KOMPETENCJE W CENIE

 

Praca w poszczególnych branżach wymaga od kandydata posiadania różnych kompetencji. Poniżej prezentujemy słowniczek kompetencji szczególnie ważnych w przypadku wyboru pracy w branżach: fmcg , handel i sprzedaż.

Obrazek artykułu

 

Budowanie relacji
- kompetencja, która związana jest silnie z jakością obsługi klienta. Tylko ten klient, który w trakcie kontaktu z przedstawicielemfirmy będzie czuł się usatysfakcjonowany, bezpieczny, potraktowany z szacunkiem oraz sympatią, będzie miał ochotę na utrzymywanie dalszych relacji. Osoby potrafiące budować relacje mają łatwość nawiązywania kontaktów, potrafią zrobić dobre, profesjonalne wrażenia podczas pierwszego spotkania z klientem, a później umiejętne się z nim komunikować.
Potrafią prowadzić rozmowę z osobami na różnych stanowiskach, dostrajając się do ich wymagań, nastrojów i emocji. Umiejętnie i przy
wykorzystaniu różnych sposobów podtrzymują późniejszy kontakt. Kompetencje związane z budowaniem relacji z klientem mają szczególne znaczenie w zespołach sprzedażowych, wśród przedstawicieli handlowych, doradców klienta oraz osób, które zarządzają takimi zespołami.

Elastyczność
- umiejętność dostosowania się do zmieniających się wymagań środowiska. W czasach szybkich działań i zmieniających się warunków pracy kompetencja na wielu stanowiskach i w większości organizacji niezbędna. Określa zdolność pracownika do sprawnego działania w sytuacji konieczności podjęcia dotychczas
niewykonywanych zadań. Coraz częściej odnosi
się również do wymiaru czasu pracy czy miejsca
zamieszkania i zatrudnienia.

Komunikatywność
- jedna z najczęściej poszukiwanych kompetencji, warunkująca dobre współdziałanie z innymi. Jest to umiejętność wyrażania w sposób otwarty, precyzyjny i adekwatny do określonej sytuacji swoich myśli i sądów, zarówno w sposób werbalny jak i pozawerbalny. Skuteczne komunikowanie się obejmuje również rozumienie treści przekazywanych przez innych - współpracowników czy przełożonych. W skład komunikacji werbalnej wchodzi wszystko to, co jest informacją przekazaną w formie słownej - w tym obszarze umiejętność polega na trafnym doborze słów, jasnym formułowaniu myśli, jednoznaczności wypowiedzi. Komunikacjawerbalna wspomagana jest niewerbalną - składającą się z gestów, mimiki, postawy ciała, tembru głosu czy szybkości wypowiadanych słów. Komunikacja jest efektywna wówczas, gdy oba jej kanały wzajemnie się uzupełniają i są spójne.
Osoba, odznaczająca się wysokim poziomem kompetencji komunikacyjnych, potrafi jasno i precyzyjnie wyrażać swoje myśli, dostosować poziom swojej wypowiedzi do słuchacza,aktywnie słuchać, dostrajać swoją mowę niewerbalną do przekazywanego komunikatu, wykazywać zainteresowanie wypowiedziami rozmówcy.

