Prof. dr hab. Leon Tadeusz Dyczewski

OFM Conv.

 

 Fot. Wojciech Wądołowski

(1936-2016)

założyciel kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2007)

oraz

Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2008)

 

 

 

 

 

 

 

Publikacje

Książki

1. Pisma św. Maksymiliana M. Kolbego - franciszkanina. Tomów osiem. Niepokalanów - Rzym 1970. Współredaktorstwo edytorskie.

2. Błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Wybór pism. Współredaktorstwo edytorskie. Red. J.R. Bar. ATK. Warszawa 1973 s. 664.

3. Więź pokoleń w rodzinie. ODISS. Warszawa 1976 stron 173.

4. Rodzina polska i kierunki jej przemian. ODISS. Warszawa 1981 s. 274.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

5. Ten, który rozdał życie. Wydawnictwo OO. Franciszkanów. Warszawa 1983 s. 191; drugie wydanie: Niepokalanów 1989 s. 203.

6. Święty Maksymilian Maria Kolbe. ATK. Warszawa 1984 s. 268.

7. Red. Dokumenty nauki społecznej Kościoła. 2 tomy. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Rzym-Lublin 1987.

8. Red. Człowiek w społeczności. Refleksje nad społecznym nauczaniem Jana Pawła II. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów. Niepokalanów 1988 s. 143.

9. Red. Integrationsprozesse in der modernen Gesellschaft. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1988 s. 247.

10. Prywatność i życie publiczne w nowoczesnym społeczeństwie: USA - Polska. Red. L. Dyczewski, J. Kromkowski, G. McLean. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1992 s. 249.

11. Wspólnota miejscem tworzenia. Red. L. Dyczewski. Niepokalanów  1992 s. 170.

12. Wartości w kulturze polskiej. Red. L. Dyczewski. Fundacja pomocy szkołom polskim na wschodzie. Lublin 1993 s. 277.

13. Kultura polska w procesie przemian. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1993 s. 310; wznowienie w 1995 roku.

14. Polacy w Bawarii: tożsamość etniczno-kulturowa i wchodzenie w społeczeństwo niemieckie. Redakacja Wydawnictw KUL. Lublin 1993 s. 280.

15. Kultur im Wandlungsprozess der Gesellschaft. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1993 s. 286.

16. Private and Public Social Inventions in Modern Societies. Ed. Leon Dyczewski, John Kromkowski, Paul Peachey. Paideia Press. Washington 1994 s. 241.

17. Człowiek człowiekowi... Rzecz o Św. Maksymilianie Kolbe. Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Wydawnictwo Calvarianum. Oświęcim 1994 s. 182, ndl. 2, 14 s. zdjęć.

18.  Święty  Maksymilian Kolbe. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów. Niepokalanów 1994 s. 32.

19.  Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze. Redakcja wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 1994 s. 125.

20. Rodzina - społeczeństwo - państwo. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1994 s. 207.

21. Familie in der Alltagskultur. Polnisch-Österreichischer Workshop Wien 5.-6.Dezember 1994. Hrsg. R. Richter, L. Dyczewski. Institut für Soziologie. Wien 1995 s. 167.

22. Panu Bogu w telewizji. Red. Leon Dyczewski. Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa - Biblioteka "Niedzieli" nr 27. Częstochowa 1996 s. 154, ndl 6.

23. Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Współredaktor. Wydanie II zmienione. Rzym - Lublin 1996 T 1 s. 496, T II s. 467.

24. Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa. Red. L. Dyczewski OFMConv. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1996 s. 170.

25. Dziennik katolicki czynnikiem rozwoju społeczeństwa polskiego. Red. L. Dyczewski. Civitas Christiana. Warszawa 1996 s. 95.

26.  Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug (raport z badań). Współatorstwo z D. Wadowski, R. Szwed. Politechnika Lubelska. Norbertinum. Lublin 1997 s. 237.

27. Społeczno-kulturowe czynniki rozwoju Regionu Środkowo-Wschodniej Polski i Euroregionu Bug. Norbertinum. Lublin 1997 s. 369.

28. Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie. (współ. Dariusz Wadowski. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1998 s. 195.

29. Medialne rozdroże. Miejsce i rola radiofonii i telewizji w Polsce. Red. Leon Dyczewski. Interpress. Warszawa 1998 s. 153.

30. Festkultur im Wandel. Ein interkultureller Vergleich zwischen Polen und Österreich. Hrsg. Alfred Grausgruber, Klaus Zapotoczky, Leon Dyczewski. Universitätsverlag Rudolf Trauner. Linz 1998 s. 179.

31. Przezwyciężanie ubóstwa. Przeciwdziałanie bezrobociu. Red. Dyczewski Leon, Wadowski Dariusz.  Lublin 1999 s. 86.

32. The Family in a Transforming Society. Lublin 1999. The Learned Society of the Catholic University of Lublin s. 256.

33. Kultura w kręgu wartości. Red. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001 s. 317.

34. Trwałość i zmienność kultury polskiej. Lublin: Akademia Społeczna, Wojewódzki Dom Kultury 2002. s. 239.

35. Values in the Polish Cultural Tradition. Ed. Washington: Library of Congress 2002 s. 319.

36. Więź międzypokoleniowa w rodzinie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2002 s. 140.

37. Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL  2003 s. 227.

38. Problemy ekonomiczne i społeczne bezrobocia. Współredakcja z T. Kowalewski, Z. Korzeba.  Łomża: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego 2003 s. 236.

39. Rodzina-Dziecko-Media. Red. Leon Dyczewski OFMConv. Lublin: Gaudium 2005 s. 349.

40. Svaty Maximilian  Maria Kolbe. Brno: Konvent Minoritu v Brne 2005 s. 239.

41. Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. Red. Leon Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 329.

42. Rodzina  w nowoczesnym społeczeństwie. Red. Leon Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

43. Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki. Katowice: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia", Księgarnia św. Jacka 2008 s. 543.

Druki zwarde:

1. Religijno-społeczna działalność o. Maksymiliana Kolbe. W: Studia o O. Maksymilianie Kolbe. Red. J.R. Bar. ATK. Warszawa 1971 (dwa wydania) s.197-276.

2. Środowisko rodzinne o. Maksymiliana Kolbe. W: O. Maksymilian Kolbe. Środowisko życia i działalności. Red. J. R. Bar. ATK. Warszawa 1971 s. 8-34.

3. Postawa misyjna o. Maksymiliana Kolbego. W: Błogosławiony Maksymilian wśród nas (W nurcie zagadnień posoborowych). Red. B. Bejze, bp. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Warszawa 1972 s.64-74.

4. Udział najstarszego pokolenia w procesie wychowania dzieci. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Red. F. Adamski. ODISS. Warszawa 1973 s. 229-246.

5. Święty naszych czasów. Zasadnicze rysy duchowości i działalności o. Maksymiliana Kolbego. W: Błogosławiony Maksymilian M. Kolbe. Dokumenty, artykuły, opracowania. Red. J.R. Bar. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów. Niepokalanów 1974 s. 242-255.

6. Zmiany w spójności więzi międzypokoleniowej w rodzinie. W: Przemiany rodziny polskiej. Red. J. Komorowska. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa 1975 s. 312-344.

7. Więź osobowa człowieka starszego w rodzinie. W: Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce. Red. J. Piotrowski. Polskie Towarzystwo Gerontologiczne. Warszawa-Wrocław 1975 s. 160-169.

8. Die Bedeutung und Rolle der Familie bei der Wertradierung. W: Werte und Gesellschaft im Wandel. Hrsg. K. Zapotoczky. Oberösterreichischer Landesverlag. Linz 1978 s. 74-84.

9. Rodzice jako dziadkowie. W: Miłość, małżeństwo, rodzina. Red. F. Adamski. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Kraków 1981 (dwa wydania) s. 509-534.

10. Cechy osobowościowe członków rodziny miejskiej. W: Studia Puławskie. Red. A. Bornus, B. Zadura. Towarzystwo Przyjaciół Puław. Puławy 1978 s. 21-36.

11. Życie religijno-moralne rodziny o. Maksymiliana Kolbego. W: W kierunku religijności. Red. B. Bejze bp. ATK. Warszawa 1983 s. 205-221.

12. Święty Maksymilian Maria Kolbe. W: Polscy Święci. Red. J. R. Bar. T.3. ATK. Warszawa 1984 s. 238-307.

13. Udział pokoleń starszych w procesie kształtowania pokoleń młodszych. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Red. F. Adamski. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Kraków 1984 s.543-559.

14. Konflikt kulturowy czy kulturowa kontynuacja pokoleń w rodzinie       polskiej. W: Z badań nad rodziną. Red. T. Kukołowicz. KUL. Lublin 1985 s. 130-158.

15. Działanie czynnikiem rozwoju osoby według myśli i życia św. Maksymiliana Kolbego. W: Radość z nadziei. W 25-lecie posługi biskupiej Ordynariusza Koszalińsko-Kołobrzeskiego. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1985 s. 179-189.

16. Vereinheitlichung oder Differenzierung der Personenmuster in der polnischen Gesellschaft. W: Zivilisatorische Ursachen von Konflikten. Hrsg. K. Zapotoczky. Veritas-Verlag. Linz 1986 s. 139-150.

17. Osamotnienie i jego przezwyciężanie. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 14 1986 s. 73-81.

18. St. Maximilian Kolbe's missionary heritage. W: Commentarium Ordinis Fratrum Minorum Conventualium. Romae 1986 s. 157-185.

19. Familienpolitik in Polen. W: Entwicklung und Subsidiarität. Deutsch-polnisches Gespräch über Wirtschaft und Gesellschaft im Lichte der christlichen Sozialethik. Verlag Ernst Knoth. Melle 1986 s. 63-78.

20. Zróżnicowana sytuacja rodzin polskich. Zagrożenia i potrzeby. W: Jan Paweł II "Familiaris Consortio". Tekst i komentarze. Red. T. Styczeń. Instytut Jana Pawła II. Lublin 1987 s. 195-209.

21.  Człowiek zagrożony w rodzinie i ocalony przez rodzinę. W: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości: "Gdzie jesteś Adamie?". Instytut Jana Pawła II. Lublin 1987 s. 110-128.

22. Los dziecka poczętego. W: W imieniu dziecka poczętego. Red. J. Gałkowski, J. Gula. Instytut Jana Pawła II. Rzym-Lublin 1988 s. 99-128.

