Aktualności

Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym

W dniu 25 listopada 2022 r. odbędzie się konferencja naukowo-metodyczna połączona z seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz studentów pt "Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym", organizowana przez Katedrę Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii. Szczegółowy program konferencji.

Link do spotkania
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmEwZTE1ZDUtODYzNS00OGRmLTgwYmMtOTk2MjI0ZDk5YmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%22c4113823-5b1c-41b9-abcf-44963c50d5a6%22%7d