Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

Kierownik Katedry Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego  


Życiorys

 

 Ks. Krzysztof Burczak urodził się 16 III 1959 r. w Mordach, woj. mazowieckie. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach w 1978 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1984 roku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej, Sosnowicy, Rossoszu i w parafii św. Stanisława w Siedlcach. W 1992 został skierowany na studia filologii klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Studia magisterskie ukończył 12 VI 1997 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra filologii klasycznej. W latach 1997-2001 odbył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. 20 VI 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W latach 2001-2002 odbył studia z prawa kanonicznego, które ukończył zdobywając 15 V 2002 r. tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego, a 22 V 2002 r. stopień naukowy licencjata prawa kanonicznego. Następnie odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, które ukończył 29 V 2004 r. zdobywając stopień naukowy doktora nauk prawnych. 1 X 2000 r. został zatrudniony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji jako asystent w Katedrze Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego. 1 X 2005 r. został adiunktem w Katedrze Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Od 23 I 2008 r. był  adiunktem w Katedrze Kościelnego Prawa Majątkowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

W dniu 11 stycznia 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, który nadała mu Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej Sacrilegium w Dekrecie Gracjana. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: Ks. Prof. zw. Dr Hab. Antoni Dębiński (KUL Lublin), Ks. Prof. zw. Dr Hab. Wojciech Góralski (UKSW Warszawa), Ks. Prof. zw. Dr Hab. Edward Górecki (PWT Wrocław), Ks. Prof. Dr Hab. Tomasz Rozkrut (UPJP II Kraków). W dniu 1 kwietnia 2011 r. został kierownikiem Katedry Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W dniu 5 czerwca 2012 roku Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL wybrała go na prodziekana na kadencję 2012-2016. Od 1 października 2012 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL. W dniu 1 października 2015 r. został kierownikiem Katedry Historii Prawa Kanonicznego. W dniu 7 czerwca 2016 roku Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL wybrała go na prodziekana na drugą kadencję. Od 1 października 2019 r. jest kierownikiem Katedry Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego.

 

Zajęcia dydaktyczne

Łacina prawnicza - prawo kanoniczne (ćwiczenia - KUL)
Łacina prawnicza - prawo (ćwiczenia - KUL)
Historia Powszechnego Prawa Kanonicznego (wykład - KUL)
Historia Powszechnego Prawa Kanonicznego (seminarium doktoranckie - KUL)
Historia Powszechnego Prawa Kanonicznego, Normy generalne (wykład - WSD Siedlce)

 

Dyżur w Katedrze

Konsultacje: Poniedziałek godz. 16.40-17.25; Czwartek godz. 16.40-17.25 sala CI-102B2.

                                                     

 

 

Wykaz publikacji

 

1. Chrześcijański styl życia w 32 homilii ze zbioru 38 homilii „Chrysostomus Latinus", „Vox Patrum" rok XVII, nr 32-33 (1997), Lublin 1998, s. 145-153.

 

2. Kasjodor. Sentencje, Lublin 1999, s. 63.

 

3. Wychowanie w starożytnej rodzinie według św. Jana Chryzostoma, stoików i św. Hieronima, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie", rok LXVIII, nr 5, Siedlce 1999, s. 275-285.

 

4. Biskupi afrykańscy wobec herezji pelagianizmu, „Vox Patrum" rok XXII, nr 42-43 (2002), Lublin 2003, s. 437-461.

 

5. Autorytet biskupa Rzymu a ustalenia dogmatyczno-dyscyplinarne synodu w Kartaginie w 418 roku, PAK nr 1-2/2003, s. 117-140.

 

6. Heinrich G. Reichert, Unvergängliche lateinische Spruchweisheit: urban und human, EOS Verlag Erzabtei St. Ottilien 1997, s. 376, „Vox Patrum" rok XXII, nr 42-43 (2002), Lublin 2003, s. 624-628.

