POLSKIE I UKRAIŃSKIE PRAWO SPÓŁEK

W dniach 1 – 3 lipca 2015r.  na Wydziale Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana  Pawła II odbywa się zorganizowane przez Katedrę Prawa Handlowego KUL międzynarodowe sympozjum naukowe zatytułowane  „Polskie i Ukraińskie Prawo Spółek”.

 

Celem spotkania jest dyskusja na temat wspólnych instytucji polskiego i ukraińskiego prawa handlowego. W szczególności przedmiotem obrad są zagadnienia dotyczące zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i na Ukrainie oraz problematyka międzynarodowego transferu usług i kapitału pomiędzy Polską a Ukrainą.

 

Obrady  odbywają się w godz. 9 – 16 w sali C – 737

 

Podczas sympozjum głos w dyskusji zabiorą:

 

  • z Katedry Prawa Handlowego KUL: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL,  dr Paweł Zdanikowski,  mgr Michał Hałasa, mgr  Piotr Kędzierski;
  • z Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UŚ w Katowicach:  mgr Mateusz Żaba;
  • z Katedry Prawa Karnego UJ: mgr Aleksander Wróbel LL.M. (UPPSALA);
  • z Laboratorium Prawa Korporacyjnego Naukowo Badawczego Instytutu Prawa Prywatnego i Przedsiębiorczości im. F. Burczaka Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy: dr Liliana Sishchuk,  dr Iryna Sarakun,  dr Viktoriya Vasylieva,  dr Oleksandr Kovalyshyn.

Konferencja naukowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szajkowskiego

W dniu 23.09.2014r. pracownicy Katedry Prawa Handlowego wzięli udział w Konferencji naukowej dla uczczenia 40-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szajkowskiego w Instytucie Nauk Prawnych PAN pt. Dylematy spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym

 

Konferencja została zorganizowana przez: dr hab. Monikę Tarską prof. INP PAN,  dra hab. Andrzeja Herbeta prof. KUL,  dr hab. Helenę Żakowską-Henzler prof. INP PAN oraz dra Grzegorza Nitę-Jagielskiego

 

Podczas konferencji głos w dyskusji zabrał dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL. 

 

Dziękując swojemu wieloletniemu Kierownikowi i Mentorowi za oddaną pracę na rzecz Uniwersytetu i Katedry, Pracownicy Katedry życzą wielu sukcesów w dalszej pracy naukowej. 

 

 

 

 


Wykład "the Ukrainian corporate law"

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pana Oleksandra Kovalyshyna z Instytutu Prawa Uniwersytetu Przykarpackiego w Ivano-Frankivsku "the Ukrainian corporate law", który odbędzie się 15 stycznia 2014 roku, godz. 10:00 w sali CJP 737.


Konferencja naukowa "System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce"

Katedra Prawa Handlowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  któremu przewodniczy Senator Grzegorz Czelej  zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. : "System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce".

Konferencja rozpocznie się 3 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w gmachu Senatu RP.

PROGRAM
10.00 -  Otwarcie konferencji

Słowo wstępne prof. KUL Andrzeja Herbeta  oraz przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw - senatora Grzegorza Czeleja

 

10.20 - dr hab. Adam Opalski, prof UW

Wybrane aspekty funkcjonowania systemu ujawniania danych o przedsiębiorcach w KRS

 

10.45 - dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

 Systemowe aspekty rejestracji przedsiębiorców


11.10 - dr hab. Monika Tarska INP PAN, UKSW

 Zakres kognicji sądu rejestrowego w sprawach rejestracji spółek kapitałowych


11.35 -  Przerwa


12.00 - dr Marek Leśniak UWr

Interoperacyjność rejestrów przedsiębiorstw w Europie - możliwości i zagrożenia wynikające z Dyrektywy 2012/17/UE - w sprawie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek z dnia 13 czerwca 2012 r.


