Dr Michał Zawiślak - adiunkt

2011 stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa

Fundusz Kościelny w latach 1950-1989. Studium historyczno-prawne, promotor: ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz

2007 tytuł zawodowy magistra prawa

Zatrudnienie:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2012- nadal - Adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego

2011-2012 - Asystent w Katedrze Prawa Wyznaniowego

 

Inne funkcje publiczne:

 

2021– rzecznik dyscyplinarny ds. studentów KUL

2021 – mediator stały (certyfikat nr ENMA-SMUG 1606/09/2021)

2019 – doradca obywatelski (zaświadczenie Związku Biur Porad Obywatelskich nr 365)

2019 – funkcje eksperckie z zakresu prawa (opinie prawne, ekspertyzy, wykłady specjalistyczne dla organów publicznych)

2015 – radca prawny (tryb nabycia uprawnień - egzamin zawodowy) nr wpisu LB-2210 

2015 – członek Zespołu Ekspertów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

2019 - Nagroda zespołowa Rektora KUL

 

Towarzystwa naukowe:

 

 • International Society for the Sociology of Religion – członek od 2012
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL – członek od 2012
 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego - członek od 2008

 

Periodyki naukowe oraz serie wydawnicze:

 

 • "Studia Prawnicze KUL": redaktor tematyczny od 2016;
 • "Przegląd Prawa Wyznaniowego": członek Kolegium Redakcyjnego 2011-2019;
 • "Review of Comparative Law": członek Komitetu Redakcyjnego 2017-2019;

 

Stypendia, staże, wizyty studyjne:

 

wizyta studyjna połączona z udziałem w spotkaniu naukowym korespondentów europejskiego projektu EUREL (Religions in Europe):

 1. Strasburg, Francja, 14-15 października 2010 r.,
 2. Manchester, Wielka Brytania, 25 października 2012 r.,
 3. Paryż, Francja, 14-15 października 2013 r.,
 4. Strasburg, Francja, 3-4 września 2015 r.
 5. Luksemburg, 28-30 września 2016 r.
 6. Paryż, Francja, 7-8 września 2017 r.
 7. Oslo, Norwegia, 25-26 września 2018 r.
 8. Strasburg, Francja, 1-4 października 2019 r.
 9. Porto, Portugalia, 23-24 września 2021 (online)

staż naukowy wrzesień-grudzień 2015 Université de Strasbourg, Francja

 

Zajęcia dydaktyczne na KUL (od 2007 r.):

 

 • Church-State relations in Europe (wykład)
 • Religious Freedom in Europe (wykład)
 • The Legal Aspects of the Financing of Churches in Europe (wykład)
 • The Law on Religion in Member States in the EU (wykład)
 • European standards of freedom of religion (wykład)
 • Disciplinary proceedings of the lawyers (wykład)
 • Status prawny podmiotów wyznaniowych (wykład)
 • prawo wyznaniowe (wykład, ćwiczenia)
 • prawo wyznaniowe porównawcze (wykład, ćwiczenia)
 • europejskie prawo wyznaniowe (wykład)
 • Elementy prawa - wykład (kierunek: Teologia)
 • Poradnictwo prawne - wykład (kierunek: Teologia)

 

Zajęcia dydaktyczne poza KUL (od 2011 r.):

 

 • Prawo wyznaniowe - Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
 • Problematyka kościelnych osób prawnych i obrotu nieruchomościami z ich udziałem - Izba Notarialna w Lublinie 2013-2017

 

 

Udział w projektach badawczych

 

 

PLAN ZAJĘĆ

Konsultacje

kontakt e-mail: lexis [at] kul.pl

  

Wykaz publikacji

 

Monografie:

1. Fundusz Kościelny w latach 1950-1989, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2021, ss. 406, ISBN: 978-83-953549-6-0; DOI: 10.52097/acapress.9788395354960, język polski.

 

Artykuły:

1. Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w latach 1950-1989, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2009, t. 12, s. 241-266.

2. Prawne i finansowe aspekty działalności Funduszu Kościelnego w latach 1989-2009, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 357-369.

3. Instrumentalne wykorzystywanie środków Funduszu Kościelnego, w: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, s. 151-168.

4. Zmiana systemu finansowania Kościoła Katolickiego w świetle Konstytucji RP i konkordatu, w: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. Piotr Stanisz, Marta Ordon, Lublin 2013, s. 417-436.

5. Współzależność i współodpowiedzialność finansowa członków wspólnoty religijnej, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" 2015, nr 4, s. 23-43.

6. Podstawy realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w prawie III Rzeczypospolitej, w: Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Borawski, Lublin 2016, s. 209-230.

7. O ekspozycji symboli religijnych w budynkach publicznych, w: O wolność słowa i religii: praktyka i teoria, red. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Warszawa 2016, s. 171-192.