23. Das inoffizielle Kultursystem und sein integrierender Einfluss auf die Gesellschaft. W: Integrationsprozesse in der modernen Gesellschaft. Hrsg. L. Dyczewski. Lublin 1988 s. 147-152.

24. Kulturowy charakter pracy. W: Człowiek w społeczności. Red. L. Dyczewski. Niepokalanów 1988 s. 27-52.

25. Podstawowe wartości chrześcijańskiego małżeństwa. W: Człowiek w społeczności. Red. L. Dyczewski. Niepokalanów 1988 s. 53-84.

26. Religia w życiu starszego człowieka. W: Kościół w służbie człowieka. Red. W. Turek, J. Mariański. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. Olsztyn 1990 s. 307-316.

27. Źródła kryzysu i czynniki rozwoju kultury lokalnej wsi. W: Kościół w służbie człowieka. Red. W. Turek, J. Mariański. Olsztyn 1990 s. 357-369.

28.  Kultura i praca w nauczaniu Jana Pawła II. W: "Żeby nie ustała wiara". Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1989 s. 249-269.

29. Gerontologia społeczna. W: Encyklopedia Katolicka. Towarzystwo Naukowe KUL. Tom 5. Lublin 1989 s. 1016-1018.

30. Stopień zaspokajania potrzeb podstawowych a rozwój potrzeb duchowych. W: Dziecko we współczesnej Polsce. Red. Jadwiga Komorowska. Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. Warszawa 1991 s. 5-28.

31. Valore dell'istruzione. Ruolo dell'umanista-francescano nella societa attuale. W: Studi-Formazione Francescani Minori Conventuali. Curia Generale-Dipartimento Per la Formazione. Roma Maggio 1991 s. 4-12.

32. Los dziecka poczętego. W: W imieniu dziecka poczętego. Red. J. Gałkowski, J. Gula. Wyd. drugie, poprawione i rozszerzone. Rzym-Lublin 1991 s. 99-128.

33. The Values of an Urbanized Society in a Socialist System. In: Urbanization and Values. Ed. George F. McLean, John Kromkowski. The Council for Research in Values and Philosophy. Washington 1992 s. 227-236.

34. The Role of the Family in the Formation and Transmission of Culture. In: Urbanization and Values. Ed. George F. McLean, John Kromkowski. The Council for Research in Values and Philosophy. Washington 1992 s. 315-328.

35.  Rodzina a prywatność i życie publiczne. W: Prywatność i życie publiczne w nowoczesnym społeczeństwie: USA - Polska. Red. L. Dyczewski, J. Kromkowski, G. McLean. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1992 s. 97-116.

36. Święty Maksymilian Kolbe obrońcą człowieczeństwa. W: Zrozumieć Świętego Maksymiliana. Red. Bp. Bohdan Bejze. Niepokalanów 1991 s. 68 - 80.

37. Stosunek narzeczonych do norm broniących małżeństwa i poczętego życia. W: Troska Kościoła o rodzinę w Polsce. Red. T. Kukołowicz. Pallotinum. Warszawa 1992 s. 68-76.

38. Europäische Kultur versus Nationalkultur. W: Europa imaginieren. Der europäische Binnenmarkt als kulturelle und wirtschaftliche Aufgabe. Hrsg. Peter Kozlowski. Springer Verlag. Berlin 1992 s. 31-54.

39. Katolickie kształcenie dorosłych. Szanse i ograniczenia. W: Społeczno-religijna działalność parafii. Doświadczenia polskie i niemieckie. Stalowa Wola 1992 s. 149-159.

40. La culture europeenne face aux cultures nationales. W: Imaginer l'Europe. Le marche interieur europeen, tache culturelle et economique. Ouvrage sous la direction de P. Koslowski. Paris 1992 s. 41-60.

41. Dobro i wolność w strukturach zniewolenia, czyli rzecz o św.  Maksymilianie Kolbem. W: Martyrologia duchowieństwa polskiego   1939-1956. Red. bp. Bo. Bejze, A. Galiński. Łódź 1992 s. 9-17.

42. Niepokalanów wspólnotą zakonną i ośrodkiem apostolskiej działalności w latach Polski niepodległej. W: Wspólnota miejscem  tworzenia. Red. L. Dyczewski. Niepokalanów 1992 s. 27-46.

43. L. Dyczewski, A. Tymiński. Znaczenie Świętego Maksymiliana  Kolbego w życiu pielgrzymów Niepokalanowa. W: Wspólnota miejscem  tworzenia. Red. L. Dyczewski. Niepokalanów 1992 s. 136-142.

44.  Specyfika i znaczenie Niepokalanowa jako ośrodka pielgrzymkowego. W: Wspólnota miejscem tworzenia. Red. L. Dyczewski. Niepokalanów 1992 s. 154-166.

45. Trwałość kultury polskiej. W: Wartości w kulturze polskiej. Lublin 1993 s. 11-50.

46. Rodzina - rodzinność - dom. W: Wartości w kulturze polskiej. Lublin 1993 s. 51-64 (współautorstwo z Barbarą Jedynak).

47. Katolickie kształcenie dorosłych. W: Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym. Międzynarodowa Konferencja, Łódź, 27-29 września 1993. Red. A. Trzuskowski. Łódź 1993 s. 171-178.

48. Dobro a zlo v strukturach zatrocenia a zla, alebo pohlad na otca Maximiliana Kolbeho. W: Zbiornik prednasok z vychodoslovenskych akademickych dni. Red. Michal Vasko. Presov 1992 s. 97-106.

49. Todestag von Maximilian Kolbe (1894-1941). W: Woran sie glaubten - Wofür sie lebten. 365 Wegbegleiter für die Tage des Jahres. Hrs. R. Englert. Kösel. München 1993 s. 234.

50. Rodzina polska w kontekście współczesnych przemian społecznych. W: Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego. Katowice 1993 s. 129-148.

51. L'emigration a partir de l'Europe de l'Est: experience et perspective. W: L'imigration d'Europe de l"est, un phenomene nouveau. Red. Comite Catholique pour les Migrations en Europe. Geneva 1993  CCMIE/LII/F/9 s. 1-18.

52. The Family: Private or Public. W: Private and Public Social Inventions in Modern Societies. Ed. Leon Dyczewski, John Kromkowski, Paul Peachey. Paideia Press. Washington 1994 s. 31-46.

53. Kościół katolicki współtwórcą współczesnej kultury polskiej. W: Chrześcijańskie podstawy ładu społecznego. Red. Piotr Kryczka. Lublin 1993 s. 127-134.

54. Religijność polskich emigrantów w Bawarii (wspólny rozdział z Tadeuszem Kowalewskim). W: Przemiany religijności społeczeństwa polskiego w świetle badań lubelskiego ośrodka naukowego. Red. W. Piwowarski, J. Styk. Warszawa 1993 s. 61-72.

55. Symbolika świąteczna i jej funkcje w rodzinie miejskiej. W: W trosce o rodzinę. Red. Wojciech Świątkiewicz. Katowice 1994 s. 59-71.

56. Symbolika świątyni w mieście. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. I Miasto. Red. Irena Machaj, Józef Styk. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 1994 s. 163-170.

57.  Rola Kościoła w rozwoju współczesnej kultury polskiej. W: Wiarygodność Kościoła wobec przemian w Polsce. Red. ks. Marian Rusecki. Bernardinum. Pelplin 1994 s. 65-82.

58.  Życie religijno-moralne rodziny Ojca Maksymiliana Kolbego. W: Święty Maksymilian wśród nas. Red. bp Bohdan Bejze. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 1994 s. 23-46.

59.  Kultura ludowa elementem istotnym tożsamości  społeczeństwa polskiego. W: Regionalizm polski u progu XXI wieku. Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Wrocław 23-25.IX.1994. Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury. Red. Stefan Bednarek i in. DTSK Silesia. Wrocław 1994 s. 85-98.

60.  Kultura europejska a kultura narodowa. W: Europa Jutra. Red. Peter Koslowski. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1994 s. 37-56.

61.  Postawy ludzi, wartości i wytwory kulturowe czynnikami rozwoju Euroregionu Bug. W: Euroregion Bug. Problemy współpracy przygranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy. Tom 1. Red. Maciej Bałtowski. Politechnika Lubelska. Lublin 1994 s. 119-126.

62.  Rodzina katolicka twórcą kultury alternatywnej. W: Rodzina środowiskiem życia. Red. Karol Klauza. "Biblioteka Niedzieli". Częstochowa 1994 s. 221-240.

63.  Istotne wartości małżeństwa i rodziny. W: W kręgu zagadnień Miłości - Małżeństwa - Rodziny. Materiały z konferencji naukowej pracowników poradnictwa rodzinnego. Red. Maria Talar. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warszawa 1994 s. 1-21.

64.  Wkład "Pax Christi" i "Janineum" w kontakty austriacko-polskie. W: Polonia i przyjaciele Polski w Austrii. Red. Władysław Kucharski. Multico. Lublin 1995 s. 209-216.

65.  Family - Society - State. W: Res Humana nr 1. Warszawa 1995 s. 51-68.

66.  Rodzina przekazicielem kultury polskiej. W: Zdrowa na ciele i duchu rodzina polska. Materiały z sesji naukowej. Red. J. Rzepka. Akademia Wychowania Fizycznego. Katowice 1994 s. 29-37.

67.  Religijność poza swoim krajem. W: Znaczenie Kościoła w pierwszych latach III Rzeczpospolitej. ATK. ISKK. Warszawa 1994 s. 38-77.

68.  System wartości  w świadomości młodzieży. W: Nauki społeczne o młodzieży. Red. T. Ożóg. Norbertinum. Lublin 1994 s. 47-72.

69.  Tożsamość i  integracja Polaków w Republice Federalnej Niemiec. Doświadczenia i perspektywy. W: Polonia w Niemczech. Historia i współczesność. Dom Wydawniczy Elipsa. Warszawa 1995  s. 73-90.

70.  Rodzina - społeczeństwo - państwo. W: Rodzina w okresie transformacji systemowej. Red. A. Kurzynowski. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Warszawa 1995 s. 23-40.

71.  Necessita del ministero intellettuale per la continuita del carisma e del patrimonio culturale francescano. W: Ministero intellettuale dell'OFMConv alla vigilia del terzo millennio. Atti del III Convegno Internazionale Studiosi OFMConv (Roma 15-17 maggio 1955). Red. S. Jativa, O. Todisco, J. Zambanini. Pontificia Facolta Teologica S. Bonaventura. Roma 1995 s. 123-139.

