Dr Marta Ordon

  


Życiorys naukowy

Odbyła studia w zakresie prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL zakończone obroną pracy magisterskiej pt. "Sytuacja prawno-majątkowa Zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa w PRL" napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Misztala. W 2007 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie rozprawy pt. "Prawo o stowarzyszeniach jako instrument polityki wyznaniowej wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1989" (promotor - ks. prof. dr hab. Henryk Misztal).

Była zatrudniona w Katedrze Prawa Wyznaniowego (1.10.1998-30.09.2021).

W latach 1998-2019 prowadziła zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, wykład, konwersatorium) z prawa wyznaniowego dla studentów prawa, administracji, prawa kanonicznego i słuchaczy Kursu Wyższej Kultury Religijnej.

Była współorganizatorem:

Ogólnopolskiego Sympozjum "Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej" połączonego z II Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego (2004),

Konferencji naukowej pt. "Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych" (2008),

Ogólnopolskiego sympozjum pt. "Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)” (2011),

Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne (2013),

XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania" (2014),

Międzynarodowej konferencji "Religion in floating territories" (2014),

Międzynarodowej konferencji "Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich" (2014),

Międzynarodowej konferencji naukowej w 30 rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. "Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II" (2017),

Międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Satira religiosa - aspetti giuridici" (2019).

Członkostwo:

Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (od 2008 r.). Była Sekretarzem Zarządu PTPW przez trzy kadencje (2008-2020).

Jest sekretarzem Zespołu Redakcyjnego "Studiów z Prawa Wyznaniowego" (od 2004 r.) Była sekretarzem Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Prawa Wyznaniowego" (2009-2019).

Nagrody:

W 2014 r. odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki prawa wyznaniowego (Postanowienie Prezydenta RP z 12 maja 2014 r., o nadaniu odznaczeń, MP z 2014 r., poz. 747).

W roku 2008 i 2013 otrzymała nagrodę indywidualną Rektora KUL za wyróżniającą się pracę organizacyjną na rzecz WPPKiA.

W roku 2017 była członkiem zespołu, który otrzymał nagrodę Rektora KUL za publikację "Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries".

 
Wykaz publikacji

  

Artykuły:
1. Represje władz komunistycznych wobec lubelskiej placówki Zgromadzenia Sług Jezusa, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2000, t. 1, s. 117-142;
2. Bezprawne przejęcie przez władze komunistyczne majątku Stowarzyszenia „Opieka nad Dziewczętami pod wezwaniem św. Józefa” w Krakowie, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2001, t. 2, s. 127-148;
3. Represyjna polityka władz komunistycznych wobec Zgromadzenia Braci Sług Maryi Niepokalanej w okresie Polski Ludowej, w: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65 rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, pod red. A. Dębińskiego, W. Bara, P. Stanisza, Lublin 2001, s. 159-175;
4. Proces likwidacji Stowarzyszeń „Opieka nad Dziewczętami” (1946-1962), „Prawo. Administracja. Kościół” 2001, nr 2/3(6/7), s. 243-269;
5. Prawo o stowarzyszeniach jako instrument antykościelnej polityki władz komunistycznych w okresie Polski Ludowej – zarys problemu, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2002, t. 4, s.91-108;
6. Stowarzyszenia i organizacje religijne, w: Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, P. Stanisza, Lublin 2003, s. 356-368;
7. „Rozpracowanie katolickich organizacji masowych”. Nowelizacja prawa o stowarzyszeniach w świetle tajnej instrukcji MBP z 1 września 1949 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2004, t. 7, s. 255-262;

8. The Possibilities of Association for Religious Purposes in Poland as a Reflection of the Positivisation of the Law in the Field of the Freedom of Conscience and Religion in: Positive Law in Contemporary Legal Systems. The Materials of the International scientific Conference (Brest, 15th -17th April, 2009), ed. B. Lepieszko, D. Walencik, Brest 2009, p. 57-60;

9. „Prawo o stowarzyszeniach” jako instrument represji wobec zgromadzeń zakonnych w okresie Polski Ludowej, w: Zakony żeńskie w PRL. Prawo instrumentem walki władz komunistycznych z Kościołem i zakonami w Polsce, red. A. Mirek, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2009, s. 85-111;

10. Ograniczenia wolności zrzeszania się w odniesieniu do organizacji Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej, w: Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 143-154;

11. Freedom of Association in the People's Republic of Poland and Its Restriction with Regard to the Roman Catholic Church, „Review of Comparative Law” 2012, vol. 17, p. 53-66;

12. Modification of the legal basis of the activity of religious orders in Poland introduced by the communist authorities in 1949, “Studia z Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 17, s. 193-208;

13. Prawo o stowarzyszeniach jako instrument nadzorowania działalności zgromadzeń zakonnych w latach 1949-1989, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 19, s. 237-261;

14. [współautor z: M. Czelny, M. Zawiślak] Poland. The Catholic Church's Influence on Social, Political and Private Life, w: Religion and Secularism in the European Union. State of Affairs and Current Debates, eds. Jan Nelis, Caroline Sägesser, Jean-Philippe Schreiber, Bruksela 2017, s. 141-146.

