Pracownicy Instytutu utrzymują i rozwijają kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Należą do nich m.in.: Uniwersytet w Klagenfurt, University of Warwick, West Wirginia University, Katolickie Uniwersytety w Leuven i Louvain-La-Neuve w Belgii, Universita Pontificia Salesiana we Włoszech, Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku. Podpisane zostały umowy o współpracy i wymianie studentów między uniwersytetami: Universitat der Bundeswehr w Hamburgu oraz z Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen w Münster w ramach programu Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci („Procora") i European Spring Academy („Building civil Socjety and fighting social exclusion - contenporary challenges for social work").

Pracownicy Instytutu uczestniczą także w pracach różnych komisji i zespołów PAN, np.: w Zespole Pedagogiki Chrześcijańskiej PAN, są członkami Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz różnych Towarzystw naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ponadto współpracują m.inn w realizacji konferencji naukowych i podnoszenia poziomu kształcenia z Państwowa Wyższa Szkołą Zawodową w Białej Podlasce; W najbliższym czasie Instytut Pedagogiki KUL będzie też współpracował z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie realizacji studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego do przedmiotów zawodowych

Instytut sprawuje również opiekę naukową nad realizacją jakości kształcenia w zespołach Szkół nr 5 (ul. Elsnera w Lublinie ).

Realizowane prace naukowo-badawcze z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi to m.in.:

 • Realizacja projektu: Urzeczywistnianie wartości w życiu młodzieży - „Moją młodość buduję potęgą dobra"(2006); „W młodzieńczym życiu mam swoje Westerplatte i bardzo go bronię" (2007); „Wymagam od siebie mimo, że inni ode mnie nie wymagają" (2008). W ramach projektu zorganizowano w spójnie ze szkołami konkurs dla dzieci i młodzieży na najlepsze wypracowanie na powyższy temat. Prace nagrodzone zostały opublikowane. Projekt jest realizowany po raz 3 w Instytucie Pedagogiki.

  Współpraca naukowa z Uniwersytetami w Klagenfurt, University of Warwick, West Wirginia University, Katolickie Uniwersytety w Leuven i Louvain-La-Neuve w Belgii, zaowocowała podpisaniem umowy o współpracy i wymianie studentów między uniwersytetami: Universität der Bundeswehr w Hamburgu, Uniwersytet w Oldenburgu i Uniwersytet w Lizbonie oraz z Katholische Fachhochschule w Münster - w ramach programu Socrates-Erasmus.

 • Współpraca i działalność w ramach Association Catholique Internationale des Institutions de Sciences de l'éducation (M. Nowak);

 • Współpraca z Katholische Akademie in Bayern - München (NIEMCY) w zakresie badań nad myślą pedagogiczną R. Guardiniego (M. Nowak);

 • Współpraca w planie badawczym nt. Edukacji emocjonalnej w Europie - Conceptual and practical issues relating to affective education from a European perspective (M. Nowak);

 • Udział w pracach Zespołu PTP działu Pedagogika Ogólna PAN oraz w Zespole Pedeutologii KNP

 • Uczestnictwo w pracach Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Wielokulturowej KNP

 • Uczestnictwo w pracach Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP

 • współpraca w planie badawczym nt. Edukacji emocjonalnej w Europie - Conceptual and practical issues relating to affective education from a European perspective (M. Nowak). Projektem kieruje Prof. Peter Lang (Institute of Education University of Warwick, Coventry-Anglia);

 • Z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetów w Leuven (Prof. J. Maschelain oraz Prof. M. Hellemans) oraz w Louvain-La Neuve (Prof. J. M. de Kettele);

 • Münster - Katholische Fachhochschule - przygotowanie tzw. Feldprojekten i współpraca z Prof. Stemmer-Lucke w tym zakresie. Omówienie podczas wizyty M. Nowaka w Münster w 1998 r., warunków współpracy i jej możliwości;

 • Współpraca z Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku (Słowacja);

 • Współpraca międzywydziałowa, międzyuczelniana i międzynarodowa (Mediolan - prof. Stefano Alberto; Werona- prof. M. de Beni; Bari - prof. C. Esposito), Austria (prof. Michel Waldstein), Uzbekistan (ks. Józef Adamowicz) (A. Rynio);

 • Systematyczna współpraca międzyuczelniana w ramach prac Zespołu Pedagogów Chrześcijańskich KNP PAN;

 • Współpraca międzyuczelniana w zakresie organizacji sesji poświęconej wychowaniu integralnemu, przeprowadzonej w KUL w roku 2002 i wielu innych konferencji organizowanych przez różne katedry (KPCH; KFW, KDi ESz, KPR, KPS)

 • Wspólnie z Katholische Fachhochshule Nordrheim - Westfallen w Műnster, Niemcy Instytut Pedagogiki KUL przygotowuje program Making Civil Society Work. Program ramowy Unii Europejskiej (M. Nowak, E. Dmagała-Zyśk), w ramach którego 15 studentów Instytutu wzięło udział w SPRING ACADEMY, której hasłem jest Social work in Europe. W jej ramach studenci z 11 krajów europejskich będą uczestniczyli w 2006 r. w KFH-Münster w dwutygodniowym międzynarodowym seminarium, którego kolejnym etapem było spotkanie w KUL w r. 2007 (Spring Academy 2008 w Lublinie);

 • Pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej uczestniczą w programie Special Pedagogy in Europe koordynowanym przez prof. Larocca Franco i Andrea Ghidini z Dipartimento Di Scienze Dell'Educazione Università degli Studi di Verona we Włoszech (K. Krakowiak, B. Sidor, D. Biela, E. Domagała-Zyśk);

 • Stała współpraca badawczo-naukowa prowadzona jest z Language Resource Centre Faculty of Arts Charles University of Prague w Republice Czeskiej. (E. Domagała-Zyśk);

 • Zostały formalnie zawarte i podpisane umowy o współpracy z Uniwersytetem w Oldenburgu, z Uniwersytetem w Sewilli i Lizbonie oraz Katholische Fachhochschule w Münster. Przygotowana jest także podobna formalna umowa o współpracy z Uniwersytetem Bundeswehry w Hamburgu;

 • Zostały zrealizowane projekty badawcze dotyczące psychologii prokreacyjnej i prenatalnej (dr D. Kornas-Biela: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; School of Nursing, Univ. of Michigan, USA; Fulbright grant nr 14025; West Virginia University, USA).

 • Szczególną wartość w aspekcie teoretycznym i praktycznym ma opracowanie i uprzystępnianie metody fonogestów (wzorowanej na Cued Speech, dr hab. K. Krakowiak, prof. KUL; współpraca z National Cued Speech Asociation, USA), umożliwiającej dzieciom z głębokimi uszkodzeniami słuchu biegłe opanowanie języka polskiego w mowie i piśmie. Metoda fonogestów przyczynia się do poprawy jakości życia wielu osób niesłyszących od urodzenia, pozwalając im na „słyszenie wizualne", pełne włączenie się do życia we wspólnocie ludzi słyszących, kształcenie się w szkołach ogólnodostępnych.

 • Cenna jest współpraca ze światowymi ośrodkami edukacyjnymi w ramach programu Sokrates/Erasmus (dr Ewa Domagała-Zyśk: Katholische Fachhochshule Nordrhein-Westfalen w Műnster w Niemczech, Universidad de Sevilla w Sewili w Hiszpanii, Carl von Ossietzky Universitat w Oldenburgu w Niemczech oraz Language Resource Centre Faculty of Arts Charles University of Prague). Celem tej współpracy jest prowadzenie zajęć ze studentami uczelni partnerskich oraz wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów naukowych z pracownikami Instytutów Pedagogiki tych uczelni.

 • Od lipca 2004 roku pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej uczestniczą również w projekcie „Los stato della ricerca in Pedagogia Speciale in Europa" z Universita Degli Studi di Verona.

 • W latach 2000/2001 - 2007/2008 na półroczne studia w uczelniach partnerskich wyjechało łącznie ponad 20 osób, kilka osób co roku przygotowuje się do wyjazdu. W tym czasie wykorzystano także możliwość wyjazdów tygodniowych dla pracowników uczelni. W ramach programu Socrates/Erasmus, Instytut

Instytut Pedagogiki prowadzi współpracę z następującymi ośrodkami uniwersyteckimi:

 • Katholische Fachhochshule Nordrhein - Westfalen w Műnster, Niemcy

 • Universidad de Sevilla w Sewilli, Hiszpania.

 • Carl von Ossietzky Universitat w Oldenburgu, w Niemczech

 • Uniwersytet Katolicki w Rożemberku, Słowacja

 • Ponadto współpracuje z Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie, i z innymi uczelniami w ramach programu MOST. Instytut Pedagogiki deklaruje gotowość przyjęcia 5 studentów z innych kierunków, rozważając także możliwość zwiększenia - gdyby przybywało zainteresowanych;

 • istnieje też współpraca z uczelniami w Polsce przez udział w konferencjach, przez wygłaszanie referatów w gronie Rady Instytutu, czy Wydziału innej Uczelni, przez pracowników naszego Instytutu. W ostatnich 5 latach, takie spotkania miały miejsce m.in. w Uniwersytecie Warszawskim, w Krakowie, w Akademii Świętokrzyskiej, w Szczecinie, w Zielonej Górze;

 • współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Białej Podlaskiej oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnobrzegu; Instytut Pedagogiki KUL nawiązał z obu szkołami wyższymi umowy o współpracy,

 • Instytut Pedagogiki współpracuje z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS, wyrazem jej zaś jest zorganizowanie we współpracy z Zakładem Pedagogiki Kultury UMCS w 2004 r. I-go Seminarium Metodologii Pedagogiki Humanistycznie Zorientowanej oraz zainicjowanie idei spotkań seminarium każdego roku;

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2008, godz. 19:18 - Tomasz Petkowicz