dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego KUL

 
 

Życiorys naukowy

 

1997 - tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL

2002 - stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany na podstawie rozprawy pt. Charakter prawny majątku spółdzielni przygotowanej w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL pod kierunkiem Prof. dr. hab. Henryka Ciocha (KUL, UMCS).  

1997-2002 - asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL 

VII 2002 - staż szkoleniowy z prawa europejskiego w Europa-Institut der Universität des Saarlandes (Saarbrücken, Niemcy)

od II 2003 - adiunkt w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL

od II 2003 do VI 2012 - koordynator sekcji cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej WPPKiA KUL

od III 2003 - członek współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

II, IX 2006, X 2007 - szkolenia metodyczne w zakresie interaktywnych technik nauczania dorosłych oraz metodologii poradnictwa prawnego, zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa

18 X 2011 - kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i pracy pt. "Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich", Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010; recenzenci: Dr hab. Andrzej Herbet (KUL), Dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (UW), Prof. dr hab. Andrzej Mączyński (UJ)

XII 2011 - nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie Spółdzielczego Instytutu Naukowego na najlepszą pracę poświęconą tematyce spółdzielczej za rozprawę habilitacyjną Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa, 2010)

od 1 I 2012 - kierownik II Katedry Prawa Cywilnego KUL, a od 1 października 2019 kierownik Katedry Prawa Cywilnego KUL

2013 - ekspert sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa  spółdzielczego

od czerwca 2017 do lutego 2021 - Redaktor Naczelny "Prawa i Więzi"

od maja 2018 do lutego 2021 - Przewodniczący Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego

od września 2019 - członek szkoły doktoranckiej KUL

sierpień 2020 - Questionnaire for the legal framework analysis within the ICA-EU partnership

wrzesień 2020 - Legal framework analysis. National report: Poland. ICA-EU partnership

 

 

Zainteresowania naukowe

Polskie, obce (zwłaszcza niemieckie) i europejskie prawo prywatne, w szczególności prawo spółdzielcze, zobowiązań, część ogólna prawa cywilnego, spadkowe, rzeczowe i spółek handlowych

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne

Prawo cywilne – zobowiązania (wykład obowiązkowy)
Zobowiązania – część szczegółowa (wykład kluczowy)

Seminarium z prawa cywilnego

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

od 2003 - członek - współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

od 2013 - członek Rady Programowej czasopisma prawniczego "Prawo i Więź"

 

 

 

 

Publikacje

 

Sprawozdania, recenzje, tłumaczenia, artykuły okolicznościowe, komunikaty itp.

 

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej 5-6.12.1997 r., Roczniki Nauk Prawnych 1998, t. VIII

 

Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura i Prawo (23-25.09.1998 r.), Państwo i Prawo 1999, nr 1

 

Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura i Prawo (18-20.05.2000 r.), Państwo i Prawo 2000, nr 7

 

Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości, tł. z języka angielskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 1

 

Recenzja książki: A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2007, Studia z Prawa Wyznaniowego, 2007, nr 10

 

Uczestnictwo w dyskusji, [w:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych, pod redakcją A. Mezglewski, Lublin 2007

 

Uniwersytecka Poradnia Prawna, [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008

 

Komunikat, Polen: Erwaeiterung der Testierfreiheit, Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge 2011, nr 3

 

Recenzja: Martyna Jedlińska, Spółdzielnia socjalna w prawie polskim, Sopot, 2017, "Rejent" 2017, nr 11

 

 

Artykuły i glosy

 

Kapitał zakładowy i zapasowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. (Pojęcia, charakter, funkcje), Gdańskie Studia Prawnicze 1999, t. V

 

Cele podwyższenia kapitału zakładowego, Przegląd Prawa Handlowego 2000, nr 2

 

Glosa do wyroku S.A. z dn. 06.11.1997 r. I A ca 531/97, Przegląd Sądowy 2000, nr 3, (dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy)

 

Glosa do wyroku SN z dn. 08.05.1998 r. ICKN 670/97, Monitor Prawniczy 2000, nr 11, (dotyczy zwrotu wpłat dokonanych na udział w spółce z o.o.)

