Bohdziewicz_-_21052013_011.jpg

 

Ur. 10 (23) III 1896 r. w Petersburgu, zm. 4 VIII 1982 r. w Warszawie. Studiował w Instytucie Inżynierów Cywilnych w Petersburgu, a po repatriacji do Polski, od 1921 r. na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Dyplom inżyniera uzyskał w 1929 r. W latach 1918-1921 pracował jako zastępca asystenta przy Katedrze Geologii i Paleontologii Uniwersytetu w Astrachaniu. W latach 1929-1933 był zatrudniony jako pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej. W 1933 r. doktoryzował się na Politechnice Warszawskiej na podstawie pracy pt.: Kościół w Kobyłce pod Warszawą i jego dekoracja malarska. W latach 1933-1937 pracował prywatnie jako architekt i inwentaryzator. W latach 1937-1939 był zatrudniony na Uniwersytecie Wileńskim jako bibliotekarz na Wydziale Sztuki, pełniąc tam jednocześnie obowiązki asystenta-wolontariusza, a w roku akademickim 1939/1940 prowadził wykłady zlecone z konserwacji zabytków.
W latach 1940-1944 pracował w wileńskim Muzeum Sztuki jako architekt -inwentaryzator, w latach 1944-1945 w Zarządzie Miejskim miasta Wilna jako inspektor do spraw ochrony pomników sztuki. Po II wojnie światowej, od 1945 r. był pracownikiem Biura odbudowy Stolicy, a w latach 1948-1955 Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim został zatrudniony w 1946 r., i pracował na tej uczelni aż do przejścia na emeryturę w roku 1966. Tutaj też, w 1946 r., uzyskał habilitację na podstawie pracy: Zagadnienie formy w architekturze baroku. W latach 1949-1966 był kierownikiem Katedry Historii Sztuki (od 1951 Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej). Głównym przedmiotem jego zainteresowań była architektura baroku i rokoka, choć jest także autorem tekstów dotyczących architektury gotyku i renesansu, barokowego malarstwa, rzeźby romańskiej oraz malarstwa XIX w. Wydał blisko 50 publikacji z dziedziny historii sztuki, w tym książek: Zagadnienie formy w architekturze baroku (Lublin 1961); Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej (Lublin 1964); Studia do dziejów sztuki w Polsce w epoce baroku i rokoka (Kościół i klasztor PP. Wizytek w Warszawie. Kościół fundacyjny w Kobyłce pod Warszawą i jego dekoracja malarska. Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Dubnie) (Lublin 1973). Na KUL-u wypromował 180 magistrów. Był członkiem licznych towarzystw naukowych oraz komisji opiniujących projekty odbudowy warszawskich zabytków po zniszczeniach II wojny światowej.

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)

 

 

 

 

 

 


 

Publikacje

 

Książki:

 

 1. Zagadnienie formy w architekturze baroku, TN KUL, Lublin 1961.
 2. Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej, TN KUL, Lublin 1964.
 3. Studia do dziejów sztuki polskiej w okresie baroku i rokoka, TN KUL, Lublin 1973.
 4. Późny barok i rokoko w architekturze dawnej Rzeczypospolitej, TN KUL, Lublin 1976.

 

Artykuły, rozprawy:

 