72.  Tenże artykuł w wersji angielskiej, tamże s. 140-156.

73.  Tenże artykuł w wersji polskiej, tamże s. 157-174.

74.  Rodzina - społeczeństwo - państwo. W: Rodzina społeczeństwo. Gospodarka rynkowa. Red. Janusz Kroszel. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 1995 s. 32-43.

75.  Młodzież jest moją nadzieją. W: Czytając "Przekroczyć próg nadziei". Red. Ks. Tadeusz Styczeń, S. Zofia J. Zdybicka. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1995 s. 200-210.

76.  Der kreative Beitrag der Familie zur Kultur. W: Familie in der Alltagskultur. Polnisch-Österreichischer Workshop Wien 5.-6.Dezember 1994. Hrsg. R. Richter, L. Dyczewski.  Wien 1995 s. 35-44.

77.  Polacy w niemieckim państwie narodowym. W: Studia historyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Czesławowi Rajcy. Red. Anna Wiśniewska. Państwowe Muzeum na Majdanku. Lublin 1995 s. 167-210.

78.  Drogi ewangelizacji dzisiejszego świata w ujęciu św. Maksymiliana Kolbego. W: Religia w życiu społecznym. Red. Bp Bohdan Bejze. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Warszawa 1995 s. 105-125.

79.  Kultura ludowa elementem istotnym tożsamości polskiego społeczeństwa. W: Regionalizm polski u progu XXI wieku. Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Wrocław 23-25.IX.1994. Wrocław 1995 s. 85-98.

80.  Radio publiczne a wartości. W: Polskie Radio - stan i perspektywy radiofonii publicznej. Materiały z sesji zorganizowanej przez Polskie Radio S.A. 21 maja 1996 r. Red. Biuro Programowe PR S.A. Warszawa 1996 s. 33-41.

81.  Teoretyczna i praktyczna rola Kościoła Katolickiego w walce z ubóstwem. W: Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. Red. Stanisława Golinowska. IPiSS. Warszawa 1996 s. 393-400.

82.  Naród podmiotem kultury. W: Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa. Red. L. Dyczewski OFMConv. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1996 s. 11-38.

83.  Postawa chrześcijanina wobec innej kultury i religii. Studium przypadku. W: Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa. Red. L. Dyczewski OFMConv. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1996 s. 119-154.

84.  Zadania dziennika katolickiego. W: Dziennik katolicki czynnikiem rozwoju społeczeństwa polskiego. Red. L. Dyczewski. Civitas Christiana. Warszawa 1996 s. 31-39.

85.  Polskę stać na dobry dziennik katolicki. Z prof. dr hab. Leonem Dyczewskim OFMConv. rozmawia Piotr Krzysztof Kuty. W: Dziennik katolicki czynnikiem rozwoju społeczeństwa polskiego. Red. L. Dyczewski. Civitas Christiana. Warszawa 1996 s. 85-93.

86.  Adam Stanowski w oczach osób bliskich i współpracowników. W: Adam Stanowski. Wychowawca - społecznik - chrześcijanin. Oficyna Wydawnicza El-Press. Lubln 1996 s. 26.

87.  Założenia i warunki integracji mniejszości polskiej ze społeczeństwem niemieckim. W: Polacy w Niemczech. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Muelheim/Ruhr w dniach 20-22 września 1995 r. Red. Michał Lis. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Instytut Śląski w Opolu. Opole 1996 s. 81-102.

88.  Symboliczność podstawą więzi mieszkańców z miastem. W: Historyczne i współczesne problemy miasta i jego mieszkańców. Red. Edward Nycz. Uniwersytet Opolski. Wydawnictwo Instytut Śląski. Opole. 1996 s. 16-21.

89.  Przedmowa. W: A. Frossard. Pamiętajcie o miłości... Męczeństwo Maksymiliana Kolbego. Przeł. B. Durbajło. IW Pax. Warszawa 1996 s. 5-7.

90.  Sacrum w telewizji. W: O Panu Bogu w telewizji. Red. Leon Dyczewski. Częstochowa 1996 s. 97-106.

91.  Potencjał ludzki czynnikiem rozwoju kultury społeczności lokalnej. W: Wieś a regionalizm. Materiały III Krajowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych Działających na Wsi. Sobieszyn 24-26 maja 1996 r. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury. Ciechanów 1997 s. 21-34.

92.  Pozycja i zadania animatora - lidera w społeczności lokalnej. W: O kulturze na wsi. Materiały z sejmików regionalnych przed Krajowym Kongresem Kultury Wsi. Red. Anatol J. Omelaniuk. Wrocław-Ciechanów 1997 s. 11-21.

93.  Wartości podstawą tradycji polskiej. W: Nasza tradycja. Wybrane aspekty tożsamości kulturowej społeczeństwa Polskiego. Nasza Tradycja. Lublin 1996 s. 77-91.

94.  Dobro wspólne w życiu społeczno-państwowym okresu transformacji. W: Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Red. E. Balawander, ks. P. Nitecki, A. Jabłoński. Sandomierz 1997 s. 167-174.

95.  Rodzina Karty Praw Rodziny w kontekście społeczeństwa polskiego. Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie. Red. Piotr Kryczka. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1997 s. 137-177.

96.  Die Kultur als Bindemittel und Ausdruck der Verschiedenartigkeit Europas. W: „Trigon. Kunst, Wissenschaft und Glaube im Dialog".  T.7: Auf den Spuren der Freiheit. Einheit Europas, was ist das?. Hrsg Guardini Stiftung. Berlin 1997 s. 131-141.

97.  Społeczno-kulturowe uwarunkowania turystyki w Euroregionie Bug. W: Turystyka jako czynnik aktywizacji pogranicza polsko-ukraińskiego. Red. Grzegorz Rąkowski. Norbertinum. Lublin 1997 s. 166-184.

98. O lepszą przyszłość dla gorzkiego sąsiedztwa, czyli o stosunkach polsko-niemieckich z perspektywy amerykańskiej. „Akcent" 1997 nr 4 s. 181-185.

99.  Służyć prawdzie. W: Rozmowy Edukacyjne. Red. Sławomir J. Żurek. Norbertinum. Lublin 1998 s. 196-200.

100. Człowiek w perspektywie nowoczesnej kultury. W: Kultura polska w nowej sytuacji historycznej. Red. Jerzy Damrosz. Instytut Kultury. Warszawa 1998 s. 24-38.

101. Zagubienie i odnajdywanie człowieka w nowoczesnej kulturze. Krajowy Kongres Kultury Wsi. 20-23 kwietnia 1997. Przemówienia, referaty, dyskusja, uchwały. Pod red. Anatola Jana Omelaniuka. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury. Wrocław-Ciechanów 1997 s. 48-53.

102. Kościół katolicki wobec ubóstwa i ludzi ubogich. W: Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. Red. Stanisława Golinowska. IPiSS. Warszawa 1997 s. 370-380.

103. Zwyczajowość/obrzędowość czynnikiem wzmacniającym świętowanie i zadowolenie ze święta. W: Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie. Red. Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski.  Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1998 s. 75-87.

104. Wartości dorastającego pokolenia Polaków w okresie transformacji systemowej. W: Trudne problemy dorastającego pokolenia. Red. Teresa Sołtysiak, Irena Łabuć-Kryska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Bydgoszcz 1998 s. 35-54.

105. Mit zjednoczonej Europy. W: Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Jerzego Kłoczowskiego. Red. Nehryk Gapski. Cz. I. Lublin 1998 s. 347-360.

106.  Solidarni swojej społeczności. W: Społeczności lokalne w sytuacji zagożenia i kataklizmu. Red. Edward Nycz.  Instytut Śląski. Opole-Kędzierzyn-Koźle 1998 s. 41-47.

107. Kultura w całościowym planie rozwoju. W: Czym jest regionalizm. Red. VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Radom, 23-26 września 1998. Wrocław-Ciechanów 1998 s. 40-47.

108. Ożywiać dawną i tworzyć nową kulturę lokalną i regionalną. W: Regionalizm - Kultura - Kościół. Rada Krajowa  Regionalnych Towarzystw Kultury. Ciechanów 1998 s. 34-48.

109. Tworzenie i kształt kultury. W:  Jan Paweł II. Centesimus annus. Tekst i komentarze. Red. Ks. Franciszek Kampka, Cezary Ritter.  Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1998 s. 341- 348.

110. Życie fundamentalnym dobrem człowieka i społeczeństwa. W: Słowo nieskowane. Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny. Red. Ks. Andrzej Nowicki, bp Jan Tyrawa. TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. Wrocław 1998 s. 183-192.

111. Performance of the  Polish Culture. W: Values in Polsih Culture. Ed. Leon Dyczewski. The Council  for Research in Values and Philosophy. Washington 1998 s. 7-52.

112. Family - Familiality - Home. W: Values in Polish Culture. Ed. Leon Dyczewski. The Council  for Research in Values and Philosophy. Washington 1998 s. 53-68.

113. Wprowadzenie; Publiczna oraz społeczna telewizja i radiofonia terenowa w Polsce; Podsumowanie. W: Medialne rozdroże. Miejsce i rola radiofonii i telewizji w Polsce. Interpress. Warszawa 1998 s. 9-12; 74-82; 147-150.

114. Oczekiwania mieszkańców województwa lubelskiego. Expectations of the Lublin voivodship Residents. W: Wizja przyszłości ziemi lubelskiej. Vision for the New Lublin Region. Urząd  Wojewódzki w Lublinie. Lublin 1998  s.75-76.

115. Rola inteligencji - elit w ugruntowywaniu i rozwijaniu tożsamości polskiej. W: Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce. Red. Aleksander Kociszewski, Anatol Jan Omelaniuk, Krzysztof Orzechowski. Ciechanów 1998 Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury s. 127-145.

116. Das Brauchtum als ein intensivierender Faktor des Feierns und der Festfreude. W: Festkultur im Wandel. Ein interkultureller Vergleich zwischen Polen und Oesterreich. Hrsg. Alfred Grausgruber, Klaus Zapotoczky, Leon Dyczewski. Universitaetsverlag Rudolf Trauner. Linz 1998 s. 77-92.

117. Elementy znaczące tożsamości kulturowej regionu środkowo-wschodniej Polski. W: Studia Etnologiczne i antropologiczne. T.2: Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna. Katowice 1999.  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego s. 195-208.

