIALNA.

 

 Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim ma student w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Dodatkowym kryterium dla oceny zasadności wniosku jest szczególna sytuacja wnioskodawcy, w szczególności sieroctwo lub niepełnosprawność.

 Miejsce w domu studenckim przyznawane jest od 1 października na okres 9 miesięcy z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów zgodnie
z programem trwa jeden semestr lub do końca sesji, jeśli kończy się w miesiącu lipcu.

W celu uzyskania miejsca w naszym akademiku należy

WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ:

 

  - Wniosek o Pomoc Materialną 

 

- KOMPLET DOKUMENTÓW O DOCHODACH RODZINY, zgodnie z wytycznymi o wymaganych zaświadczeniach o dochodach rodziny przy stypendium socjalnym: INFORMACJE O POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

 

 

UWAGA!!!

Wniosek wraz z koniecznymi zaświadczeniami o dochodach, o których mowa w informacjach, należy złożyć nawet wtedy, kiedy student nie ubiega się o inną formę pomocy materialnej np. stypendium.

 

 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych KUL osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

I TERMIN: 31 VIII 2016

II TERMIN: 23 IX 2016

 

 

Adres pocztowy:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Studenckich Spraw Socjalnych
Al. Racławickie 14, 20 - 950 LUBLIN
WWW: www.kul.pl/pomocmaterialna

 

DZIAŁ STUDENCKICH SPRAW SOCJALNYCH
Collegium Norvidianum (parter) – pokoje CN –001, 001A, 001B (wg kierunków studiów)
Przyjęcia interesantów: poniedziałek – piątek w godzinach 8.30 – 10.30, 11.15 – 13.15
Numery telefonów DSSS KUL

 

 

 

Przypominamy, że rozpatrywane są tylko wnioski z kompletem dokumentów.

 

 

 

 

 

 

Autor: Piotr Szelest
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2016, godz. 08:12 - psniecal