12.25 - dr Paweł Zdanikowski KUL

Postępowanie rejestrowe - propozycje zmian


12.50 - Dyskusja


Podsumowanie  Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw - senator Grzegorz Czelej

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z Biurem Senatorskim  pod adresem biuro@grzegorzczelej.pl do dnia 28 listopada 2013r.


Konferencja naukowa „Umowa deweloperska i inne środki ochrony praw nabywców” we Wrocławiu

W dniu 14 czerwca 2013 r. pracownicy Katedry: mgr Przemysław Filipowicz oraz mgr Michał Hałasa wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej  „Umowa deweloperska i inne środki ochrony praw nabywców” zorganizowanej przez Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach dyskusji mgr Przemysław Filipowicz zaprezentował tezy wystąpienia "Charakter prawny odstąpienia od umowy deweloperskiej" zaś mgr Michał Hałasa - "Skutki wieczystoksięgowe odstąpienia od umowy deweloperskiej".


Konferencja naukowa "Legalization of Shadow Economy and Combating Corruption in the System of Economic State Security" we Lwowie

 

W dn. 31 maja 2013 r. pracownicy Katedry: prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet oraz mgr Michał Hałasa wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej "Legalization of Shadow Economy and Combating Corruption in the System of Economic State Security" we Lwowie, organizowanej przez Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych oraz Lwowską Izbę Przemysłowo-Handlową. Prof. Herbet wygłosił wystąpienie pt. "Economic state security and the powers of the Minister of Treasury in companies of startegic importance - Polish experiences", a mgr Hałasa - komunikat nt. "Protection of the Economic Interests of the State and Principles of Corporate Supervision over Companies with State Treasury Shareholding in Poland".


III Forum Prawa Spółek

 

W dn. 17 maja 2013 r. prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet, mgr Michał Hałasa, mgr Piotr Kędzierski i mgr Przemysław Filipowicz wzięli udział w III Forum Prawa Spółek w Łodzi, zorganizowanym w 100-lecie urodzin Profesora Adama Szpunara przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego.


Ogólnopolska konferencja naukowa "Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego""

 

W dn. 25 kwietnia 2013 r. Katedra Prawa Handlowego oraz II Katedra Prawa Cywilnego zorganizowały, pod patronatem honorowym JM Rektora KUL, Ks. Prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, ogólnopolską konferecję naukową pt. „PODSTAWOWE KONSTRUKCJE I TENDENCJE ROZWOJOWE PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO”.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom oraz osobom aktywnie zaangażowanym w przygotowanie konferencji: partnerowi strategicznemu - Krajowej Radzie Notarialnej, sponsorom: Spółdzielczemu Instytutowi Naukowemu, Krajowej Radzie Spółdzielczej, Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej SKOK Chmielewskiego, patronom medialnym: Radiu Lublin i miesięcznikowi "Rejent", a także studentom za ich inicjatywę i pomoc w kwestiach organizacyjnych.  


Międzynarodowe "Dni Prawa" w Brnie

 

W dniach 14-15 listopada 2012 roku doktor Paweł Zdanikowski wziął udział w VI Międzynarodowej Konferencji "Days of law" organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, podczas której wygłosił referat pt.: "European company law as an instrument for gender equality? Comments on the qualifications of the company board members and EU legislation policy".


Konferencja naukowa w 10-tą rocznicę śmierci Prof. K. Kruczalaka

 

W dn. 28 września 2012 r. Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet wziął udział w seminarium naukowym "Prawo handlowe, prawo morskie i prawo prywatne międzynarodowe w pracach naukowych Prof. zw. dr hab. Kazimierza Kruczalaka w 10-tą rocznicę śmierci", zorganizowanym we Władysławowie przez Katedrę Prawa Handlowego Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. A. Herbet wygłosił referat na temat "Prawo spółek handlowych w pracach prof. zw. dr hab. Kazimierza Kruczalaka"