Dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL

 

Przebieg wykształcenia i pracy dydaktyczno-naukowej

 

1989-1994: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; studia na Wydziale Prawa i Administracji; obroniona praca magisterska pt. Wykorzystanie cybernetycznej teorii charakteru w przesłuchaniu świadka przez Sąd, napisana w Katedrze Kryminalistyki, pod kierunkiem Prof.dr hab. Mirosława Owoca; uzyskany tytuł magistra prawa;

1994-1997: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze; ukończona aplikacja radcowska; uzyskany tytuł zawodowy radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Zielonej Górze w dniu 24.01.1998 r. pod numerem R-ZG-G/233);

1996-1997: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii; ukończone Podyplomowe Studium Bankowości; obroniona praca dyplomowa pt. Europejski Bank Inwestycyjny jako instytucja finansowa wspierająca rozwój regionalny Wspólnoty Europejskiej, napisana pod kierunkiem dr Ryszarda Mikołajczaka;

1996-1997: Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego; obroniona rozprawa doktorska pt. Prawno-finansowe zagadnienia polityki regionalnej Wspólnoty Europejskiej (promotor w przewodzie doktorskim: Prof.dr hab. Wojciech Łączkowski; recenzenci w przewodzie doktorskim: Prof.dr hab. Wanda Wójtowicz oraz Prof.dr hab. Jan Głuchowski); uzyskany stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa;
 
od roku 1997: pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie;
 
2006 rok: Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanoniocznego i Administracji; uzyskany stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie specjalnosci prawo finansowe (recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. A. Gomułowicz, prof. E. Kornberger-Sokołowksa, prof. C.Kosikowski, prof. Z. Ofiarski);
 
od roku 2007: Kierownik Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL;
 
od roku 2008: zatrudniony na stanowisku profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


Staże zawodowe i naukowe

- 1995 r. (Belgia): staż indywidualny w Kancelarii Prawnej w Brukseli w dziedzinie prawa i finansów Unii Europejskiej; w ramach prywatnego stypendium Dr.Hellmutha Bartscha;

- 1999 r. (Belgia, Luksemburg, Portugalia): staż indywidualny w dziedzinie prawa, finansów i bankowości Unii Europejskiej; w ramach programu stypendialnego EUVP Komisji Europejskiej;

- 1999 r. (Izrael): staż indywidualny w dziedzinie funkcjonowania systemu finansowego w Izraelu oraz międzynarodowego prawa finansowego; w ramach stypendium Rządu Izraela;

- 1999 r. (Japonia): staż indywidualny w dziedzinie funkcjonowania systemu finansowego w Japonii oraz międzynarodowego prawa finansowego; w ramach rządowego programu stypendialnego Japan International Cooperation Agency.

  
Przebieg pracy zawodowej

- 1993-1994: Sekretarz Miasta Gorzowa Wlkp. (jednocześnie pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego);

- 1993-1994: członek-sekretarz Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. (jednoosobowa spółka Miasta Gorzowa Wlkp.);

- 1994-1995: Dyrektor Biura Euroregionu Pro Europa Viadrina w Gorzowie Wlkp.;

- 1994-1997: współwłaściciel Kancelarii Prawnej w Gorzowie Wlkp.;

- 1996-1997: ekspert w Zespole Analiz Trybunału Konstytucyjnego;

- 1997-1998: przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Gorzowie Wlkp.;

- 1997-2001: Poseł na Sejm RP III Kadencji, członek Partii Chrześcijańskich Demokratów;

- 2000-2001: Wiceminister Środowiska (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska);

- od r. 2001: współwłaściciel Kancelarii Prawnej w Poznaniu;

- 2002-2006: przewodniczący Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Poznaniu;

- 2003-2004: wiceprezes zarządu (do spraw naukowych) Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie;

- 2005-2007: członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;

- w roku 2006: członek Rady Nadzorczej Ciech S.A.;

- 2006-2010: członek Rady Nadzorczej Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów;

- w roku 2007: członek Rady Nadzorczej Inteligo Financial Services S.A.;

- 2007-2008: członek Rady Nadzorczej Biura Podróży „TRIADA" S.A.;
- od roku 2007: członek Rady Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego „Bankowy" S.A.