15. [współautor P. Stanisz] Finansowanie związków wyznaniowych w Republice Włoskiej: zarządzanie środkami z asygnaty podatkowej przedmiotem krytyki Trybunału Obrachunkowego, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2019, t. 22, s. 379-429, DOI 10.31743/spw.4785.

 
Współredakcja:

1. Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), pod red. A. Mezglewskiego, P. Stanisza, M. Ordon, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 386;

2. Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. Piotr Stanisz, Marta Ordon, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 469;

3. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 234;
4. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 384;

5. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Lublin 2016, ss. 254;

6. Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2016, ss. 267;

7. "Studia z Prawa Wyznaniowego" (ISSN: 2081-8882 print, 2544-3003 online) [członek zespołu redakcyjnego] od 2004 r.;

8. "Przegląd Prawa Wyznaniowego" (ISSN: 2080-3788 print) [członek zespołu redakcyjnego] w latach 2009-2019.

  

Recenzje:
1. Aleksander Kochański, Polska 1944-1991. Informator historyczny. T. I: Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944-1956). Warszawa 1996, ss.724, Wydawnictwo Sejmowe. T. II: Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1957-1970), Warszawa 2000, ss. 706, Wydawnictwo Sejmowe, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2001, t. 3, s. 163-166;

 

Hasła encyklopedyczne:

1. Konkordat, w: Leksykon Administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, s. 150-153;

2. Kościoły i inne związki wyznaniowe, w: Leksykon Administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, s. 160-163;

3. Ordynariat Polowy (wojskowy), w: Leksykon Administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, s. 210-212;

4. Organizacje religijne, w: Leksykon Administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, s. 226-228;

5. Ustawy indywidualne (partykularne), w: Leksykon Administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, s. 504-506;

6. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, s. 310-313;

7. [współautor z: P. Stanisz) Studia z Prawa Wyznaniowego, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, tom 2, red. Edward Gigilewicz i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 403, ISBN: 978-83-8061-612-7.

8. [współautor z: G. Karolewicz] Niedzielak Lucjan, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, tom 2, red. Edward Gigilewicz i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 100-101, ISBN: 978-83-8061-612-7.

 

Sprawozdania:
1. Ogólnopolskie sympozjum - Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, „Prawo. Administracja. Kościół" 2003, nr 1-2, s. 182-187.
2. Międzynarodowa Konferencja: Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2002, t. 5, s. 283-289;
3. Konferencja naukowa: Represje karne wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1945-1989, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2003, t. 6, s. 215-221;
4. IV Międzynarodowa Konferencja "Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej", „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2003, t. 6, s. 223-227;
5. Ogólnopolskie Sympozjum „Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej", „Prawo. Administracja. Kościół" 2004, nr 4, s. 221-227;
6. Ogólnopolskie sympozjum "X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny", Białystok, 26-27 września 2007 r., "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2007, t. 10, s. 434-439;
7. Konferencja naukowa pt. "Między praktyką a literą prawa - przepisy wyznaniowe Konstytucji RP z 1997 r. z perspektywy dziesięciolecia", Warszawa, 29 marca 2007 r., "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2007, t. 10, s. 439-443;

8. Konferencja naukowa pt. "Ochrona dziecka w prawie publicznym", Tomaszów Lubelski, 25 maja 2007 r., "Studia Prawnicze KUL" 2007, nr. 4, s. 155-158;

9. Konferencja naukowa pt. "Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji", Warszawa, 10 kwietnia 2008 r., "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2008, t. 11, s. 354-358;

10. V Zjazd Katedr Prawa Wyznaniowego "Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych", Krasnobród, 13-15 maja 2008 r., "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2008, t. 11, s. 358-363;

11. Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Lublin, 21-22 czerwca 2008 r., "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2008, t. 11, s. 367-369 [= „Studia Prawnicze KUL” 2008, z. 4, s. 206-207];

12. V Zjazd Katedr Prawa Wyznaniowego pt. "Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych", Krasnobród, 13-15 maja 2008 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1, s. 301-304;

13. Konferencja naukowa pt. "Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych", Lublin, 10 czerwca 2008 r. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1, s. 305-309 [= „Studia Prawnicze KUL” 2008, z. 4, s. 201-205];

14. Międzynarodowa konferencja pt. „Podstawy regulacji stosunków Państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej”, Lublin, 24 kwietnia 2009 r. „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 12, s. 371-377 [= „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 277-281];

15. Jubileusz 80-lecia urodzin prof. dr hab. Michała Pietrzaka, Warszawa, 15 października 2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 291-292;

