Program konferencji naukowej

Dokąd zmierza pomoc społeczna?

Kierunki rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Kraśnik, dn. 19.11.2008r.


Konferencja odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6. Jej organizatorami są Starosta Kraśnicki oraz Instytut Socjologii Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Celem konferencji jest analiza perspektyw rozwojowych systemu pomocy społecznej w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

 

Program konferencji:


9.00 - Msza św. w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku, ul. Słowackiego 15

9.45 - Rejestracja uczestników (hol w siedzibie PCPR, ul. Grunwaldzka 6)

 

10.00 - Otwarcie konferencji
- Tadeusz Wojtak - Starosta Kraśnicki
- prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz - Dyrektor Instytutu Socjologii WZNoS KUL

10.15 - 11.30 Część pierwsza: Obrady plenarne (sala konferencyjna - 112)

Prowadzenie: - dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL - Dyrektor Instytutu Socjologii WZNoS KUL
- dr Marek Klimek - WZNoS KUL

 

Wprowadzenie - dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL - Dyrektor Instytutu Socjologii WZNoS KUL

 • Pomoc drugiemu człowiekowi w świetle Ewangelii i nauczania społecznego Kościoła - ks. kan. mgr Andrzej Bubicz (proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Popkowicach)
 • Państwo rynkowe wyzwaniem dla Polski - prof. dr hab. Stanisław Wójcik (WNS KUL)
 • Prawo do ochrony zdrowia w Karcie Praw Socjalnych Rady Europy - prof. dr hab. Jacek Sobczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sędzia Sądu Najwyższego)
 • System pomocy społecznej na terenie powiatu kraśnickiego. Stan obecny i wyzwania na przyszłość - mgr Małgorzata Romanko (Dyrektor PCPR w Kraśniku)
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w świetle dokumentów programowych UE - dr Marek Klimek (WZNoS KUL)
 • Od pomocy społecznej do samopomocy: w kierunku społeczeństwa obywatelskiego - dr Mirosław Rewera (WZNoS KUL)


12.00 - Przerwa obiadowa

13.00 - 14:30 Część druga: Obrady w sekcjach

 

Sekcja I (sala konferencyjna - 112)
Prowadzi dr Bogdan Więckiewicz (WZNoS KUL)


 • Problemy rodziny polskiej pod koniec pierwszej dekady XXI wieku - dr Bogdan Więckiewicz (WZNoS KUL)
 • Sposób funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w Polsce - dr Małgorzata Kutyła
 • Wykluczenie społeczne jako wyzwanie dla pomocy społecznej - dr Beata Janeczko (WZNoS KUL)
 • Psychospołeczne problemy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - dr Justyna Kula-Lic (WZNoS KUL)
 • Pomoc społeczna w społeczeństwie informacyjnym - mgr Patrycja Bieńczak (WNS KUL)
 • Systemowość oraz długofalowość oddziaływań jako czynniki warunkujące skuteczność procesu usamodzielnienia - na przykładzie działań podejmowanych obecnie w MOW Księży Orionistów w Warszawie - mgr Małgorzata Chojak (MOW Księży Orionistów w Warszawie)


Sekcja II (sala 116)
Prowadzi dr Marek Białach (WNS KUL)


 • Polityka społeczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Możliwości finansowania projektów z zakresu promocji integracji społecznej - dr Marek Białach (WNS KUL)
 • Wybrane aspekty „anatomii" i „fizjologii" ewaluacji programów i projektów instytucji pomocy społecznej - z perspektywy członkostwa w UE - dr Jan Mróz (WZNoS KUL)
 • Ochrona przed deportacją w systemie prawnym Rady Europy - dr Witold Sobczak (UAM Poznań)
 • Pomoc społeczna w trosce o jakość życia człowieka - dr Jadwiga Daszykowska (WZNoS KUL)
 • Metoda kontraktu w teorii i praktyce pracy socjalnej - dr Anna Witkowska-Paleń (WZNoS KUL)
 • Praca socjalna jedną z metod wypracowywania kapitału społecznego środowiska lokalnego - mgr Monika Adamczyk (WNS KUL)
 • Wolontariat jako nowa forma aktywizacji osób z rodzin bezrobotnych objętych systemem pomocy społecznej na przykładzie miasta Stalowa Wola - mgr Andrzej Szostek (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli)


Sekcja III (sala 11)
Prowadzi dr Mirosław Rewera (WZNoS KUL)

 

 • Partycypacja jako wyzwanie dla pomocy społecznej - dr Wioletta Szymczak (WNS KUL)
 • Restrukturyzacja i prywatyzacja domów pomocy społecznej - spojrzenie w przyszłość - dr Teresa Zbyrad (WZNoS KUL)
 • Domy pomocy społecznej: przeżytek czy przyszłość? Przemiany i szanse rozwoju po roku 2004 - dr Justyna Maciaszek (WZNoS KUL)
 • Ludzie starsi w środowisku wiejskim a świadczenia opiekuńcze ze strony rodzin i instytucji - mgr Dorota Kołodziej
 • Prawo dzieci i młodocianych do ochrony w Karcie Praw Społecznych Rady Europy - mgr Ksenia Kakareko (UAM Poznań)
 • Zapobieganie przemocy oraz formy instytucjonalnego wsparcia osób i rodzin dotkniętych przemocą domową - dr Małgorzata Porąbaniec (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Unia Europejska a pomoc osobom niepełnosprawnym - kierunki rozwoju - mgr Justyna Przybyło-Szlachta (WZNoS KUL)

 

 

14.30 - 14:45 - Przerwa na kawę

14:45 - 15:30 Część III: Podsumowanie konferencji i dyskusja (sala konferencyjna - 112)
Prowadzi dr Marek Klimek (WZNoS KUL)

 

 

 
Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2008, godz. 09:31 - Rafał Olko