Kreatywność (twórczość)
- bardzo wysoko ceniona przez pracodawców umiejętność rozwiązywania różnego rodzaju problemów w sposób nowatorski, niestandardowy a jednocześnie adekwatny do sytuacji. Kreatywność przejawia się w generowaniu wielu nietypowych rozwiązań danego problemu, łatwości ich generowania, umiejętności przenoszenia niestandardowych rozwiązań pomiędzy różnymi dziedzinami. Kompetencja ta może być wykorzystana w każdej dziedzinie pracy zawodowej - od najbardziej klasycznych jej przejawów w trakcie tworzenia kampanii reklamowej poprzez niestandardowe i skuteczne metody zarządzania personelem, skończywszy na zerwaniu ze starymi zwyczajami i stworzeniu nieszablonowych procedur obiegu dokumentów w firmie. Umiejętność myślenia niestandardowego sprawdza się zwykle w zadaniach Assessment Center w trakcie grupowego rozwiązywania problemów lub - w sposób bardzo ogólny i zwykle mało diagnostyczny - poprzez specjalnie dobrane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Negocjowanie
- umiejętność negocjowania oznacza, że osoba potrafi osiągać zamierzone cele przy utrzymaniu pozytywnych relacji z partnerami negocjacji. W trakcie procesu negocjowania strony, stawiające sobie przynajmniej częściowo odmienne cele, usiłują zrealizować przynajmniej część ze swoich postulatów. Skuteczny proces negocjacji ma miejsce wówczas, gdy rzeczywiście partnerzy uzyskają takie korzyści, by każdy z nich był zadowolony. Elementami, przyczyniającymi się do sukcesu w obszarze negocjacjisą: świadomość, że przystępujące do negocjacji strony mają przynajmniej częściowo odmienne oczekiwania i że zwykle nierealne jest zaspokojenie wszystkich wymagań wszystkich partnerów. Dobre negocjowanie oznacza też bycie gotowym na - przynajmniej niewielkie - ustępstwa z własnej strony, przygotowywanie się do negocjacji, dostosowywanie strategii negocjacyjnych do potrzeb sytuacji. Osoby kompetentne w obszarze negocjacji dobrze radzą sobie z napięciem emocjonalnym, które im towarzyszy, są również otwarte na innych oraz na nowe rozwiązania. Negocjacje nie powinny kojarzyć się wyłącznie z wielkimi firmami (np. fuzje). Obejmują one pomniejsze działania, np. kwestie wynagrodzenia, określania zakresu obowiązków przy projekcie czy rozmowy z klientami.

Orientacja na cel
- podejmowanie takich działań, które skutecznie doprowadzają do realizacji zaplanowanych zadań. Kompetencja związana z orientacją na cel składa się z kilku elementów. Jednym z nich jest umiejętne wyznaczenie sobie celu - który jest realistyczny, możliwy do osiągnięcia, jasno zdefiniowany, mierzalny i adekwatny do potrzeb. Innym elementem składowym tej kompetencji jest podejmowanie działań, które w najlepszy z możliwych sposobów doprowadzą do postawionych sobie wcześniej celów w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi standardami. Oznacza to również opracowywanie alternatywnych sposobów osiągnięcia zamierzonych celów oraz radzenie sobie z trudnościami w realizacji zadań w momencie ich pojawienia się.
otwartość na zmiany
- przyjmowanie nadchodzących zmian, akceptowanie ich i wdrażanie. Osoby, które są otwarte na zmiany, przyjmują jako oczywistość, że zarówno oni sami jak i organizacja, w której pracują, by się rozwijać, musi się zmieniać. Są więc otwarte na nowe propozycje, same wychodzą z inicjatywą zmian. Łatwo przychodzi im zaadaptowanie się do nowych warunków i wymagań, a działanie w nowym środowisku nie wpływa na poziom ich wydajności. Angażują się w proces wdrażania zmian, często sami wychodzą z propozycjami dokonania zmian w funkcjonowaniu organizacji. Podejmują też wysiłek w celu rozwoju swojej osoby, wiedzy i kompetencji zawodowych i są gotowe zastosować zdobytą wiedzę.

Praca zespołowa
- umiejętność podejmowania pracy i współpracy w grupie jest jedną z najbardziej cenionych obecnie kompetencji. Jednym z powodów jest postępująca specjalizacja pracowników - każdy zna się w różnym stopniu na poszczególnych elementach wykonywanych przez grupę prac, które dopiero w całości przynoszą pożądany efekt. Drugą jest założenie, że współpraca kilku osób potrafi wygenerować większą liczbę lepszych pomysłów i dzięki temu zadania są wykonywane sprawniej i lepiej. Praca zespołowa
polega na uczestniczeniu w grupowym wypracowywaniu rozwiązań i decyzji oraz otwartym dzieleniu się swoimi pomysłami, obawami i informacjami. Taka współpraca zakłada otwartość na innych, uwzględnianie odmiennych punktów widzenia oraz czerpanie korzyści właśnie z tej różnorodności i niejednomyślności.

