Dział ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu rozpoczął swoją działalność 15 lutego 2018 r. w miejsce dotychczasowego Centrum Transferu Wiedzy. Jest jednostką administracyjną wspierającą strategiczne procesy zarządzania Uczelnią, w szczególności w obszarach misji, nauki i kształcenia.

Jednostka podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki i Kształcenia.

 

Zapraszamy do współpracy i dzielenia się swoim doświadczeniem w zakresie obszaru kompetencyjnego Działu.

 

AKTUALNOŚCI dot. wdrażania "Konstytucji dla Nauki" Ustawy 2.0.

 

1. MNiSW opracowało "Przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego", przygotowany w związku z wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - https://www.gov.pl/web/nauka/konstytucja-dla-nauki-przewodnik-po-reformie

 

 

2. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z ogólnopolskich debat środowiska akademickiego w ramach cyklu „Narodowy Kongres Nauki FORUM”:

 

- 18 luty 2019 r. „Statut uczelni a ustawa 2.0”https://nkn.gov.pl/nkn-forum/

 

Podczas spotkania przedstawiciele różnych typów uczelni przedstawią swoje doświadczenia i przemyślenia dotyczące organizacji uczelni i jej struktury w  nowotworzonych statutach

 

 

Kolejne debaty oprócz kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem ustawy z 20 lipca 2018 (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), dotyczyć będą również między innymi:

- realizacji strategii na rzecz doskonałości naukowej,

- nowoczesnego szkolnictwa wyższego,

- partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki.

 

 

3. INFORMACJE MINISTERSTWA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 

- PYTANIA i ODPOWIEDZI dot. Ustawy: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi

     

- SZKOŁY DOKTORSKIE: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania

 

- DYSCYPLINY NAUKOWE: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001818/O/D20181818.pdf

 

- Nowe rozporządzenie ws. dyscyplin – to rzetelna ocena badań naukowych: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/nowe-rozporzadzenie-ws-dyscyplin-to-rzetelna-ocena-badan-naukowych

 

 

4. WDRAŻANIE USTAWY. 2.0. na INNYCH UCZELNIACH 

 

- UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszło w życie 1 października 2018 roku. Na Uniwersytecie Warszawskim elementem tego procesu są wewnętrzne konsultacje w formie pracy think tanków oraz spotkań otwartych dla społeczności.

 

DOKUMENT: „Uniwersytet Warszawski a nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym. Nauka, kształcenie, szkoły doktorskie, rada uczelni” – materiał przygotowany przez zespół rektorski na posiedzeniu Senatu UW w dniu 10.10.2018 r. z uzupełnieniem (dodano 5.11.2018): https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/uw-a-nowa-ustawa-material-po-dyskusji-na-senacie-5.11.pdf

 

 

- UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU - SZKOŁA DOKTORSKA

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce przygotowała projekt szkoły doktorskiej jeszcze przed uchwaleniem nowej ustawy. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska „Academia Copernicana” rozpoczęła kształcenie doktorantów w tym roku akademickim. "Academia Copernicana" jest częścią projektu "Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro" (2018-2022), którego celem jest poprawa poziomu UMK w odniesieniu do jakości edukacji. Jest finansowany przez NCBiR w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wiedzy o Edukacji.

Projekt rozpoczął się w październiku 2018 r. i trwa do października 2022 r. W sumie w ciągu czterech lat studiów, 33 studentów będzie miało możliwość ukończenia interdyscyplinarnego programu nauczania doktoranckiego. Projekt jest wspierany przez Unię Europejską kwotą ponad 8,5 miliona zł.

Academia Copernicana oferuje:

  • Międzynarodowe studia doktoranckie w języku angielski
  • Szkolenie interdyscyplinarne
  • Polscy i zagraniczni promotorzy
  • Udział w międzynarodowych programach badawczych
  • Najwyższe standardy w edukacji
  • Motywowanie stypendystów i finansowanie projektów

LINK do strony: https://www.ac.umk.pl/

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019, godz. 07:12 - Izabela Kowalska