 

Uwagi na temat projektu ustawy o przekształceniu spółdzielni w spółkę, Roczniki Nauk Prawnych 2000, t. X

 

Pozaprawne pojęcie spółdzielni, Roczniki Nauk Prawnych 2001, t. XI

 

Udział osób duchownych w tworzeniu spółdzielni w Wielkopolsce w XIX w. i w początkach XX w., Studia z Prawa Wyznaniowego 2002, t. V

 

Glosa do uchwały SN z dn. 15.03.1995 r. III CZP, Roczniki Nauk Prawnych 2002, t. XII, z. 1. (dotyczy zwrotu udziałów)

 

Ewolucja charakteru prawnego majątku spółdzielni, [w:] Iustitia Civitatis Fundamentum, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, ks. A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 387-423

 

Teorie spółdzielcze i ich wpływ na kształt prawa spółdzielczego, [w:] Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W.S. Staszewski, Lublin 2003, s. 465-488

 

Koncepcja stosunków majątkowych w prawie polskim, Studia z Prawa Wyznaniowego 2003 nr 6

 

Miejsce prawa spółdzielczego w systemie prawa po wejściu w życie ustawy kodeks spółek handlowych, Przegląd Sądowy 2004, nr 3

 

Z zagadnień konstrukcji prawnej spółdzielni, Rejent 2004, nr 9

 

Przekształcenia własnościowe w spółdzielniach mieszkaniowych w świetle wyroku TK z 29.5.2001 r., Monitor Prawniczy 2005, nr 4

 

Cel spółdzielni, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 1

 

Zasady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Wprowadzenie, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 1

 

Przedawnienie w znowelizowanym niemieckim kodeksie cywilnym (z nawiązaniem do Zasad Europejskiego Prawa Umów), Przegląd Legislacyjny 2005, nr 5-6

 

Metoda sporządzania opinii prawnej na przykładzie sprawy cywilnej, (współautor), Edukacja Prawnicza 2006, nr 3

 

Metoda sporządzania opinii prawnej na przykładzie sprawy cywilnej, II wyd. zm. (współautor), Edukacja Prawnicza, 2009, nr. 12Pojęcie udziału w polskim i obcym prawie spółdzielczym, Studia Prawnicze 2006

 

Glosa do wyroku SN z 09.07.2004 r., II CK 426/03, MP, nr 16, 2005, Monitor Prawniczy 2006, nr 11, (dotyczy udziału i prawa głosu w spółdzielni osób prawnych)

 

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych małżonków przez spółdzielnię mieszkaniową, [w:] Prawo cywilne, red. J. Pisuliński, Warszawa 2008

 

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych małżonków przez spółdzielnię mieszkaniową, II wyd. zm. [w:] Metodologia pracy w SPP, pod red. I. Kraśnickiej, Warszawa 2009

 

Przedawnienie w Zasadach Europejskiego Prawa Umów, Roczniki Nauk Prawnych, t. XVI, nr 2, 2006

 

Spółdzielnia europejska jako nowy typ osoby prawnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2008, z. 1

 

Wspólnotowe i krajowe źródła prawa spółdzielni europejskiej, [w:] Spółdzielnia europejska, – szansa integracji i rozwoju spółdzielczości w Europie, Warszawa 2008

 

Zasada równości w prawie spółdzielczym, Studia Prawnicze KUL 2008, nr 2

 

Kierunki zmian polskiego prawa spadkowego, Przegląd Ekonomiczno-Prawny 2008, nr 3

 

Ekspektatywa – powstanie, pojęcie, natura prawna, wygaśnięcie, Edukacja Prawnicza 2010, nr 5

 

Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu jako podstawa wpisu w księdze wieczystej nabywcy w charakterze właściciela, Rejent 2010, nr 4

 

Komentarz do wyroku SN z dnia 30 października 2008 r., II CSK 237/08, Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2007-2010, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2011

 

Komentarz do wyroku SN z 4 kwietnia 2008, I CSK 479/07, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2007-2010 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2011

 

Wady opracowań kazusów, Edukacja Prawnicza 2011, nr 10

 

Udział spółkowy wspólnika spółki jawnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym. Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 1

 

Das Vindikationslegat im polnischen Zivilgesetzbuch, [w:] Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, herg. Ch. von Bar, A. Wudarski, 2012, s. 792, wyd. Selp

 

Zapis windykacyjny, Przegląd Sądowy 2012, nr 2

 

Komentarz do wyroku SN z 29 czerwca 2010 r., III CSK 295/09, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2010-2011 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2012

 

Komentarz do postanowienia SN z 16 stycznia 2009 r., III CZP 133/08, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2010-2011, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2012

 

Model zawarcia małżeństwa w prawie polskim a oświadczenie mężczyzny i kobiety jednoczesnego zawarcia małżeństwa w trybie art. 1 § 2 KRO, [w:] Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, pod red. A. Tuni, Lublin 2011

 

Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r., V CSK 139/10 [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2011-2012 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2013

 

Pojęcie i przedmiot działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Prawo i Więź 2013, nr 3

 

Dopuszczalność licytacyjnej sprzedaż lokalu na żądanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (Uwagi na tle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 21 września 2010 r.), [w:] Abiit non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin 2013

 

Udział spółkowy wspólnika spółki cywilnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym, Przegląd Prawa Handlowego 2013, nr 5

 

Autorskie prawa majątkowe jako przedmiot sukcesji prawnej mortis causa, [w:] Domena publiczna – troska o prawa podstawowe, red. P. Fajgielski, P. Potakowski, Lublin 2013

