PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY:

 

Prof. Henryk Podbielski

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE


Artykuły, rozprawy, hasła

 1. Liryzacja epopei na podstawie analizy strukturalnej Hymnu homeryckiego do Hermesa, „Meander” 18 (1963), nr 7-8, s. 321-338.
 2. Wstępne rozważania na temat najstarszej greckiej poezji hymnicznej, „Roczniki Humanistyczne” 12 (1964), z. 3 s. 41-54.
 3. Funkcja zapożyczeń językowych i neologizmów w „Hymnie do Hermesa”, „Roczniki Humanistyczne” 14 (1966), z. 3 s. 33-47.
 4. Problematyka badawcza monografii: C. M. Bowra – „Heroic Poetry”, London 1961, „Roczniki Humanistyczne” 14 (1966), z. 3, s. 111-116.
 5. Z badań nad homeryckim „Hymnem do Afrodyty”, „Roczniki Humanistyczne” 18 (1970), z. 3, s. 5-34.
 6. Posłannictwo poety w świetle proojmion „Teogonii” Hezjoda, „Roczniki Humanistyczne” 22 (1974), z. 3 s. 9-36.
 7. Chaos i Tartar w kosmogonii Hezjoda, „Zeszyty Naukowe KUL” 18 (1975), nr 3 s. 21-40.
 8. Nowsze teorie mitu, [w:] Z zagadnień literatury greckiej, „Studia Helleńskie” 6, pod red. J. Pliszczyńskiej, Lublin 1978, s. 7-42.
 9. Znaczenie i funkcja mimesis w Poetyce Arystotelesa, „Roczniki Humanistyczne” 29 (1981), z. 3, s. 33-44.
 10. Le mythe cosmogonique dans la „Théogonie” d’Hésiode et les rites orientaux, “Les Études Classiques” 52 (1984), s. 207-216.
 11. Le Chaos et les Confins de l’Univers dans la Théogonie d’Hésiode, “Les Études Classiques” 54 (1986), s. 253-263.
 12. Założenia „Retoryki” Arystotelesa, „Roczniki Humanistyczne” 36 (1988), z. 3, s. 89-98.
 13. Pojęcie „mimesis” w ujęciu Platona i Arystotelesa, [w:] Sztuka. Mimesis czy kreacja?, Referaty XXIV Tygodnia Filozoficznego KUL, Lublin 1992, s. 7-22.
 14. Der Dichter und die Musen im Prooimion des Hesiodischen Theogonie, „Eos” 82 (1994), fasc. 2, s. 173-188.
 15. Klasyfikacja mów w „Retoryce dla Aleksandra” jako kryterium ustalenia autorstwa i czasu powstania dzieła, [w:] Collectanea Philologica in honorem Annae Mariae Komornicka, Łódź 1995, s. 205-215.
 16. Starożytne świadectwa o Arystotelesie, „Roczniki Humanistyczne” 44 (1996), z. 3, s. 93-101.
 17. Współczesne kierunki retoryczne na tle starożytnej retoryki greckiej, [w:] Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, Acta Societatis Philologae Polonorum II, ed. G. Axer, Warszawa 1996, s. 77-94.
 18. Jacob Bernays i jego studia nad Arystotelesowską „katharsis”, [w:] Tradycje kultury antycznej na Śląsku, Opole 1997, s. 319-327.
 19. Czym są pisma „eksoteryczne” Arystotelesa?, „Roczniki Humanistyczne” 46 (1998), z. 3, s. 53-65.
 20. Katharmos; Katharsis, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, szp. 1074; 1075-1078.
 21. Arystoteles, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000, s. 344-348.
 22. Prof. Dr. Janina Niemirska-Pliszczyńska (1904-1982), [w:] „Magistri et discipuli”: Kapitel zur Geschichte der Altertumswissenschaften im 20 Jahrhundert, Toruń 2002, s. 121-130.
 23. Hezjod; Homer, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, ss. 423-425, 558-562.
 24. Profesor Jerzy Łanowski jako interpretator i tłumacz Hezjoda, [w:] Jerzy Łanowski (1919-2000) Uczony, tłumacz, popularyzator, pod red. L. Stankiewicz, Wrocław 2004, s. 65-76.
 25. Historia przekazu literatury greckiej, [w:] Literatura Grecji starożytnej, t. 1, pod red. [...], Lublin 2005, s. 9-24.
 26. Homer, [w:] Literatura Grecji starożytnej, t. 1, pod red. [...], Lublin 2005, s. 67-156.
 27. Hymny Homeryckie, [w:] Literatura Grecji starożytnej, t. 1, pod red. [...], Lublin 2005, s. 157-184.
 28. Hezjod. Życie i twórczość, [w:] Literatura Grecji starożytnej, t. 1, pod red. [...], Lublin 2005, s. 185-232.
 29. Periegeza i jej przedstawiciele, [w:] Literatura Grecji starożytnej, t. 2, pod red. [...], Lublin 2005, s. 153-164.
 30. Arystoteles. Życie i twórczość, [w:] Literatura Grecji starożytnej, t. 2, pod red. [...], Lublin 2005, s. 661-726.
 31. Uczniowie Arystotelesa – Wcześni Perypatetycy, [w:] Literatura Grecji starożytnej, t. 2, pod red. [...], Lublin 2005, s. 727-750.
 32. Obraz zaświatów w dialogach Platona, "Roczniki Humanistyczne" 54-55 (2006-2007), z. 3, s. 37-53.

