Dr hab. Wojciech Szczepan Staszewski, prof. KUL

(ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4139-3475)

 

 

 

wojtek

 Życiorys naukowy

 Absolwent I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. Ukończył    studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskując tytuł magistra prawa na podstawie pracy magisterskiej pt. „Status konsula honorowego (w świetle prawa międzynarodowego i polskiej praktyki służby konsularnej)”, napisanej w ramach seminarium z prawa międzynarodowego publicznego pod kierunkiem Dr Anny Przyborowskiej-Klimczak. Od 1994 r. jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego KUL. W październiku 1995 r. jego praca magisterska została nagrodzona w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Prawnomiędzynarodowe aspekty migracji ludności (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej praktyki traktatowej)”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, recenzentami zaś: prof. dr hab. Maria Frankowska i prof. dr hab. Jerzy Menkes. W 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina - prawo. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień prawa dyplomatycznego i konsularnego, prawnomiędzynarodowych aspektów migracji ludności, współczesnych stosunków traktatowych Polski, problemów transgranicznej współpracy państw oraz nauki i nauczania prawa międzynarodowego. Autor ponad stu publikacji. Członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego ILA – Grupy Polskiej, Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim oraz Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


 


Wykaz publikacji

 

Wykaz publikacji (chronologicznie)

 

Publikacje on-line

 

Kontakt: 

 

e-mail: wojciech.staszewski@kul.lublin.pl

 

 

 

 

 

Autor: Karina Olech
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2021, godz. 10:36 - Wojciech Staszewski