1 / 2002 (9)

 • Iwona Adamiak – Charakter prawny zezwolenia na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • Wiesław Bar – Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie Argentyny
 • Rafał Biskup – Funkcjonowanie polskiego rynku pozagiełdowego
 • Jolanta Bucińska – Podstawy prawne Nowego Międzynarodowego Ładu Gospodarczego
 • Jan Dudziak – Asystencja przy zawieraniu małżeństwa w parafii wojskowej (garnizonowej) według Konstytucji apostolskiej „Spirituali Militum Curae”
 • Paweł Fajgielski – Ochrona danych osobowych w telekomunikacji w prawie szwajcarskim
 • Monika Münnich – Instytucja kontroli podatkowej i skarbowej w polskim systemie podatkowym a rozwiązania w niektórych państwach Unii Europejskiej (stan prawny na dzień 01.09.2001)
 • Wiktor Hryszczuk – Zarys kształtowania się i rozwoju ustawodawstwa Ukrainy w zakresie prawa karnego w okresie Związku Radzieckiego
 • Damian Szczepański – Zamówienia publiczne w II Rzeczpospolitej

 

2-3 / 2002 (10-11)

 • Grzegorz Górski, Stanisław Salmonowicz: O dyskusję nad prawidłowością mechanizmów ustrojowych Konstytucji RP z 1997 r
 • Józef Krukowski: Status prawny Kościołów w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Olha Juchymiuk: Źródła prawa konstytucyjnego Ukrainy i Polski (analiza porównawcza)
 • Michalina Duda: Pojęcie i charakter sankcji podatkowych
 • Andrzej Rąpała: Podmioty odpowiedzialne za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego
 • Józef Jan Skoczylas: Cywilistyczne uwarunkowania nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w RP i w państwach Unii Europejskiej
 • Jacek Dziobek-Romański, Agata Barczewska-Dziobek: W sprawie kolizji pomiędzy art. 38 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i art. 12 Prawa o stowarzyszeniach
 • Artur Grzegorz Miziński: Normy własne kanonicznego procesu karnosądowego
 • Krzysztof Orzeszyna: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a wartości religijne

 

4 / 4002 (12)

 • Józef Krukowski – Laudacja wygłoszona 25 czerwca 2002 r. podczas wręczania prof. dr hab. Adamowi Strzęboszowi Księgi Pamiątkowej
 • Wojciech Łączkowski – Praworządne państwo (Wykład inauguracyjny – rok akademicki 2002/2003 na KUL)
 • Marian Cichosz – System finansowania policji a stan bezpieczeństwa publicznego
 • Małgorzata Ganczar – Rozwój elektronicznej administracji w Polsce
 • Lidia Jaskuła – Zasada wolności prasy w prawie polskim
 • Barbara Wysocka – Pozwolenie zintegrowane – nowy instrument zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń
 • Maciej Rudnicki – Wykorzystanie sekurytyzacji w systemie emisji obligacji przychodowych
 • Paweł Stolarczyk – Przywracanie ciągłości Rzeczypospolitej Polskiej
Autor: Junior Wytrążek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2006, godz. 10:13 - Wojciech Wytrążek