 

Pozostała działalność dydaktyczno-naukowa oraz społeczna

 

- 1985-1989: działacz opozycyjnych wobec PRL ruchów młodzieżowych: Wolność i Pokój oraz Ruchu Młodzieży Niezależnej / redaktor pism niezależnych: „Sokół" i „Szaniec";

- od roku 2003: członek założyciel i wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Sozologicznego;

- od roku 2003: członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej „Sozologii" (pisma Polskiego Towarzystwa Sozologicznego);

- od roku 2003: członek Rady Programowej „Studia Ecologiae et Bioethicae" (wyd. Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);

- od roku 2003: członek polskiego odziału Association of Certified Fraud Examiners (Stowarzyszenie Ekspertów i Specjalistów ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych);

- w roku 2006: powołanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Energii;

- od roku 2007: członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (kadencja: 2007-2012);

- w roku 2007: członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

- od roku 2007: członek Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Projektów Badawczych Rozwojowych z Inicjatywy Własnej Ministra (powołanie do składu Zespołu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa   Wyższego);

- od roku 2007: członek Zespołu do spraw utworzenia w Polsce wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej, działającego przy Ministrze Sprawiedliwości (delegowanie do składu Zespołu przez  Ministra Środowiska);

- od roku 2008: członek Rady Naukowej Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie;

- 2010- 2012 r.: członek Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji;

- od roku 2010: członek Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów;

- od maja 2012 r.: członek Komitetu Sterującego Wspólnego Przedsięwzięcia NCBiR oraz NFOŚiGW dotyczącego badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych;

- od 13 września 2012 r.: członek Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego;

- od grudnia 2012 r.: członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Energii Odnawialnej

 

Organizacjia ważniejszych konferencji naukowych

Udział w ważniejszych konferencjach i sympozjach naukowych oraz w konferencjach tematycznych


- 21-22 marca 2001 r.: Berlin (Niemcy); Konferencja UNEP nt. „Environment, Sustainable Development and Trade"; organizator: United Nations Environment Programme; udział w Roundtable II nt. „Increasing coherence at the international level between trade and environment policies";
- 15 maja 2001 r.: Paryż (Francja); Forum 2001 de l'OCDE, Table Ronde Developpement Durable sur „La stratégie environnementale de l'OCDE pour les dix premieres années du XXIeme siecle"; organizator: OECD;
- 25-28 czerwca 2001 r.: Haga (Holandia); konferencja konsultacyjna ONZ nt. „Financial and legal aspects concerning the flexibles mechanisms within the provisions of Kyoto Protocol for Climate Convention";
- 18 maja 2003 r.: Warszawa, I Krajowa Konferencja Sozologii Stosowanej Polskiego Towarzystwa Sozologicznego pt. „Odzysk, recykling i gospodarka odpadami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w XXI wieku"; organizator: Polskie Towarzystwo Sozologiczne;
- 2-3 kwietnia 2004 r.: Rzym (Włochy), międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 30-lecia istnienia Międzynarodowego Instytutu Jacquesa Maritain;  udział w Grupie Roboczej nr 1,

- 13-14 maja 2004 r.: Rzym (Włochy), Universita Cattolica di Roma; międzynarodowa konwencja pt. „Chretiens pour l'Europe"; współredagowanie w Grupie Koordynacyjnej stanowiska polskiego dotyczącego udziału katolików w życiu publicznym w państwach Unii Europejskiej;
- 19-20.10.2006 r.: Lublin, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym  - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie"; organizatorzy: Katedra Ochrony Środowiska Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II, Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II we współpracy z: Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie;

 

Odznaczenia, odznaki i dyplomy uznania

- rok 1999: otrzymanie Złotej Odznaki Honorowej Związku Inwalidów Wojewnnych RP za zasługi dla dobra inwalidów wojennych, decyzją Prezydium Zarządu Głównego ZIW RP;

- rok 2001: otrzymanie Srebrnej Odznaki „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej", decyzją Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu;

- rok 2006: otrzymanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, decyzją Sejmiku Województwa Lubuskiego;

- rok 2006: otrzymanie odznaczenia „L'Ordre du Merite de l'Invention au grade d'Officier" (Krzyż Oficerski Medalu za Zasługi dla Innowacyjności), za wkład w rozwój innowacyjnej wiedzy w zakresie ochrony środowiska, podczas Międzynarodowego Salonu Innowacyjności EUREKA w Brukseli, decyzją Międzynarodowej Wysokiej Komisji do Spraw Innowacyjności działającej przy Belgijskiej Izbie Innowacyjności;

- rok 2007: otrzymanie Dyplomu Uznania za Zasługi dla Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie (jednostka badawczo-rozwojowa), decyzją kierownictwa Instytutu

- rok 2007: otrzymanie Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", decyzją Ministra Środowiska; 

- rok 2010: uchonorowany Srebnym Medalem pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości;