Książki, monografie, tłumaczenia

 1. La structure de l’Hymne Homérique à Aphrodite à la lumière de la tradition littéraire, Archiwum Filologiczne XXVII, Ossolineum, Wrocław 1971.
 2. Mit kosmogoniczny w Teogonii Hezjoda, Studia Helleńskie 5, TN KUL, Lublin 1978.
 3. Arystoteles, Poetyka, przełożył i opracował [...], BN S. II nr 209, Ossolineum, Wrocław 1983 [wyd. 2, Wrocław 1989].
 4. Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył [...], BKF, PWN Warszawa 1988.
 5. Pauzaniasz, U stóp boga Apollona. Z Pauzaniasza „Wędrówki po Helladzie” księgi VIII, IX, X, przeł. z języka greckiego J. Niemirska-Pliszczyńska (księga VIII) i H. Podbielski (księga IX i X), opracował (komentarz archeologiczny i literacki) H. Podbielski, Ossolineum, Wrocław 1989.
 6. Teoria dramatu w starożytnej Grecji. Teoria i krytyka literacka w Rzymie, [w:] O dramacie. Wybór źródeł do dziejów teorii dramatycznych, t. 1, pod redakcją E. Udalskiej, PWN, Warszawa 1989 [Wstęp: s. 15-45; komentarz do wybranych tekstów: s. 51-110; wyd. 2 zmienione i poprawione, Katowice 2001].
 7. Arystoteles, Retoryka, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył [...], [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa 2001, s. 266-477.
 8. Ps. Arystoteles, Retoryka dla Aleksandra, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył [...], [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa 2001, s. 480- 561.
 9. Arystoteles, Poetyka, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył [...], [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa 2001, s. 564-626.
 10. Posłowie: O życiu i twórczości Arystotelesa, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa 2001, s. 846-921.
 11. Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, PWN, Warszawa 2004.
 12. Pauzaniasz, U stóp boga Apollona, Arcydzieła Kultury Antycznej, wyd. 2, Ossolineum, Wrocław 2005.
 13. Literatura Grecji starożytnej, t. 1: Epika – liryka – dramat, t. 2: Proza historyczna, krasomówstwo, filozofia i nauka, literatura chrześcijańska, pod red. H. Podbielskiego, TN KUL, Lublin 2005.

dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Artykuły, recenzje, rozprawy, monografie