Praca w międzynarodowym środowisku
- umiejętność coraz bardziej ceniona w międzynarodowych organizacjach, oznaczająca elastyczność w dostosowaniu się do pracy z osobami, wywodzącymi się z odmiennych środowisk czy kultur. Osoby, sprawdzające się w pracy w środowisku międzynarodowym znają, szanują, potrafią i chcą dostosować się do wymogów innych kultur, równocześnie wychodząc poza ograniczające je stereotypy. Poznawszy specyfikę określonej kultury, potrafią również właściwie zachować się w kontaktach służbowych. Zaletą, identyfikowaną przez pracodawców w kontekście różnic międzykulturowych, są wszelkie doświadczenia, którymi może pochwalić się kandydat do pracy - wyjazdy na stypendia, staże i praktyki zagraniczne, podejmowana za granicą praca. Nie dość, że wzbogacają one doświadczenie zawodowe kandydata, ale poszerzając jego wiedzę na temat różnic i podobieństw międzykulturowych, a także wskazują na umiejętność przystosowania się przyszłego pracownika do odmiennych kulturowo warunków pracy.

Radzenie sobie ze stresem
- umiejętność sprawnego i skutecznego działania w trudnych sytuacjach. Twórca teorii związanych ze stresem H. Selye twierdzi, że czynniki stresogenne (tzw. stresory) obejmują nie tylko negatywne, ale również pozytywne aspekty naszego życia (np. ślub czy awans). Bez względu na rodzaj stresora utrzymanie równowagi i dobrostanu organizmu wymaga od niego szybkiej reakcji na pojawiającą się sytuację i przystosowanie się do niej. Sytuacje, w których przychodzi nam podejmować decyzje, pokonywać przeszkody czy po prostu efektywnie wykonywać swoje obowiązki, mogą być trudne i stresogenne z rozmaitych przyczyn. Może to być małe, zbyt głośne biuro, napięte terminy, zadania przekraczające kompetencje pracownika czy niejasno zdefiniowane.
Umiejętność skutecznego radzenia sobie z nimi oznacza brak dezorganizacji zachowania w trudnej sytuacji, utrzymywanie stałego, wysokiego poziomu wykonania zadania, zachowanie spokoju, możliwości adekwatnego podejmowania decyzji mimo stresu oraz negatywnego wpływu na pracę innych. Oznacza to również podejmowanie aktywnych i konstruktywnych działań, zmierzających do redukcji czynników stresogennych oraz wykorzystywanie technik, służących do niwelowania poziomu stresu.

Samodzielność
- ta kompetencja oznacza samodzielne podejmowanie działań w obszarze swoich uprawnień, organizowanie ich oraz kontrolowanie. Osoby samodzielne same wyznaczają sobie zadania do wykonania, planując ich przebieg i rezultaty; poszukują sytuacji w których mogły by wykazać się tą charakterystyką a pomocy poszukują jedynie w sytuacjach, gdy pomoc
jest niezbędna. Przyjmują odpowiedzialność za realizację swoich zadań oraz za kontrolę jakości ich wykonania.

Zarządzanie czasem
- optymalne wykorzystywanie czasu pracy. Na stanowiskach, gdzie jest wiele zadań a niewiele czasu na ich wykonanie, ta kompetencja staje się kluczowa. Oznacza ona umiejętność trafnego wyboru priorytetów oraz trafnego
oszacowania czasu, potrzebnego na ich realizację. Osoba, skutecznie zarządzająca czasem, potrafi stosować techniki, wspomagające ją w tym zakresie; tworzy plany i harmonogramy, w których oprócz trafnego przyporządkowania czasu do określonych zadań uwzględniony zostaje również czas na zadania nieprzewidziane, niezbędne przerwy w pracy oraz fizjologiczne możliwości organizmu. Warto jednak pamiętać, że zarządzanie czasem to nie tylko planowanie zadań, ale również wypełnianie ich w zaplanowanym terminie.

Ciekawe praktyki w branży FMCG:
British Ammerican Tabacoo
L'Oréal Polska
Nestlé Polska
Procter & Gamble
Reckitt Benckiser
Unilever Polska

Artykuł pochodzi z magazynu branżowego KARIERA - branże: FMCG, handel i sprzedaż. Magazyny do odebrania w biurach karier oraz na targach pracy i kariery.
 

 Autor: Beata Baran

www.kariera.com

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2010, godz. 15:29 - Dorota Maj