 

7. Figury retoryczne i tropy w Psalmach na podstawie EXPOSITIO PSALMORUM Kasjodora, Lublin 2004, s. 355.

 

8. Prawo azylu w starożytnym Rzymie, „Roczniki Nauk Prawnych", 14 (2004), nr 2, s. 39-54.

 

9. Niewolnicy a prawo azylu w ustawodawstwie synodów merowińskiej Galii, w: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, red. Antoni Dębiński, Monika Wójcik, Lublin 2004, s. 25-48.

 

10. Gerhard Franke, Das Kirchenasyl im Kontext sakraler Zufluchtnahmen der Antike. Historische erscheinungsformen und theologische Implikationen in patristischer Zeit, Franfurt am Main 2003, s. 609, „Vox Patrum" rok XXIII, nr 44-45 (2003), Lublin 2004, s. 481-487.

 

11. Prawo azylu w ustawodawstwie synodów galijskich V-VII wieku, Lublin 2005, s. 272.

 

12. Sobór Watykański II - inspiracje i wpływ na KPK z 1983 roku, red. Krzysztof Burczak, Lublin 2006, s. 196.

 

13. KPK z 1983 r. na tle innych zbiorów prawa kanonicznego Kościoła łacińskiego, w: Sobór Watykański II inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, red. Krzysztof Burczak, Lublin 2006, s. 165-193.

 

14. Ks. Stanisław Płodzień, w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006, s. 241-245.

 

15. Ekskomunika w Dekretałach Grzegorza IX (część I Capitula 1-30), „Roczniki Nauk Prawnych", 16 (2006), nr 1, s. 195-217.

 

16. Infułat kodeński, „Podlaskie Echo Katolickie", 51 (599) 21-27 grudnia 2006, s. 11. 

 

17. Stephan Haering und Heribert Schmitz, Lexikon des Kirchenrechts, Freiburg - Basel - Wien 2004, kol. 1229, „Roczniki Nauk Prawnych", 16 (2006), nr 2, s. 502-503.

 

18. 40. rocznica zakończenia Soboru Watykańskiego II , „Przegląd Uniwersytecki", Rok XVIII nr 2 (100) marzec-kwiecień 2006, s. 31.

 

19. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sobór Watykański II - inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku Lublin, 8 grudnia 2005 r., „Roczniki Nauk Prawnych", 16 (2006), nr 2, s. 526-530.

 

20. Krzysztof Burczak, Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007, s. 306.

 

21. Małżeństwo w prawodawstwie synodów galijskich IV-VII wieku, w: Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, red. Antoni Dębiński, Monika Wójcik, Lublin 2007, s. 21-51.

 

22. Liturgia trydencka w świetle norm motu proprio „Summorum Pontificum" papieża Benedykta XVI, „Zeszyty Naukowe KUL" 50 (2007), nr 3 (199), s. 91-100.

 

23. Ks. Tadeusz Fitych, Struktura i funkcjonowanie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego (1622-1626), Opole 2005, s. 904, „Roczniki Nauk Prawnych", 17 (2007), nr 1, s. 261-262.

 

24. Katedra Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego, w: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński i in., Lublin 2008, s. 393-411.

 

25. Ks. Stanisław Płodzień, w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński Wojciech Sz. Staszewski Monika Wójcik, wyd. 2, Lublin 2008, s. 381-386. 

 

26. Stanisław Płodzień Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego w roku akademickim 1961/1962, w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008, s. 169-176.

 

27. Bronisław Żongołłowicz, w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik, wyd. 2, Lublin 2008, s. 549-559.

 

28. Bronisław Żongołłowicz Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych w roku akademickim 1918/1919, w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Sz. Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008, s. 227-233.

 

29. Lubelski rękopis Dekretu Gracjana, "Vox Patrum" 28 (2008), t. 52/1, s. 77-86.

 

30. Ekskomunika w Dekretałach Grzegorza IX (część II Capitula 31-60), „Roczniki Nauk Prawnych”, 18 (2008), nr 1, s. 161-176.

 

31. Rękopis Dekretu Gracjana z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, „Studia Prawnicze KUL” 2 (34) 2008, s. 81-88.

 

32. Łacina trwałym nośnikiem myśli prawniczej, „Monitor prawniczy” 4/2009, s. 186-189.