8. [współautor z: M. Czelny, M. Ordon] Poland. The Catholic Church's Influence on Social, Political and Private Life, in: Religion and Secularism in the European Union. State of Affairs and Current Debates, eds. Jan Nelis, Caroline Sägesser, Jean-Philippe Schreiber, Bruksela 2017, s. 141-146.

9. The limitations of religious practices in Polish prisons, „Review of Comparative Law” 2017, vol. 30, nr 3, s. 107-123.

10. Od przestępstwa bluźnierstwa do prawnokarnej ochrony przekonań religijnych we francuskim prawie karnym, "Studia Prawnicze KUL", 2020 (2), s. 377-400, https//doi.org/10.31743/sp.5448.

11. Problem rewindykacji kościelnej nieruchomości Polskiego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2020, t. 23, s. 387-419, https//doi.org/10.31743/spw8705.

12. [współautor z: A. Abramowicz, M. Czelny] Chapter 19: Religious Assistans and Religious Practices in Contemporary Poland, w: Religion and Prison: An Overview of Contemporary Europe, red. Anne-Laure Zwilling, Julia Martinez Arino, Wydawca: Springer 2020, Szwajcaria, s. 299-315, ss.342, ISBN: 978-3-030-36833-3, język angielski.

13. Struktura wydatków Funduszu Kościelnego w latach 1950-1989, w: Człowiek. Państwo. Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2020, s. 755-779, ss. 818, ISBN: 978-83-62475-55-1, język polski.

 

Redakcja:

1. Relacje Państwo-Kościół w świetle interpelacji posłów na Sejm VI kadencji (2007-2011), red. M. Zawiślak, Lublin 2014, ss. 670;

2. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, ss. 384;

3. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Lublin 2016, ss. 254;

4. Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2016, ss. 267.

 

Glosy:

1. Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2010 r., III SK 15/09, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 115-120.

2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2010 roku, I ACa 363/10, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5, s. 209-216.

 

Hasła encyklopedyczne:

1. Fundusz Kościelny, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, s. 122-126

 

Sprawozdania:

1.  XXV Dni Praw Człowieka pt. Religia a prawa człowieka, Lublin, 3-4 grudnia 2007 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2008, t. 11, s. 348-354.

2. Konferencja pt. „Kościół Prawosławny po 1945 roku", Warszawa, 4 listopada 2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 293-295 [= „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 325-328].

3. Sympozjum pt. „Prawna regulacja sfery światopoglądowej w polskim systemie oświaty”, Warszawa, 22 kwietnia 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 344-347.

4. Zebranie korespondentów europejskiego projektu EUREL (Religions in Europe), Strasburg, 14-15 października 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 365-367.

5. Sprawozdanie ze spotkania prawników na Jasnej Górze w ramach Dni Skupienia Katolickich Prawników Polskich, Częstochowa, 1 października 2011 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 299-301.

6. Spotkanie korespondentów projektu EUREL, Manchester, Wielka Brytania, 25 października 2012 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15, s. 376-379. 

7. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Corps, religion et diversité, Strasbourg, 30 września – 1 października 2015 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 405-408.

8. Sprawozdanie z pokazu filmu dokumentalnego La Séparation w reżyserii Francois Hanss, połączonego z dyskusją naukową na temat świeckości państwa, Strasbourg, 5 listopada 2015 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 416-418.

9. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. “Religion, Cooperation, and Conflict in Diverse Societies”, Lozanna (Szwajcaria), 4-7 lipca 2017, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2017, t. 20, s. 410-423.

10. Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne, Konferencja Naukowa z okazji 500–lecia Reformacji, Kraków, 9 października 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 4, s. 295-299.

11. Niezmienne wartości i ich skuteczna ochrona w dobie przemian, Konferencja Międzynarodowa z okazji XX–lecia Prawa Ochrony Danych Osobowych w Polsce, Warszawa, 17 października 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 4, s. 300-302.

 

Inne:

1.  [współautor z H. Misztal] Czesław Strzeszewski, w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, s. 193-198.

2. [współautor z A. Mezglewski] Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2008, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1, s. 357-372.

3. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2009, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 355-373.

4. [tłum.] Francuska ustawa numer 2010-1192 z dnia 11 października 2010 roku zakazująca zakrycia twarzy w miejscach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 81-82.

5. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2010, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 359-382.

6. [współautor z H. Misztal] Rec. Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea azi – Universität heute, Cluj–Napoca: Editura Fundatier pentru Studi Europee 2010, ss. 181, "Roczniki Nauk Prawnych" 2011, z. 2, s. 327-336.

7. [tłum.] Ustawa z 15 marca 2004 r. dotycząca znaków religijnych w szkołach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 159-160.