- rok 2012: odebranie medalu "Milito Pro Christo" nadanego Rozkazem Wewnętrznym Biskupa Polowego Wojska Polskiego nr 1 z dnia 3 stycznia 2011 r.;

- rok 2012: odznaczenie Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, na mocy postanowienia Prezydenta RP


Zajęcia dydaktyczne

  

Wykłady

Organizacja ochrony środowiska

 

Seminarium licencjackie

III roku administracji (studia dzienne)

 

Seminarium magisterskie
Prawo ochrony środowiska (studia dzienne)

 

Seminarium doktoranckie

Prawo ochrony środowiska


Wykaz ważniejszych publikacji:
Monografie, książki, redakcje

 1. Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2000,
 2. Nowe prawo spółek z komentarzem, Magnum Dom Wydawniczy - Prawo i Finanse, Gorzów Wielkopolski 2000, współautor,
 3. Elementy nauki o administracji publicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2002 (współautor).
 4. Polskie prawo spółek, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002, współautor,
 5. Kodeks spółek handlowych - wersja polsko-niemiecka, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002, redakcja i wprowadzenie,
 6. Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, Wydawnictwo Fundacji Edukacyjnej, Gorzów Wielkopolski 2004 (współautor).
 7. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
 8. Organizacja ochrony środowiska, pod. red. Macieja Rudnickiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 254, ISBN 978-83-7702-191-0.

 9. Administracja Publiczn wobec procesu globalizacji, pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011, ss. 215, ISBN 978-83-255-2694-5

 10. Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, pod red. Macieja Rudnickiego, Anny Haładyj, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-319-8, ss. 465.
 11. Europeizacja prawa ochrony środowiska, pod red. Macieja Rudnickiego, Anny Haładyj, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-320-4, ss. 503.
 12. European environment al law In the EU member states. An overview of implementation effectiveness, edited by  M. Rudnicki, I. Wereśniak-Masri, A. Kozińska, Ministry of Environment, Warsaw 2011, ISBN 978-83-63296-01-8, ss. 259.
 13. Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych, pod. red. Macieja Rudnickiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-430-0, ss. 262.
 14. Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalnosć - uwarunkowania prawne, pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-559-8, ss. 263.
 15. Nowe prawo energetyczne, pod red. Macieja Rudnickiego, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN978-83-7702-737-0, ss. 317;
 16. Environmental Protection within Industrial Investments Implementation in Poland, edited by Maciej Rudnicki, Kamila Sobieraj, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-880-3, ss. 180.

 