 1. Obraz a myśl filozoficzna Heraklita z Efezu, „Roczniki Humanistyczne” 29 (1981), z. 3, s. 19-32.

 2. Człowiek w myśli Heraklita z Efezu, „Roczniki Humanistyczne” 30 (1982), z. 3, s. 5-20.
 3. Heraklit z Efezu w starożytnej legendzie, „Roczniki Humanistyczne” 31 (1983), z. 3, s. 5-19.
 4. Postać Heraklita w świetle źródeł starożytnych, „Meander” 39 (1984), nr 5, s. 191-200.
 5. Księga Heraklita z Efezu i jej losy, „Roczniki Humanistyczne” 32 (1984), z. 3, s. 5-20.
 6. Rola zmysłów i duszy człowieka w heraklitejskiej teorii poznania, „Roczniki Humanistyczne” 34 (1986), z. 3, s. 5-19.
 7. Stosunek Heraklita z Efezu do wielkich przedstawicieli tradycyjnej kultury greckiej, „Roczniki Humanistyczne” 35 (1987), z. 3, s. 5-35.
 8. O kosmologicznej roli ognia. Z rozważań nad heraklitejską wizją świata, „Roczniki Humanistyczne” 36 (1988), z. 3, s. 61-73.
 9. Bibliografia do t. IV Dzieł Wszystkich Arystotelesa, PWN, Warszawa 1993, s. 786-802.
 10. O zasadzie tożsamości przeciwieństw w myśli Heraklita z Efezu, „Roczniki Humanistyczne” 41 (1993), z. 3, s. 5-45.
 11. La fonction cosmologique du feu. Remarques sur la vision héraclitéenne du monde, „Eos” 81 (1993), fasc. 2, s. 199-211.
 12. Le rôle des sens et de l’âme humaine dans la théorie de la connaissance d’Héraclite d’Éphèse, „Eos” 82 (1994), s. 17-30.
 13. Słownik terminów Arystotelesowych, [w:] Arystoteles, Dzieła Wszystkie, t. VII, PWN, Warszawa 1994, s. 12-127.
 14. Bibliografia do t. V Dzieł Wszystkich Arystotelesa, PWN, Warszawa 1996, s. 506-530.
 15. Rozwój pojęcia logos we wczesnej myśli greckiej. Część I: Epika i liryka, „Roczniki Humanistyczne” 44 (1996), z. 3, s. 21-51.
 16. Rozwój pojęcia logos we wczesnej myśli greckiej. Część II: Idea Logosu u Heraklita z Efezu, „Roczniki Humanistyczne” 45 (1997), z. 3, s. 5-41.
 17. Logos we fragmentach Epicharma, „Roczniki Humanistyczne” 46 (1998), z. 3, s. 5-29.
 18. Logos w myśli Parmenidesa z Elei, „Roczniki Humanistyczne” 47 (1999), s. 5-27.
 19. Logos we wczesnej myśli greckiej. Studium semantyczno-filozoficzne, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, ss. 341.
 20. Bibliografia do t. V Dzieł Wszystkich Arystotelesa, PWN, Warszawa 20002, s. 506-530.
 21. Bibliografia do t. VI Dzieł wszystkich Arystotelesa, PWN, Warszawa 2001, s. 922-968.
 22. Le logos aux origines de la pensée grecque. Étude sémantique et philosophique, „Eos” 87 (2000), fasc. 2; s. 365-371.
 23. Metodologia nowoczesnej rozprawy naukowej według Diogenesa z Apollonii, „Roczniki Humanistyczne” 49 (2001), s. 5-13.
 24. Logos w poematach Empedoklesa z Akragas, „Przegląd Filozoficzny”, Nowa Seria 10 (2001), nr 2 (38), s. 135-155.
 25. Posłowie do polskiego przekładu książki Michela Fattala: Logos. Między Orientem a Zachodem, przełożył Piotr Domański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001, s. 107-112.
 26. Bibliografia do t. I Dzieł wszystkich Arystotelesa, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 519-527.