 

33. Nomokanon, w: EK, t. XIII, Lublin 2009, kol. 1369-1370.

 

34. Sacrilegium w "Dekrecie" Gracjana, Lublin 2010, s. 534.

 

35. Fałszerstwa norm prawnych w poł. IX wieku, "Teologiczne Studia Siedleckie" 7 (2010), s. 31-43.

 

36. Badania nad historią prawa kościelnego na Uniwersytecie Lwowskim oraz ich kontynuacja w środowisku prawników lubelskich, w: Nauki prawne pomiędzy tradycją z współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci, red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska, Lublin 2011, s. 167-181.

 

37. Manuskrypt Dekretu Gracjana Ms. 1 z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, w: Vir Ecclesiae deditus. Księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego, red. W. Irek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 59-67. 

 

38. Zasada jedności władzy w Kościele, "Teologiczne Studia Siedleckie" 8 (2011), s. 55-63.

 

39. Fałszerstwa norm prawnych w połowie IX wieku, „Roczniki Nauk Prawnych” 22 (2011), nr 2, s. 185-198.

 

40. Eucharystia w aktach normatywnych synodów galijskich w wiekach od IV do VII, w: Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu w 10. rocznicę sakry biskupiej i posługi pasterskiej w diecezji siedleckiej, Siedlce 2012, s. 533-546.

 

41. Kapituła Kolegiacka Łukowska. 15 lat istnienia, Łuków 2012, s. 197.

 

42. Prowizja kanoniczna, w: EK, t. XVI, Lublin 2012, kol. 547-548.

 

43. Przeździecki Henryk, w: EK, t. XVI, Lublin 2012, kol. 719-721.

 

44. Reguły prawa, w: EK, t. XVI, Lublin 2012, kol. 1329-1331.

 

45. Sacrilegium in Gratian′s "Decretum", Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 307. ISBN 978-83-7702-533-8

 

46. Prawo naturalne w Dekrecie Gracjana, w: Abiit, non obiit, Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 869-879.

 

47. Stefan Polak, Stephanus Polonus, w: EK. t. XVIII, Lublin 2013, kol. 918-919.

 

48. Stefan z Tournai, w: EK, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 919-920.

 

49. Krzysztof Burczak, Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, wyd. 2, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 405. ISBN 978-83-255-5181-0

 

50. Tripartita, w: EK, t. XIX, Lublin 2013, kol. 1022.

 

51. Trybonian, w: EK, t. XIX, Lublin 2013, kol. 1078.

 

52. Wincenty Hiszpan, w: EK, t. XX, Lublin 2014, kol. 663-664.

 

53. Zaborowski Jakub, w: EK, t. XX, Lublin 2014, kol. 1143-1144.

 

54. Zachorowski Stanisław, w: EK, t. XX, Lublin 2014, kol. 1163-1164.

 

55. HODIE et CRAS Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji, red. Krzysztof Burczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 177. ISBN 978-83-8061-056-9

 

56. Ius sequitur vitam jako zasada rozwoju i rewizji prawa, w: HODIE et CRAS Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji, red. Krzysztof Burczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 147-162. ISBN 978-83-8061-056-9

 

57. Łacina w prawie kanonicznym, w: Latina Lingva, czyli co to znaczy dla prawników?, red. Paulina Święcicka, Kraków MMXIV, s. 127-154. ISBN 978-83-7638-196-1

 

58. Ius Sequitur Vitam as a Principle of Evolution and Revision of the Law, w: HODIE et CRAS Today and Tomorrow of the 1983 Code of Canon Law Thirty Years after Promulgation, ed. Krzysztof Burczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 103-115. ISBN 978-83-8061-103-0

 

59. HODIE et CRAS Today and Tomorrow of the 1983 Code of Canon Law Thirty Years after Promulgation, ed. Krzysztof Burczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 155. ISBN 978-83-8061-103-0

 

60. Das Vergehen des Sakrilegs im Decretum Gratiani, „Archiv für katholisches Kirchenrecht” 184 (2015), 2. Halbjahresheft, s. 353-388.