Rozdziały w książkach, monografiach  

 1. Spółka cywilna, [w:] M. Knaflewski, M. Rudnicki, R. Szczepaniak, Nowe Prawo Spółek z komentarzem, Gorzów Wlkp. 2000, s. 95-112, ISBN 83-88135-38-4.
 2. Spółka akcyjna, [w:] M. Knaflewski, M. Rudnicki, R. Szczepaniak, Nowe Prawo Spółek z komentarzem, Gorzów Wlkp. 2000, s. 217-262, ISBN 83-88135-38-4.
 3. Pojęcie oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy administracji gospodarczej, [w:] Elementy nauki o administracji publicznej, Radom 2002, s. 99-100, ISBN 83-916648-6-4.
 4. Pojęcie działalności gospodarczej oraz zasady jej podejmowania i wykonywania, [w:] Elementy nauki o administracji publicznej, Radom 2002, s. 102-111, ISBN 83-916648-6-4.
 5. Prawno-organizacyjne formy wykonywania działalności gospodarczej, [w:] Elementy nauki o administracji publicznej, Radom 2002, s.114-124, ISBN 83-916648-6-4.
 6. Działalność gospodarcza osób zagranicznych w Polsce, [w:] Elementy nauki o administracji publicznej, Radom 2002, s.126-127, ISBN 83-916648-6-4.
 7. Samorządy w działalności gospodarczej, [w:] Elementy nauki o administracji publicznej, Radom 2002, s. 129-132, ISBN 83-916648-6-4.
 8. Przedsiębiorstwa państwowe i ich przekształcenia, [w:] Elementy nauki o administracji publicznej, Radom 2002, s. 133-135, ISBN 83-916648-6-4.
 9. Administracyjno-prawne aspekty działalności gospodarczej w sektorze finansowym, [w:] Elementy nauki o administracji publicznej, Radom 2002, s.138-142, ISBN 83-916648-6-4.
 10. Gospodarka komunalna, [w:] Elementy nauki o administracji publicznej, Radom 2002, s. 144-145, ISBN 83-916648-6-4.
 11. Gospodarowanie nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne oraz proces budowlany, [w:] Elementy nauki o administracji publicznej, Radom 2002, s. 147-152, ISBN 83-916648-6-4.
 12. System prawny oraz struktura instytucjonalna Unii Europejskiej, [w:] J. M. Dołęga (red.), Unia Europejska - Geneza - rozwój - perspektywy, EPISTEME 25(2002), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2002, s. 83-101, ISBN 83-86523-55-7.
 13. Prawno-finansowe oraz instytucjonalne uwarunkowania polityki regionalnej Unii Europejskiej, [w:] J. M. Dołęga (red,), Unia Europejska - Geneza - rozwój - perspektywy, EPISTEME 25(2002), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko, 2002, s. 243-289, ISBN 83-86523-55-7.
 14. Uwagi wprowadzające, [w:] M. Knaflewski, M. Rudnicki, R. Szczepaniak, Polskie prawo spółek, Warszawa 2002, s. 19-28, ISBN 83-87611-21-2.
 15. Spółka cywilna, [w:] M. Knaflewski, M. Rudnicki, R. Szczepaniak, Polskie prawo spółek, Warszawa 2002, s. 57-68, ISBN 83-87611-21-2.
 16. Spółka cicha, [w:] M. Knaflewski, M. Rudnicki, R. Szczepaniak, Polskie prawo spółek, Warszawa, 2002, s.69-72, ISBN 83-87611-21-2.
 17. Spółka komandytowo-akcyjna, [w:] M. Knaflewski, M. Rudnicki, R. Szczepaniak, Polskie prawo spółek, Warszawa 2002, s.124-134, ISBN 83-87611-21-2.
 18. Spółka akcyjna, [w:] M. Knaflewski, M. Rudnicki, R. Szczepaniak, Polskie prawo spółek, Warszawa, 2002, s. 195-237, ISBN 83-87611-21-2.
 19. Wykorzystanie obligacji ogólnego zadłużenia oraz obligacji przychodowych w finansowaniu wkładu własnego w inwestycjach komunalnych realizowanych przez beneficjentów funduszy pomocowych Unii Europejskiej, [w:] Z. Ciećko (red.), Inżynierskie, przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 17, Wydawnictwo Drukarni LIBER, Lublin, 2003, s. 105-123, ISBN 83-89293-30-7.
 20. Odpowiedzialność władz publicznych za realizację zadań w dziedzinie ochrony środowiska, [w:] Prawość i godność. Księga Pamiątkowa w 70 rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003, ISBN 83-7363-104-6, s. 207-215.
 21. Prawno-finansowe uwarunkowania rynku inwestycji proekologicznych w Polsce, (M.Rudnicki, S.Wrzosek), [w:] R. Biskup, A. Haładyj, M. Rudnicki (red.), Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, Wydawnictwo Fundacji Edukacyjnej, Gorzów Wlkp. 2004, s. 9-21, ISBN 83-910551-2-4.
 22. Analiza prawno-organizacyjnych aspektów realizacji przez związek międzygminny inwestycji wodno-ściekowej współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności (case study), [w:] R. Biskup, A. Haładyj, M. Rudnicki (red.), Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, Wydawnictwo Fundacji Edukacyjnej, Gorzów Wlkp., 2004, s. 141-159, ISBN 83-910551-2-4.
 23. Dynamika zmian systemu prawno-finansowych instrumentów ochrony środowiska w Polsce, [w:] Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem", tom I Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Studia Ekonomiczne, M.Kramer, M.Urbaniec, A.Kryński (red.), (recenzja naukowa: K.Biernat, M.Rudnicki), Warszawa, 2004, s. 429-453, ISBN 83-7387-646-4.
 24. Prawno-finansowe aspekty gminnej gospodarki energetycznej, [w:] E. Czech (red.), Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 25. Prawno-finansowe aspekty opłacalności wdrożenia międzygminnego programu inwestycyjnego w dziedzinie gospodarki odpadami, [w:] E. Czech (red.), Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 26. Zarys koncepcji reformy służb ochrony środowiska w kontekście nowych wyzwań gospodarczych, [w:] J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Gospodarcze prawo środowiska,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 16-32,ISBN 978-83-7326-661-2.
 27. Usługi ubezpieczeniowe jako instrument wspomagający realizację inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-2013-7, s. 315-329, ss. 15.
 28. Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle uregulowań prawnopodatkowych, [w:] Cz. Nowak M.Szczerbińska-Byrska (red.), Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego, wydawnictwao Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów 2011, ISBN 978-83-932770-1-8, s. 53-71, ss. 16.
 29. Koncepcja reformy  służb ochrony [w:] Maciej Rudnicki (red.), Organizacja ochrony środowiska, wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-191-0, s. 135-146, ss. 12.
 30. Prawne aspekty zadań jednostek dozoru technicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych w dobie globalizacji rynku usug przemysłowych, [w:] Maciej Rudnicki, Maciej Jabłoński (red.), Administracja Publiczn wobec procesu globalizacji, wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011, s. 1-23, ss. 23, ISBN 978-83-255-2694-5 (współautor).
 31. Prawne aspekty przygotowania i realizacji w Polsce projektów demonstracyjnych typu CCS w kontekście składowania CO2, [w:] Maciej Rudnicki, Anna Haładyj, Kamila Sobieraj (red.), Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-319-8, s. 203-217, ss. 15.