 27. Historia powstania Słownika H. G. Liddella: A Greek-English Lexicon, „Meander” 57 (2002), nr 2, s. 205-223.
 28. Bibliografia do t. II Dzieł wszystkich Arystotelesa, wyd. 2, PWN, Warszawa 2003, s. 858-880.
 29. Bibliografia do t. III Dzieł wszystkich Arystotelesa, wyd. 2, PWN, Warszawa 2003, s. 757-783.
 30. Bibliografia do t. IV Dzieł wszystkich Arystotelesa, wyd. 2, PWN, Warszawa 2003, s. 786-809.
 31. La fonction du „logos” dans la pensée de Parménide d’Elée, [w:] Logos et langage chez Plotin et avant Plotin, sous la direction de Michel Fattal, Editions L’Harmattan, Paris 2003, s. 37-60.
 32. Słownik terminów Arystotelesowych, [w:] Arystoteles, Dzieła Wszystkie, wyd. 2, t. VII, PWN, Warszawa 2003, s. 12-127.
 33. Wokół książki Bogoljuba Šijakovića BIBLIOGRAPHIA PRAESOCRATICA, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 36 (2003), s. 219-227.
 34. [Recenzja:] Logos et language chez Plotin at avant Plotin, sous la direction de Michel Fattal, Paris: Editions L’Harmattan 2003, ss. 366. Collection Ouverture philosophique dirigée par Dominique Chateau et Bruno Péquignot, [w:] „Roczniki Humanistyczne” 52 (2004), z. 3, s. 205-210.
 35. [Review:] Logos et language chez Plotin at avant Plotin, sous la direction de Michel Fattal, Editions L’Harmattan, Paris 2003, pp. 366; [series] Collection Ouverture philosophique dirigée par Dominique Chateau et Bruno Péquignot, [w:] „Philotheos. International Journal for Philosophy and Theology” 5 (2005), p. 446-449.
 36. Madała T., Narecki K., Filologia Klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-2004, red. K. Narecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 125.
 37. [Recenzja:] Humanitas grecka i rzymska. Materiały ze zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego w Lublinie, 17-20 września 2003 r., redakcja ks. Remigiusz Popowskiego, Lublin 2005, Wydawnictwo KUL, ss. 260, [w:] „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 3 [38] (2005), s. 269-273.
 38. Bibliografia, [w:] Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 301-325.
 39. Obraz rzeki w myśli Heraklita z Efezu, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 4 (2009), fasc. 3, s. 7-19.
 40. [Recenzja:] Wojciech Wrotkowski, Jeden wieloimienny. Bóg Heraklita z Efezu, Nowa Wieś: Wydawnictwo Rolewski, Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Filozofii i Socjologii, 2008, ss. 525; [seria:] Hermeneutyka problemów filozofii pod red. Seweryna Blandziego, t. 8, [w:] „Collectanea Philologica” XIII, Wydawnictwo LEXEM, Łódź 2010, s. 77-82.
 41. Starożytny dramat. Teoria – praktyka – recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. Krzysztof Narecki, TN KUL, Lublin 2011, ss. 238.
 42. Wstęp, [w:] Starożytny dramat. Teoria – praktyka – recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. K. Narecki, TN KUL, Lublin 2011, s. 5-13.