8. [tłum.] Okólnik z 18 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie ustawy z 15 marca 2004 r. dotyczącej znaków religijnych w szkołach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 161-167.

9. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2011, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 379-404.
10. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2012, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5, s. 345-372.

11. [współautor z P. Sobczyk] Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2013, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 6, s. 389-410.

12. [Rec.] Mniejszości wyznaniowe w Polsce. Prawo wewnętrzne (statutowe). Wprowadzenie, zbiór statutów, oprac. R. Brożyniak, M. Winiarczyk-Kossakowska, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014, 1093 s., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 8, s. 283-285.

13. [współautor z P. Sobczyk] Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2016, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9, s. 385-405.

14. [tłum.] Wyrok Sądu Administracyjnego z Dijon w sprawie stołówek szkolnych z dnia 28 sierpnia 2017 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 10, s. 289-293.

15. [współautor z P. Sobczyk] Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2017, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 10, s. 395-417.

 

Wystąpienia podczas konferencji naukowych

1. Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w PRL, Konferencja naukowa pt. "Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych", Katolicki Uniwersytet Lubelski, 10 czerwca 2008 r.

2. Podstawy prawne działalności Funduszu Kościelnego w latach 1989-2009, VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009", Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r.

3. Instrumentalne wykorzystywanie środków Funduszu Kościelnego w latach 1989-2009, VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych”, Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2011 r.

4. Zmiana systemu finansowania Kościoła Katolickiego w świetle Konstytucji RP i Konkordatu, ogólnopolskie sympozjum pt. „Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 9-10 grudnia 2011 r.

5. Prawo a życie w świetle interpelacji posłów na sejm VI kadencji 2007-2011, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prawo a życie”, Uniwersytet w Białymstoku, 15-16 listopada 2012 r. 

6. Polityka wyznaniowa władz państwowych w świetle interpelacji poselskich, X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej”, Myczków-Polańczyk, 23-25 kwietnia 2013 r.

7. Ekspozycja symboli religijnych w budynkach publicznych w Polsce – stan aktualny i przyszły, Konferencja naukowa pt. „Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii”, Uniwersytet Warszawski, 10-11 kwietnia 2014 r.

8. Pussy Riot - obraza uczuć religijnych w Rosji, XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania", Lublin, KUL, 14-16 maja 2014 r.

9. Współzależność i współodpowiedzialność finansowa członków wspólnoty religijnej, ogólnopolska konferencja naukowa pt „Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”, Jastrzębia Góra, 9-10 kwietnia 2015 r.

10. Klauzula sumienia jako prawo jednostki do sprzeciwu sumienia, ogólnopolska konferencja pt. "Klauzula sumienia - regulacje prawne vs rzeczywistość", Stalowa Wola, 28 kwietnia 2015 r.

11. Podstawy realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w prawie III Rzeczypospolitej, konferencja pt. "Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań", Łomża, 7-9 września 2015 r.

12. Działalność Funduszu Kościelnego jako przykład równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych”, XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych, Pokrzywna, 17–19 maja 2016 r.

13. Uprawnienia majątkowe i obciążenia fiskalne Kościoła katolickiego, ogólnopolska konferencja pt. "Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym", Dwikozy, 15-16 września 2016 r.

14. Dowodzenie w przedmiocie właściwego oznakowania dróg, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Prawo dowodowe w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym", Kęszyca Leśna, 7-8 maja 2017 r. 

15. Procedura dotycząca prawnokarnej ochrony wolności religijnej w wybranych państwach europejskich, XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Prawo wyznaniowe formalne", Zielona Góra - Kęszyca Leśna, 8-10 maja 2017 r.

16. Nauczanie religijne w polskiej szkole publicznej – model inkluzyjny czy ekskluzyjny, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Religia jako dylemat edukacji - teoria i praktyka”, Wrocław, 8-9 grudnia 2017 r. 

17. The religious diversity, non-religion, secularism in contemporary Poland, The Second International Interdisciplinary Conference "The Impact of Religion Challenges for Society, Law and Democracy", Uppsala University, Sweden, 24-26 kwietnia 2018 r.

18. Przyczyny wykreślenia związku wyznaniowego z rejestru - uwagi de lege lata, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?", Olsztyn - Tumiany, 6-8 maja 2019 r.

 

Zakres badań

 • Działalność Funduszu Kościelnego
 • Systemy finansowania związków wyznaniowych w Europie
 • Działalność związków wyznaniowych w świetle interpelacji poselskich Sejmu VI kadencji (2007-2011)
 • Orzecznictwo sądów polskich (TK, SN, NSA, sądy powszechne) w zakresie relacji państwo-kościół

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2022, godz. 13:30 - Adam Jankowski