Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim

 1. Jan Paweł II o manipulacji w mediach. Antologia tekstów; przygotowanie do druku; Lublin 2010
 2. Mass media. Wybrana literatura tematyczna w języku polskim 2000-2009, Lublin 2010.
 3. Maryja w życiu świętych i błogosławionych, Tarnów 2010, ss. 154.

 

Redakcja monografii, pracy zbiorowej
lub podręcznika akademickiego w języku polskim

 1. (red.), Zachować żywe piękno. Pierwszy Radiowy Festiwal Poezji religijnej Rozgłośni Katolickich im. Ks. Janusza St. Pasierba, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 1997, ss. 95.
 2. (red.), Internet  światem człowieka; Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, ss. 190, (współredaktor M. Drożdż).
 3. (red.), Człowiek i  pielgrzymowanie; przygotowanie do druku 2010.
 4. (red.), Ksiądz i media; przygotowanie do druku 2011.

 

Publikacje naukowe w recenzowanym czasopiśmie z listy B MNiSW

 1. Manipulacja w mediach a rozwój człowieka, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, 1 (2005), s. 25-29.
 2. Media w duszpasterstwie. Z nauczania Kościoła, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, 1 (2006), s. 62-70.
 3. Media w duszpasterstwie. Niepokój Kościoła, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, 1 (2006), s. 11-16.
 4. Internet jako medium komunikacyjne w Kościele, na przykładzie Diecezji Tarnowskiej, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, 1 (2008), ss. 116-128.
 5. Homo Communicans, „Vox Patrum”, 52/2 (2008), s. 965-973.
 6. Działalność naukowo – dydaktyczna Instytutu Teologii Pastoralnej KUL Jana Pawła II w roku akademickim 2006/2007, „Roczniki Teologiczne” KUL, Lublin 2008, Tom LV, z.8, s. 267-292.
 7. Środki społecznego przekazu a odpowiedzialność nadawcy „Biuletyn Edukacji Medialnej”, 1 (2009), s. 97-107.
 8. Formacja ludzka katechety, „Paedagogia Christiana” 2 (2009), s. 151-163.
 9. Seminarium Instytutu Dziennikarstwa UW i Polskiego Stowarzyszenia PR „Public Relations w życiu publicznym”, Warszawa – Uniwersytet Warszawski, 25 czerwca 2009 roku, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, 1 (2009), s. 143-144.
 10. Działalność naukowo – dydaktyczna Instytutu Teologii Pastoralnej KUL Jana Pawła II w roku akademickim 2007/2008, „Roczniki Liturgiczne” KUL, Lublin 2009, Tom 1(56), s. 481-492.
 11. I Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „Kreowanie Komunikowania: zawartość, kontrola, krytyka”, Wrocław – Uniwersytet Wrocławski, 15-17 września 2008 roku, „Roczniki Pastoralne i Katechetyczne”, 1 (2010), s.
 12. Oddziaływanie mass mediów, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, 1 (2010), s.

 

Pozostałe publikacje naukowe w czasopiśmie spoza listy MNiSW

 1. Żeby być razem, „Gość Niedzielny”, 1 (2004), s. 24.
 2. Czystość niekochana – komentarz psychologa, „Gość Niedzielny”, 6 (2004),
 3. Komunikacja interpersonalna w życiu kapłańskim. Co utrudnia komunikację?, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, 3 (2006), s. 737-745.
 4. Patriotyzm w globalnej komunikacji, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, 4 (2006), s. 1187-1193. Rec.: Abp Józef Życiński, Okruchy Słowa, „Pastores”, 35 (2007), s. 182-183.
 5. Rola komunikacji w budowaniu wspólnoty kapłańskiej, „Formatio Permanens”, 9 (2009), s. 55-68.
 6. Wspólnotowość życia kapłańskiego w doświadczeniach polskich diecezji, „Formatio Permanens”, 9 (2009), s. 69-74.
 7. O komunikacji interpersonalnej nie tylko na Święta, „Korona”, 1 (2009), s. 5.
 8. Wartość matczynych i ojcowskich ramion, „Korona”, 2 (2009), s. 4.
 9. Perswazja podprogowa, „Obecni ”, 2 (2009), s. 98-102.
 10. Rodzina w mediach. Wybrana literatura tematyczna w języku polskim 2000-2008, „Studia Socialia Cracoviensia”, 1 (2009), s. 231-241.
 11. Nie chcę życia bez księdza, „Obecni ”, 1 (2010), s. 114-117.
 12. Maryja w życiu kapłana. Teologiczno – psychologiczny zarys  zagadnienia, „Kielecki Przegląd Diecezjalny”, (2010), s.
 13. W trosce o powołania do kapłaństwa i zakonu, „Korona”, 1 (2010), s. 7.
 14. Media w kryzysie. Wybrana literatura tematyczna w języku polskim 2000-2008, „Studia Socialia Cracoviensia”, 1 (2010), s.