16. Konferencja naukowa pt. „Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej”, Tomaszów Lubelski, 16 kwietnia 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 339-344 [= „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 299-303];

17. Konferencja naukowa pt. Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, Sromowce Niżne, 7-9 marca 2012 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15, s. 351-353;

18. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych – stan aktualny oraz perspektywy zmian, Kamień Śląski, 24-25 kwietnia 2012 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15, s. 357-360;

19. Konferencja naukowa pt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej, Sromowce Niżne, 22-24 września 2013 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 16, s. 385-388;

20. Konferencja naukowa pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, Lublin, 28 listopada 2013 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 6, s. 359-362;

21. Sympozjum naukowe pt. Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce w kontekście wyznaniowej formy małżeństwa cywilnego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 17, s. 329-331;

22. [współautor z U. Szczęch] XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, Lublin, 15-17 maja 2014 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 17, s. 331-335.

23. [współautor K. Dyda] Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II, Lublin, 9 czerwca 2017 r. , „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 4, p. 208-210.

24. Ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, Warszawa, 15 marca 2018 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 21, s. 445-446; DOI 10.31743/spw.178.

25. XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989), Wrocław, 7-9 maja 2018 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 21, s. 447-450; DOI 10.31743/spw.177.

26. Uroczystość odnowienia doktoratów Księdza Profesora Józefa Krukowskiego i Księdza Profesora Henryka Misztala, Lublin, 6 czerwca 2018 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 21, s. 451-465; DOI 10.31743/spw.176.

27. Konferencja Naukowa pt. „Satira religiosa – aspetti giuridici”, Lublin, 27 maja 2019 r. „Studia Prawnicze KUL” 2019, nr 3, s. 317-318 [=„Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2019, t. 22, s. 437-439].


Inne:
1. Bibliografia publikacji księdza profesora Henryka Misztala, w: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65 rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, pod red. A. Dębińskiego, W. Bara, P. Stanisza, Lublin 2001, s. 19-32;
2. Wykaz prac dyplomowych, w: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65 rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, pod red. A. Dębińskiego, W. Bara, P. Stanisza, Lublin 2001, s. 33-42;

3. Józef Pruszkowski, w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, s. 387-391;

4. (red.) Kronika Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 315-378;

5. Bibliografia ważniejszych publikacji dotyczących art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP, w: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. Piotr Stanisz, Marta Ordon, Lublin 2013, s. 465-469;

6. Kronika Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Wrocław, 7 maja 2018 r.; Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2019, t. 11, s. 367-380 i 381-394.

 

Wystąpienia podczas konferencji naukowych:

1. Ograniczenia wolności zrzeszania się w odniesieniu do organizacji Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej - referat wygłoszony w ramach IV Opolskiego Colloquium Prawo-Historycznego nt. Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty wolności z perspektywy dziejów Europy, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wojewódzki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana" w Opolu, Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu, Muzeum Piastów Śląskich, Koło Naukowe INTER-LEX WPiA UO, Brzeg 7 maja 2008 r.

2. Prawo o stowarzyszeniach jako instrument represji wobec zgromadzeń zakonnych w okresie Polski Ludowej - referat wygłoszony na 38. Ogólnopolskiej Konferencji historyków zakonnych nt. Prawo instrumentem walki z Kościołem i zakonami w PRL, zorganizowanej przez Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL oraz Biuro Historyczne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Warszawa 28-29 listopada 2008 r. 

3. The Possibilities of Association for Religious Purposes in Poland as a Reflection of the Positivisation of the Law in the Field of the Freedom of Conscience and Religion (Możliwości zrzeszania się w celach religijnych w Polsce jako wyraz pozytywizacji prawa w zakresie wolności sumienia i religii) - referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji "Prawo pozytywne we współczesnych systemach prawnych", zorganizowanej przez Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu im. A. Puszkina w Brześciu, Brześć (Białoruś), 16-17 kwietnia 2009 r.

4. Dekret z 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów Prawa o stowarzyszeniach jako akt nietolerancji wobec Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej - referat wygłoszony podczas IX Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego pt. "Prawno-historyczne oraz teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej", zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Brzeg 15-16 maja 2013 r.

5. (współautorstwo z P. Stanisz) Prawne uwarunkowania funkcjonowania KUL w okresie Polski Ludowej, Ogólnopolska konferencja naukowa "Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. KUL w realiach systemu komunistycznego (1944-1989)”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 20-21 października 2016 r.


Zakres badań:

  • Prawo zrzeszania się jako element polityki wyznaniowej władz państwowych w latach 1945-1989.
  • Organizacje i stowarzyszenia religijne w prawie polskim.

  

Kontakt e-mail: marta.ordon [at] kul.pl  lub  mordon [at] kul.pl

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2023, godz. 06:24 - Marta Ordon