Archiwum

Najnowsze publikacje:

Z dumą zawiadamiamy o kolejnych publikacjach pracowników naukowych z Pracowni Stresu Oksydacyjnego,Pracowni Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych oraz Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN:

Zwolak I., The role of selenium in arsenic and cadmium toxicity: an updated review of scientific literaturę, „Biological Trace Element Research” 2019, p. 1–20.

Szmagara A., Krzyszczak A., Monitoring of fluoride content in bottled mineral and spring waters by ion chromatography, ,,Journal of Geochemical Exploration” 2019, no. 202. p. 7-34.


Lis M., Sajnaga E., Kreft A., Skrzypek T., Kazimierczak W., Characterization of Polish Steinernema silvaticum isolates (Nematoda: Steinernematidae) using morphological and molecular data, „Journal of Helminthology” 2019, no. 93. p. 356-366.

 

 

Zaproszenie na kwietniowe seminarium naukowe w ICBN

 

W dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10:45 w auli 008 budynku ICBN prezentację pt.„Badania struktury molekularnej kompleksu glikolu polietylenowego w warstwie powierzchniowej miedzi osadzanej elektrolitycznie metodą spektrometrii mas jonów wtórnych z analizatorem czasem przelotu” wygłosi dr Robert Mroczka, Kierownik Laboratorium Optyki Rentgenowskiej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Zaproszenie na marcowe seminarium naukowe w ICBN

Zapraszamy na seminarium ICBN, które odbędzie się 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN. Wykład pt. „Udział glikacji i szlaku kinureninowego w modulowaniu środowiska nowotworowego” wygłosi dr hab. Magdalena Staniszewska, Dyrektor ICBN oraz Kierownik Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Najnowsze publikacje:

 

Miło nam poinformować o kolejnych publikacjach naszych pracowników naukowych:

Dobrowolski R., Krzyszczak A., Dobrzyńska J., Podkościelna B., Zięba E., Czemierska M., Jarosz-Wilkołazka A., Stefaniak E.A., Extracellular polymeric substances immobilized on microspheres for removal of heavy metals from aqueous environment, „Biochemical Engineering Journal” 2019, no. 143, p. 202-211.

Łopucki R.,  Klich D., Ścibior A., Gołębiowska D.,  Hormonal adjustments to urban conditions: stress hormone levels in urban and rural populations of Apodemus agrarius, „ Urban Ecosystems” 2019, no. 22, p. 1-8.

Ścibior A., Kurus J., Vanadium and Oxidative Stress Markers – In Vivo Model: a review, „Current Medicinal Chemistry”  2019.

 

Ścibior A., Kurus J., Vanadium and Oxidative Stress Markers – In Vivo Model: a review, „Current Medicinal Chemistry”  2019. (in press)

Łopucki R., Klich D., Kitowski I., Are small carnivores urban avoiders or adapters: Can they be used as indicators of well-planned green areas?, „Ecological Indicators” 2019, no. 101, p. 1026-1031.

Szmagara A., Krzyszczak A., Sadok I., Karczmarz K., Staniszewska M., Stefaniak E.A., Determination of ellagic acid in rose matrix by spectrofluorimetry. „Journal of Food Composition and Analysis” 2019, no.78, p. 91-100.

 

Zaproszenie na lutowe seminarium naukowe w ICBN

 

Zapraszamy na seminarium ICBN, które odbędzie się 12 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN. Wykład pt. „Symbiotyczne bakterie entomopatogeniczne Photorhabdus i Xenorhabdus - właściwości, wykorzystanie i identyfikacja” wygłosi dr Ewa Sajnaga, Asystent naukowy Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Grant NCN OPUS13: 

 

Miło nam poinformować o realizacji projektu „Udział glikacji i szlaku kinureninowego w modulowaniu środowiska nowotworowego” w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych. Celem projektu jest poznanie roli różnych produktów glikacji w modulowaniu mikrośrodowiska nowotworowego. Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest dr hab. Magdalena Staniszewska.

 

Najnowsze publikacje:

Z dumą zawiadamiamy o kolejnych publikacjach pracowników naukowych z Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN oraz Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej:

Skrzypek, T., Kazimierczak, W. , A simplified method of preparation of mammalian intestine samples for scanning electron microscopy,  "Microscopy Research and Technique" 81(11): 1325-1331, 2018.