 

Autorstwo rozdziału (artykułu) w monografii, pracy zbiorowej
lub w podręczniku akademickim w języku polskim

 1. Jak dzisiaj spowiadać ludzi młodych?, w: J. Augustyn, S. Cyran (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 241-249.
 2. Wybrane zagadnienia z komunikacji interpersonalnej w życiu kapłańskim, w: P. Kurzela, A. Liskowacka (red.), Wychowanie młodych do  wiary. Materiały duszpasterskie, Katowice 2006, s. 42-54.
 3. Jak dzisiaj spowiadać ludzi młodych?, w: J. Augustyn, S. Cyran (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s. 269-277. wyd. II
 4. Manipulacja w mediach a odpowiedzialność odbiorcy, w: S. Sojka, J. Stala (red.), Przebóstwiać to co ludzkie, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, s. 409-413.
 5. Powołanie w kontekście rodziny dysfunkcjonalnej, w: B. Stróżycki (red.), Rodzina w duszpasterstwie powołań, Gniezno 2008, s. 48-62.
 6. Specjalizacja Edukacji Medialnej, w: Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz (red.),  50 lat Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL Lublin 2009, s. 259-264, (współautor Woźniak J.).
 7. Podstawy psychologiczne w opracowywaniu podręczników do katechezy przedszkolnej i szkolnej wieku młodszego, w: P. Mąkosa (red.), Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2009, s. 159-168.
 8. Nie „zamykaj” mnie, ale dodaj mi odwagi do Bycia… w: M. Kaczor, D. Świdkiewicz (red.), Wychowanie to dzieło Miłości. Ogólnopolskie Nauczycielskie Warsztaty w Drodze. Zielona Góra – Jasna Góra 31 lipca – 13 sierpnia 2009 r., Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Zielona Góra 2009, s. 200-2006.
 9. Zawstydzająca wrażliwość, nie tylko artystyczna, w: P. Kawałko, Z. Krzyszowski, S. Sieczka (red.), W służbie piękna. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Prałatowi Eugeniuszowi Kościółce z okazji 70-lecia urodzin, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2009, ss. 71-73.
 10. Wartość komunikacji „face to face” w dobie globalnej komunikacji. Zarys Zagadnienia. w: P. Kawałko, Z. Krzyszowski, S. Sieczka (red.), W służbie piękna. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Prałatowi Eugeniuszowi Kościółce z okazji 70-lecia urodzin, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2009, s. 143-147.
 11. Kalendarium życia Księdza Prałata Eugeniusza Kościółki, w: P. Kawałko, Z. Krzyszowski, S. Sieczka (red.), W służbie piękna. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Prałatowi Eugeniuszowi Kościółce z okazji 70-lecia urodzin, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2009, s. 15 (współautor Z. Krzyszowski).
 12. Wstęp: J. i Z., Martykowie, „Bernadetta. Dziewczyna, która widziała Niepokalaną”, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2009, s. 4-6.
 13. Internet dla dobra człowieka, w: M. Drożdż, J. Smoleń (red.), Internet światem człowieka, Wydawnictwa Jedność, Kraków Lublin Kielce 2009, s. 7-11 (współautor M. Drożdż).
 14. Internet. Wybrana literatura tematyczna w języku polskim 2000-2008, w: M. Drożdż, J. Smoleń (red.), Internet  światem człowieka; Wydawnictwo Jedność, Kraków Lublin Kielce 2009, s. 169-190.
 15. Dobro i zło w mediach, w myśli Benedykta XVI, zawartej w Orędziach na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, w:
 16. Formacja medialna w Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce, w:
 17. Psychologiczne aspekty pielgrzymowania. Galaktyka ludzkich potrzeb, w:
Autor: Jerzy Smoleń
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2010, godz. 15:45 - Ewa Zięba