 32. Obligacje przychodowe i leasing jako źródło finansowania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska, [w:] Maciej Rudnicki, Anna Haładyj, Kamila Sobieraj (red.), Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-319-8, s. 387-409, ss. 23.

 33. Prawne aspekty inwestycji w morską energetykę wiatrową, [w:] Maciej Rudnicki (red.), Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych, wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-430-0, s. 15-48, ss. 34 (współautor).
 34. Potrzeba reformy służb ochrony środowiska w kontekście aktualnych wyzwań gospodarczych, [w:] E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Ocena modelu prawnego organizacji ochron środowiska w Polsce i na Słowacji, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-61441-99-1, s. 48-64, ss. 17.
 35. Kilka uwag na temat rozgraniczenia prawa publicznego i prywatnego na przykładzie dozoru technicznego, [w:] M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj, Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność - uwarunkowania prawne, Wydawnictwi KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-559-8, s. 11-33, ss. 23;
 36. Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca hydroenergie w ujęciu projektowanych unormowań prawnych – zagadnienia wybrane, [w:] Maciej Rudnicki, Kamila Sobieraj (red.), Nowe prawo energetyczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN978-83-7702-737-0, s. 15-36, ss. 22 (współautor);
 37. The Need to Reform the Environmantal Services in the Context of the Current Economic Challenges, [in:] Elżbieta Ura, Jerzy Stelmasiak, Stanisław Pieprzny (ed.), Assessment of the Legal Model of Environmental Protection in Poland and Sloviakia, s. 39-54, Kosice 2013, ISBN 978-80-8143-131-9;
 38. Expiry of Licence for Seeking or Identifying Hydrocarbons Deposits, [in:] Maciej Rudnicki, Kamila Sobieraj (ed.), Environmental Protection within Industrial Investments Implementation in Poland, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-880-3, s. 11-28.
 39. Withdrawal or Limitation of the Scope of Licence Regarding Seeking (Search) of Identifying Hydrocarbons Deposits, [in:] Maciej Rudnicki, Kamila Sobieraj (ed.), Environmental Protection within Industrial Investments Implementation in Poland, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-880-3, s 29-44;
 40. Liability for Damages Caused by Dangerous Industrial Equipment, [in:] Maciej Rudnicki, Kamila Sobieraj (ed.), Environmental Protection within Industrial Investments Implementation in Poland, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-880-3, s. 45-68;
 41.  Will New Legal Regulations Contribute to Implementation of CCS Demonstration Projects (Carbon Capture and Storage) in Poland with Redard to CO2 Storage?, [in] Maciej Rudnicki, Kamila Sobieraj (ed.), Environmental Protection within Industrial Investments Implementation in Poland, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-880-3, s. 69-80. 

 

Wybrane artykuły naukowe w czasopismach krajowych lub zagranicznych:

1. Obecne i projektowane mechanizmy wsparcia umożliwiające redukcję kosztów energii w przemyśle energochłonnym w kontekście funkcjonowania systemu handlu uprawnień do emisji, "Białostockie Studia Prawnicze" 2013, z. 14, s. 29-39 (współautor);

2. Skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, zeszyt 2, s. 15-28 (współautor);

3. Unijne warunkowania prawne dotyczące wdrażania krajowych systemów wsparcia w zakresie redukcji kosztów emisji pośrednich, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2013, nr 7, s. 20-26 (współautor).

 

 

Zainteresowania i hobby

Sport (wschodnie sztuki walki, trekking, sporty motorowodne), muzyka (gra na instrumentach klawiszowych)


Znajomość języków obcych

angielski, francuski

Autor: Renata Zacharczuk
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2014, godz. 11:44 - Kamila Sobieraj