Dziewictwo Maryi jest jednym z najbardziej problematycznych dogmatów dla  mentalności współczesnych ludzi. W tym kontekście szczególnie trudny do  zrozumienia wydaje się sprzeciw Kościoła wobec stosowania technik sztucznego zapłodnienia (in vitro oraz sztuczna inseminacja), które doprowadzają  do poczęcia osoby ludzkiej bez stosunku seksualnego oraz równoczesna wiara  w dziewicze poczęcie Jezusa.  Niniejszy tekst spróbuje odpowiedzieć na pytanie: czy wiara w dziewicze poczęcie Jezusa stoi w opozycji do zakazu stosowania technik wspomagania rozrodu  formułowanego przez Kościół? A także: czy dogmat o dziewictwie Maryi rzuca  jakieś światło na problem właściwego sposobu poczęcia człowieka? Ponadto ze  względów metodologicznych tekst zajmie się właściwą interpretacją dziewicze- go poczęcia Jezusa, gdyż jest to konieczny punkt wyjścia do dalszych analiz.  

Summary

THE DOGMA OF THE VIRGINITY OF MARY IN THE CONTEXT OF CONTEM- PORARY QUESTIONS ABOUT THE MORAL EVALUATION OF TECHNIQUES  OF ARTIFICIAL INSEMINATION

   Mary’s virginity is one of the most problematic dogmas for mentality of modern  people. In this context, Church’s objection to using assisted reproduction techniques (in  vitro and artifi cial insemination) which lead to conception of human person without sexual  intercourse and – at the same time – the faith in virginal conception of Jesus, seems to be  the most diffi cult issue to understand. This paper will try to answer the question: does the faith in virginal conception stand  in opposition to Church’s ban of using techniques of assisted reproduction? And also:  does the dogma of Mary’s virginity shed some light on the problem of adequate way of  human conception? Moreover, for methodological reasons text will deal with the appro- priate interpretation of virginal conception of Jesus because it is the necessary starting  point to further analysis.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 09:26 - Natalia Haniewska