 

61. Bona, w: Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, A. Dębiński, M. Jońca, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 45-46. ISBN 978-83-255-7659-2

 

62. Boni mores, w: Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, A. Dębiński, M. Jońca, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 47-48. ISBN 978-83-255-7659-2

 

63. Bonorum emptor, w: Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, A. Dębiński, M. Jońca, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 48. ISBN 978-83-255-7659-2

 

64. Antoni Dębiński, Krzysztof Burczak, Ulpiani liber singularis regularum. Pojedyncza księga reguł Ulpiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 198. ISBN 978-83-8061-226-6

 

65. K. Burczak, L. Fiejdasz-Buczek, A. Haładyj, S. Hypś, R. Pal (red.), Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 188. ISBN 978-83-8061-239-6

 

66. (Rec.) S. Haering, W. Rees, H. Schmitz, Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2015, „Roczniki Nauk Prawnych” Tom XXVI, 4 (2016), s. 249-255.

 

67. Szczegółowe obowiązki kanoniczne proboszcza w zakresie nauczania, uświęcania i pasterzowania, "Studia Prawnicze KUL" (66) 2016, nr 2, s. 7-32.

 

68. Biskup Kałwa Piotr, w: Encyklopedia 100 lecia KUL, t. I, red. E. Gigilewicz i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 451-452. ISBN 978-83-8061-611-0

 

69. Ks. Nasiłowski Kazimierz, w: Encyklopedia 100 lecia KUL, t. II, red. E. Gigilewicz i in. Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 98. ISBN 978-83-8061-612-7

 

70. Ks. Rybczyński Henryk, w: Encyklopedia 100 lecia KUL, t. II, red. E. Gigilewicz i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 287-288. ISBN 978-83-8061-612-7

 

71. Biskup Zimałek Marian, w: Encyklopedia 100 lecia KUL, t. II, red. E. Gigilewicz i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 654. ISBN 978-83-8061-612-7

 

72. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, (red.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 501. ISBN 978-83-8061-560-1

 

73. Katedra Historii Prawa Kanonicznego, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, (red.) K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 265-285. ISBN 978-83-8061-560-1

 

74. Źródła Codex Iuris Canonici 1917, w: NON NOVA SED NOVE – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji, red. K. Burczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 153-171. ISBN 978-83-8061-575-5

 

75. NON NOVA SED NOVE – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji, red. Burczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 189. ISBN 978-83-8061-575-5

 

76. NON NOVA SED NOVE - Codex Iuris Canonici 1917 in the hundredth anniversary of the promulgation, ed. K. Burczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, p. 183. ISBN 978-83-8061-613-4

 

77. Sources of the Codex Iuris Canonici 1917, in: NON NOVA SED NOVE- Codex Iuris Canonici 1917 in the hundredth anniversary of the promulgation, ed. K. Burczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, p. 149-166. ISBN 978-83-8061-613-4

 

78. Krzysztof Burczak, Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, wyd. 3, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2018, s. 405. ISBN 978-83-255-9670-5

 

79. Dagome iudex prototypem konkordatu, w: (red.) J. Krukowski, Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, Lublin 2019, s. 35-60. ISBN 978-83-7306-836-0

 

80. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, (red.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wyd. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 501. ISBN 978-83-8061-713-1

 

81. Katedra Historii Prawa Kanonicznego, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, (red.) K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, wyd. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 273-293. ISBN 978-83-8061-713-1

 

82. Dagome iudex – jako prototyp konkordatów, „Roczniki Nauk Prawnych” 29 (2019), nr 1, 23-50.

 

83. 100 lat Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, „Studia Prawnicze KUL” 1 (77) 2019, s. 29-60.

 

 

 

 

 

 

Wygłoszone referaty

1. Chrześcijański styl życia w 32 homilii ze zbioru 38 homilii „Chrysostomus Latinus". Komunikat wygłoszony 9 września 1997 r. w Przemyślu podczas XXX jubileuszowej dorocznej sesji Sekcji Filologii Klasycznej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej.

