Nabór wniosków w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”

 

 

 

 

Informujemy, że w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ogłaszają nabór wniosków w zakresie:

 

  1. Wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych - nabór od dnia 27/03/2017 do 28/04/2017 do godziny 15 tej. W ramach naboru dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przewidziana `jest pula środków nie wyższa niż 200 000,00 zł.
  2. Wsparcia w zakresie promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór ciągły począwszy od dnia 27/03/2017.
  3. Wsparcia w zakresie ochrony patentowej wyników badań naukowych i prac rozwojowych– nabór ciągły począwszy od dnia 27/03/2017.

 

Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie projektu i znajdują się na stronie www.kul.pl/inkubator.

 

Odpowiedzi na pytania związane z projektem udziela:

  • p. Radosław Krajewski – kierownik projektu, Broker Innowacji, tel. 81 454 56 87, e-mail: radoslaw.krajewski@kul.pl

 

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu

Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. nr 6

2017-03-27

Raport o sytuacji Mikro i Małych Firm w Roku 2016

Ukazał się najnowszy "Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce". Jest on publikowany corocznie przez Bank Pekao SA. Raport porusza m.in. kwestie sytuacji firm na rynku, inwestycji, innowacji, finansowania zewnętrznego, czy otoczenia biznesowego. Tematem przewodnim raportu są inwestycje w mikro i małych firmach w 2016r.

 

Z raportem można zapoznać się na stronie Banku Pekao SA.

 

 

2017-03-15

Ochrona własności intelektualnej w innowacyjnej gopodarce

Fiński Urząd Patentów i Rejestracji we współracy z firmą Oy Swot Consulting Finland Ltd. stworzył podręcznik „Własność intelektualna w działalności gospodarczej” adresowany do przedstawicieli kadry zarządzającej innowacyjnych przedsiębiorstw. Jego celem jest przedstawienie systemu ochrony własności intelektualnej oraz możliwości jej gospodarczego wykorzystania w celu zwiększenia konkurencyjności i stworzenia wartości dodanej. Materiał  został zaadaptowany do polskich warunków w ramach projektu Accessible Intellectual Property (IPorta), w którym uczestniczył Urząd Patentowy RP.

  

Podręcznik można pobrać ze strony Urzędu Patentowego RP

 

2017-03-14

Doskonałość kształcenia wobec potrzeb gospodarki

W dniach 29-30 marca 2017 roku odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II kolejna konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki pod tytułem „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”. Obok zagadnień poświęconych jakości kształcenia, zostanie poruszona tematyka współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym.

Można już dokonywać rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Program konferencji dostępny jest na stronie MNiSW.

2017-03-09

Innowacje w gospodarce

W przyszłym tygodniu (13-14.03.2017) odbędzie się X Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Projektujemy dobrą formę” organizowana przez Urząd Patentowy RP. Tematem przewodnim będą korzyści, wynikające z zastosowania wzornictwa w projektowaniu produktów i usług branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Szczegółowe informacje znajdują się na stornie www.uprp.pl.

 

 

2017-03-08

Projekt "Inkubator Innowacyjności" - fundusze na komercjalizację wiedzy

Milion dwieście sześcdziesiąt tysięcy złotych pozyskały wspólnie KUL oraz UMCS na komercjalizację wiedzy w ramach programu „Inkubator Innowacyjności” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt w ramach tego programu będzie realizowany do stycznia 2019 r. W jego ramach wybrane w procedurze konkursowej trzy przedsięwzięcia wdrożeniowe, kierowane przez naukowców KUL, otrzymają środki m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego,  wycenę praw własności przemysłowej czy przygotowanie strategii komercjalizacji opracowywanych rozwiązań.

 

„Inkubator Innowacyjności” to pierwszy w historii KUL projekt dotyczący komercjalizacji wiedzy o tak szerokim zakresie, skierowany do pracowników naukowych naszego Uniwersytetu. Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Wybrane, gospodarczo użyteczne wyniki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na KUL oraz UMCS zostaną objęte szczególnym wsparciem w postaci możliwości sfinansowania prac przedwdrożeniowych, ochrony patentowej, a także działań promocyjno–informacyjnych.

W ramach projektu 3 wybrane w procedurze konkursowej przedsięwzięcia wdrożeniowe, kierowane przez naukowców KUL otrzymają łączną kwotę ponad 370 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego, zakup analiz rynku, wycenę praw własności przemysłowej, opracowanie strategii komercjalizacji opracowywanych rozwiązań, a także udział w krajowych i zagranicznych targach branżowych oraz dodatkowe wynagrodzenia dla zespołów naukowców. Planowane jest również dokonanie jednego zgłoszenia patentowego.

„Inkubator innowacyjności” obejmuje również cykl spotkań ludzi nauki z przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże, poświęconych tematyce badawczej oraz posiadanym technologiom. Pracownicy naukowi będą mieli możliwość przedstawienia swojej oferty, a przedstawiciele firm, organizacji i różnych instytucji - określenia swoich potrzeb.

W celu monitorowania i ewaluacji działań realizowanych w projekcie oraz prowadzenia wewnętrznych konkursów na objęcie wsparciem wyników badań zostanie powołana Rada Inwestycyjna. Większość jej składu będą stanowić przedstawiciele środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych. Rada będzie m. in. prowadzić wewnętrzną procedurę konkursową i wyłaniać zgłoszone do objęcia wsparciem projekty.

Spośród pracowników jednostek uniwersyteckich zostaną powołane profesjonalne zespoły Brokerów Innowacji, którzy poprzez dodatkowe szkolenia, udział w wizytach studyjnych w innych ośrodkach krajowych nabędą dodatkowych umiejętności i doświadczenia w przygotowaniu i realizacji komercjalizacji badań naukowych. Brokerzy Innowacji będą pełnić rolę pośredników odpowiedzialnych za nawiązywanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co przyczyni się do faktycznego zastosowania wyników badań w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Projekt jest efektem współpracy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS oraz nowo utworzonej na KUL Sekcji Komercjalizacji Wiedzy i Technologii. Rekrutacja pracowników naukowych do projektu rozpocznie się wkrótce.

2017-03-08