Centrum Prawa Amerykańskiego (CPA) istnieje na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL od 11 lat i odgrywa istotną rolę w rozwoju współpracy naukowej i dydaktycznej pracowników Wydziału z profesorami reprezentującymi ośrodki naukowe USA. Od roku akademickiego 2008/2009 zajęcia odbywają się w formie kursu prowadzonego przez Instytut Prawa.
W latach 1998-2002 CPA funkcjonowało przy Katedrze Historii Państwa i Prawa. Dzięki Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Prawników oraz programowi rozwoju kultury prawnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej wiosną 1998 roku na KUL-u wygłoszone zostały w języku angielskim pierwsze wykłady traktujące o różnorodnych zagadnieniach prawa amerykańskiego. Jednocześnie nawiązano kontakty naukowe z Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. Współpraca prof. R. Warnera, prof. D. R. Swensona oraz prof. G. Górskiego zaowocowała uroczystym otwarciem Centrum Prawa Amerykańskiego dnia 1 marca 1999 r. Umowę będącą podstawą prowadzenia na ówczesnym Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Szkoły Prawa Amerykańskiego podpisali dziekani: ks. prof. Marian Stasiak oraz prof. Henry H. Perritt Jr z Chicago-Kent College of Law.

Dzisiaj CPA oferuje około 17 przedmiotów fakultatywnych wykładanych w języku angielskim. Zaliczenie wybranych kursów (minimum 360 godzin zajęć), w ciągu maksymalnie 6 semestrów skutkuje uzyskaniem certyfikatu ukończenia Szkoły Prawa Amerykańskiego. Tematy proponowanych zajęć cyklicznych to: American Constitutional Law, Legal Advocacy, Torts, Legal Writings (zamiennie z Human Rights), Criminal Law (zamiennie z Criminal Procedure), Negotiation (Prof. D.R. Swenson), American Judicial System (Prof. G. Górski), Bankruptcy Law, Family Law (Dr hab. K. Maćkowska), Legal Reasoning, Research and Writing, Moot Court (Mgr M. Rzeszót) oraz kursy intensywne wykładane przez przyjeżdżających amerykańskich prawników. Dzięki współpracy z Chicago-Kent College of Law w Szkole odbyły się także następujące wykłady: Legal Drafting (C. Webber), International Business Transactions (D. Gerber), Mergers&Acuisitions (Ch. Leslie, S. Cho), Introduction to Business Law (T. Hill), Comparative Law (S. Harding), Securities Law (M. Scodro), Judicial Decisions Making (V. Gross). CPA pochwalić się może szerokim zainteresowaniem nie tylko studentów prawa KUL, lecz także studentów administracji czy filologii angielskiej. W gronie licznych uczestników naszych kursów mamy wiele osób z innych lubelskich uczelni i różnych polskich miast.

Znamiona trwałej kooperacji nosi także współpraca z P. Charles’em F.X. Szymanskim, adwokatem, dyrektorem American Corner działającym przy Uniwersytecie Łódzkim, który prowadzi zajęcia w przedmiocie arbitrażu i prawa pracy.
W 2006 roku nastąpiła wymiana korespondencji z Center for International Legal Studies z siedzibą w Salzburgu. Dyrektor tego centrum prof. Dennis Campbell zaproponował Wydziałowi Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji przyłączenie się do koordynowanego przez siebie projektu, którego celem jest zgrupowanie doświadczonych prawników praktyków ze Stanów Zjednoczonych, pragnących poszerzać stan wiedzy o systemie amerykańskim na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. KUL był jednym z pierwszych uniwersytetów w Polsce uczestniczącym w tym programie.
CPA od początku swojej działalności aktywnie angażowało się w projekty naukowe nie tylko na naszej uczelni, ale i poza nią, czego dowodem jest m.in. współpraca przy międzynarodowych konferencjach Poland: Ten Years of Economic Transformation (1999); Przemiany Prawa Sądowego w Europie i świecie w XIX w. (2000); Bezpieczeństwo w Internecie (2002); Stany Zjednoczone po 11 września 2001 r.: Międzynarodowe i Prawne Reperkusje (2003); Wiza – przepustka do lepszego świata, czy tylko polityczna karta przetargowa? (2008; we współpracy z Forum Młodych Dyplomatów).

Szkoła czynnie angażuje się także w inne projekty naukowe, o czym świadczy udział od 2001 r. reprezentacji KUL w międzynarodowym konkursie im. Philipa Jessupa, polegającym na symulacji rozprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. CPA ma również na uwadze pomoc studentom w kształcenie się w Stanach Zjednoczonych w ramach programów LLM, dzięki którym tytuł magistra prawa w USA otrzymali dotychczas dr T. Sieniow, mgr A. Cenzartowicz oraz mgr A. Babicz.

Wielokrotnie zmieniał się skład gremium odpowiedzialnego za administracyjną stronę funkcjonowania CPA. Obowiązki Dyrektora pełnili dr Tomasz Sieniow, mgr Agnieszka Cenzartowicz, dr Marzena Lipska, prof. D.R. Swenson. Obecnie funkcję kierownika kursu pełni dr hab. Katarzyna Maćkowska. Część zadań związanych z opieką nad zagranicznymi wykładowcami zaproszonymi przez CPA oraz organizowaniem życia kulturalnego pełnią studenci. Do najbardziej zaangażowanych w tym zakresie osób należeli obecni absolwenci WPPKiA: mgr Marzena Rzeszót, mgr Jacek Wiśniewski, mgr Marcin Skalniak, mgr Joanna Górska, mgr Radosław Wiśniewski. Obecnie powyższe obowiązki przejęła mgr Paulina Liszka.

Prawdziwego obrazu CPA nie można byłoby nakreślić bez wzmianki o wydarzeniach, wykraczających poza program zajęć. Mając na względzie dobrą współpracę ze swoimi studentami, CPA organizuje spotkania integracyjne w postaci ognisk oraz projekcji filmowych.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013, godz. 12:06 - Katarzyna Maćkowska