Doktoraty (promotor)

1.      Christopher Garbowski (0bywatel Kanady), Kieślowski’s Series Dekalog – the Protagonists and their Selftranscendens (praca broniona w PAN), 1992.

2.      ks. Andrzej Draguła, Przepowiadanie Słowa Bożego a nowa ewangelizacja. Aktualne wyzwania i kierunki odnowy, 1993..

3.      ks. Peter Olekšak (Słowacja), Prezentacja stosunków Kościół – państwo na Słowacji w latach 1992 – 1999 w dziennikach Slovenska Republika i SME, Lublin 2000.

4.      Ks. Peter Marčak, Obraz rodziny w elektronicznych mediach i prasie na Słowacji  w latach 1990 – 2000, Lublin 2002 (obrona 7.03.2002).

5.      Silvia Horńakowa, Wpływ przemocy w mediach elektronicznych na dzieci i młodzież i potrzeba wychowania do znajomości mediów, Lublin 2002 (obrona 4.03.2002.).

6.      Ks. Slavko Ganaj, Jan Paweł II  i jego prorockie posługiwanie w mediach elektronicznych, Lublin 2002 (obrona 5.03.2002.).

7.      Ks. Martin Uhāl’, Duszpasterstwo przedsiębiorców katolickich na Słowacji w świetle doświadczeń Akademii Społecznej w latach 1995 – 200, Lublin 2002.

8.      Ks. Krzysztof Marcyński, Świat elektronicznych mediów w świetle teorii Marshala McLuhana a przepowiadanie Słowa Bożego, Lublin 2002.

9.      Ks. Zdenko Andraš, Pielgrzymki i miejsca pielgrzymkowe na Słowacji jako sposób i forma przekazu wiary w latach 1945 – 2000, Lublin 2002 (obrona 15.06.2002).

10.   Ks. Jozef Brodńánsky, Programy religijne w mediach słowackich w latach 1995 – 2000, Lublin 2002 (obrona 15.06.2002).

11.   Ks. Štefan Tuka, Kongresy Eucharystyczne w służbie przekazu wiary i odnowy moralnej Kościoła na Słowacji, Lublin 2003, ss. 266

12.   Ks. Lubomir Petrik, Działalność dziennikarska duchowieństwa grekokatolickiego na Słowacji w latach 1968 – 2000, Lublin 2003, s. 260.

13.   Ks. Michał Hospodar, Teologiczna i historyczno – społeczna problematyka w kalendarzu grekokatolickim na Słowacji w latach 1969 – 2000.

14.   Tibor Ujlacký, Duszpasterstwo wojskowe na Słowacji z wykorzystaniem mass mediów w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Lublin 2003.

15.   Ivan Kiko, Życie i dzieło arcybiskupa Eduarda Nécseya w świetle dokumentów archiwalnych i prezentacji medialnej, Lublin 2003.

16.   Ks. Peter Kičin, Neokatechumenat a nowa ewangelizacja na Słowacji w latach 1989 – 2001 w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2003.

17.   Maria Klobušicka, Zadania Kościoła w dziedzinie kultury w trzecim tysiącleciu na podstawie nauczania Jana Pawła II, Lublin 2003.

18.   Ks. Jarosław Woźniak, Dejmka inscenizacje staropolskiego dramatu religijnego i ich wymiar pastoralny, Lublin 2004.

19.   Ks. Jerzy Smoleń, Manipulacja w środkach społecznego przekazu w nauczaniu Magisterium Ecclesiae, Lublin 2004.

20.   Ks. Jan Zentko, Życie i dzieło Sługi Bożego Biskupa Jana Vojtaššaka – Męczennika i jego prezentacja w mediach słowackich w latach 1948 – 1998, Lublin 2005.

21.   Marcel Gallik, Wpływ mediów na moralność młodego człowieka w wieku 15- 19 lat na podstawie badań w szkole zawodowej w Kežmarku, Lublin 2005.

22.   Ondrej Krajnak, Perspektywy produkcji telewizyjnej dla dzieci i młodzieży na Słowacji na podstawie badań oglądalności i rzeczywistych potrzeb widzów, Lublin 2005.

23.   Ks. Vasil Kindja, Działalność apostolska jezuitów słowackich po Soborze Watykańskim II na podstawie dokumentów jezuickich Kongregacji Generalnych, Lublin 2005.