118. Projekt programu przeciwdziałania bezrobociu i ubóstwu. W: Przezwyciężanie ubóstwa. Przeciwdziałanie bezrobociu. Red. Dyczewski Leon, Wadowski Dariusz.  Lublin 1999 s. 39-86.

119. Rodziny wielodzietne w okresie transformacji systemowej. W: Polityka prorodzinna samorządu terytorialnego. Wybór materiałów z konferencji zorganizowanych w latach 1944-1999 w Częstochowie. Liga Krajowa. Częstochowa 1999 s. 15-26.

120. San Massimiliano Kolbe e la cultura contemporanea. W: San Massimiliano Kolbe e la Nuova Evangelizzazione. Atti del Congresso Internationale. Niepokalanów, Polonia, 19-25 Septembre 1994. A cura di Eugenio Galigano. Centro Internationale „Milizia  dell' Immacolata". Roma 1999  s. 43-60.

121. Polityka ochrony dzieci w dziedzinie mediów elektronicznych. W: Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian. Materiały z konferencji w Warszawie w dniach 8-9 mara 1999. Red. Bożena Balcerzak-Paradowska. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa 1999   s. 140-152.

122. Współautorstwo: Potrzeby ludzi starszych; uniwersalne i specyficzne, rozdział 3 w pozycji „Ku godnej, aktywnej starości". Raport o rozwoju społecznym Polska 1999. Warszawa 1999 UNDP s. 27-34.

123. Rola rodziny w tworzeniu, przekazie i zakorzenianiu w kulturze narodowej. W: Rodzina - Młodzież - Regionalizm. Red. A. Kociszewski, A. Omelaniuk, ks. W. Pilarczyk. Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury. Ciechanów 2000 s. 19-36.

124. Rodzina jako twórca i przekaziciel kultury polskiej. W: W kręgu rodziny dawniej i dzisiaj. Materiały z konferencji Jesień życia - blaski i cienie. Rodzina - tradycja i współczesność. Red. Janina M. Markowska.  Białystok 2000. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku  s. 7-32.

125. Dialog kultur w  perspektywie europejskiej. W: Polskość i symbioza kultur w integrującej się Europie. Red. Jerzy Damrosz. Ciechanów 2000. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury s. 7-21.

126. Wychowawcze aspekty świętowania. W: Wychowanie Chrześcijańskie a kultura. Red. Marian Nowak, Tomasz Ożóg. Lublin 2000 Redakcja Wydawnictw KUL s. 123-132.

127. Trwałość i zmienność kultury polskiej. W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Red. Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec. Zielona Góra 2000. Kongres Kultury Polskiej 2000 s. 11-21.

128. Kultura a Kościół katolicki. W:  Regionalizm w Kościele, Kościół w regionie. Materiały II ogólnopolskiego zjazdu księży regionalistów, Gietrzwałd 24-26 września 1999. RKRTK. Ciechanów 2001. s. 16-25.

129. Lokalny i regionalny obieg kultury medialnej: szansa czy zagłada. W: Globalizacja mediów elektronicznych a rynki narodowe i lokalne. Sesja naukowa. Kraków 24-25 lutego 2000. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2000 s. 136-150.

130. Media wobec zmian społecznych. W: Rozumienie zmian społecznych. Red.  Elżbieta Hałas. Lublin 2001 s. 143-172. Towarzystwo Naukowe KUL

131. Wychowawcze aspekty świętowania. W: Wychowanie Chrześcijańskie a kultura. Red. Marian Nowak, Tomasz Ożóg. Lublin 2000 Redakcja Wydawnictw KUL s. 123-132.

132. Trwałość i zmienność kultury polskiej. W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Red. Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec. Zielona Góra 2000. Kongres Kultury Polskiej 2000 s. 11-21.

133. Więź między pokoleniami w rodzinie. W: Rodzina jako wartość w cywilizacji chrześcijańskiej. Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu. Warszawa 2001 s. 17-92.

134. Mieć  rodzinę - dom. W: Konkurs szkolny o rodzinie „Mieć taki dom..." Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze". Zielona Góra 2001 s. 37-46.

135. Rola rodziny w ugruntowywaniu i rozwijaniu tożsamości polskiej. W: Edukacja regionalna młodzieży w rodzinie, szkole i środowisku. Red. Anna Lergetproper-Jakimow. Wrocław: DTSK Silesia 2001 s. 9-23.

136. Rola mediów w kształtowaniu demokracji w III Rzeczpospolitej. W: Janusz Adamowski, Marek Jabłonowski (red). Polskie media u progu XXI wieku. Warszawa 2001 s. 11-28.

137. Media elektroniczne a animacja kulturalna. W: Janusz Gajda, Wiesław Żardecki (red.). Dylematy animacji kulturalnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej s. 41-50.

138. Miejsce i funkcje wartości w kulturze. W:  L. Dyczewski (red.). Kultura w kręgu wartości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001 s. 29 - 47.

139. Najważniejsze są wartości. W: L. Dyczewski (red.). Kultura w kręgu wartości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001   s. 311 - 313.

140. Cechy kulturowe Regionu Lubelskiego. W: L. Dyczewski (red.). Kultura w kręgu wartości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001  s. 313 - 317.

141. Bezrobocie długoterminowe. Badanie lubelskie. Współautorstwo z D. Wadowski. W: M. Kabaj (red.) Badanie bezrobocia długoterminowego. Raport IPiSS. Zeszyt nr 21. Warszawa 2001 s. 109-190.

142. Values and Polish Cultural Identity. W: L. Dyczewski (ed). Values in the Polish Cultural Tradition. Ed. Washington: Library of Congress 2002 s. 1-44.

143. Family, Family Values and Home (współautorstwo z B. Jedynak). W: L. Dyczewski (ed). Values in the Polish Cultural Tradition. Ed. Washington: Library of Congress 2002 s. 1-44.

144. Słowo pożegnalne podczas mszy św. pogrzebowej śp. Prof. Czesława Strzeszewskiego. W:  Edward Balawajder (red.). Czesław Strzeszewski. Współtwórca i świadek katolicyzmu społecznego w Polsce w XX wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Klub Inteligencji Katolickiej im Prof. Cz. Strzeszewskiego 2002  s. 45-50.

145. Człowiek wielkiego rozumu i głębokiego zawierzenia Bogu. W: Edward Balawajder (red.). Czesław Strzeszewski. Współtwórca i świadek katolicyzmu społecznego w Polsce w XX wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Klub Inteligencji Katolickiej im Prof. Cz. Strzeszewskiego 2002  s. 328-331.

146. Rola inteligencji - elit w ugruntowywaniu i rozwoju tożsamości polskiej. W: Informator Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury. Ciechanów: Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury 2002 s. 53-69.

147. Die kulturbildende Rolle der Familie. W:  Friedrich W. Busch, Ruth Koelblin (Hrsg.). In Hoffnung widerstehen. Beiträge im Kontext wissenschaftsorientierter Bildungsarbeit unter den Bedingungen der deutschen Teilung. Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg 2002. s. 243-262.

148. An Intergenerational Family Bond in Poland. W: Rosemarie Nave-Herz (ed.). Family Change and Intergenerational Relations in Different Cultures. Würzburg: Ergon Verlag 2002 pp. 139-214.

149. Die Medien und die Demokratie in Polen / Media i demokracja w Polsce. W: Józef Krukowski, Otto Theisen (Hrsg.). Kultur und Recht. Materialien der 2. internationalen Tagung zum Thema Medienrecht. Lublin, 18. - 19. Mai 2000 / Kultura i prawo. Materiały II Międzynarodowej Konferencji na temat wolność mediów. Lublin, 18 - 19 maja 2000. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2002 s. 30-80.

150. The Symbolics of the Temple in the Ancient and Modern Polish Sciety / Symbolika świątyni w dawnym i nowoczesnym społeczeństwie polskim. In / W:  Old and Modern Polish Temples / Świątynie dawnej i obecnej Polski. Jerzy Łużyński (red.). Lublin: Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury „NIKE" 2001 s. 16-24.

151. Znaczenie budowli i przedmiotów symbolicznych. W: Z przeszłości kulturowej Lubelszczyzny. Inwentarz topograficzno-rzeczowy zabytków województwa lubelskiego. Opr. Irena Rolska-Boruch. Lublin: Akademia Społeczna 2002 s. 15-18.

152. Wstęp do książki: Problemy ekonomiczne i społeczne bezrobocia. Współredakcja z T. Kowalewski, Z. Korzeba.  Łomża: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego 2003 s. 5-6.

153. San Massimiliano organizzatore. Il carisma al servizio dell'evangelizzazione. W: Massimiliano Kolbe nel suo tempo e oggi. Approccio interdisciplinare alla personalita e agli scritti. Red. Eugenio Glignano. Roma: Centro Internationale „Milizia dell'Immacolata" 2003 s. 523-550.

154. Marginalizacja  bezrobotnych. W: Problemy ekonomiczne i społeczne bezrobocia. Współredakcja z T. Kowalewski, Z. Korzeba.  Łomża: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego 2003 s. 163-176.

155.Kulturowe aspekty wartości dziecka a urodzenia. W: Systemy wartości a procesy demograficzne. Red. K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiecha.  Kraków: Nomos 2003 137-143.

156. Jaka powinna być telewizja publiczna. W: Społeczeństwo wirtualne - społeczeństwo informacyjne. Red. R. Szwed. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s. 217-232.

157. Stand der Forschung und Tendenzen des Famlienwandels in Polen. W: Friedrich W. Busch, Wolf-Dieter Scholz (Hrsg). Familienvorstellungen von Jugendlichen. Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssytem der Universität Oldenburg 2003 s. 43-66.

158. Centrum kultury. W: Encyklopedia Pedagogiczna. T. I. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak" 2003 s. 473-479.

159. Kontrkultura. W: Encyklopedia Pedagogiczna. T. II. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak" 2003 s. 788-791.

160. Grupa homogeniczna i heterogeniczna. W: Encyklopedia. T. II. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak" 2003 s. 120-121.

161.Komiks. W:  Encyklopedia. T. II. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak" 2003 s. 677-680.

162. Kreatywna rola rodziny w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego i w rozwoju społeczności lokalnej. W: Rodzina. Myśl i działanie. Red. G. Soszyńska. Lublin: Polihymnia 2004 s. 71-86.

