Dr Aneta Abramowicz – adiunkt

 

Życiorys naukowy

W roku 2005 uzyskała tytuł magistra prawa na podstawie pracy pt. "Wolność myśli, sumienia i religii w porządku prawnym Unii Europejskiej", napisanej pod kierunkiem ks. dra Piotra Stanisza. W 2012 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie rozprawy pt. "Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim", napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Piotra Stanisza, prof. KUL. Była członkiem komitetu organizacyjnego: XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania", zorganizowanego w Lublinie w dniach 14-17 maja 2014 r.; międzynarodowej konferencji "Religion in floating territories", zorganizowanej przez Katedrę Prawa Wyznaniowego wspólnie z EUREL w Lublinie, w dniach 23-24 października 2014 r.; międzynarodowej konferencji "Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich" zorganizowanej przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Polski Instytut Katolicki "Sursum Corda" w dniach 12-13 listopada 2014 r. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.


Zajęcia dydaktyczne
Ćwiczenia z prawa wyznaniowego

Ćwiczenia z europejskiego prawa wyznaniowego

PLAN ZAJĘĆ

Konsultacje

kontakt e-mail: abrama [at] kul.pl


Wykaz publikacji

 

Monografie:

1. Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 438.

 

Artykuły:
1. Podmioty prawa do wolności myśli, sumienia i religii w normach prawa międzynarodowego i wspólnotowego, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2006, t. 9, s. 227-244;

2. Przedmiotowy zakres wolności religijnej, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2007, t. 10, s. 325-352;

3. Prawo do nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15, s. 235-254;

4. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 17, s. 127-149;

5. Uzewnętrznianie symboli religijnych w miejscu pracy w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Eweida i inni v. Zjednoczone Królestwo, w: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 11-19;

6. Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 231-261;

7. Teaching of religion in the system of public education and equality of religious organizations, “Roczniki Nauk Prawnych” 2015, t. 25, nr 3, s. 5-30;

8. Duszpasterstwo w instytucjach penitencjarnych a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych, w: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. J. Nikołajew, K. Walczuk, Warszawa 2016, s. 131-142;

9. Equality of religious organisations. How polish solutions compare with constitutional provisions of other European states, "TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" 2016, t. 9, s. 5-21.

10. Naczelne stanowisko wyznania rzymskokatolickiego a równouprawnienie wyznań w prawie II Rzeczypospolitej, "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2019, vol. 11, p. 5-21.

11. The principle of equal rights of religious oganizations in the jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal, "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica" 3 (2019), s.883-896.

12. Ulgi podatkowe z tytułu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2019, t. 22, s. 201-232.

13. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą-postulaty de lege lata i de lege ferenda, "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2020, t. 12, s. 5-23.

14. Limitations of the freedom the manifest religion in Poland during the spread of the coronavirus, "Forum Iuris Europaeum" 2020, nr 2, s. 15-25.

15. Fundusz Kościelny - relikt czasów komunistycznych czy ważny element systemu finansowania związków wyznaniowych w Polsce demokratycznej? The Church Fund - a relic of communist times or an important element of the system of financing religious organisations in democratic Poland? w: Pravna politika a legisltiva v oblasti konfesneho prava: Zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie v ramci online medzinarodneho vedeckeho kongresu Trnavske pravnicke dni, 24-25 septembra 2020. Trnava: Pravnicka fakulta TU v Trnave, red. M. Moravcikova, 2020, Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, s. 6-21.

 

Współredakcja:

1. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 384.

 

Inne:

1. (współautorka z P. Stanisz) Katedra Prawa Wyznaniowego, w: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, s. 365-388;

2. (współautorka z P. Stanisz) Andrzej Michał Micheletti, w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, s. 131-133; [= Andrzej Micheletti, w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, s. 295-298].

3. (współautorka z P. Stanisz) Katedra Prawa Wyznaniowego, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2018, s. 149-180.

4. (współautorka z M. Czelny, M. Zawiślak) Poland: Religious Assistance and Religious Practices in the Prisons, w: Religion and Prison: An Overview Contemporary Europe, ISBN: 978-3-030-36833-3, red. Anne-Laure Zwilling, Julia Martinez Arino, Wydawca. Springer 2020, język angielski.