Hasła w Encyklopedii Katolickiej (Towarzystwo Naukowe KUL)

 1. Galatea, T. V, Lublin 1989, szp. 813.
 2. Herakles, T. VI, Lublin 1993, szp. 727.
 3. Heraklit z Efezu, T. VI, Lublin 1993, szp. 728-729.
 4. Hezjod, T. VI, Lublin 1993, szp. 830-831.
 5. Isokrates, T. VII, Lublin 1997, szp. 527-528.
 6. Kaliope, T. VIII, Lublin 2000, szp. 393.
 7. Kallimach z Cyreny, T. VIII, Lublin 2000, szp. 409 n.
 8. Kallinos z Efezu, T. VIII, Lublin 2000, szp. 410.
 9. Liddell Henry George, T. X, Lublin 2004, szp. 1017-1018.
 10. Mojry, T. XIII, Lublin 2009, szp. 50-51.
 11. Neron, T. XIII, Lublin 2009, szp. 932-933.
 12. Parmenides z Elei, T. XIV, Lublin 2010, szp. 1367-1368.

Hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu)

 1. Hegezjasz z Cyreny, t. 4: Go-Iq, Lublin 2003, s. 292-293.
 2. Kolotes z Lampsaku, t. 5: Ir-Ko, Lublin 2004, s. 721-722.
 3. Kritias z Aten, t. 6: Kr-Mc, Lublin 2005, s. 67-70.
 4. Ksenofanes z Kolofonu, t. 6: Kr-Mc, Lublin 2005, s. 105-109.
 5. Ksenofont, t. 6: Kr-Mc, Lublin 2005, s. 109-112.
 6. Pliniusz Starszy, t. 8: Pap-Sc, Lublin 2007, s. 292-294.
 7. Protagoras, t. 8: Pap-Sc, Lublin 2007, s. 509-512.

 

dr Katarzyna Kołakowska (Kulig)

 

     Książki:

    

    1.  Mit u Empedoklesa, Lublin-Kraków 2012: Wyd. Scriptum. 

    

     Artykuły

 1. Związki kultu Dionizosa z teatrem greckim w świetle nowszej literatury naukowej. Przegląd najważniejszych stanowisk, „Roczniki Humanistyczne” 50 (2002), z. 3 s. 93-103. 
 2. Człowiek wobec czasu u wybranych presokratyków, „Roczniki Humanistyczne” 51 (2003), z. 3. s. 63-75. 
 3. Filozofia empedoklejska w niedokończonej tragedii F. Hölderlina „Śmierć Empedoklesa”, [w:] Z filozoficznych inspiracji literatury. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej doktorantów 21-22 października 2004 Toruń, oprac. M. Cyzman, K. Szostakowska, Toruń 2005. 
 4. "Dlaczego ogarnięci wielką nikczemnością, nigdy nie uwolnicie serca od smutnego cierpienia” – empedoklejski grzech, „Roczniki Humanistyczne” 52 (2004), z. 3 s. 97- 109. 
 5. Papirus z Derveni (przekład), „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 3 [38] (2005), s. 5-17.
 6. Z przymrużeniem oka. Co łączy tragedię antyczną z hip  hopem?, „Anthropos?” Czasopismo Naukowe przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2009, nr 12-13 [ISSN 1730-9549].
 7. Wstęp, [w:] Sylwia Wilczewska, Ogień i cień. Impresja na temat „Agamemnona” Ajschylosa, Lublin – Pszczyna 2010, s. 5-6.
 8. Eleusinian Themes in Plato’s “Phaedrus”, “Studia Classica” 7 (2010), s. 43-50.
 9. Orficki charakter poematu Empedoklesa, [w:] Orfizm i jego recepcja w literaturze, sztuce i filozofii, red. K. Kołakowska,  Kraków - Lublin 2011: Homini i Wyd. KUL, s. 7 – 23.

 10. Dramatyzacja "Apologii Sokratesa", [w:] Starożytny dramat. Teoria, praktyka, recepcja, Lublin 2011: TN KUL,  s. 93-101.

 11. Orphic motives in >>Orpheus' Lithika<<. “Littera Antiqua” 3 (2011), ISSN 2082-9264

 12. Papirus z Derveni kol. I-VI. Nowa transkrypcja. Nowe tłumaczenie, “Kronos” 4 (19) 2011, s. 5-15.

 13. Mit o Prometeuszu w Protagorasie Platona, “Roczniki Humanistyczne” 3-4 (58-59) 2010-2011, s. 27-37.

 14. Wstęp w: Sylwia Wilczewska. Modlitwa Cerbera. Wybór poezji. Red. Katarzyna Kołakowska, Wyd. Redakcja Czasopisma Naukowego „Littera Antiqua”, Instytut Filologii Klasycznej KUL. Lublin – Pszczyna 2011, s. 32.