163. Rodzina w procesie przemian społeczno-kulturowych w Polsce po 1989 roku. W: Rodzina jako środowisko rozwoju człowieka. Red. W. Piotrowski.  Tarnów: Biblos 2004 s. 18-49.

164. Społeczno-kulturowy kontekst religijności. W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. I.  Lublin: Wydawnictwo KUL 2004 s. 225-228.

165. Znaczenie tradycji dla rozwoju narodu i społeczeństwa. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T V: Terytorialne struktury społeczne. Red. D. Niczyporuk. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004 s. 217-224.

166. Praca i kultura. W: Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2004 s. 36-51.

167. Potrzeba poezji patriotycznej i refleksyjnej. W: Antologia polskiej poezji patriotycznej i refleksyjnej. Ułożyli Z. Kozak i W. Froch, opracował graficznie Z. Jóźwik, wprowadzenie L. Dyczewski. Lublin: Wojewódzki Ośrodek Kultury 2004 s. 7-9.

168. Czy media elektroniczne zagrażają więzi rodzinnej. W: Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi. Red. E. Balawajder, A. Jabłoński, ks. J. Szymczyk. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004 s. 243-262.

169. Niedziela. W: Leksykon Socjologii Religii. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański. Warszawa: Verbinum 2004 s. 265-266.

170. Sacrum. W: Leksykon Socjologii Religii. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański. Warszawa: Verbinum 2004 s. 358-359.

171. Symbol religijny. W: Leksykon Socjologii Religii. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański. Warszawa: Verbinum 2004 s. 406-408.

172. Tradycja religijna. W: Leksykon Socjologii Religii. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański. Warszawa: Verbinum 2004 s. 431-432.

173. Tradition in Modernity. W: Diversity and Dialogue. Culture and Values in the Age of Globalisation. Essays in Honour of Prof. George F. McLean. Ed. A. Blasco, P. Makariev. Sofia: Minerva 2004 s. 98-110.

174. Kultura - aspekt społeczny. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005 s. 194-195

175. Kultury socjologia.  W:  Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005 s. 217-218.

176. (współautorstwo z Barbara Korb) Wychowanie do mediów w świadomości  rodziców dzieci szkół podstawowych. W: Rodzina-Dziecko-Media. Red. L. Dyczewski. Lublin: Gaudium 2005 s. 318-332.

177. Konieczność kompetencji medialnej w rodzinie. W: Rodzina-Dziecko-Media. Red. L. Dyczewski. Lublin: Gaudium 2005 s. 332-349.

178. Familialer Wandel in Polen. W: Familie und Gesellschaft. Beiträge zur Familienforschung. Hrsg. F. W. Busch, R. Nave-Herz. Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg 2005 s. 317-338.

179. Das Fest in der Familie und seine kulturbildende Rolle. W:  Beiträge zur Bildungs- und Familienforschung. Hrsg. R. Nave-Herz, W.-D. Scholz. Würzburg: Ergon 2005 s. 245-260.

180. Czy Polacy potrzebują tradycji. W: Czy Polacy potrzebują tradycji. Red. M. Mamińska. Lublin: Fundacja Muzyka Kresów 2005 s. 31-40.

181. Od tożsamości zamkniętej do otwartej w społeczeństwie wielokulturowym i globalnym. W: Język, komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych. Red. T. Lewowicki, J. Urban, A. Szczypka-Rusz. Cieszyn - Warszawa: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie 2004 s. 54-63.

182. Wieloaspektowe skutki bezrobocia. W: Prawo do pracy a polityka społeczna. Red. O. Jan Mazur OSPPE. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 103-119.

183. Kultura czynnikiem rozwoju miasta - społeczności lokalnej. W: Kędzierzyn-Koźle. Bilans lokalnych kapitałów z perspektywy 10 lat. Red. E. Nycz. Kędzierzyn-Koźle: Uniwersytet Opolski. Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 2005 s. 27 -38.

184. Kultura wolontariatu. W: Społeczność lokalna - kultura - edukacja. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Ludwikowi Kozołubowi w 70-lecie urodzin. Red. J. Kosowska-Rataj. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2005 s. 115-'120.

185. Carisma e spiritualita.  W: L'eredita spirituale di san Massimiliano M. Kolbe per la Chiesa oggi. Red. Eugenio Galignano. Roma: Centro Internationale „Milizia dell'Immacolata" 2006 s. 93-118.

186. Trwałość i tendencje rozwojowe kultury polskiej. W: Sieć bibliotek publicznych wobec  potrzeb społeczeństwa informacyjnego.  Warszawa: Wydawnictwo SBP 2006 s. 9-22.

187. Famielienvorstellungen Jugendlicher in Polen (współautorstwo z T. Biernat, P. Sobierajski, J. Szulich-Kałuża). W:  Familienvorstellungen zwischen Fortschrittlichkeit und Beharrung. Ergebnisse einer Untersuchung von Ehe- und Familienvorstellungen Jugendlicher im internationalen Vergleich. Hrsg. F. Busch, W-D. Scholz. Wuerzburg: Ergon 2006 s. 137-182.

188. Prawo do życia nienarodzonych dobrem osobistym i społecznym. W: Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grzesiak. Red. A. Dębiński, M. Gałązka, R. Hałas, K. Wiak. Wydawnictwo KUL, Lublin 2006 s. 287-299.

189. Wartości w życiu człowieka starego. W: Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80  rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. Red. M. Halicka, J. Halicki. Białystok 2006 s. 113-119.

190.  Św. Maksymilian - Misjonarz XX wieku. W: Służyć zwycięskiej miłości. Kongres Misyjny. Nadzwyczajna Kapituła Misyjna. Kalwaria Pacławska 2006  s. 75-103.  

191.  Potrzeba tradycji dzisiaj. W: K. Spaleniec (red.). Dzieje Uchań. Uchanie: Wyd. Polihymnia 2006 s.11-20.

192. Wiedza i skuteczność działania dopełniane rozumieniem i aksjologią. W: A. Surdej. Współczesne procesy fragmentaryzacji i dekompozycji. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2007 s.157-170.

193. Istotne wartości kultury polskiej. W: Etos współczesnej emigracji polskiej w świetle nauczania papieża Jana Pawła II. Referaty wygłoszone na sympozjum w Rzymie, wrzesień 2006. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007 s. 42-77.

194.Kultura czynnikiem rozwoju gospodarki. W: Wspólnota kultury i gospodarki. Mazowieckie Towarzystwo Kultury. Warszawa 2007 s. 6-10.

195. Kultura czynnikiem rozwoju gospodarki. W: Wspólnota kultury i gospodarki. Mazowieckie Towarzystwo Kultury. Warszawa 2007 s. 6-10.

196. Wstęp. W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Red. Leon Dyczewski OFMConv. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 7-10.

197. Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami młodego pokolenia. W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Red. Leon Dyczewski OFMConv. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 11-34.

198. Rola rodziny w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznego. W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Red. Leon Dyczewski OFMConv. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 211-240.

199. Rodzina. W: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego. Red. Ks. S. Fel, bp J. Kupny. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007 s. 88-107.

200. Ojciec w ocenie dorosłych dzieci. W: Ojcostwo wobec wyzwań współczesności. Red. Dorota Kornas-Biela. Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego 2006 s. 51-64.

201. Rola rodziny w wychowaniu patriotycznym. W: A to Polska właśnie. Patriotyzm, regionalizm, kultura. Red. Anatol Jan. Omelaniuk. Warszawa-Wrocław: Silesia DTSK 2007 s.106-118.

202. Rodzina i jej miejsce w hierarchii wartości młodego pokolenia Europejczyków. Wyniki badań socjologicznych. W: Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie - doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej. Red. Julia Gorbaniuk. Lublin KUL  2007 s. 22-39.

203. Rola kultury w rozwoju gospodarki. W:  Kultura i prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny. Red. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz. Lublin: TN KUL 2007  s. 113-126.

204. Die Rolle der Kultur für die Wirtschaftsentwicklung. In: Kultur und  Recht. Materialien der 5. Internationalen Tagung zum Thema Kulturelle  Identität der Europaeischen Union und Religiöser Pluralismus. Hrsg. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz. Lublin: TN KUL 2007    s. 331-346.

205. Rodzina pochodzenia wzorem własnej rodziny w świadomości młodzieży. W: Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych. Red. F. Wawro. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s.47-60.

206. Św. Maksymilian Maria Kolbe. W: Św. Maksymilian Maria Kolbe. Pisma. Część I. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2007  s. 13-21.

207. Czynniki sprzyjające żywotności kultur mniejszości etnicznych i narodowych. W: Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie. Red. Z. Jasiński, T. Lewowicki. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego 2007 s. 17-32.

208. Los człowieka w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. W:  Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska_Stepaniak, B. Nierenberg, W. Furman. Opole: Uniwersytet Opolski 2008 s. 121-126.

209. Wprowadzenie - współautorstwo z A. Lewek, J. Olędzki. W: Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki. Katowice: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia", Księgarnia św. Jacka 2008 s.17-21.

210. Osobowość Jana Pawła II w przekazach dzienników ogólnopolskich, współautorstwo z Mateusz Kijek. W: Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki. Katowice: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia", Księgarnia św. Jacka 2008 s. 151-179.

211. Dialog chrześcijaństwa z kulturą współczesną: między odwagą apostołów a polityczną poprawnością. W: Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności. Red. Ks. J. Mariański, ks. S. Zięba. Lublin: TN KUL 2008  s. 81-89.

212. Granica polityczna a dyfuzja kulturowa. W: Nasz Bug. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2008 s. 251-256.

213. Ein Fenster zur Welt. W:  Begegnung der Nationen für ein geeintes Europa. Janineum Jubiläumsfestschrift 1957-2007. Wien 2008 s. 148-151.

Artykuły w czasopismach:

1. Święty naszych czasów. "Chrześcijanin w Świecie" 4(1971)3-27.

2. Rys biograficzny o. Maksymiliana Kolbe. "Homo Dei" 4(1971)249-256.

3. Le saint de nos temps. "Marianum" 2(1972)200-224.

4. Problemy kultury chrześcijańskiej. "Roczniki Filozoficzne KUL" 2(1971)188-210.

5. Wobec ludzi starych. "Chrześcijanin w Świecie" 3-4(1971)17-33.

6.  Działalność wydawnicza Kościoła w Polsce międzywojennej. "Homo Dei" 4(1972)289-294.

7.  Apostolstwo zbiorowe Kościoła katolickiego w Polsce międzywojennej. "Collectanea Theologica" 2(1972)43-54.

8. Problemy rodziny nuklearnej i rodziny szerokiej we współczesnym społeczeństwie. "Roczniki Filozoficzne KUL" 2(1972)159-184.