 

Glosa do uchwały SN z 5 lutego 2010 r. III CZP 127/09, współautor, Prawo i Więź, nr 3, 2013

 

Charakter prawny dyspozycji wkładem członkowskim i oszczędnościami na wypadek śmierci, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, pod red. M. Pecyny, J. Pisulińskiego, M. Podreckiej, Warszawa 2013

 

Krytyczne uwagi wobec regulacji nadzorczych zawartych w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Pieniądze i Więź 2013, nr 4

 

Komentarz do postanowienia SN 16 stycznia 2009 r., III CZP 133/08, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. IV, 2014, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2014

 

Spółdzielcze prawa do lokali – propozycje zmian, [w:] Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce, Zespoły Senackie, z. 22.

 

Komentarz do uchwały SN z 16 maja 2012 r., III CZP 15/12, OSNC, 2013, nr 1, poz. 2 [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. IV, 2014, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego

Spółdzielcze prawa do lokali – propozycje zmian, [w:] Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce, Zespoły senackie, 2014, z. 22


Instytucja wkładu de lege lata i de lege ferenda, (w:) Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. A. Herbet, P. Zakrzewski, Lublin 2014


Dopuszczalność obejmowania przez kasę papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty w zamian za wierzytelności przysługujące jej wobec członków w świetle art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Pieniądze i Wieź 2014, nr 4


Komentarz do wyroku TK z 27 czerwca 2013 r., K 36/12, OTK-A 2013, nr 5, poz. 64, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. V, 2015, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego

 

Wejście spadkobierców wspólnika do spółki cywilnej na jego miejsce, [w:] Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, red. J. Kołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Kalkuta, Wrocław 2015, e-książka, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=77808

 

Projekt w sprawie modelu Europejskiego Przedsiębiorstwa Spółdzielczego zgłoszony w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej, Teka Komisji Prawniczej, OL PAN, 2015, v. VIII

 

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 maja 2013 r., III CZP 104/12, "Prawo i Więź" 2015, nr 3

 

Umowa darowizny na wypadek śmierci w prawie holenderskim, niemieckim i polskim, [w:] Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. naukowa A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015

 

Komentarz do wyroku SN z 22 maja 2014 r., IV CSK 597/13, [w:] "Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego", t. VI, 2016, red. naukowa K. Pietrzykowski; LEX nr 1504845

 

Metoda sporządzania opinii prawnej, wyd. III zmienione, "Edukacja Prawnicza", rok akademicki 2016/2017, nr 1 (współautor)

 

Fundusze własne spółdzielni de lege ferenda, "Przegląd Prawa Handlowego" 2016, nr 12

 

Lustracja spółdzielni i kontrola jakości związków rewizyjnych de lege ferenda wraz z projektem przepisów prawnych, [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017

 

Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 18 czerwca 2015 r., III CZP 31/15, OSNC 2016, nr 6, poz. 67, "Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych", t. VII, 2017

 

Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez komornika sądowego przy wykonywaniu czynności, [w:] Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Zbiór studiów, red. J. Misztal-Konecka, Sopot 2017

 

Zarys projektu wykorzystania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w Narodowym programie budowy mieszkań, "Prawo i Więź" 2017, nr 3  (współautor)

 

Stan aktualny i perspektywy rozwoju polskiego prawa spółdzielczego, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XXVII (2017), nr 4, doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-5

 

Entrance of heirs of the deceased partner into a civil-law partnership, Teka Komisji Prawniczej – OL PAN, t. X, 2017

 

Dopuszczalność zwiększenia obciążeń właścicieli lokali użytkowych z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej ze względu na obowiązek podatkowy wspólnoty mieszkaniowej, [w:] Prawo i Państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, red. naukowa L. Bosek, Warszawa 2017

 

Spółdzielnie mieszkaniowe po zmianach z 2017 r., "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2018,  z. 1

 

 

Monografie, komentarze i publikacje akademickie

 

Majątek spółdzielni, Warszawa 2003, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2010

 

P. Zakrzewski [w:] Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy, Warszawa, 2010, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

P. Zakrzewski [w:] A. Stępień-Sporek, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy, Warszawa, 2011, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

P. Zakrzewski [w:] Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy, Warszawa, 2013, II wyd. zmienione, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, Warszawa, 2014 (współautor)

 

Przedawnienie roszczeń, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna (art. 1-125), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018

 

Wyzysk, umowa przedwstępna, umowa o świadczenie przez osobę trzecią, umowa o zwolnienie z długu, umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, zadatek, umowne prawo odstąpienia, odstępne, kara umowna, kara ustawowa i zwłoka wierzyciela, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018

 

 

Redakcje prac zbiorowych

Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. A. Herbet, P. Zakrzewski, Lublin 2014

 

Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017

 

 

Autor: Katarzyna Dębińska
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2021, godz. 11:45 - Paweł Bucoń