24.   o. Vladimir Sabo, Prasowa recepcja encyklik Jana Pawła II na przykładzie tygodnika „Katolicke Nowiny”, Lublin 2005.

25.   Eugen Fejczo, Spoločenska a naboženska situacia Rómov na Słovensku po Druhom Vatikanskom Koncile, Košice 2006, ss. 211.

26.   Jacek Wróbel, Paradygmat podróży w literaturze i filmie oraz jego znaczenie w duszpasterstwie, Lublin 2006, ss.207.

27.   Viktor Kunay, CM, Duszpasterska posługa Sióstr Miłosierdzia na Węgrzech i w Rumunii w latach 1990 – 2005, Lublin 2006, ss. 403.

Powrót

Doktoraty (recenzje)

1.      ks. mgr Bogusław Psujek, Duszpasterstwo katechetyczne w szkole średniej diecezji lubelskiej w II Rzeczypospolitej, Lublin 1997,

2.      Irena Rupikowa, Teatr religijny na Górnym Śląsku w latach 1980 – 1990, Lublin 1997,

3.      ks. Radosław Chałupniak, Problem komunikacji interpersonalnej a skuteczność katechezy szkolnej (Posoborowe studium interpersonalne), Lublin 1997,

4.      ks. Zbigniew Dymkowski, Wzory osobowe Katechizmu Kościoła Katolickiego w katechezie współczesnej, Lublin 1998.

5.      Piotr Brożek, Tradycja religijna  w środowisku pluralistycznym. Studium socjologiczne, Lublin 1998.

6.      Ks. Juraj Spuchľak, Problematyka širenia viery cez masovokomunikačne prostriedky z pastoračneho hľadiska, Bratislava 1999,

7.      O. Leo Peter Ručka, OFM, Pastorácia otcov Františkanov na Slovensku po II svetovej vojne, Kraków 1999,

8.      Ks. Bogusław Połeć, Metoda katechetyczna ks. Walentego Gadowskiego, Lublin 1999,

9.      Ks. Paweł Sobierajski, Problem języka katechetycznego – studium interdyscyplinarne, Lublin 1999.

10.   O. mgr Ignacy Kosmana, Posługa słowa w udzielaniu błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Lublin 2000,

11.   Ks. Ligęza Kazimierz – „Areopag” środków społecznego przekazu jako wyzwanie dla ewangelizacji współczesnej kultury w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2000,

12.   Ks. Josef Korem (Słowacja) – Przygotowanie kleryków do współpracy ze świeckimi w Seminarium Duchownym w Košicach, Lublin 2000,

13.   Ks. Piotr Sroczyński, Teoretyczny i praktyczny wymiar kartografii w katechezie. Katechetyczne studium interdyscyplinarne, Lublin 2000,

14.   Ks. Bartolomej Urbanec (Słowacja), Drzewo życia – fresk z Žehry i jego znaczenie w świetle teologii biblijnej, Kraków 2000,

15.   Ks. Adam Podolski, Problematyka katechetyczna w Polsce na przełomie XIX i XX wieku (1897 – 1910) zawarta w Dwutygodniku Katechetycznym i Duszpasterskim (KUL).

16.   ks. Paweł Mąkosa, Wkład Księdza Profesora Mieczysława Majewskiego w rozwój katechetyki poslekij, Lublin 2000, s. 331.

17.   O. Marcel Tőrők, OF M cap., Przejawy duchowości franciszkańskiej w życiu i pismach św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Doktora Kościoła, Lublin 2001, s. 233.

18.   Ksawery Knotz, Akt małżeński. Spotkanie z bogiem i współmałżonkiem. Studium pastoralne na podstawie nauki Kościoła, Lublin 2001, s. 274.

19.   Ks. Sławomir Pawiński, Święci jako „znaki czasu” dla Kościoła w Polsce w nauczaniu Jana Pawła II w czasie Jego pielgrzymek do Ojczyzny, Lublin 2001.

20.   Ks. Stanisław Kamiński, Model duchowości kapłańskiej na podstawie życia i pism ks. Michała Jastrzębskiego 1902 – 1993, Lublin 2001, s. 358.

21.   Ks. mgr Jan Brodziak, Recepcja nauczania Kościoła współczesnego o Adwencie w przepowiadaniu niedzielnym dla dorosłych. Studium homiletyczno – liturgiczne w świetle wybranych homilii opublikowanych w czasopismach homiletycznych w latach 1972 – 1999, Lublin 2001.