9. Wielkość obecnej i przyszłej rodziny. "Chrześcijanin w Świecie" 26(1973)36-50.

10. Udział najstarszego pokolenia w procesie wychowania pokoleń młodszych. "Człowiek  w Pracy i Osiedlu" 4(1975)54-64.

11. Aspiracje ludzi w wielu emerytalnym. "Człowiek w Pracy i Osiedlu" 4(1975)46-53.

12. Udział najstarszego pokolenia w procesie wychowania dzieci. "Chrześcijanin w Świecie" 4-5(1976)195-212.

13. Więź pokoleń w rodzinie. "Chrześcijanin w Świecie" 7(1976)74-89.

14. Postawy światopoglądowe jako czynnik spójności więzi w rodzinie trzypokoleniowej. "Roczniki Nauk Społecznych KUL" T 4 1976 s. 151-172.

15. Sytuacja ludzi starych w Polsce. "Studia Philosophiae Christianae" 2(1976)199-211.

16. Rola współczesnej rodziny w przekazywaniu wartości. "Ateneum Kapłańskie" 2(1977)269-277.

17. Dziecko wartością społeczną. "Colloquium Salutis". Wrocławskie Studia Teologiczne. Wrocław 1979 nr 11 s. 145-168.

18. Przyszłość wyrasta z przeszłości. "Chrześcijanin w Świecie" 10(1979)51-66.

19. Antropologiczna i kulturowa wartość starości. "Kultura i Społeczeństwo" 1-2(1981)347-353.

20. System wartości w świadomości młodego pokolenia. "Roczniki Nauk Społecznych" T 8 1980 s. 259-271.

21. Ludzie trzeciego wieku. "W Drodze" 11-12(1982)132-140.

22. Święty Maksymilian Maria Kolbe obrońcą człowieczeństwa. "Ateneum Kapłańskie" T 100 1983 s. 199-214.

23. Niepokalanów - dzieło świętego Maksymiliana Kolbego. "Chrześcijanin w Świecie" 7(1982)12-37.

24. Kontinuitaet und Wandel in den Lebensstilen der polnischen Gesellschaft. "Collectanea Theologica" 53(1983)101-113 fasc. specialis.

25. Praca a kultura. "Obecność" 2(1984)81-98.

26. Zróżnicowana sytuacja rodzin polskich. Zagrożenia i potrzeby. "Obecność" 3(1984)68-85.

27. Problem unifikacji wzorów osobowych w polskim społeczeństwie po drugiej wojnie światowej. "Roczniki Nauk Społecznych KUL" T 12 1984 s. 223-237.

28. Co dzieje się z poczętym dzieckiem. "Obecność" 4(1985)92-119.

29. Człowiek zagrożony w rodzinie i ocalony przez rodzinę. "Obecność" 5(1985)100-124.

30. Familie - Kultur - Religiositaet. "Collectanea Theologica" 55(1985) s. 39-87.

31. Arbeit und Kultur. "Renovatio" 3(1986) s. 137-149.

32. Misyjne dziedzictwo św. Maksymiliana Kolbego. "Ateneum Kapłańskie" T 108 1987 s. 38-55.

33. Polityka rodzinna w Polsce. Stan aktualny i kierunki rozwoju. "Chrześcijanin w Świecie" 7(1987)48-68.

34. Podstawowe wartości chrześcijańskiego małżeństwa. "Obecność" 7(1987)70-90.

35. z B. Lachowską i S. Lachowskim. Sytuacja kobiety w polskim społeczeństwie. "Ateneum Kapłańskie" T 110 1988 s. 219-257.

36. Stosunek narzeczonych do norm broniących małżeństwa i poczętego życia. "Chrześcijanin w Świecie" 12(1988)58-71.

37. Cechy i zadania ewangelizacji prowadzonej przez zakon franciszkański w Polsce współczesnej. "Wiadomości z Prowincji  Św. Maksymiliana M. Kolbego" 4(1988)251-269.

38. Polscy emigranci w Monachium. " Znaki Czasu" 13(1989)51-67.

39. Polscy emigranci w Monachium. "Znaki Czasu"  14(1989)124-143.

40. Welchen Wert hat die Ausbildung in der modernen Gesellschaft. "Renovatio" 1(1989)35-42.

41. Katholische Erwachsenenbildung in Polen. "FEECA Bulletin" 13(1989)4-6.

42. Chansen und Bedrohungen fuer die katholische Erwachsenenbildung im heutigen Polen. "FEECA Bulletin" 15(1990)14-17.

43. Kontynuacja i zmiana stylu życia polskiego społeczeństwa. "Roczniki Nauk Społecznych KUL"  10(1982)231-246.

44. Sytuacja kobiety w polskim społeczeństwie. "Roczniki Nauk Społecznych KUL"  14(1986)265-308.

45. Wartość wykształcenia i rola humanisty-franciszkanina w nowoczesnym społeczeństwie. "Wiadomości z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu OO. Franciszkanów w Polsce" 1(1991)12-24.

46. Stan i potrzeby polskiego duszpasterstwa w Niemczech. "Znaki Czasu"  22: 1991 s. 108-130.

47. Polskie duszpasterstwo w Monachium. "Duszpasterz Polski Zagranicą" 1991 nr 2 s. 229-241.

48. Polskie organizacje w Monachium. "Przegląd Polonijny" 1991 nr 4 s. 117-127.

49. S. Massimiliano Kolbe difensore dell'umanita e dei diritti umani. "Miles Immaculatae" Anno XXVIII, Fascicolo I, Gennaio-Giugno 1992 s. 136-149.

50. Diaspora czy integracja Polaków w Górnej Austrii. "Studia Polonijne" 14: 1992 s. 7-52.

51. Rodzina a społeczeństwo. "Polityka Społeczna" 1993 nr 1 s.15-19.

52. Symbolika dawnego i nowoczesnego miasta. "Edukacja Filozoficzna" Vol. 14: 1992 s. 154-159.

53. Rodzina w okresie transformacji systemowej w Polsce. "Polityka Społeczna" 1993 nr 2 s. 1-5.

54. Wartość wykształcenia w nowoczesnym społeczeństwie. "Roczniki Nauk Społecznych KUL" T. 18: 1990 z.1 s. 273-284.

55. Rodzina i społeczeństwo. "Roczniki Nauk Społecznych KUL" T. 19-20: 1991-1992 z. 1 s. 83-97.

56. Wartość wykształcenia i rola humanisty-franciszkanina w nowoczesnym społeczeństwie. " Studia Franciszkańskie" 5:1992 s. 39-49.

57. Co zostało ze spotkania z Janem Pawłem II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (wyniki ankiety). Ethos 1993 nr 21/22 s. 359-362.

58. Kulturotwórcza rola rodziny. "Studia Polonijne" T.12:1989 s. 39-53.

59. System wartości w świadomości młodzieży. "Ethos" 1993 nr 23 s. 57-74.

60. Konieczność rozwoju katolickiego kształcenia dorosłych. "Ateneum Kapłańskie" T 121: 1993 zeszyt 2/3 s. 326-335.

61. Zakon przyszłości -przyszłość zakonu. "Wiadomości z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu OO. Franciszkanów w Polsce" R 24:1993 nr 4 s. 21-29.

62. Rodzina wielodzietna w okresie transformacji systemowej. "Problemy Rodziny" 1993 nr 6 s. 18-27.

63. Słuszna i sprawiedliwa płaca w katolickiej nauce społecznej. "Polityka Społeczna" 1994 nr 1 s. 8-10.

64. Sytuacja polskiej ludności w Austrii: pomiędzy diasporą a alienacją. "Roczniki Nauk Społecznych" T.XXI : 1993 z. 1 s.

65. Rodziny wielodzietne potrzebują pomocy. "Magazyn Gospodarczy"  1995 nr 1-2 s. 30-33.

66.  Kultura ludowa elementem istotnym tożsamości społeczeństwa polskiego. "Twórczość Ludowa" 1994 nr 1-2 s. 19-25.

67. Wzajemne relacje: rodzina - państwo w ujęciu katolickiej nauki społecznej. "Zeszyty Naukowe KUL" 1991 nr 3-4 s. 97-106.

68. Rodzina polska w okresie transformacji systemowej i kierunki rozwoju polityki rodzinnej. "Ateneum Kapłańskie" T. 124: 1995 zeszyt 2 s. 195-217.

69. By zło się nie odrodziło. "Zeszyty Majdanka" T XVI. Lublin 1995 s. 31-42.

70. Święty Maksymilian a współczesna kultura. "Łódzkie Studia Teologiczne"  T. 3: 1994 s. 279-295.

71. New Age. Zagubienie czy wyzwanie dla chrześcijańskiej duchowości. "Ateneum Kapłańskie" T. 87 Tom 125 zeszyt 2-3 s. 199-209.

72. Płaca sprawiedliwa i słuszna. "Ethos" 1995 nr 4 s. 113-121.

73. Polityka społeczna wobec rodziny ze szczególnym uwzględnieniem rodziny wielodzietnej. "Życie i Myśl". Zeszyty problemowe. 1995 nr 4 s. 29-43.

74. Trwałość i zmienność kultury polskiej. "Przegląd Uniwersytecki" 1996 nr 1 s. 3,6-7,17,27.

75. Kształcenie i wychowanie człowieka czynnikiem rozwoju społecznego. "Życie i Myśl". Zeszyty Problemowe. 1996 nr 5 s. 22-32.

76. Rodzina wielodzietna w okresie transformacji systemowej. "Samorząd Terytorialny" 6:1996 nr 11 s. 16-23.

77. Człowiek w perspektywie nowoczesnej kultury. "Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" 1997 nr 2 s. 3-9.

78. Kościół katolicki wobec ubóstwa. "Zeszyty Naukowe KUL". R. XXXIX nr 1-2 s. 75-85.

79. Od kultury ludowej do kultury lokalno-regionalnej. "Kultura Wsi" 1996 nr 2 s. 49-62.

80.  Poles in Germany, Germans in Poland. The Border and Minorities. "Periphery". Journal of Polish Affairs" Vol. 3. No. 1/2. 1997 s. 6-9.