  Recenzje

 1. [Recenzja] Kleofas Wojciech Gródek OFM, Rozumienie eon i noein u Parmenidesa, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2003, ss.172, [w:] „Roczniki Humanistyczne” 52 (2004), z. 3 s. 211-213.
 2. [Recenzja] Catherine Osborne, Presocratic Philosophy. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 2004, ss. 144, [w:] „Roczniki Humanistyczne” 53 (2005), z. 3 s. 141-142.
 3. [Recenzja] Piotr Świercz, Jedność wielości. Świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 374, [w:] „Roczniki Humanistyczne”, s. 155-159.
 4. Recenzja podręcznika: S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, Porta Latina. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Pars I: Teksty, ćwiczenia i słownik. Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa. W: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności. Red. Grzegorz Chomicki. T. IX, Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2011, s.155-162.
 5. Recenzja podręcznika: S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, Porta Latina. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Pars II: Preparacje i komentarz gramatyczny. Wydawnictwo Szkolne  PWN Warszawa, tamże.

 

dr Iwona Wieżel

 

 Książki

 

   1. Oralna perspektywa opowiadania w Dziejach Herodota z Halikarnasu.W kierunku poetyki ustności prozy, Lublin-Kraków 2012: Wydawnictwo Scriptum.

 

 

Artykuły

 

 1. Kilka przykładów metafizycznej przyczynowości konfliktów zbrojnych w „Dziejach" Herodota z Halikarnasu, „Roczniki·Humanistyczne" 52 (2004), z. 3, s.109-129.
 2. „Mądry doradca" - analiza strukturalno-genetyczna wątku fabularnego w „Dziejach" Herodota, „Roczniki Humanistyczne" 54/55 (2006-7), z. 3, s. 213-223.
 3. O Herodotowej narracji w świetle oralności, "Roczniki Humanistyczne" 57 (2009), z. 3, s. 87-115.
 4. Herodot o orfizmie, [w:] Orfizm i jego recepcja w literaturze, sztuce i filozofii, red. K. Kołakowska, Kraków - Lublin 2010: Homini i Wyd. KUL, s. 71-76.
 5. Komizm w "Dziejach" Herodota z Halikarnasu - przykłady wybrane, "Symbolae Philologorum Posnaniensium" XX (2010), nr 2, s. 19-26.
 6. Wybrane przykłady motywu "złego proroka" w "Dziejach" Herodota z Halikarnasu oraz tragediach Sofoklesa Ateńczyka, [w:] Starożytny dramat - teoria, praktyka, recepcja. Księga Pamiątkowa ku czci Prof. R. Chodkowskiego oraz H. Podbielskiego, red. K. Narecki, Lublin 2011: TN KUL, s. 82-93.
 7. Herodotus' Histories as natural narrative. Croesus' logos I. 6-92, [w:] "Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology"  No.6,Autumn2010/Autumn2011;         http://cf.hum.uva.nl/narratology/index.html.

 8. Preliminary Remarks on Transmission and Communication in Ancient Greece. A Case Study in Mediology, "Sociology Study" No.2, October 2012, pp. 797-804;
 9. Teksty starożytne w świetle badań socjolingwistycznych-nowe ujęcia metodologiczne w nauczaniu tradycyjnego materiału, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" LXX, s. 189-196;

 

Recenzje

 1. Politics of Orality,(Orality and Literacy in Ancient Greece, vol. 6), edited by Craig Cooper, Leiden-Boston: Brill 2007, ss. XVII + 377. Bibliotheca Classica Batawa, Mnemosyne Supplementa, 280. ISBN 978-90-04-14540-5, [w:] "Roczniki Humanistyczne" 56 (2008), z. 3, s. 126-130.
 2. Régis Debray, Wprowadzenie do mediologii, przełożyła Alina Kapciak, Warszawa: Oficyna Naukowa 2010, ss. 278, [w:] "Studia Medioznawcze" 49 (2012), z. 2, s. 203-207;
 3. Alex C. Purves, Space and Time in Ancient Greek Narrative, Cambridge 2010: Cambridge University Press, ss. xi+273, [w:] “Roczniki Humanistyczne” 60 (2012), z. 3, s. 153-157;
Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2014, godz. 18:11 - Iwona Wieżel