22.   Ks. Janusz Goraj, Znajomość i akceptacja Osoby Jezusa Chrystusa w wybranych grupach katechizowanych maturzystów środowiska lubelskiego, Lublin 2001 (obrona, KUL, 17.11.2001).

23.   Ks. Piotr Sosnowski, Recepcja soborowej idei apostolstwa laikatu w kaznodziejstwie polskim. Studium Biblioteki Kaznodziejskiej w latach 1965 – 2000, Warszaw 2001, UKSW (obrona 22.02.2002).

24.   Ks. Jerzy Swędrowski, Główne wątki teologiczne w kaznodziejstwie Prymasa Stanisława Karnkowskiego oraz ich implikacje pastoralne, Warszawa 2002, UKSW (obrona 19.03.2002).

25.   Anna Lis, Absolutna unikalność osoby ludzkiej a osamotnienie w świadomości osób zakażonych HIV i chorych na AIDS na podstawie studium przypadków, Lublin 2002 (obrona 5.06.2002.).

26.   Ks. Marek Pribula, Media w Kościele Greckokatolickim w lata 1990 – 2000, Bratislava 2002 (Uniwersytet Komeńskiego, Wydział Teologiczny).

27.   Ks. Peter Fedor, Horyzonty biblijne w grekokatolickiej liturgii Jana Złotoustego, Kraków 2003 (PAT).

28.   K. Jacek Siewiora, Środki dydaktyczne w nauczaniu katechetycznym. Na podstawie badań prowadzanych w gimnazjach diecezji tarnowskiej, Kraków 2003 (PAT).

29.   Ks. Józef Ondrovčak, Pismo Święte w dziejach Koszyckiego Seminarium Diecezjalnego, Kraków 2003 (PAT).

30.   Ks. Mirosław Dančak, Epikléza v sučasnom ekumenickom dialógu cirkvi vychodu i zapádu, Kraków 2003 (PAT).

31.   Barbara Drążkowska, Ewangelia w sieci. Możliwości realizacji ewangelizacyjnej misji Kościoła za pośrednictwem Internetu, Toruń, 2004.

32.   Ewa Borowik – Dąbrowska, Implikacje teologiczne Internetu jako medium i forum komunikowania masowego, Warszawa 2004.

33.   Ondrej Chalachan, Sekty a nove náboženské hutia, ako poastoračny  problém na Slovensku, Kraków 2005 (PAT).

34.   Ks. Krzysztof Mielnicki, Środki audiowizualne w katechezie młodzieży na podstawie wybranych podręczników, Lublin 2005 (KUL).

35.   Ks. Adam Bab, Katecheza w społeczeństwie informacyjnym. Studium pastoralno – katechetyczne, Lublin 2005 (KUL).

36.   Ks. Jerzy Niestępski, Twórczośc homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970 – 1982 oraz jej aspekty pastoralne, Warszawa 2005 (UKSW).

37.   Jolanta Łopuska, Instytucjonalna i duchowa recepcja dzieła Błogosławionego Księdza Ignacego Kłopotowskiego w Zgromadzeniu Sióstr Loretanek, Lublin 2006.

38.   Ks. Wojciech Lechów, Symbole w odbiorze katechizowanych gimnazjalistów. Studium teoretyczno – empiryczne na podstawie  badań własnych uczniów klas I i III z wybranych gimnazjów w Zielonej Górze, Lublin 2006.

39.   Ks. Grzegorz M. Trąbka, Koncepcja rodziny w nauczaniu biskupów amerykańskich zawarta w Origins CNS Documenty Service (1981 – 2004), Lublin 2006.

40.   Ewelina Stepuch, Katechizacja dzieci z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego na przykładzie wybranych grup, Lublin 2006.

41.   Adam Szwedzik, Dorobek biskupa Stefana Boreły i jego zastosowanie w duszpasterstwie w latach 1964 – 1984, Warszawa 2006.

42.   Ján Buc, Nowa ewangelizacja w kościele na Słowacji w latach 1990 – 2000, Lublin 2006.

43.   Vladimir Dzurenda, Permanentna formacja świeckich w Diecezjalnej Szkole Animatorów w Spiškej Belej w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Lublin 2006.

Powrót

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2008, godz. 09:33 - Ewa Zięba