ISSN: 1897-7146
 

W 2000 r. oddano w państwa ręce pierwszy numer kwartalnika afiliowanego przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL pt. „Prawo - Administracja - Kościół". Po ponad pięcioletnim okresie od ukazania się pierwszego numeru, Rada Wydziału podjęła decyzję o zmianie tytułu i formuły periodyku. Powołana została nowa Rada Naukowa, w skład której weszli przedstawiciele nauki z różnych ośrodków naukowych, reprezentujący różne dyscypliny nauki.

 

Na łamach kwartalnika są publikowane opracowania o różnej tematyce. Dodany został dział obejmujący materiały źródłowe do studiów nad prawem, w którym są umieszczane między innymi polskie przekłady tekstów prawnych i prawniczych. W części prezentującej studia i artykuły, teksty publikowane są wraz ze streszczeniami tych opracowań w językach angielskim i rosyjskim. Wszystkie teksty podlegają recenzji wydawniczej. Uzupełnieniem czasopisma jest kronika, w której zamieszczane są sprawozdania z życia Wydziału i jego pracowników. Dodatkowo publikowana jest bibliografia publikacji pracowników Wydziału. 

 

Wersją pierwotną kwartalnika jest wersja drukowana.

 

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 8 pkt.

  

"Studia Prawnicze KUL" są indeksowane w następujących bazach czasopism naukowych:

Teksty publikowane w "Studiach Prawniczych KUL" dostępne są także w Czytelni Czasopism Prawniczych on-line prowadzonej przez Wolters Kluwer SA.

 

 

Teksty opublikowane w Studiach Prawniczych KUL do numeru 2/2017 udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND). Obecnie, od numeru 3/2017, teksty opublikowane w "Studiach Prawniczych KUL" będą udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY.

 

 

 

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Numer umowy: 711/P-DUN/2018. Zadanie: Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Studia Prawnicze KUL". Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r.

 

 

 

Pragniemy serdecznie zaprosić do współpracy i współtworzenia naszego wydziałowego czasopisma. Wszelkie informacje można otrzymać pod adresem:

 

Studia Prawnicze KUL
Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin
tel. (+48) 81 44-53-531, fax (+48) 81 44-53-729
www.kul.pl/studiaprawniczekul
e-mail: sp_red@kul.pl

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2019, godz. 08:43 - Marta Ordon