5. (współautorka z P. Stanisz) Micheletti Andrea Michael (Andrzej Michał), w: Encyklopedia 100-lecia KUL, Lublin 2018, Wydawnictwo KUL, t. 2, s.46, ISBN: 978-83-8061-612-7.

 

Sprawozdania:

1. Konferencja naukowa pt. Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych, Lublin, 10 czerwca 2008 r., "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2008, t. 11, s. 363-367;

2. Konferencja naukowa pt. Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji, Warszawa, 10 kwietnia 2008 r., "Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1, s. 295-299 [= „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2007, t. 3, zeszyt 1 - Prawo, ss. 310-313];

3. Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, V Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Krasnobród, 13-15 maja 2008 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2008, nr 2, s. 413-419;

4. VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009, Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 12, s. 377-386;

5. Sympozjum naukowe „Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym” Kraków, 19 listopada 2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 297-300 [= „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 328-332];

6. Wykład otwarty pt. „Ley 14/2006 sobre Técnikas de Reproducción Asistida en España: un estudio interdisciplinar”,  Lublin, 4 lutego 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 332-333;

7. VII Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. „Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych”, Gniezno, 11-12 września 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 358-364;

8. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, nt. Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2011 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 14, s. 388-398;

9. X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, Myczków-Polańczyk, 24-25 kwietnia 2013 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 16, s. 376-382.

10. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa online pt. Human Rights Dimensions of Pandemic Crisis, 1-31 lipca 2020, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2020, t.23, s. 547-550.

11.  Międzynarodowa konferencja naukowa online pt. Pravna Politika a Legislativa v Oblasti Konfesneho Prava, 24-25 września 2020, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2020, t. 23, s. 559-564.

 

Wystąpienia podczas konferencji naukowych

1. Uzewnętrznianie symboli religijnych w miejscu pracy w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Eweida i inni przeciwko Wielkiej BrytaniiXI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania", Lublin, KUL, 14-16 maja 2014 r.

2. Duszpasterstwo w instytucjach penitencjarnych a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych. Aspekty prawne, Sympozjum Naukowe „Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne”, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Popowo k. Serocka, 2-4 marca 2015 r.

3. Naczelne stanowisko wyznania rzymskokatolickiego a równouprawnienie wyznań w prawie II Rzeczypospolitej, XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918 – 1945 – 1989)", Wrocław, 7-9 maja 2018 r.

4. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – postulaty de lege lata i de lege ferenda, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?", Olsztyn - Tumiany, 6-8 maja 2019 r.

5. Wolność religijna w dokumentach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Konferencja naukowa pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja-Nomatywizacja-Urzeczywistnienie, Chełm 17-19 września 2019 r.

6. Limitations of the freedom to manifest religion in Poland during the spread of the coronavirus, An International Interdisciplinary on-line Conference "Human Rights Dimensions of Pandemic Crisis, 1-31 lipca 2020 r.

7. Kwestia cywilnej skuteczności religijnych reguł spadkobrania w świetle orzeczenia ETPCz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Molla Sali v. Grecja, XVII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, "Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych", Kombornia, 22-24 września 2020 r.

8. Fundusz Kościelny - relikt czasów komunistycznych czy ważny element systemu finansowania związków wyznaniowych w Polsce demokratycznej? International Scientific Congress Trnava Days Of Law - Legal Politics and Legislation, 24-25 września 2020 r.

9. Wolność religijna w czasie pandemii koronawirusa - ocena rozwiązań polskich, XXXVIII Dni Praw Człowieka nt. Prawa człowieka w czasie pandemii, Lublin 16-17 grudnia 2020 r., konferencja on-line.

10. Ograniczenie wolności uzewnętrzniania religii w warunkach więziennych w świetle wyroku ETPCz z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie Korostelev przeciwko Rosji, XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, "Wolność uzewnętrzniania przekonań religijnych, Mała Wieś 7-9 września 2021 r.

11. Wolność religijna a bezpieczeństwo w Europie - wytyczne OBWE z 2019 r., V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska-Słowacja-Ukraina-Niemcy", Lublin, 17-18 września 2021 r. 

 

Aktualny zakres badań
Gwarancje wolności religijnej w prawie międzynarodowym i wspólnotowym


 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2022, godz. 14:56 - Michał Czelny