81.  Podstawy i postulaty polityki społecznej wobec rodziny. „Społeczeństwo" 1997 nr 3 s. 311-326.

82.  Symbolika domu. „Inspiracje" 1997 nr 6 s. 10-12.

83.  Demokracja a media publiczne. „Mikrus Dziennikarski" 1997 nr 4 s. 25-30.

84.  Założenia ideowe i programowe "Telewizji Niepokalanów".  "Wiadomości z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu OO. Franciszkanów w Polsce" 1997 nr 1 s. 43-50.

85.  „Inteligencja życia" nadzieją nowoczesnego społeczeństwa. „Roczniki Nauk Społecznych KUL" T. XXV: 1997 s. 253-264.

86.  Powinności mediów. „Kronika" Zeszyt 2. Instytut Lecha Wałęsy. Warszawa 1997 s. 21-32.

87.  Czy łatwo być Polakiem w Niemczech i Niemcem w Polsce. „Odra" R.XXXVIII 1998 nr 2 (435) s. 7-15.

88.  Bezrobocie długookresowe w woj. Lubelskim. Wyniki badań empirycznych. „Polityka Społeczna" 1998 nr 11-12 s. 1-5.

89.  Regionalizm - narodowość - ponadnarodowość nowoczesnego społeczeństwa. „Zeszyty Naukowe KUL" 1998 nr 3-4 s. 171-184.

90.  Dziecko dziełem Boga i ludzi. „Inspiracje" 1999 nr 1(55) s. 17-18.

91.  Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie. „Kultura i Społeczeństwo" T.XLIV: 2000 nr 1 s/ 27-42.

92.  Bezrobocie przyczyną ubóstwa. „Zeszyty Naukowe WSZiP im Bogdana Jańskiego" 2000 nr 3 s. 9-22.

93.  Telewizja a rodzina: pomiędzy zagrożeniem a szansą. „Roczniki Nauk Społecznych" T.XXVIII-XXIX : 2000-2001, zeszyt 1 s. 129-147.

94.  Die Familie im Transformationsprozess Polens. „Zeitschrift fuer Familienforschung" 13. Jahrgang 2001, Heft 1 s. 5-22.

95.  Ekologia medialna. „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna" 2002 nr 4(6) s. 7-11.

96.  San Massimiliano organizzatore. Il carisma al servizio dell'evangelizzazione. „Miles Immaculatae" 2002 nr 23 s. 892-922.

97.  Kultury narodowe w dobie globalizacji. „Głos Ziemi Urzędowskiej" 2003 s. 13-18.

98.  Więź ze społeczeństwem  i dobra jakość telewizji publicznej? „Za ekranem" 2003 nr 3 s. 29-37.

99.  Wizjoner Europy. „Ethos" 2003 nr 63-64 s. 207-226.

100. Nowoczesność potrzebuje tradycji. „Głos Nałęczowa" 2004 s. 31-35.

101. Czy dzisiejsza rodzina jest środowiskiem kulturotwórczym. „Biuletyn" Rady ds. Rodziny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2004 nr 14 s. 78-85.

102. Trwałość i zmienność kultury polskiej. "W kręgu kultury" 2005 nr 1 s. 5-8.

103. Potrzeba rozwoju kultury lokalnej w globalizującym się świecie. "W kręgu kultury" 2005 nr 2 s. 5-8.

104. Praca w nauczaniu Jana Pawła II. „Rynek Pracy" 2005, lipiec, numer specjalny: Praca w nauczaniu Jana Pawła II s. 7-36.

105. Więź rodzinna a media elektroniczne. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, rok LXVII, zeszyt 1 s. 225-242.

106. Rycerstwo Niepokalanej w ujęciu św. Maksymiliana Kolbego. „Studia Bobolanum" 2006 nr 1   s. 75-92.

107. Współautorstwo z T. Biernat, P. Sobierajski, J. Szulich-Kałuża. Wyobrażenia młodzieży w Polsce o małżeństwie. „Pedagogia Christiana"  2007 nr 1(19) s. 137-156.

 Recenzje:

1. Polityka rodzinna. Red. A. Rajkiewicz. Warszawa 1973. "Problemy Rodziny" 5(1974)50-62.

2. L. Dyczewski. Więź pokoleń w rodzinie. Warszawa 1976. "Committe on Family Research Gazette"  Vol. 4(2) 1977 s.11-13. Omówienie książki.

3. Przemiany rodziny polskiej. Red. J. Komorowska. Warszawa 1975. "Committe on Family Research Gazette"  Vol 4(2) 1977 s. 14-16.

4. J. Krauss-Siemann. Kirchliche Stadtteilarbeit. Kohlhamer. Stuttgart 1983. "Thelogisch-praktische Quartalschrift" 3(1984)325-326.

5. Ta sama recenzja w języku polskim w: "Collectanea Theologica" 55(1985)188-189.

6. Edward Nycz. Dorastanie w przestrzeni społeczno-kulturowej miasta przemysłowego. Studium społeczno-pedagogiczne. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2001, ss.353. W: Roczniki Nauk Społecznych KUL" T. XXXII, zeszyt 1 s.208-211.

7.  Eliot Aronson, Anthony Pratkanis. Wiek propagandy. Używanie  i nadużywanie perswazji na co dzień. Warszawa: PWN 2003. W: Krytyka Polityczna. Czas zadymy. Warszawa /2004/ s. 91.

Publicystyka:

1. Zagadnienia teorii kultury. "Novum"4(1971)120-124.

2. Kongres mariologiczny i maryjny w Niepokalanowie. "Nasza Rodzina" 10(1972)159-184.

3. Na sympozjum rodzinnym pod Wiedniem. "Tygodnik Powszechny" nr 46 z 18.12.1973.

4. Źródła działalności misyjnej O. Kolbego. "Rycerz Niepokalanej" 34(1973)203-205.

5. Za życie świata. "Chrześcijanin w Świecie" 3(1975)82-89.

6. Studia socjologiczne na KUL. "Studia Socjologiczne" 4(1975)262-265.

7. Sprawozdanie zespołu do spraw rodziny. "Chrześcijanin w Świecie" 40(1976)23-27.

8. Świat w obiektywie. "Aktualności Radiowo - Telewizyjne" 1981 nr 12.

9. Polonia zawsze nam bliska. "Przewodnik Katolicki" nr 9 z 2.05.1982.

10. Wyniesienie człowieka w Niepokalanej. "Rycerz Niepokalanej" 1982.

11. Obrońca praw człowieka. "Ład" nr 4 z 23.01.1983.

12. Trzeźwość konsekwencją duchowości i działalności o. Maksymiliana. "Biuletyn Przeciwalkoholowy" 23(1982)3-9.

13. Z listów Świętego (wybór tekstów). "Chrześcijanin w Świecie" 7(1982)63-80.

14. Trzeźwość drogą piękniejszego człowieczeństwa. "Problemy Alkoholizmu" 4(1983)13.

15. Idee św. Franciszka w XX wieku na przykładzie św. Maksymiliana. "Bratni Zew" 164(1983)28-31.

16. Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. "Rycerz Niepokalanej" 5(1984)140-142.

17. Prawo do wolności w małżeństwie. "Rycerz Niepokalanej" 6(1984)1690-170.

18. Prawo małżonków do posiadania dzieci i określania ich liczby. "Rycerz Niepokalanej" 7(1984)202-204.

19. Prawo dziecka do życia, nienaruszalności i rozwoju. "Rycerz Niepokalanej" 8(1984)233-235.

20. Problem ludzkiej wolności. "Obecność" 5(1985)4-8.

21. Kształt rodziny. Wywiad przeprowadzony przez M. Piłkę. "Przegląd Katolicki" nr 51-52 z 21-28.12.1986.

21. Nadzieja drogą ku bogatszemu życiu. "Obecność" 8(1988)3-12.

22. Polak wyjeżdża i .... Wywiad przeprowadzony przez H. Makarskiego. "Relacje" nr 5 z 13-19.06.1990.

23. Co człowiekowi daje rodzina. Radiowe przemówienia Godziny Różańcowej o. Justyna. Buffalo 1988 s. 117-120.

24. Potrzeby podstawą rozwoju. "Powiernik Rodzin" 3(1990)2-6.

25. Potrzeby duchowe. "Powiernik Rodzin" 4(1990)2-4.

26. Rozwój małego dziecka. "Powiernik Rodzin" 5(1990)3-7.

27. Niezaspokojone potrzeby dzieci i młodzieży. "Powiernik Rodzin 6(1990)3-4.

28. Niezaspokojone potrzeby duchowe dzieci i młodzieży. "Powiernik Rodzin" 7(1990)4-7.

29. Rola środowiska przestrzennego w zaspakajaniu potrzeb dziecka. "Powiernik Rodzin" 8(1990)3-5.

30. Obecność bliskich osób w życiu dziecka. "Powiernik Rodzin" 9(1990)4-5.

31. New Age nowym problemem dla katolików. "Przegląd Katolicki"

nr 1 z 6/13.01.1991.

32. New Age nowym problemem dla katolików. "Przegląd Katolicki"

nr 2 z 20/27.01.1991.

33. Społeczny odbiór papieskiej pielgrzymki. "Dziennik Lubelski" nr 103(336) z 29-30.O5.1991.

34. Powołanie i miejsce świeckich w Kościele. "Wiadomości z Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego Zakonu Ojców Franciszkanów w Polsce" 2(1991)66-68.

35. Twórczy styl życia. "Problemy Alkoholizmu" 9(1991)11.

36. Kultura europejska a kultury narodowe. Wywiad przeprowadzony przez Cz. Dąbrowskiego. "Słowo Powszechne" nr 9(13339) z 28-29.02 -1.03.1992.

37. Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Społecznych. "Przegląd Uniwersytecki" 3(1992)3.

38. New Age: religia czy ruch społeczny. "Przegląd Uniwersytecki" 3(1992)6-7.

38. Stajemy się społeczeństwem ryzyka. "Słowo Powszechne" nr 202 z 20-22.XI.1992, Słowo Niedzielne, dodatek cotygodniowy.