2. Wychowanie w starożytnej rodzinie według św. Jana Chryzostoma, stoików i św. Hieronima - referat wygłoszony podczas zebrania rodziców uczniów z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie.

3. KPK z 1983 r. na tle innych zbiorów prawa kanonicznego Kościoła łacińskiego, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sobór Watykański II - inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku w Lublinie, 8 grudnia 2005 r. zorganizowanej w 40 rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II.

4. Małżeństwo w prawodawstwie synodów galijskich IV-VII wieku, referat wygłoszony podczas Seminarium kazimierskiego z prawa rzymskiego, które miało miejsce w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w dniach 5-7 maja 2006 r.

5. Łacina trwałym nośnikiem myśli prawniczej, referat wygłoszony na Seminarium zorganizowanym przez „Monitor Prawniczy” we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, zatytułowanym „Łacińskie paremie prawnicze a współczesna praktyka prawnicza”, Warszawa 8 grudnia 2008 r. 

6. Łacina w prawie kanonicznym, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Lingua Latina – co to znaczy dla prawników?” zorganizowanej przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków  Uniwersytet Jagielloński Collegium Maius sala im. M. Bobrzyńskiego 4 grudnia 2008 r.

7. Zasada jedności władzy w Kościele, wykład inauguracyjny wygłoszony podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej w dniu 18 października 2011 r.

8. Badania nad historią prawa kościelnego na Uniwersytecie Lwowskim oraz ich kontynuacja w środowisku prawników lubelskich, referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej, Lublin-Lwów. Nauki prawne – pomiędzy tradycją a współczesnością, zorganizowanej z okazji 70. rocznicy śmierci Profesora Romana Longchamps de Bérier (1883-1941), 20 października 2011 r. w Lublinie.

9. Ius sequitur vitam jako zasada rozwoju i rewizji prawa, referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej HODIE ET CRAS - Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 30 lat od promulgacji, zorganizowanej z okazji 30 rocznicy promulgacji KPK, w dniu 23 października 2013 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

10. Das Vergehen des Sakrilegs im Decretum Gratiani, wykład wygłoszony podczas prezentacji książki S. Haering, W. Rees, H. Schmitz, Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2015, która odbyła się w dniu 23 października 2015 r. na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium.

11. Szczegółowe obowiązki kanoniczne proboszcza w zakresie nauczania, uświęcania i pasterzowania, wykład wygłoszony podczas Kursu proboszczowskiego w Diecezji Siedleckiej w dniu 17 lutego 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej w Opolu Nowym.

12. Źródła Codex Iuris Canonici 1917, referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej NON NOVA SED NOVE - Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji, zorganizowanej z okazji setnej rocznicy promulgacji w dniu 18 października 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

13. Dagome iudex – prototyp konkordatów, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej Konkordaty Polskie. Historia i Współczesność, która odbyła się w dniu 17 maja 2018 roku w Płocku.

14. Sto lat prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej zatytułowanej Polscy kanoniści w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100 lat prawa kanonicznego w KUL, która odbyła się 7 grudnia 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

 

 

Organizacja konferencji naukowych

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa HODIE et CRAS - Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 30 lat od promulgacji, zorganizowana w dniu 23 października 2013 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie z okazji 30 rocznicy promulgacji KPK z 1983 roku przez Katedrę Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego.

2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa NON NOVA SED NOVE - Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji, zorganizowana w dniu 18 października 2017 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie z okazji setnej rocznicy promulgacji CIC 1917 przez Katedrę Historii Prawa Kanonicznego.

 

Współorganizacja konferencji naukowych

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sobór Watykański II - inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, zorganizowana w Lublinie w dniu 8 grudnia 2005 r. w 40 rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II przez Katedrę Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Sprawowane funkcje

Sędzia Sądu Biskupiego Siedleckiego od 2002 r.

Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL od 2012 r.

 

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda indywidualna II stopnia przyznana przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za działalność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną, Lublin 19 grudnia 2006 r.

 

 

Autor: Krzysztof Burczak
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2020, godz. 19:01 - Krzysztof Burczak