Ewangelizacja w parafii. „Częstochowskie Studia Teologiczne” 4:1976 s. 107-122.

      Historyczne uwarunkowania poglądów pastoralnych Arcybiskupa Antoniego J. Nowowiejskiego. „Studia Płockie” 5:1977 s. 45-56.

      Powołanie i funkcjonalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej. „Ateneum Kapłańskie” 89:1977 s. 278-293.

      Rady duszpasterskie we Włoszech znakiem odnowy eklezjalnej. „Chrześcijanin w Świecie” 10:1978 nr 66 s. 82-94.

      Duszpasterstwo w ujęciu ks. Karola Dębińskiego (1858-1943). „Częstochowskie Studia Teologiczne” 7:1979 s. 303-322.

      Kronika Instytutu Teologii Pastoralnej KUL (1975-1978). „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 26:1979 z. 6 s. 125-126.

      Ks. Mieczysław Bochyński. Podstawy starań o stwierdzenie nieważności małżeństwa w świetle akt Sadu Biskupiego w Lublinie w latach 1966-1979. „Collectanea Theologica” 50:1980 fasc. 4 s. 135-137 [omówienie wyników badań].

      Środowisko społeczne a przynależność do parafii w świetle badań socjologicznych KUL. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 28:1981 z. 6 s. 167-187.

      Aspekt historyczny przynależności do parafii. „Częstochowskie Studia Teologiczne” 9-10:1981-1982 s. 62-98.

      Duszpasterstwo liturgiczne w ujęciu Arcybiskupa A. J. Nowowiejskiego. „Studia Płockie” 10:1982 s. 45-62.

      Instytut Teologii Praktycznej w Monachium. „Collectanea Theologica” 52:1982 fasc. 2 s. 160-163.

      Parafialna Rada Duszpasterska w Austrii w świetle badań socjologicznych. „Collectanea Theologica” 52:1982 fasc. 3 s. 127-137.

      Środowisko społeczne a przynależność do parafii. „Collectanea Theologica” 52:1982 fasc. 3 s. 137-143.

      Teologiczne zasady działania pastoralnego w twórczości pastoralnej Arcybiskupa A. J. Nowowiejskiego. „Studia Płockie” 10:1982 s. 19-43.

      Teoria działania Kościoła jako problem teologii praktycznej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 29:1982 z. 6 s. 55-68.

      Kościół wobec współczesnych wzorów życia rodziny wiejskiej w Polsce. „Collectanea Theologica” 53:1983 fasc. 3 s. 140-143.

      Parafia w diecezji i Kościele powszechnym. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 30:1983 z. 6 s. 99-117.

      Parafia przyszłości – przyszłość parafii. „Collectanea Theologica” 53:1983 fasc. 3 s. 137-140.

      Ujęcia teologii pastoralnej w okresie posoborowym. „Zeszyty Naukowe KUL” 26:1983 nr 3 s. 3-30.

      Teologia pastoralna w okresie posoborowym (1965-1982). „Seminare”. Poszukiwania naukowo-pastoralne 6:1983 s. 33-64.

      Wspólnotowość życia prezbiterium parafialnego. W: Powołanie człowieka. W służbie Ludowi Bożemu. Red. B. Bejze. Poznań-Warszawa: Pallottinum 1983 s. 678-688.

      Parafia wspólnotą – wspólnoty w parafii. „Collectanea Theologica” 54:1984 fasc. 3 s. 138-141.

      Parafia wspólnotą kultu. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 31:1984 z. 6 s. 107-126.

      S. Kaczmarek. Wpływ wykształcenia wyższego na religijność katolików w środowisku wielkomiejskim na przykładzie wybranych parafii w Warszawie. Lublin 1982. „Collectanea Theologica” 54:1984 fasc. 2 s. 148-152 [omówienie wyników badań].

      Stały diakonat w RFN w świetle badań socjologicznych. „Collectanea Theologica” 54:1984 fasc. 4 s. 144-149.

