Działalność Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki wpisuje się w pięćdziesięcioletnią historię istnienia teologii pastoralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1958 w ramach Wydziału Teologii powołana została Sekcja Teologii Pastoralnej. Instytut Teologii Pastoralnej, również funkcjonujący w ramach Wydziału Teologii, zatwierdzony został przez Stolicę Apostolską w 1968 roku. Znalazł się on w gronie wcześniej istniejących instytutów pastoralnych w Europie: w Lowanium (1935), Brukseli (1946), Paryżu (1950) i Rzymie (1958). W obecnej formie Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki istnieje od 1 października 2009 roku. Prowadzone są w nim studia licencjackie i doktoranckie w czterech specjalizacjach: teologii pastoralnej, katechetyki, duszpasterstwa rodzin i edukacji medialnej.

            Strukturę specjalizacji teologii pastoralnej tworzą dwie katedry: Katedra Teologii Pastoralnej, Katedra Teologii Pastoralnej Społecznej. W ramach tej specjalizacji prowadzone są badania nad metodologią badań teologii pastoralnej, teologicznymi i organizacyjnymi podstawami duszpasterstwa, aktualnymi wyzwaniami i formami duszpasterstwa, obecności Kościoła w życiu publicznym, działalnością charytatywną Kościoła, a także badania nad przemianami religijności i wartościami współczesnych Polaków.

            Badania sekcji katechetyki prowadzone są w ramach dwóch katedr:  Katedry Katechetyki Integralnej i Katedry Katechetyki Szczegółowej. Koncentrują się one wokół katechezy i kształtowania dojrzałej wiary. Dotyczą osób katechizowanych, ich środowiska, możliwości kształtowania ich świadomości i postaw, jak również obejmują historię katechezy, dydaktyki katechetycznej, zagadnień związanych metodyką nauczania religii. Prowadzone są także badania nad posługą katechetyczną w Polsce i za granicą.

            Badania specjalizacji duszpasterstwa rodzin związane są z działalnością Katedry Duszpasterstwa Rodzin. Obejmują one trzy główne kierunki badań: wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania życia rodzinnego, wychowanie w rodzinie i jego uwarunkowania psychologiczno-społeczne oraz duszpasterstwa rodzin w Polsce.

            Działalność naukowa specjalizacji edukacji medialnej prowadzona jest w ramach prac Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary. Ma ona na celu przygotowanie pracowników mediów katolickich i publicznych, nauczycieli na różnych poziomach edukacyjnych oraz krytyków telewizyjnych, filmowych i teatralnych reprezentujących światopogląd chrześcijański. Główne kierunki badań koncentrują się wokół środków komunikacji społecznej i ich wpływu na współczesnych.

            Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki jest placówką interdyscyplinarną przygotowującą specjalistów (duchownych i świeckich) do pracy na różnych płaszczyznach działalności Kościoła w Polsce. Organizuje on także sympozja i konferencje naukowe, a publikacje i wyniki badań jego pracowników stanowią istotne osiągnięcia współczesnej teologii. Pracownicy Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki należą do wielu towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2016, godz. 21:18 - Marek Fiałkowski