Jach M.E., Masłyk M., Juda M., Sajnaga E., Malm A., Vitamin B12-Enriched Yarrowia lipolytica Biomass Obtained from Biofuel Waste, "Waste and Biomass Valorization", 1-6, 2018.

Poniewozik M., Zięba E., Sajnaga E.,  Envelope development and variation in Trachelomonas hispida(Euglenophyta), "Algae" 33 (4): 305-318, 2018.

 

Zaproszenie na styczniowe seminarium naukowe w ICBN

Zapraszamy na pierwsze w tym roku seminarium instytutowe, które odbędzie się 8 stycznia(wtorek) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN. Wykład pt.„Wanad w środowisku” wygłosi dr Joanna Kurus, asystent naukowy Pracowni Stresu Oksydacyjnego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 

 

Zaproszenie na grudniowe seminarium naukowe w ICBN

Zapraszamy na seminarium ICBN, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN. Wykład pt. „Badania procesu sorpcji jonów Cs (I), Th (IV) oraz U (VI) na naturalnych i modyfikowanych sorbentach nieorganicznych” wygłosi mgr Emil Zięba, Specjalista naukowo-techniczny Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Zaproszenie na listopadowe seminarium naukowe w ICBN

 

Zapraszamy na seminarium ICBN, które odbędzie się 14 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN. Wykład pt. „Symbioza entomopatogenicznych nicieni i bakterii z rodzajów Photorhabdus i Xenorhabdus” wygłosi dr Waldemar Kazimierczak, Kierownik Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Najnowsze publikacje

 

Miło nam poinformować o kolejnych publikacjach naukowców z Pracowni Metod Separacji i Spektroskopii oraz Laboratorium Optyki Rentgenowskiej:

 

Sadok I., Stachniuk A., Staniszewska M., Developments in the Monitoring of Patulin in Fruits Using Liquid Chromatography: an Overview, "Food Analytical Methods" 2018.

 

Klich D., Olech W., Łopucki R., Danik K., Community attitudes to the European bison Bison bonasus in areas where its reintroduction is planned and in areas with existing populations in Northeastern Poland, "European Journal of Wildlife Research" 2018.

 

R. Łopucki, I. Mróz, D. Klich, I. Kitowski, Small mammals of xerothermic grasslands of south-eastern Poland, "Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Sciences" 2018, No 57 (3), p. 257-267.

 

Zmiana na stanowisku Dyrektora ICBN

 

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora ICBN. Od 1 października 2018 r. funkcję tę pełni dr hab. Magdalena Staniszewska. Dziękujemy Pani Profesor Elżbiecie Annie Stefaniak za trud włożony w rozwój Centrum, a nowej Pani Dyrektor życzymy wielu sukcesów.

 

Najnowsze publikacje

 

Z dumą zawiadamiamy o kolejnych publikacjach pracowników Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN oraz Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej:

 

Sajnaga E., Kazimierczak W., Skowronek M., Lis M., Skrzypek T., Waśko A., Steinernema poinari (Nematoda: Steinernematidae): a new symbiotic host of entomopathogenic bacteria Xenorhabdus bovienii, "Archives of Microbiology" 2018, vol. 200 (9), p. 1307–1316.

 

Skrzypek T., Szymańczyk S., Ferenc K., Kazimierczak W., Szczepaniak K., Zabielski R., The contribution of vacuolated foetal-type enterocytes in the process of maturtion of the small intestine in piglets. Invited review, "Journal of Animal and Feed Sciences" 2018, vol. 27 (3), p. 187–201.

 

Leszczuk A., Chylińska M., Zięba E., Skrzypek T., Szczuka E., Zdunek A., Structural network of arabinogalactan proteins (AGPs) and pectins in apple fruit during ripening and senescence processes, “Plant Science”, 2018, vol. 275, p. 36–48.

 

Zaproszenie na wrześniowe seminarium naukowe w ICBN

 

W dniu 26 września 2018 r. (środa) o godz. 11:00 w auli 0.08 budynku ICBN wykład pt. „Zastosowanie parametru δ13C do ustalenia źródła emisji sadzy” wygłosi dr hab. Elżbieta Anna Stefaniak, prof. KUL, Dyrektor ICBN i Kierownik Pracowni Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Wyniki konkursu Miniatura 2

 

Miło nam poinformować, że wniosek dr Ilony Sadok z Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii pn. „Ocena możliwości zastosowania woltamperometrii w analizie metabolitów tryptofanu (kinurenin)” uzyskał finansowanie w konkursie Miniatura 2 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Serdecznie gratulujemy!