      Teologiczne spojrzenie na parafię. „Ateneum Kapłańskie” 103:1984 s. 383-394.

      Wiedza religijna jako wskaźnik przynależności do parafii w świetle badań socjologicznych. „Collectanea Theologica” 54:1984 fasc. 4 s. 133-144.

      Żywotność religijna Kaszubów i niektóre jej uwarunkowania. „Collectanea Theologica” 54:1984 fasc. 3 s. 136-138.

      Funkcje tradycyjne i nowe parafii terytorialnej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 32:1985 z. 6 s. 51-67.

      Parafia wspólnotą i instytucją. Aspekt historyczny. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 32:1985 z. 6 s. 15-35.

      Przekonanie moralne jako wskaźnik przynależności do parafii w świetle badań socjologicznych. „Collectanea Theologica” 55:1985 fasc. 1 s. 145-158.

      Przynależność do parafii w płaszczyźnie działania. „Częstochowskie Studia Teologiczne” 12-13:1985 s. 269-308.

      Przynależność do parafii wspólnoty miłości w nauczaniu Kościoła współczesnego w Polsce. „Seminare”. Poszukiwania naukowo-pastoralne 7:1985 s. 71-106.

      Więź z parafią a środowisko społeczne w świetle badan socjologicznych. „Collectanea Theologica” 55:1985 fasc. 3 s. 142-151.

      Pochodzenie środowiskowe a religijność. „Collectanea Theologica” 56:1986 fasc. 2 s. 141-144.

      Praktyki jednorazowe jako wskaźnik przynależności do parafii w świetle badań socjologicznych. „Collectanea Theologica” 56:1986 fasc. 2 s. 133-141.

      Przynależność do parafii wspólnoty wiary w nauczaniu Kościoła współczesnego. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 33:1986 z. 6 s. 21-51.

      Rozmowa duszpasterska i jej uwarunkowania psychologiczne. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 33:1986 z. 6 s. 117-134 [współautor: A. Tomkiewicz].

      Parafia wspólnotą ludzi wierzących. „Studia Płockie” 15:1987 s. 41-81.

      Funkcja kierownicza Kościoła jako problem teologii pastoralnej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 35:1988 z. 6 s. 51-61.

      Kontakty wierzących z księżmi parafialnymi. „Collectanea Theologica” 58:1988 fasc. 2 s. 127-133.

      Parafie katolickie w Szwajcarii. „Collectanea Theologica” 59:1989 fasc. 2 s. 123-126.

      Duszpasterstwo robotników. „Collectanea Theologica” 60:1990 fasc. 3 s. 176-179.

      Funkcja diakonii w Kościele. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 37:1990 z. 6 s. 5-15.

      Metody czytania Pisma św. w Kościele domowym i małych grupach religijnych. „Homo Dei” 59:1990 nr 3-4 s. 237-248.

      Metoda teologii pastoralnej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 37:1990 z. 6 s. 92-97.

      Parafia wspólnotą wspólnot. W: Kościół w służbie człowieka. Red. W. Turek, J. Mariański. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 1990 s. 203-217.

      Biblia w życiu parafii i małych wspólnot religijnych. W: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim. Red. J. Kudasiewicz. Lublin: RW KUL 1991 s. 139-168.

      Koncepcja duszpasterstwa Arcybiskupa A. J. Nowowiejskiego. W: W 50-tą rocznicę męczeńskiej śmierci Abpa A. J. Nowowiejskiego. Płock 1991 s. 361-391.

      Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. „Roczniki Teologiczne” 38-39:1991-1992 z. 6 s. 73-83.

      Życie i działalność naukowo-dydaktyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ks. prof. dra hab. Romualda Raka. „Roczniki Teologiczne” 38-39:1991-1992 z. 6 s. 73-83.

      Znaczenie pastoralne diakonii. „Studia Podlaskie” 7:1992 s. 29-37.

