V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" - podsumowanie konferencji

W dniach 17-18 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Katedrę Biochemii i Mikrobiologii, Instytut Biologii SGGW, wspierana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała Nauka. Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym na platformie MS Teams SGGW. Celem konferencji było przedstawienie najnowszych wyników badań dotyczących różnych środowisk, prowadzonych technikami metagenomicznymi.

Konferencja była V edycją Sympozjum Mikrobiologicznego pt. "Metagenomy różnych środowisk", które w ubiegłych latach odbywało się u pozostałych współorganizatorów spotkania, tj. Instytut Agrofizyki PAN reprezentowany przez Panią Profesor dr hab. Magdalenę Frąc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej reprezentowany przez Panią dr hab. Jolantę Jaroszuk-Ściseł prof. UMCS, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB reprezentowany przez Panią  dr hab. Annę Gałązkę prof. IUNG oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski reprezentowany przez dr hab. Agnieszkę Wolińską prof. KUL.

W tegorocznej edycji konferencji wzięło udział 117 przedstawicieli świata nauki. Wykłady plenarne zaprezentowało pięciu wybitnych Profesorów, tj. Profesor Adam Jaworski z Uniwersytetu Łódzkiego, Profesor Magdalena Popowska i Profesor Łukasz Dziewit z Uniwersytetu Warszawskiego, Profesor Anna Sikora z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Profesor Wiesław Barabasz z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Ponadto zaprezentowano 14 referatów naukowych oraz 18 wyróżnionych plakatów naukowych z łącznej puli 63 plakatów zgłoszonych na konferencję.


Wyróżnienia dla pracowników Instytutu na V Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym

Podczas V Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Metagenomy różnych środowisk", które odbyło się w Warszawie w dniach 17-18 czerwca 2021 r. komisja konkursowa w składzie:
- dr hab. Tomasz Stępkowski (SGGW Warszawa)
- prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska (UWM Olsztyn)
- prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka (IGR PAN Poznań)
- prof. dr hab. Adam Jaworski (SAN Łódź)
- dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL (Lublin)

wyróżniła prace pracowników Instytutu Nauk Biologicznych:

1) prezentację pt. "Rozpoznanie mikrobiomu paproci wodnej Azolla caroliniana Willd. - badania wstępne" przygotowaną przez dr. Artura Banacha, mgr Patrycję Gromadzką oraz dr Weronikę Goraj;
2) poster pt. "Różnorodność mikrobiologiczna w solankach: od prób środowiskowych do biotechnologicznego potencjału izolatów" przygotowany przez dr Weronikę Goraj oraz dr Annę Pytlak, dr Artura Banacha, prof. Annę Gałązkę i prof. Agnieszkę Wolińską.

Pozytywna ocena PKA dla kierunku: BIOTECHNOLOGIA

Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną dla kierunku studiów realizowanego w Instytucie Nauk Biologicznych KUL: 

Kolejna ocena programowa na wymienionym kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.


Pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych członkami Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego

Z satysfakcją informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Środowiska

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

dwaj pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych KUL:

prof. dr hab. Kajetan Perzanowski 

dr Małgorzata Poniewozik

zostali powołani na członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego. 

Serdecznie gratulujemy !


Wyniki konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 4

Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 4, w którym pozytywną decyzję o finansowaniu otrzymał projekt badawczy dr Małgorzaty Poniewozik z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Instytutu Nauk Biologicznych. Tytuł projektu: "Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispida".

Serdecznie gratulujemy !


Szkolenia i płatne staże dla studentów

Serdecznie zapraszamy studentów/tki KUL 
4 ostatnich semestrów studiów
do udziału w bezpłatnych szkoleniach i płatnych stażach

 

Szczegółowe informacje

 

Plakat


V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED "Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej" – 22 listopada 2019 r.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje w swej tematyce szeroki zakres różnorodnych sposobów badań, zarówno instrumentalnych, zajmujących się charakteryzowaniem materiałów związanych z przestępstwami, co wchodzi w zakres chemii, biologii i genetyki sądowej, analizy molekularnych śladów biologicznych, mechanoskopii, balistyki, czy daktyloskopii, jak również dotyczących aspektów psychologicznych i prawnych popełnianych czynów, będących przedmiotem prawa karnego, polityki penitencjarnej, psychologii sądowej i psychologii osobowości.

 

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: www.krimed.pl

 

 

Fotorelacja

 


"Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego" - konsultacje społeczne

W imieniu Prezesa PGW Wody Polskie Przemysława Dacy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie pragnie zaprosić na dzień 25 października br. na godz. 16:30 na Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL przy ul. Konstantynow 1I w Lublinie na organizowane w ramach realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego", konsultacje społeczne z mieszkańcami Lublina.

 

Podczas niniejszych konsultacji zostaną zaprezentowane i szczegółowo omówione warianty koncepcyjne realizacji całego przedsięwzięcia.


Spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z Konwentem Pracodawców

Miło nam poinformować, że w dniu 8 października 2019 r. na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku odbyło się spotkanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z Konwentem Pracodawców. Na spotkanie przybyło sześciu przedstawicieli Konwentu Pracodawców, reprezentujących następujące firmy:

  • Zakład Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie,
  • Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin IUNG-PIB w Puławach,
  • AlfaChem Sp. z o.o., ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin,
  • Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce,
  • Pasieka Jaros Sp. z o.o., Łazisko 46, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  • SDS Optic Sp. z o.o., ul. Konstantynow 1F, 20-708 Lublin

Członkowie Konwentu zostali zapoznani z dokumentacją programową kierunku Biotechnologia.

Jeden z gości dr inż. Przemysław Matysik przedstawił prezentację nt. „Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR - profil działalności firmy z  branży rolniczej, możliwości współpracy i rozwoju”.

Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem i uznaniem studentów i pracowników.

Goście zwiedzili laboratoria oraz zapoznali się z zakresem realizowanych badań naukowych w Instytucie Nauk Biologicznych.


Dokumentacja fotograficzna przebiegu wydarzenia.