 

Najnowsze publikacje

 

Z radością informujemy o przyjęciu do druku w wysoko punktowanych czasopismach z Listy A artykułów naszych pracowników z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej i Pracowni Stresu Oksydacyjnego:

 

Mroczka R., Lopucki R., Zukocinski G., Molecular analysis of additives and impurities accumulated on copper electrodeposited layer by time-of-flight secondary ion mass spectrometry, "Applied Surface Science" 2019, 463, p. 412-426.

 

Ścibior A., Adamczyk A., Gołębiowska D., Kurus J., Evaluation of lipid peroxidation and the level of some elements in rat erythrocytes during separate and combined vanadium and magnesium administration, „Chemico-Biological Interactions” 2018, 293, p. 1-10.

 

Zaproszenie na czerwcowe seminarium naukowe w ICBN

 

Zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim semianarium ICBN, które odbędzie się 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN. Wykład pt. „Application of multi-criteria decision analysis in environmental impact assessment" wygłosi dr Rafał Łopucki, asystent naukowy w Laboratorium Optyki Rentgenowskiej.

 

Najnowsze publikacje

 

Z dumą zawiadamiamy o kolejnych publikacjach naszych pracowników naukowych:

 

Jurak  M., Mroczka R., Lopucki R., Properties of Artificial Phospholipid Membranes Containing Lauryl Gallate or Cholesterol, "Journal of Membrane Biology", 2018, Vol. 251, Issue 2, p. 277-294.

Popovych V.D., Bottger R., Heller R., Zhou S.Q., Bester M., Cieniek B., Mroczka R., Lopucki R., Sagan P., Kuzma M., Heavy doping of CdTe single crystals by Cr ion implantation, "Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms", Vol. 418, pp. 26-31.

 

T.H. Skrzypek, W. Kazimierczak, H. Skrzypek, J.L. Valverde Piedra, M.M. Godlewski, R. Zabielski, Mechanisms involved in the development of the small intestine mucosal layer in postnatal piglets. „Journal of physiology and pharmacology” 2018

 

Polak‑Berecka M., Kubik‑Komar A., Gustaw K.,·Michalak M., Kazimierczak W., Waśko A., Functional traits of Lactobacillus plantarum from fermented Brassica oleracea var. capitata L. in view of multivariate statistical analysis, „European Food Research and Technology” 2018

 

Stachniuk A., Szmagara A., Stefaniak E.A., Spectrophotometric Assessment of the Differences Between Total Nitrate/Nitrite Contents in Peel and Flesh of Cucumbers, "Food Analytical Methods" 2018

 

Zaproszenie na majowe seminarium naukowe w ICBN

 

W dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN prezentację pt. „Oznaczenie kwasu elagowego metodą spektrofluorymetryczną w liofilizowanym materiale roślinnym na przykładzie owoców dzikiej róży" wygłosi dr Agnieszka Szmagara, asystent naukowy w Pracowni Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Najnowsze publikacje

 

Nakładem wydawnictwa Springer ukazała się publikacja zbiorowa "Bioactive  Molecules  in Food. Reference Series in Phytochemistry" do której  jeden  z  rozdziałów  napisała  dr Anna Stachniuk, adiunkt w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii:


Stachniuk A., LC-MS/MS Determination of Pesticide Residues in Fruits and  Vegetables,  w: Mérillon J.-M., Ramawat K.G. (eds), Bioactive Molecules  in  Food.  Reference  Series  in Phytochemistry, Springer, Cham.

 

Ukazała się już także publikacja:

 

Lis M, Sajnaga E, Kreft A,Skrzypek T, Kazimierczak W (2018).Characterization of Polish Steinernema silvaticum isolates (Nematoda: Steinernematidae) using morphological and molecular data. Journal of Helminthology 1–11.