 1. Od Marie-Mont do Marymontu, „Stolica" 1946, nr 11.
 2. Barok warszawski (1696-1733), „Skarpa" 1946, nr 18 i 19.
 3. Kościół późno-barokowy w Karczewie, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury" 1947, nr 3-4.
 4. Pałac Daniłowiczów-Załuskich w Warszawie, „Stolica" 1947.
 5. Wnętrza pałacu Krasińskich (Rzeczypospolitej) w Warszawie w drugiej połowie XVIII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury" 1948, nr 3-4.
 6. Kościół po-kapucyński w Astrachaniu, „Roczniki Humanistyczne" KUL 1949, t. I, z. 4 - Historia sztuki.
 7. Z zagadnień architektury krakowskiej, „Sprawozdania z Posiedzeń Naukowych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego" 1949, R. XLII.
 8. Przewodnik po Warszawie, „Informator-Przewodnik miasta stołecznego Warszawy" 1947, 1948/1949, 1949/1950.
 9. O rozbudowie zamku królewskiego w Warszawie w latach 1569-1572, „Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności" 1950, t. XL (streszczenie referatu).
 10. Wilanów za Sieniawskiej, „Biuletyn Historii Sztuki"1955, R. XVII, nr 3.
 11. Wiadomości o pracach w pałacu wilanowskim w XIX wieku, „Biuletyn Historii Sztuki" 1956, R. XVIII, nr 4.
 12. Barokowe pałace Sieniawskich w Warszawie i Puławach, „Biuletyn Historii Sztuki" 1957, R. XIX, nr 2.
 13. Romański portal kolegiaty w Tumie pod Łęczycą i jego hipotetyczny prototyp w Lund, „Biuletyn Historii Sztuki" 1957, R. XIX, nr 4.
 14. Zagadnienie orientalizacji ornamentu w architekturze polskiej doby Odrodzenia, „Roczniki Humanistyczne" KUL 1957, t. V, z. 4 - Historia sztuki.
 15. O kilku kamienicach na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, „Biuletyn Historii Sztuki" 1957, R. XIX, nr 4.
 16. O rozbudowie zamku królewskiego w Warszawie w latach 1569-1572, „Roczniki Humanistyczne" KUL 1958, t. VI, z. 4 - Historia sztuki.
 17. Zagadnienie koncepcji baroku, „Biuletyn Historii Sztuki" 1958, R. XX, nr 1.
 18. Stan badań i zagadnienia nauki w zakresie malarstwa ściennego w Polsce w epoce baroku i rokoka, „Biuletyn Historii Sztuki" 1959, R. XXI, nr 1.
 19. Kościół i klasztor po-bernardyński w Dubnie, „Biuletyn Historii Sztuki" 1959, R. XXI, nr 3-4.
 20. Pałac w Łubnicach, „Biuletyn Historii Sztuki" 1960, R. XXII, nr 1.
 21. Matejko a Debon, „Roczniki Humanistyczne" KUL 1960, t. X, z. 3.
 22. Kamienica „Pod Samsonem" w Warszawie przy ul. Freta, „Biuletyn Historii Sztuki" 1963, R. XXV, nr 4.
 23. Rzeźby z parku Łazienkowskiego w Parku Belwederskim w Warszawie, „Biuletyn Historii Sztuki" 1963, R. XXV, nr 4.
 24. Nieznany klasztor w Pożajściu w pierwszej połowy XIX wieku, „Biuletyn Historii Sztuki" 1964, R. XXVI, nr 3.
 25. Dorobek naukowy sekcji historii sztuki KUL w okresie od 1944 do 1964 r., „Zeszyty Naukowe KUL" 1965, t. VIII, nr 3.
 26. O dwu kościołach gotyckich św. Jana w Wilnie, „Roczniki Humanistyczne" KUL 1965, t. XIII (1965), z. 4 - Historia sztuki.
 27. Romański portal kolegiaty w Tumie pod Łęczycą na tle zagadnienia jego genezy, w: Pastori et magistro. Księga ku czci ks. Bpa Piotra Kałwy, Lublin 1966.
 28. Uwagi krytyczne na temat zagadnień metodologicznych w nauce historii sztuki, „Roczniki Humanistyczne" KUL 1967, t. XV, z. 4.
 29. Słowo wstępne i komentarz do pracy pośmiertnej prof. M. Morelowskiego o katedrze unickiej w Połocku, „Roczniki Humanistyczne" KUL 1967, t. XV, z. 4.
 30. Dzieje sztuki kościelnej w Polsce 966-1966, w: Księga 1000-lecia katolicyzmu w Polsce, cz. II , Lublin 1969.
 31. Idea monumentalizmu i zasada konsekwencji w historycznym rozwoju planu Śródmieścia Warszawy, „Roczniki Humanistyczne" KUL 1969, t. XVII, z. 5.
 32. Sprawa udziału architektów Fontanów w przebudowie kościoła Franciszkanów w Warszawie, w: Księga ku czci ks. prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin 1969.

 

Autor: Marcin Lachowski
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2014, godz. 09:27 - Ireneusz Marciszuk