      Ewangelizacja parafii przez kaznodziejstwo. „Roczniki Teologiczne” 40:1993 z. 6 s. 65-75.

      Parafia katolicka w przemianie. W: Przemiany religijności społeczeństwa polskiego. Red. W. Piwowarski, J. Styk. Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Socjologii Religii i Oddział Lubelski. Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1993 s. 151-159.

      Parafia w Kościele w Polsce: zmierzch czy jej rozwój? „Ateneum Kapłańskie” 121:1993 s. 39-52.

      Rola parafialnych rad duszpasterskich w życiu wspólnot parafialnych i diecezji. „Roczniki Teologiczne” 40:1993 z. 6 s. 95-103.

      Szanse i granice chrześcijańskich związków społecznych we Polsce. „Collectanea Theologica” 63:1993 fasc. 1 s. 147-153.

      Budowanie wspólnoty parafialnej przez Eucharystię. „Roczniki Teologiczne” 41:1994 z. 6 s. 7-14.

      Małe grupy religijne a odnowa Kościoła. „Homo Dei” 54:1995 nr 4 s. 37-48.

      Pluralizm a duszpasterstwo. „Roczniki Teologiczne” 42:1995 z. 6 s. 5-17.

      Działalność duszpasterska w dużym mieście. „Roczniki Teologiczne” 43:1996 z. 6 s. 175-189.

      Odnowa parafii jako wspólnoty wiary. W: In Te Domine speravi. Księga pamiątkowa poświęcona Arcybiskupowi B. Pylakowi. Red. Cz. Bartnik, H. Langkammer, H. Góźdź. Lublin: RW KUL 1996 s. 77-96.

      Parafia wspólnotą wspólnot. „Sacerdotalis institutio” 1:1997 nr 2 s. 116-127.

      Posługa biskupa w diecezji. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 6 s. 5-22.

      Wspólnototwórcza rola Eucharystii. W: Jezus Eucharystyczny. Red. M. Rusecki, M. Cisło. Lublin: RW KUL 1997 s. 177-187.

      Wyzwania duszpasterskie okresu przejścia od totalitaryzmu do demokracji. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 6 s. 95-105.

      Diecezja miejscem ewangelizacji. „Sacerdotalis institutio” 2:1998 nr 2 s. 120-129.

      Duszpasterstwo ponadparafialne. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 6 s. 53-65.

      Kościół wobec sekularyzacji. W: Wierzę w Boga Ojca. Program duszpasterski na rok 1998/99. Red. Eugeniusz Szczotok, Anna Liskowacka. Katowice: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Katowicach 1998 s. 111-127.

      Parafia miejscem budowania cywilizacji miłości. W: Wierzę w Boga Ojca. Program duszpasterski na rok 1998/99. Red. Eugeniusz Szczotok, Anna Liskowacka. Katowice: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Katowicach 1998 s. 280-297.

      Sobór Watykański II wydarzeniem i doktryną Kościoła. Ku uczczeniu 35 rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. „Sacerdotalis institutio” 2:1998 nr 1 s. 61-66.

      Diecezja miejscem ewangelizacji. W: W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. bp. prof. dr. hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin. Red. R. Kamiński, S. Koza, L. Skorupa, K. Święs. Kielce: „Jedność” 1999 s. 216-228.

      Stowarzyszenia i ruchy religijne a parafia. W: Nowa wiosna w Kościele. Red. M. Boruc. Siedlce: Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych 1999 s. 65-74.

      Teologia praktyczna i jej dyscypliny. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 6 s. 95-103.

      Życie i działalność naukowo-dydaktyczna ks. bpa prof. dra hab. Kazimierza Ryczana w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W: W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. bp. prof. dr. hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin. Red. R. Kamiński, S. Koza, L. Skorupa, K. Święs. Kielce: „Jedność” 1999 s. 44-49.

      Diecezja i parafia miejscem pastoralnej posługi względem chorych i cierpiących. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33:2000 s. 273-281.

      Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 423-443.

      Historyczny rozwój teologii pastoralnej. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 59-100.

      Pojęcie i problematyka teologii pastoralnej. „Roczniki Teologiczne” 47:2000 z. 6 s. 5-19.

      Urzeczywistnianie się Kościoła w diecezji i parafii. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 151-159.

      Wprowadzenie do teologii pastoralnej. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 15-29.

      Życie wspólnotowe prezbiterium parafialnego. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 367-370.

      Główne kierunki pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. W: Duszpasterstwo a wyzwania XXI wieku. Red. J. Ostrowski. Kielce: „Jedność” 2001 s. 43-61.

      Problemy dyskutowane w teologii pastoralnej. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 z. 6 s. 5-18.

      Wyniki badań nad religijnością mieszkańców Archidiecezji Łódzkiej jako wyzwanie dla duszpasterzy. „Łódzkie Studia Teologiczne” 10:2001 s. 87-98.

      Badania nad religijnością mieszkańców Archidiecezji Łódzkiej jako wyzwanie dla duszpasterstwa. „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” 76:2002 nr 3 s. 150-164.

      Diecezja i dekanat miejscem realizacji duszpasterstwa. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2002 s. 109-130.

      Duszpasterstwo nadzwyczajne. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2002 s. 309-313.

      Duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne. W: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski. Umiłować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2002/2003. Katowice: „Jedność” 2002 s. 439-452.

      Komplementarność duszpasterstwa i apostolstwa. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 6 s. 21-35.

      Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2002 s. 11-78.

      Posługa pasterska. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2002 s. 290-308.

      Parafia w nauczaniu Kościoła współczesnego. „Roczniki Teologiczne“ 50:2003 z. 6 s. 5-20.

      Pastoralny wymiar II Polskiego Synodu Plenarnego. W: Liturgia w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego. Red. K. Matwiejuk. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej „Ave” 2003 s. 7-15.

      Kościół a życie publiczne jako problem pastoralny. W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. 1. Red. K. Góźdź, K. Klauza [i in.]. Lublin: Wydawnictwo KUL 2004 s. 111-114.

      Pastoralny wymiar II Polskiego Synodu Plenarnego. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 69-79.

      Wkład ks. prof. Władysława Piwowarskiego w rozwój teologii pastoralnej. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 311-320.

      Życie i działalność naukowo-dydaktyczna biskupa prof. dra hab. Kazimierza Ryczana w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 9-15.

      Podstawowe uwarunkowania życia i działalności Kościoła w Polsce. W: Kościół w czasach Jana Pawła II. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL: ,,Gaudium” 2005 s. 238-257.

      Pojęcie i specyfika teologii pastoralnej. „Ateneum Kapłańskie” 144-145:2005 s. 214-223.

      Funkcja pasterska diecezji i parafii. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 7-21.

      Teologia pastoralna. Istota i zadania. „Studia Pastoralne” 1:2005 s. 9-20.

      Działalność naukowa i dydaktyczna ks. prof. dra hab. Bronisława Mierzwińskiego. „Warszawskie Studia Pastoralne” 3:2006 s. 27-35.

      Miejsce teologii pastoralnej w systemie nauk. „Warszawskie Studia Pastoralne” 3:2006 s. 143-163.

      Teologia pastoralna w procesie kształcenia kaznodziejów. W: Integralne kształcenie kaznodziei. Red. W. Broński. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 263-270.

      Kościół a życie polityczne jako problem pastoralny. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 6 s. 17-33.

      Udział katolików w życiu publicznym. Aspekt teologicznopastoralny zagadnienia. W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. M. Ruseckiego. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 725-736.

      Z metodologii teologii pastoralnej .”Studia Nauk Teologicznych PAN” 2:2007 s. 235-249.

      Priorytetowe kierunki pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce ”Roczniki Teologii Katolickiej”  6:2007 s. 235-249.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2008, godz. 10:57 - Ewa Zięba