konwersatorium 

 

Prowadząca zajęcia: Dr hab. Anna Podstawka

Opis zajęć:

Konwersatorium jest przeznaczone dla studentów realizujących program specjalizacji teatrologicznej (wskazane na pierwszym roku specjalizacji), otwarte dla osób pragnących zdobywać kompetencje w zakresie odczytywania utworu scenicznego. Celem zajęć jest budowanie warsztatu metodologicznego, przyswajanie podstawowej terminologii, poznawanie dziejów konwencji dramatycznych, pogłębianie wiedzy na temat dramaturgii polskiej i obcej. W programie kursu przewidziana jest lektura wybranych utworów o zróżnicowanej poetyce (lista propozycji do uzgodnienia z uczestnikami), analiza rozmaitych form scenicznych (np. jednoaktówka, pièce bien faite) oraz poszczególnych elementów struktury dramatu, takich jak problematyka postaci, ukształtowanie zdarzeń, semantyka i funkcja rekwizytu, kreacja czasu i przestrzeni, kształt teatralny dramatu, budowa warstwy językowej. Obok omawianych dramatów pomocniczo wykorzystywane będą celniejsze studia analityczno-interpretacyjne, prace o treści historycznej i teoretycznej, hasła słownikowe itp. Rozpatrywane też będzie zagadnienie tekst a inscenizacja (obejrzenie wybranych spektakli).

Wybrana bibliografia:

I. Sławińska, Struktura dzieła teatralnego. Propozycje badawcze [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, wybór i oprac. Janusz Degler, Wrocław 2003 [i inne wydania];
I. Sławińska, Odczytywanie dramatu, Warszawa 1988;
A. Ubersfeld, Czytanie teatru I, Warszawa 2002;
Dramat polski. Interpretacje, red. J. Ciechowicz i Z. Majchrowski, t. 1-2, Gdańsk 2001-2002; J
.L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, przeł. i oprac. M. Sugiera, Wrocław 1995;
P. Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu 1880-1950, przeł. E. Misiołek, Warszawa 1976;
G. Matuszek, Naturalistyczne dramaty, Kraków 2001; cykl Wielkie Dzieła Teatralne (Księgarnia Akademicka, Kraków);
Dramat w teatrze. Teatr w dramacie. Studia. Rozprawy. Artykuły, seria pod red. J. Błońskiego, J. Deglera, J. Popiela, D. Ratajczak (Wiedza o Kulturze, Kraków);
P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł., oprac. i uzupełnieniami opatrzył S. Świontek, Wrocław 1998 [i nast. wyd.];
D. Kosiński, Słownik postaci dramatycznych, Kraków 1999.


Szczegółowe informacje o opracowaniach na temat poszczególnych zagadnień podawane będą na zajęciach. 

Inne materiały: zapisy filmowych i teatralnych realizacji dramatów.


Zaliczenie:

Na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz sprawdzianu wiadomości (w formie ustalonej z uczestnikami).

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 14:47 - Mariusz Lach