39. Dziennikarz - zawód odpowiedzialny. "Dziennik Lubelski" nr 125 z 30.06.1993

40. Bo świat podbija się głową. "Dziennik Lubelski" nr 36 z 20.10.1993 (wywiad).

41. Religijność w Polsce i Ameryce. "Słowo" nr 200 z 3.XI.1993 (wywiad A. Kruczek).

42. Kultura chrześcijańska kulturą alternatywną. "Niedziela" nr 46 z 14.XI.1993.

43. Choinki, podłaźniczki, jodłki. "Rzeczpospolita" nr 300 z 24-26.12.1993.

44. Czyny wolne i dobre. "Rzeczpospolita" nr 6 z 8-9.O1.1994.

45. Podyplomowa Szkoła Dziennikarstwa w KUL-u. "Niedziela" nr 2 z 9.01.1994.

46. Kultura - ciągłe tworzenie. "Kurier Lubelski" nr 35 z 18-20. 02. 1994 (wywiad Grzegorz Żuk).

47. Prasa katolicka - jaka powinna być. "KAIBiuletyn" 1994 nr 35 s. 15-17 (wywiad Piotr Kuty).

48. Zadania prasy katolickiej. "Mikrus Dziennikarski" 1994 nr 1 s. 16-20.

49. Akademia Społeczna. "Mikrus Dziennikarski" 1994 nr 1 s. 20-21.

50. Chrześcijańska koncepcja kultury alternatywnej. "Inspiracje" 1994 nr 21/22/23 s.10-12.

51. Symbolika Świąt Wielkanocnych. "Rota" 1994 nr 1-2 ss. 21-22.

52. Podtrzymał wiarę w człowieka. "Słowo Dziennik Katolicki" nr 163 z 12-13-14.VIII.1994.

53. Przeciw nieludzkiemu programowi. "Słowo Dziennik Katolicki"  nr 165 z 26-27-28.VIII.1994.

54. Czy grozi nam bunt "inteligencji życia". (Wywiad Małgorzata Goss). "Słowo Dziennik Katolicki" nr 71 z 10-04.1995.

55. Z pogranicza dwóch narodów (wywiad M. Majchrzak). "Polityka Społeczna" 1995 nr 3 s. 22-24.

56. W służbie mediów. (Wywiad Jolanta. Koziej). "Gość Niedzielny" z 9.04.1995.

57. Rodzina Maksymiliana. "BeZet" 1994 nr 10 s. 12-15.

58. Odbierano nazwisko i imię. "Rycerz Niepokalanej" (Santa Severa). 1995 nr 3 s. 104-105.

59. Antyludzka i antyboska atmosfera życia. "Rycerz Niepokalanej" (Santa Severa). 1995 nr 4 s. 138-139.

60. Symbolika Świąt Wielkanocnych. " Nasze Czuby" nr 3, kwiecień 1995 s.1, 6.

61. Przywrócił pełną treść pojęciu "człowiek". "Rycerz Niepokalanej" (Santa Severa). 1995 nr 5 s. 174-176.

62. Obrady franciszkanów z Europy Środkowo-Wschodniej. "KAI Biuletyn" 1995 nr 32 s. 5-6.

63. Człowieczeństwa nie można zabić. "Rycerz Niepokalanej" (Santa Severa) 1995 nr 6 s. 219-220.

64. "Służyć prawdzie". Wywiad. "Scriptores Scholarum" R.III: 1995 nr 7. Lublin. s. 13-19.

65. Polskę stać na dobry dziennik katolicki. Wywiad przeprowadził P.K. Kuty. "Niedziela" nr 22 z 28.05.1995 s. 1, 12.

66. 10 zaleceń właściwego stosunku do mass mediów. "Niedziela" nr 32 z 6.08.1995 s. 1.

67. Cechy polskich mass mediów. "Niedziela" nr 32 z 6.08.1995 s.1.

68. Dni Franciszkańskie w Darłowie. "Wiadomości z Prowincji Św. Maksymiliana M. Kolbego Zakonu Ojców Franciszkanów w Polsce" 1995 nr 3 s. 257-261.

69. Rodziny wielodzietne potrzebują pomocy. "Powiernik Rodzin"  1995 nr 10 s. 10-15.

70 Bardzo polski opłatek. Wywiad przeprowadził G. Wójcikowski. "Kurier Lubelski" nr 280 z 22-26.12.1995.

71. Jak usunąć mur? "Forum Polonijne" 1995 nr 6 s. 7.

72. Symbolika choinki i jej ozdób. "Forum Polonijne" 1995 nr 6 s. 16-17.

73. Ludności coraz mniej. "Niedziela" nr 6(4) z 11.II.1996 dodatek akademicki s. II-III.

74. Znaczenie życia i śmierci św. Maksymiliana dla współczesnych. "Rycerz Niepokalanej" (Santa Severa) 1996 nr 8-9 s. 251-252.

75. Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa. "Przegląd Uniwersytecki" 1996 nr 5 s. 20-21.

76. Znamiona prasy katolickiej. "Mikrus Dziennikarski" 1995-1996 nr 2-3 s. 40-41.

77. Ci, którzy śpiewają, dobre serce mają. "Niedziela" nr 2 z 12.01.1997 s.18.

78. W teatrze słowa. "Na Przykład" 1997 nr 1(45) s. 8-9.

79. Zespoleni z rodziną. „Grupa i Zabawa". 1997 nr 4 s. 16-17.

80. Ameryka, jakiej nie znamy. „Gość Niedzielny" 1998 nr 30 s. 19.

81. Jaka telewizja. Wywiad przeprowadziła Aleksandra Kajkowska.  „Rycerz Niepokalanej" 1999 nr 2 s.77-78.

82. Talenty dziennikarskie. Wywiad przeprowadziła Agnieszka Przytuła. „4 Strony" 1999 nr 7 s. 2

83. Gdy zostaniesz dziennikarzem. Wywiad przeprowadziła Anna Błaszczak. „Niedziela Lubelska" w „Niedziela" nr 26(351)2000.

84. Rodzina nowoczesna w nowoczesnym społeczeństwie. „Głos dla Życia" 2000 nr 4(45) s. 14-17.

85. Lubelszczyzna w kulturze Zachodu. Wywiad przeprowadził red. Janusz Kopaczek. „Kurier Lubelski" 5-6.08. 2000.

86. Globalisierung bringt Gefahren für die Familie. „Delmenhorster Kreisblatt" 16.09.2000 nr 216 s. 3, wywiad przeprowadził  Georg  Jauken .

87. Jak żyć ze starością. „List do Pań" 2000 nr 11 s. 26.

88. Symbolika wigilii Bożego Narodzenia. Wywiad dla Radia Lublin S.A. red. Agata Kos, 21.12.2000.

89. Przekleństwo. „Przebudzenie" 2000 nr 10 s. 10.

90. Świadomie kształtować własną tożsamość. Wywiad przeprowadziła Jadwiga Marlewska. „Inspiracje. Magazyn społeczno-kulturalny" 2000 nr 7 s. 8-10.

91. Wartość rodziny. Wywiad przeprowadzony przez red. S. Zielińską. „Głos Niezależny" 2001 nr 3 s. 5-6.

92. Tożsamość Europy. Wywiad dla Radia Lublin S. A.,  red. A. Kos - 23.03.2001.

93. Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. Wypowiedź dla Radia Plus i Radia Lublin S.A. - 15.11.2001

94. Skazani na margines. Wywiad przeprowadzony  przez red. Waldemara Sulisza. „Dziennik Wschodni  czwartek 15.11.2001 s. 2.

95. Syndrom człowieka bez pracy. Wywiad przeprowadzony przez Adama Kruczka. „Nasz Dziennik"  poniedziałek 26 11.2001 s. 11.

96. Symbolika światła i kwiatów na grobach. Wypowiedź dla Radia Lublin S.A., red. A. Kos, 31.10.2002.

97. Uczmy się mediów. Wywiad przeprowadzony przez Magdalenę Jakubowicz i Pawła Kuźniar. „Gazeta Wyborcza" 28.XI.2002.

98. Jak korzystać z mediów.  „Niedziela"  nr 18 z 4 maja 2003.

99. Na całe życie...Naukowcy o rodzinie -nienaukowo. „Gość Niedzielny" 2004 nr 19 s. 22.

100. Dla rozwoju potrzeba elit, idei i promocji. „Gość Niedzielny" 2004 nr 21 s. 26.

101. Człowiek wielkiego zawierzenia. Rozmowę prowadzi Ryszard Paluch. „Posłaniec Serca Jezusowego" 2004 nr XII (133) s. 5-7.

102. Łapczywe elity. Rozmowę prowadzi Adam Kruczek „Nasz Głos" 2004 nr 11(92) s. 12-14.

120. Mikołaj w Wigilię to też przejaw laicyzacji. Ojciec prof.  Leon Dyczewski o tym, jak współczesna kultura prowadzi do dechrystianizacji świąt. „Życie Warszawy" z 25.12.2005.

121. Katedra Socjologii Kultury. "Przegląd Uniwersytecki" 2005 nr 5-6 (97-98) s. 58-59.

122. Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL. ."Przegląd Uniwersytecki" 2005 nr 5-6 (97-98) s. 76.

123. Wielkanocne jajko jest pełne  życia. Wywiad przeprowadził Marcin Szymaniak. „Życie Warszawy"  z 16.04.2006.

124. Dać człowiekowi nadzieję. Wywiad przeprowadził Jerzy Pawlas. „Solidarność" nr 15 z 14.04.2006.

125. W Kościele nie ma sensacji. Wywiad przeprowadził Leszek Onak. „Ofensywa" nr 2(3) MAJ 2006 s. 13-15.

126. Rezolucja oderwana od rzeczywistości. Wywiad przeprowadził Adam Kruczek. „Nasz Dziennik" nr 169 (2579) 21 lipiec 2006.

127. Kultura w społeczności lokalnej. Wywiad przeprowadziła Elżbieta Skrzypek. „Nasz Dziennik" nr 228 z 29.09.2006 s. 9.

128. Czy media katolickie mają szansę przebicia. Głos w dyskusji o mediach. Prowadził o. Robert Stachowiak."Akapit" 2006 nr 2 s. 1,4.

129. Jesteśmy dumni z naszych absolwentów. Wywiad przeprowadziła Agnieszka Strzępka. „Niedziela" nr 46 z 18.XI.2007 s. 14-15.

130. Symbolika  zwyczajów Bożego Narodzenia.  „Forum Polonijne" 2007 nr. 6 s. 6.

131. Walczmy o Lublin. Wywiad przeprowadzili M.B i Ł.Z. „Coś Nowego"  Gazeta I roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL 2008 nr 2 s.4-5.

 

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016, godz. 16:19 - Anna Sugier-Szerega