Instytucje użyteczności publicznej, by działać sprawnie, coraz częściej prowadzą działania public relations w zakresie szerokiego informowania o swojej działalności. Istotę public relations można streścić w następujących słowach: reputacja, odzew społeczny, wiarygodność, zaufanie i poszukiwanie wzajemnego zaufania. Biorąc pod uwagę specyfikę urzędów administracji samorządowej, w których misja i cele nastawione są na osiąganie wartości ważnych dla ogółu społeczeństwa, powinny one cieszyć się nieposzlakowaną opinią i być godne zaufania. Aby sprostać tym społecznym oczekiwaniom instytucje powinny skutecznie posługiwać się narzędziami PR.

O roli informacji we współczesnym świecie nie trzeba przekonywać. Media, media elektroniczne, multimedia, komunikatory, infostrady określają błyskawiczne przemiany kulturowe i społeczne. Wszyscy bierzemy w nich udział i musimy być do nich dobrze przygotowani. Nie bez powodu zawody specjalistów w zakresie tworzenia, interpretacji i obróbki informacji, w tym zawód specjalisty PR, zaliczono do „zawodów przyszłości”, a działania PR-owskie stały się coraz częściej stosowaną techniką umacniania pozycji również instytucji użyteczności publicznej.

Zaproponowane szkolenia łączą teoretyczne zagadnienia metodologii budowania zintegrowanych kampanii informacyjnych i PR dla Państwa instytucji z praktycznymi rozwiązaniami, które mogą być pomocne w realizowaniu jej celów. Ich celem jest przygotowanie specjalisty zdolnego samodzielnie diagnozować sytuację, umiejącego planować i realizować zintegrowane kampanie informacyjne i PR. Dzięki nim pracownik administracji samorządowej posiądzie umiejętność realizowania medialnego wizerunku instytucji, przygotowania i dystrybuowania serwisów informacyjnych, przeprowadzania formalnych i nieformalnych spotkań prasowych, wywiadów, wydarzeń specjalnych, organizacji konferencji prasowych i innych form PR.

Szkolenia „Public Relations w instytucjach użyteczności publicznej” każą na nowo stawiać pytania o misję, wizję, strategię, kulturę organizacyjną instytucji. Zachęcają słuchaczy do refleksji nad społecznym sensem istnienia ich organizacji, zmuszają do wyartykułowania motywów działania i pozwalają lepiej uświadomić sobie dlaczego inni mogą mieć wątpliwości w pozytywnym ocenianiu instytucji. Kształcą etycznie postępujących doradców w zakresie wymiany informacji, kładą nacisk na wykazywanie otwartości, na czystość intencji, przezroczystość motywacji działania obu stron procesu komunikowania. Dlatego też public relations nie jest dziś modą ani koniecznością, lecz społecznym obowiązkiem prowadzenia dialogu.

W realizację projektu zaangażowana jest specjalistyczna kadra Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a przede wszystkim specjaliści – praktycy z największych ogólnopolskich agencji PR. Oferowane przez nas szkolenia obejmują 110 godzin (4 miesiące)  i realizowane są w trybie weekendowym.

Rekrutacja rozpocznie się 1 września i będzie trwać do 28 września dla pracowników urzędów gmin województwa lubelskiego i podlaskiego. Kolejne edycje szkoleń, planowane dla pracowników urzędów województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i łódzkiego, rozpoczną się od stycznia 2009 roku.
Rekrutacja będzie dokonywana na zasadzie wolnego naboru jednego lub dwóch pracowników urzędu gminy (do wyczerpania miejsc), a następnie zgłoszenia faksem lub pocztą na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Koordynacji Projektów Europejskich
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Z dopiskiem „Rekrutacja – public relations”

Warunkiem formalnym przyjęcia kandydata na szkolenia jest wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na szkolenia podejmuje Rektor KUL na podstawie rekomendacji koordynatora merytorycznego.

Autor: Marta Surowiec-Władek
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2008, godz. 13:57 - Marta Surowiec-Władek