 

Zaproszenie na marcowe seminarium naukowe w ICBN


W dniu 14 marca 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN pezentację pt. „Zastosowanie chromatografii w badaniu zaburzeń metabolizmu tryptofanu” przedstawi dr Ilona Sadok, asystent naukowy w Pracowni Metod Separacji i Spektroskopii. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Nasze publikacje

 

Miło nam jest poinformować o przyjęciu do druku w wysoko punktowanych czasopismach z Listy A artykułów naukowców z Pracowni Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych, a także artykułu pracowników Pracowni Stresu Oksydacyjnego oraz Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii:

 

Falgayrac G., Siepka D., Stefaniak E.A., Penel G., Sobanska S., Influence of collecting substrates on the Raman imaging of aerosol particles, "Analytica Chimica Acta" 2018 (in press)

 

Siepka D., Uzu G., Stefaniak E., Sobanska S., Combining Raman microspectrometry and chemometrics for determining quantitative molecular composition and mixing state of atmospheric aerosol particles, "Microchemical Journal", 2018, vol. 137, p. 119–130.

 

Ścibior A., Gołębiowska D., Adamczyk A., Kurus J., Staniszewska M.,  Sadok I., Evaluation of lipid peroxidation and antioxidant defense mechanisms in the bone of rats in conditions of separate and combined administration of vanadium (V) and magnesium (Mg), "Chemico-Biological Interactions" 2018, Volume 284, pages: 112-125.

 

Stypendium z Fundacji Kościuszkowskiej

 

Informujemy, że dr hab. Elżbieta Anna Stefaniak, prof. KUL, otrzymała z Fundacji Kościuszkowskiej dofinansowanie na realizację projektu "New methodology for source apportionment of carbonaceous particles", realizowanego wspólnie z Northern Illinois University. Projekt dotyczy analizy cząstek powstających w procesie spalania (paliw kopalnych i materii organicznej), pod kątem ustalenia źródła ich emisji. Koordynatorem ze strony NIU jest dr Anna Buczynska, kierownik Stable Isotope Lab (Department of Geology and Environmental Geosciences, Northern Illinois University, DeKalb, USA).

Serdecznie gratulujemy!

 

Zaproszenie na lutowe seminarium ICBN

Zapraszamy na wykład pt. „Wpływ wybranych antyoksydantów na właściwości cytotoksyczne in vitro związków wanadu” dr Iwony Zwolak, asystenta naukowego w Pracowni Stresu Oksydacyjnego. Wykład odbędzie się 14 lutego 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN.

 

Zaproszenie na styczniowe seminarium ICBN

Zapraszamy na prezentację pt. „Opracowanie wydajnych metod otrzymywania dużych ilości wybranych gatunków nicieni entomopatogenicznych” dra Marcina Skowronka, adiunkta w Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN. Wykład odbędzie się 17 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN.

 

Nasze publikacje

 

Miło nam jest poinformować o przyjęciu do druku w wysoko punktowanych czasopismach z Listy A artykułów pracowników Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN oraz Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej:

 

Kazimierczak W., Lis M., Skrzypek T., Kreft A., Comparison of the methods applicable for the pathogenicity assessment of entomopathogenic nematodes, Biocontrol 63 (2): 289-298, doi: 10.1007/s10526-017-9856-2.

 

Kowalczyk D., Kazimierczak W., Zięba E., Mężyńska M., Basiura-Cembala M., Lisiecki S., Karaś M., Baraniak B., Ascorbic acid- and sodium ascorbate-loaded oxidized potato starch films: Comparative evaluation of physicochemical and antioxidant properties, „Carbohydrate Polymers”, 2018, 181, p. 317-326.

 

Zaproszenie na grudniowe seminarium naukowe w ICBN

 

W dniu 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN autoreferat pt. „Development of multidimensional spectral data processing procedures for analysis of composition and mixing state of aerosol particles by Raman and FTIR spectroscopy” wygłosi mgr Damian Siepka związany z Pracownią Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Zaproszenie na październikowe seminarium naukowe w ICBN

W dniu 11 października 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w auli 008 budynku ICBN prezentację pt. „Otrzymywanie i własności magnetycznych warstw tlenkowych” przedstawi dr Piotr Sagan, asystent w Laboratorium Optyki Rentgenowskiej. Będzie to pierwsze w roku akademickim 2017/2018 spotkanie w ramach otwartego seminarium ICBN – zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona