PUBLIKACJE

Dr hab. Krzysztof ORZESZYNA, prof. KUL

 

A. Książki:

Autorstwo:

1. Urząd wikariusza biskupiego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego, Lublin 2002, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 192, ISBN 83-7306-075-8.
2. Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej. Studium prawnoporównawcze, Lublin 2007, ss. 360, ISBN 978-83-7383-602-6;

3. Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, International Human Rights Law, ed. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2023, ss. 417, ISBN 978-83-8291-182-4; ISBN e-book 978-83-8291-183-1.

Redakcja:

1. [Współredaktor]. Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 1005, ISBN 83-7306-196-7;

2. [Współredaktor]. Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne, red. M. Karpiuk, K. Orzeszyna, Warszawa 2014, 226, ISBN 978-83-7520-166-6;

3. [Współredaktor]. Prawo policyjne, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Orzeszyna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, ss. 227, ISBN 978-83-7930-502-5;

4. [Współredaktor]. Human Rights as a base for the implementation of European legal values in Ukraine and the Republic of Poland in the context of civil society development. Collective monograph, eds. K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski, R. Melnyk, M. Kravchenko, T. Chekhovych, Lublin: Izdevnieciba "Baltija Publishing", Lublin 2019, ss. 356, ISBN 978-9934-571-99-2.

B. Podręczniki:

1. Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2020, ss. 355, ISBN 978-83-8198-561-1;

2. Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck,wyd. 2, Warszawa 2022, ss. 423, ISBN 978-83-8291-101-5.

C. Artykuły:

2000

1.Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do Kościołów, RNP, 10(2000), z. 2, prawo kanoniczne, s. 225-235, ISSN 1507-7896, http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/1947/2062.

2001

1.Wikariusz generalny a wikariusz biskupi, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Lublin 2001, s. 37-44, ISSN 1731-1438.

2002

1.Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Prawo-Administracja-Kościół, 2002, nr 2-3 (10-11), s. 175-195, ISSN 1644-9924;
2.Kompetencje wikariusza biskupiego, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt.: „Struktura i zadania kurii diecezjalnej", Warszawa 2002, ISBN 83-7072-274-3;
3.Prawo jednoczącej się Europy a Kościoły, Zeszyt Naukowy 1/2002, Wydział Administracyjno-Prawny, Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 51-64, ISBN 1643-8345;
4.Systemy relacji między państwem i Kościołem we Francji, RNP, 12(2002), z.1, prawo, s. 237-256, ISSN 1507-7896, http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/1981/2096;
5.Tendencje rozwojowe pojęcia kurii diecezjalnej, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Lublin 2002, s. 51-59, ISSN 1731-1438;
6.Władza wikariusza biskupiego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, RNP, 12(2002), z. 2, prawo kanoniczne, s. 139-150, ISSN 1507-7896.

2003

1.Przyczyny administracyjnego usunięcia proboszcza, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Lublin 2003, s. 68-79, ISSN 1731-1438;
2.Sytuacja prawna szkolnictwa prywatnego we Francji, RNP, 13(2003), z. 2, prawo kanoniczne, s. 19-33, ISSN 1507-7896, http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/2028/2143;
3.Współczesne interpretacje francuskiej koncepcji państwa świeckiego, RNP, 13(2003), z. 1, prawo, s. 219-232, ISSN 1507-7896, http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/2022/2137.

2004

1.Status prawny Kościołów i innych związków wyznaniowych w systemie prawnym Republiki Austriackiej, [w:] Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 753-765, ISBN 83-7306-196-7;
2.Świeckość szkoły a nauczanie religii we Francji, RNP, 14(2004), z. 2, prawo kanoniczne, s. 5-21, ISSN 1507-7896, http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/2048/2163.

2005

1.Podmiotowość i suwerenność prawnomiędzynarodowa Zakonu Maltańskiego, RNP, 15(2005), nr 2, s. 171-185, ISSN 1507-7896, http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/2164/2272;
2.Projekt nauczania o religiach we Francji, RNP, 15(2005), nr 1, s. 331-340, ISSN 1507-7896, http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/2127/2240.

2006

1.Status prawny kościołów i innych związków wyznaniowych w Republice Włoskiej, Przegląd Sejmowy, 2(73) 2006, s. 61-79, ISSN 1230-5502, http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps73.pdf.

2007

1.Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, RNP 17(2007), nr 1, s. 35-48, ISSN 1507-7896, http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/2282/2390.

2008

1.Józef Florczak (1887-1943), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, s. 135-138;
2.Józef Florczak (1887-1943), [w:] Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008,ISBN 978-83-7363-708-5, s. 55-59.

 

2009

1.Godność człowieka jako źródło praw i wolności człowieka, [w:] Mojemu Kościołowi wszystko! Księga Jubileuszowa ku czci Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka Metropolity Częstochowskiego z okazji 25. rocznicy sakry biskupiej i posługi pasterskiej w Kościele częstochowskim, Częstochowa 2009, s. 553-561, ISBN 978-83-87830-98-4.

 

 2010

1.Karta Praw Podstawowych w Unii Europejskiej w Traktacie Lizbońskim, Roczniki Nauk Prawnych, t. XIX, 2009, nr 2, s. 43-56, ISSN 1507-7896, https://www.kul.pl/files/1374/public/rnp_2009/nr_2/s_43_56_art_Orzeszyna.pdf;

2.Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, Teka Komisji Prawniczej, Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, T. II, Lublin 2009, ISSN 1899-7694, s. 94-108, http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw2/Orzeszyna.pdf;

 

2013

1. Extraordinary Measures in the Constitution of the Republic of Poland, [in] Legal Security, eds K. Dunaj, M. Stepnowska, Warsaw 2013, ISBN 978-83-7151-401-2, pp. 168-186;

2. Prawo do dobrej administracji, [w:] Nauka administracji, red. M. Karpiuk, W. Kitler, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7641-995-4, s. 28-38;

3. Godność ludzka podstawą praw człowieka, [w:] Człowiek - jego prawa i odpowiedzialność, red. R. Tabaszewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-789-9, s. 15-23.

 

2015

1. Samorząd terytorialny w Republice Francuskiej, [w:] Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7523-383-4, s. 217-246;

2. Nieracjonalność argumentu równości wobec prawa w lobbingu na rzecz zawierania „małżeństw” przez osoby tej samej płci, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 4, s. 47-67, [10 pkt], DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.4-3

 

2016

1. Ban of Tortures as a Method of Acting Against Violence Directed Towards Subjects which are Particularly Vulnerable, "Teka Komisji Prawniczej", Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, T. IX, Lublin 2016, ISSN 1899-7694, s. 123-139, [11 pkt], http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw9/10_Orzeszyna.pdf.

 

2017

1. Common Foreign and Security Policy of the European Union, "Teka Komisji Prawniczej", Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, T. X, Lublin 2017, ISSN 1899-7694, s. 137-146, [11 pkt], http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw10_2017.htm.;

2. Klauzula sumienia jako gwarancja realizacji prawa do wolności sumienia, "Medyczna Wokanda" 2017, nr 9, Naczelna Izba Lekarska, ISSN 2081-4143, s. 11-23. [3 pkt], https://nil.org.pl/uploaded_files/1579509185_medyczna-wokanda-nr-9-2017-r.pdf

2018

1. Freedom of Religion as European Value, in: From human rights to essential rights, eds. M. Sitek, L. Tafaro, M. Indellicato, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józrfów 2018, ISBN 978-886629-015-5; 978-83-62753-94-9, p. 65-74.

2. External Activities Undertaken by the EU in the Defence and Security Domain, "Teka Komisji Prawniczej", Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, T. XI, Lublin 2018, nr 1, ISSN 1899-7694, s. 291-300, [11 pkt], http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw11_2018.html

2019

1. The Right of Conscientious Objection in a Democracy in Light of Polish Legal Solutions, Annali del Dipartimento Jonico, Anno VI, 2018, ISBN-978-88-9428-103-3, p. 223-237, https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/gli-annali/annali-2008/Annali2018_15_Orzeszyna.pdf

2. K. Orzeszyna, [współautorzy M. Skwarzyński, R. Tabaszewski], Katedra Praw Człowieka, [w:] K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, (red.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 257-264, ISBN 978-83-8061-713-1, ss. 528;

3. Prawo dziecka do wychowania przez ojca i matkę, "Teka Komisji Prawniczej", Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, T. XII, Lublin 2019, nr 2, ISSN 1899-7694, s. 267-273, [100 pkt], http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw12_2/Orzeszyna.pdf

2020

1. K. Orzeszyna, Godność jako źródło praw człowieka, [w:] Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2020, ss. 355, ISBN 978-83-8198-561-1, s. 20-30;

2. K. Orzeszyna, Regionalne systemy ochrony praw człowieka, [w:] Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2020, ss. 355, ISBN 978-83-8198-561-1, s. 91-109;

3. K. Orzeszyna, Organy i środki ochrony praw człowieka w systemach regionalnych, [w:] Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2020, ss. 355, ISBN 978-83-8198-561-1, s. 166-174;

4. K. Orzeszyna, Międzynarodowe prawo humanitarne, [w:] Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2020, ss. 355, ISBN 978-83-8198-561-1, s. 229-242;

5. K. Orzeszyna, Prawo człowieka do małżeństwa i założenia rodziny, [w:] Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2020, ss. 355, ISBN 978-83-8198-561-1, s. 286-292;

6. K. Orzeszyna, Zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania, [w:] Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2020, ss. 355, ISBN 978-83-8198-561-1, s. 331-343;

6. K. Orzeszyna, Prawa człowieka i prawo międzynarodowe publiczne, [w:] Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2020, ss. 355, ISBN 978-83-8198-561-1, s. 17-19.

7.The Right to a Natural and Dignified Death,Studia Iuridica Lublinensia, Vol 29, No 4 (2020), s. 221-232, [70 pkt; scopus; web of science], https://journals.umcs.pl/sil/article/view/10832

2021

1. K. Orzeszyna, Universalism of Human Rights: Notion of Global Consensus or Regional Idea, Review of European and Comparative Law, Volume XLVI YEAR 2021, Issue 3, pp. 165–176 [70 pkt; web of science] DOI: https://doi.org/10.31743/recl.12428 https://czasopisma.kul.pl/recl/article/view/12428/11542; https://czasopisma.kul.pl/index.php/recl/article/view/12428/11542

2.Krzysztof Orzeszyna & Robert Tabaszewski, The Legal Aspects of Activities Taken by Local Authorities to Promote Sustainable Development Goals: Between Global and Regional Regulations in Poland, LEX LOCALIS - JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, Vol. 19, No. 4, pp. 1043 - 1063, October 2021 [100 pkt; scopus; web of science],  https://doi.org/10.4335/19.3.1043-1063(2021)

2022

1. Józef Florczak (1887-1943), [w:] Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, I. Leraczyk, J. Misztal-Konecka, W. Sz. Staszewski, Wyd. drugie poprawione i uzupełnione, Lublin 2021, ISBN 978-83-8061-996-8, s. 63-70;

2. K. Orzeszyna, Prawa człowieka i prawo międzynarodowe publiczne, [w:] Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, wyd. 2, Warszawa 2022, ss. 423, ISBN 978-83-8291-101-5, s. 19-23.

3. K. Orzeszyna, Godność jako źródło praw człowieka, [w:] Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, wyd. 2, Warszawa 2022, ss. 423, ISBN 978-83-8291-101-5, s. 24-35;

4. K. Orzeszyna, Regionalne systemy ochrony praw człowieka, [w:] Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, wyd. 2, Warszawa 2022, ss. 423, ISBN 978-83-8291-101-5, s. 101-113;

5. K. Orzeszyna, Organy i środki ochrony praw człowieka w systemach regionalnych, [w:] Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, wyd. 2, Warszawa 2022, ss. 423, ISBN 978-83-8291-101-5, s. 184-193;

6. K. Orzeszyna, Międzynarodowe prawo humanitarne, [w:] Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, wyd. 2, Warszawa 2022, ss. 423, ISBN 978-83-8291-101-5, s. 275-291;

7. K. Orzeszyna, Prawo człowieka do małżeństwa i założenia rodziny, [w:] Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, wyd. 2, Warszawa 2022, ss. 423, ISBN 978-83-8291-101-5, s. 342-348;

8. K. Orzeszyna, Zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania, [w:] Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, wyd. C.H.Beck, wyd. 2, Warszawa 2022, ss. 423, ISBN 978-83-8291-101-5, s. 391-403;

9. K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski, Odpowiedzialność za zbrodnie wojenne, przeciwko ludzkości i ludobójstwo, „Edukacja Prawnicza” ISSN 1231-0336, 2022, nr 1(181), s. 14-16, https://www.edukacjaprawnicza.pl/download/Edukacja-Prawnicza-1182-2022-2023.pdf

 

2023

1. ;

2.

2024

1.

 

D. Artykuły Encyklopedyczne:

2005

1.Kanonizacja i Beatyfikacja, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Red. B. Hołyst, Wydanie 2, Warszawa 2005, s. 298, ISBN 83-87611-73-5;

2.Konklawe, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Red. B. Hołyst, Wydanie 2, Warszawa 2005, s. 352, ISBN 83-87611-73-5;

3.Kuria diecezjalna, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Red. B. Hołyst, Wydanie 2, Warszawa 2005, s. 393, ISBN 83-87611-73-5;

4.Orzeczenie nieważności małżeństwa kanonicznego, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Red. B. Hołyst, Wydanie 2, Warszawa 2005, s. 585, ISBN 83-87611-73-5;

5.Szkolnictwo kościelne, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Red. B. Hołyst, Wydanie 2, Warszawa 2005, s. 1011, ISBN 83-87611-73-5;

6.Wikariusz biskupi, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Red. B. Hołyst, Wydanie 2, Warszawa 2005, s. 1147, ISBN 83-87611-73-5;

7.Wikariusz generalny, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Red. B. Hołyst, Wydanie 2, Warszawa 2005, s. 1147, ISBN 83-87611-73-5.

2006

1.Organizacje kościelne, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 583-584, ISBN 83-7306-293-9;

2.Urząd kościelny, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 882-883, ISBN 83-7306-293-9;

3.Wikariusz biskupi, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 893-894, ISBN 83-7306-293-9;

4.Wikariusz generalny, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 894-895, ISBN 83-7306-293-9;

5.Wikariusz parafialny, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 895-896, ISBN 83-7306-293-9;

6.Wikariusz sądowy, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 896-897, ISBN 83-7306-293-9.

 

2008

1.Mieszane sprawy, Encyklopedia Katolicka (EK), t. XII, red. E. Ziemann, Lublin 2008, kol. 912-913, ISBN 83-86668-00-8; ISBN 978-83-7306-390-7 (t. XII).

 

2009

1.Monizm religijno-polityczny; EK, t. XIII, red. E. Gigilewicz, Lublin 2009, kol. 148-149, ISBN 978-83-86668-00-8; ISBN 978-83-7306-443-0;

2.Monizm ideologiczno-polityczny, EK, t. XIII, red. E. Gigilewicz, Lublin 2009, kol. 149, ISBN 978-83-86668-00-8; ISBN 978-83-7306-443-0;

3.Neutralność wyznaniowa, EK, t. XIII, red. E. Gigilewicz, Lublin 2009, kol. 965-966, ISBN 978-83-86668-00-8; ISBN 978-83-7306-443-0.

2012

1. Ochrona prawna praw człowieka; EK, t. XVI, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, kol. 289-292, ISBN 978-83-86668-00-8; ISBN 978-83-7306-551-2;

2. Ochrona prawna wolności sumienia i religii; EK, t. XVI, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, kol. 292-293, ISBN 978-83-86668-00-8; ISBN 978-83-7306-551-2.

 

2014

1. Wolność, 3. Aspekt prawny; EK, t. XX, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014, kol. 895-896, ISBN 978-83-86668-00-7; ISBN 978-83-7306-654-0.

2018

1. Florczak Józef; Encyklopedia100-lecia KUL, Tom I, red. E. Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, kol. 230-231, ISBN 978-83-8061-610-3; ISBN 978-83-8061-611-3 (Tom I).

2019

 

1. Monizm religijno-polityczny; Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2019, kol. 1768-1770, ISBN 978-83-948764-7-0; ISBN 978-83-8101-301-7;

2. Monizm ideologiczno-polityczny, Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2019, kol. 1767-1768, ISBN 978-83-948764-7-0; ISBN 978-83-8101-301-7;

3. Neutralność wyznaniowa, Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2019, kol. 1791-1793, ISBN 978-83-948764-7-0; ISBN 978-83-8101-301-7.

 

E. Sprawozdania:

1.Sprawozdanie z sympozjum nt. „Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego", RNP, 6(1996), s. 147-151, ISSN 1507-7896;
2.Ocena projektu Konstytucji RP, Tygodnik Niedziela z 21 stycznia 1996, s. 3 i 9;
3.Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie", RNP, 10(2000), s. 249-254, ISSN 1507-7896;
4.Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji nt.: „Struktury terytorialne i personalne w Kościele. Zasady wzajemnej autonomii i współpracy", RNP, 12(2002), z. 2, prawo kanoniczne, s. 183-189, ISSN 1507-7896;
5.Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „Struktury kolegialne w Kościele partykularnym", RNP, 13(2003), z. 2, prawo kanoniczne, s. 257-260, ISSN 1507-7896;
6.Międzynarodowa Konferencja: „Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej", RNP, 14(2004), z. 2, prawo kanoniczne, s. 245-248, ISSN 1507-7896;
7.IV Międzynarodowa Konferencja: „Religia i wolność religijna w państwach Europy środkowowschodniej w perspektywie integracji europejskiej", RNP, 14(2004), z. 2, prawo kanoniczne, s. 249-252, ISSN 1507-7896;

F. Recenzje/Noty bibliograficzne

F/1. Recenzje Książek

1.Artur Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980. Studium historyczno-prawne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, ss. 432, RNP, 15(2005), nr 1, s. 491-493, ISSN 1507-7896;

2.C. Haguenau-Moizard, États et religions en Europe, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble 2000, ss.150, Prawo-Administracja-Kościół, 2002, nr 1(9), s. 253-255;
3.Church Autonomy. A Comparative Survey, ed. Gerhard Robbers, Peter Lang, Frankfurt am Main 2001, p. 716, RNP, 14(2004), z. 2, prawo kanoniczne, s. 255-257, ISSN 1507-7896;
4.D. Le Tourneau, L´Eglise et L´Etat en France, Paris 2000, ss. 128, Presses Universitaires de France, RNP, 12(2002), z. 2, prawo kanoniczne, s. 206-207, ISSN 1507-7896;
5.Dieu a-t-il sa place en Europe? Actes du colloque Liberté politique et liberté religieuse dans le traité fondateur de l'Europe réunifiée. 3 avril 2003 Bruxelles-Parlement Européen, Ed. F.X. de Guibert, Paris 2003, ss. 228, RNP, 15(2005), nr 2, s. 356-358, ISSN 1507-7896;
6.Ernest-Wolfgang Böckenförde, Państwo prawa w jednoczącej się Europie, przekład z niemieckiego P. Kaczorowski, redakcja naukowa Z. Stawrowski, Warszawa 2000, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, RNP, 13(2003), z. 2, prawo kanoniczne, s. 274-276, ISSN 1507-7896;
7.Franciszek Janusz Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, RNP, 13(2003), z. 2, prawo kanoniczne, 279-280, ISSN 1507-7896;
8.J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 20002, ss. 408, RNP, 12(2002), z. 1, prawo, s. 315-316, ISSN 1507-7896;
9.J. T. Martín De Agar, Raccolta di concordati 1950-1999, RNP, 13(2003), z. 1, prawo, s. 237-238, ISSN 1507-7896;
10.Krzysztof Warchałowski, Prawo do wolności myśli sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, ss. 411, RNP, 15(2005), nr 1, s. 484-485, ISSN 1507-7896;
11.Le statut des confessions religieuses des états candidats à l'Union européenne. Actes du colloque Université Robert Schuman-CNRS, Strasbourg 17-18 novembre 2000, dir. F. Messner, Giuffrè Editore, Milano 2002, p. 276, RNP, 14(2004), z. 2, prawo kanoniczne, s. 265-266, ISSN 1507-7896;
12.Michał Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza 2004, ss. 221, RNP, 15(2005), nr 2, s. 358-359, ISSN 1507-7896;
13.New Commentary on the Code of Canon Law. Commissioned by The Canon Law Society of America, red. P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green, Paulist Press, New York, N. Y./Mahwah, N.J. 20002, ss. 1952, RNP, 13(2003), z. 2, prawo kanoniczne, s. 268-269, ISSN 1507-7896;
14.Traité de droit français des religions, Dir. F. Messner, P.H. Prélot, J.M. Woehrling, I. Riassetto, Paris 2003, ss. 1317, RNP, 15(2005), nr 2, s. 355-356, ISSN 1507-7896;
15. A. Wiśniewski, Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Gdańsk: Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2008, ss. 482, RNP 20(2010), nr 1, 243-245, ISSN 1507-7896;

16.B. Gronowska, Europejski Trybunał Praw Człowieka. W poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki, Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora" 2011, ss. 374, RNP 23(2013), nr 1, s. 155-157, ISSN 1507-7896;

17. Ks. Kard. Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, ss. 400, [w:] Veritati et Caritati, tom II Kościół i religie niechrześcijańskie, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, Częstochowa 2014, ISSN 2354-0311; ISBN 978-83-64487-00-2, s. 531-536.

F/2. Recenzje wydawnicze

1. M. Karpiuk, Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013, ss. 515, ISBN 978-83-7523-247-9, Sygn. AON 6139/13;

2. Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Warszawa 2013, ss. 267, ISBN 978-83-7702-556-7; ISBN 978-83-928722-4-5;

3. Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, W. Kitler, Warszawa 2014, ss. 328, ISBN 978-83-7520-164-2;

4. "Białostockie Studia Prawnicze", Białystok 2013, z. 14, ss. 329, ISSN 1689-7404;

5.War and Peace. Philosophical, Political and Legal Aspects. Volume I War and Peace Cultural Conditionings, eds A. Breczko, F. Lempa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013, ss. 176, ISBN 978-83-62813-58-2;

6. War and Peace. Philosophical, Political and Legal Aspects. Volume II War and Peace Legal Conditionins, eds A. Breczko, F. Lempa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013, ss. 148, ISBN 978-83-62813-59-9;

7. Przestrzenie badawcze młodych naukowców. Inspiracje, Innowacje, Wdrożenia, red. R. Tabaszewski, K. Sawicki, A. Błachut, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 179, ISBN 978-83-8061-206-8;

8. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 383, ISBN 978-83-8061-236-5;

9. A. Wiśniewski, The European Court of Human Rights. Between Judicial Activism and Passivism, Gdańsk University Press, Gdańsk 2016, ss.217, ISBN 978-83-7865-478-0;

10. M. Karpiuk, K. Prokop, P. Sobczyk, Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny,  Wydawnictwo Unitas, Siedlce 2017, ISBN 978-83-65414-71-7;

11. P. Sadowski, Wspólny Europejski System Azylowy - historia, stan obecny  i perspektywy rozwoju, Wyd. Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2019, ISBN 978-83-231-4305-5;

12. Kompendium doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. M. Hypiak, M. Lewandowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021, ss. 288, ISBN 978-83-8061-929-6;

13. A. Wiśniewski, The interpretation of the European Convention of Human Rights. Selected Problems”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, ss. 262, ISBN 978-83-8206-371-4;

14. 25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce, red. B. Gronowska, P. Sadowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 257, ISBN 978-83-231-4729-9;

 

 

F/3. Recenzje w przewodach doktorskich

1. Mgr Anna Dąbrowska, Skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Lublin 2010, ss. 355 (mps), rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod kierunkiem ks. dr. hab. Sławomira Fundowicza, prof. KUL (08.06.2011, KUL, prawo);

2. Mgr Ziemowit Bielak, Analiza prawna administracyjnej egzekucji z nieruchomości, Lublin 2011, ss. 234 (mps), rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stanisława Wrzoska (16.10.2012, KUL, prawo);

3. Magdalena Adamska-Urban, Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, Lublin 2013, ss. 226 (mps), rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Dudka, prof. KUL (08.11.2013, KUL, prawo);

4. Mgr Tomasz Kalita, Granice prawnej ochrony życia człowieka, Lublin 2013, ss. 372 (mps), rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Dudka, prof. KUL (25.03.2014, KUL, prawo);

5.Mgr Anna Katarzyna Drabarz, Zasada równości szans osób z niepełnosprawnością w systemie wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Białystok 2013, ss. 296 (mps), rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pod kierunkiem dr. hab. Macieja Perkowskiego, prof. UwB (07.04.2014, UwB, prawo);

6. Mgr Piotr Wojnicz, Działalność Stolicy Apostolskiej na rzecz migrantów w kontekście prawa Unii Europejskiej, Olsztyn 2013, ss. 312 (mps), rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, pod kierunkiem dr. hab. Floriana Lempy, prof. UWM (2014, UWM, prawo);

7. Mgr Dagmara Anna Choraś, Prawne aspekty stosowania biometrii, Gdańsk 2014, ss. 358 (mps), rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem dr. hab. Adama Wiśniewskiego, prof. UG (16.01.2015, UG, prawo);

8. Mgr Łukasz Bartłomiej Pilarz, dr n. med, Prawo międzynarodowe i krajowe wobec komercjalizacji ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich, Katowice 2018, ss. 397 (mps), rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, pod kierunkiem dr. hab. Jacka Barcika, prof. UŚ; promotorem pomocniczym była dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka (12.06.2018, UŚ, prawo);

9. Mgr Paweł Karol Hoc, Kompetencje Interpolu w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu, Warszawa 2022, ss. 318 (mps), rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, pod kierunkiem dr. hab. Karola Karskiego, prof. UW (2022, UW, nauki prawne: prawo).

 

F/4. Recenzje/opinie w przewodach habilitacyjnych

 1. P. Sobczyk, Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim, Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 441, ISBN 978-83-7545-484-0. Członek Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym. Opinia sporządzona w postępowaniu habilitacyjnym w sprawie osiągnięć i aktywności naukowej dra Pawła Sobczyka. Posiedzenie Komisji (12.03.2014 r.);

2. W. Gizicki, A Security Community. Poland and Her Visegrad Allies: the Czech Republic, Hungary and Slovakia, Lublin 2013, ss. 227, ISBN 978-83-7702-727-1. Recenzent w postępowaniu habilitacyjnym. Recenzja osiągnięć i aktywności naukowej dra Wojciecha Gizickiego sporządzona w postępowaniu habilitacyjnym (17.06.2014 r.);

3. J. Nikołajew, Wspólnotowy wymiar wolności światopoglądu i przekonań religijnych oraz jej realizacja w ukraińskim systemie prawnym. Lublin 2016, ss. 533, ISBN 978-83-65414-13-7. Recenzent w postępowaniu habilitacyjnym. Recenzja osiągnięć i aktywności naukowej dra Jerzego Nikołajewa sporządzona w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (23.11.2016 r.);

4. A. M. Kosińska, Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 484, ISBN 978-83-8061-515-1. Członek Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym. Opinia sporządzona w postępowaniu habilitacyjnym w sprawie osiągnięć i aktywności naukowej dr Anny Magdaleny Kosińskiej. Posiedzenie Komisji (18.02.2019 r.);

5. P. P. Falenta, Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2020, ss. 324, ISBN 978-83-8180-297-0. Recenzent w postępowaniu habilitacyjnym. Recenzja osiągnięć naukowych dra Pawła Piotra Falenty sporządzona w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (2.05.2022 r.).

F/6. Promotor prac doktorskich

1. Mgr Michał Skwarzyński, Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej a granice jej dziedziczenia w polskim porządku prawnym, Lublin 2011, ss. 356 (mps) (10.01.2012, KUL, prawo);

2. Mgr Paweł Sławicki, Prawo człowieka do mieszkania i jego miejsce w systemie praw człowieka, Lublin 2013, ss. 276 (mps) (29.10.2013, KUL, prawo);

3. Mgr Robert Krzysztof Tabaszewski, Prawo do zdrowia i jego miejsce w systemach ochrony praw człowieka, Lublin 2015, ss. 373 (mps) (22.09.2015, KUL, prawo);

4. Mgr Michał Szatiło, Ograniczenia prawa człowieka do wolności wyrażania opinii w reklamie, Lublin 2015, ss. 305, (mps) (03.11.2015, KUL, prawo);

5. Mgr Fabian Świder, Prawo człowieka do prywatności a koncepcje ochrony własności intelektualnej w Internecie, Lublin 2015, ss. 242, (mps) (19.04.2016, KUL, prawo);

6. Mgr Andrzej Piwowarski, Prawo człowieka do rozsądnego terminu rozpoznania sprawy a przewlekłość postępowania cywilnego, Lublin 2017, ss. 357, (mps) (17.04.2018, KUL, prawo);

7. Mgr Radosław Wiśniewski, Nazwisko w europejskim systemie ochrony praw człowieka, Lublin 2018, ss. 426, (mps) (25.02.2019, KUL, prawo);

8. Mgr Radosław Kostrubiec, Dopuszczalne ograniczenia prawa do swobodnego, pokojowego zgromadzania się w systemie praw człowieka, Lublin 2020, ss. 335, (mps) (28.09.2020, KUL, prawo); (promotor pomocniczy: dr Michał Skwarzyński)

 

F/7. Członek w Komisjach do przeprowadzenia przewodów habilitacyjnych

1. P. Sobczyk, Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim, Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 441, ISBN 978-83-7545-484-0. Członek Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym. Posiedzenie Komisji (12.03.2014 r.);

2.

A. M. Kosińska, Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 484, ISBN 978-83-8061-515-1. Członek Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym. Posiedzenie Komisji (18.02.2019 r.)

 

G. Konferencje Naukowe

G/1. Wygłoszony referat:

 1.Kompetencje wikariusza biskupiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Struktura i zadania kurii diecezjalnej, Warszawa-Praga, 11-12 września 2001 r.;
2.Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 19 czerwca 2006 r.

3. Les relations entre l’Église et l‘État en Pologne, ”Églises locale, société et État russes : Territoire canonique et pluralisme religieux”, org. Centre « Droit et sociétés religieuses » (Université Paris Sud XI et Institut Catholique de Paris), Patriarcat de Moscou (Départament des relations extérieures), Université MGIMO (Institut pour les Relations Internationales de Moscou), Moscou, 30 novembre – 3 décembre 2007.

3. Studia kanonistyczne we Francji, II Dni Kanonistów Kościół i Europa - wspólna droga, Lublin, 4-5 marca 2009 r.

4. Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, 22 maja 2009 r.

5. Stosunki państwo - Kościół w wybranych państwach Europy zachodniej, Sympozjum Naukowe nt.: Poszanowanie wolności sumienia i wyznania w życiu publicznym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Olsztyn, 3.06.2009;

6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów nt: "Zagadnienia Międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła", organizator: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Częstochowa, 08-09.09.2009. Tłumaczenie wystąpienia Prof. J.-P. Durand podczas panelu "Communicatio in sacris w prawie i praktykach Kościołów partykularnych w krajach europejskich (z uwzględnieniem Francji);

7. Religia w społeczeństwie obywatelskim, (Panel): Kościół i państwo w społeczeństwie pluralistycznym. I Ogólnopolski Kongres Politologii nt: "Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie", organizator: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 22-24.09.2009;

8.Administracja w świetle standardów praw człowieka (31.05.2012), Konferencja Naukowa nt: Sprawność a legalność administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 29-31 maja 2012;

9.Ius contra bellum: la terza generazione dei diritti dell'uomo (12.10.2012), Convegno Internazionale: Etica della Pace e Guerra Giusta?, Universita degli Studi A. Moro di Bari, Bari, 12 października 2012 ;

10. Godność człowieka źródłem czy podstawą jego praw (16.11.2012), II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wykłady mistrzów, Lublin, 16-18 listopada 2012;

11. Prawo do rzetelnego procesu w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (21.05.2013), Międzynarodowa Konferencja: "Zasady procesu cywilnego", Università degli studi di Bari Aldo Moro i Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Warszawa 21.05.2013;

12. Prawo człowieka do mieszkania w uniwersalnym i regionalnym systemie ochrony (6.06.2013), Konferencja nt: Prawa społeczne człowieka w multicentrycznym systemie prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 06.06.2013;

13. Wpływ praw podstawowych na kształtowanie wartości UE (11.06.2013), Międzynarodowa Konferencja nt: Prawa podstawowe. Etyka i prawo, Università degli studi di Bari Aldo Moro i Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Warszawa 11.06.2013;

14. Bezpieczeństwo publiczne a ograniczenia praw człowieka w stanach nadzwyczajnych (12.12.2013), Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: Katedra Prawa Karnego, Wydział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Lublin KUL 12.12.2013;

15. Reakcja organów ochrony praw człowieka na kryzys ukraińsko - krymskiego (7.04.2014). Konferencja nt. Kryzys ukraińsko - krymski - prawo i praktyka, Uniwersytet w Białymstoku: Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 7.04.2014;

16.L'Europe depuis le conflit Ukraine et Russie: perspective polonaise (5.03.2015). Konferencja międzynarodowa nt: "Être Europe depuis le conflit Ukraine et Russie", organizator: Agence Internationale Diplomatie et Opinion Publique (AIDOP) et Centre d'Études Institutionnelles dominicaines du Saulchoir(CES), co-direction, Paris, 5-6.03.2015;

17. Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kwestii wolności słowa i wolności wyznania (04.05.2015), Polska Akademia Nauk Odział w Lublinie, Lublin 4.05.2015.

18. Istota instytucji małżeństwa w systemie praw człowieka (08.05.2015), II Konferencja Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego: "Prawnomiędzynarodowa ochrona rodziny", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego, Olsztyn 7-8.05.2015;

19. Suwerenność państwa w procesie integracji europejskiej (23.05.2015), Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Suwerenność państwa - doświadczenia współczesności", Uczelnia Łazarskiego, Katedra Historii Prawa i Prawa Rzymskiego, Warszawa 23.05.2015;

20. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa za naruszenia praw człowieka (03.06.2016), Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Unormowanie odpowiedzialności w systemach prawnych. Normative sulla Responsibilità nei Sistemi Giuridici", Università degli studi di Bari Aldo Moro i Uczelnia Łazarskiego, Katedra Prawa Rzymskiego, Logiki oraz Teorii i Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Lazarskiego, Warszawa 03.06.2016;

21. Garanzie di rispetto dei diritti dell'individuo nell'ordinamento giuridico nel contesto del diritto all'obiezione di coscienza (14.06.2016), Il convegno internazionale: "Diritti umani, bisogni fondamentali e giustizia sociale, Dipartimento Jonico Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo Società, Ambiente, Culture, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Bari 14.06.2016;

22. Rapporti tra il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani nei conflitti armati (14.02.2017), Convegno Internazionale: Etica della Pace e Guerra Giusta?, Universita degli Studi A. Moro di Bari, Bari, 14. 02. 2017;

23. Działania zewnętrzne Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa i obrony (21.04.2017), Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w przebudowie, Wydział Prawa i Administracji UŚ, Katowice 20-21.04.2017;

24. Uchodźca jako szczególnie chroniony podmiot praw człowieka (19.05.2017), Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego, Katedra Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin-Międzyzdoje, 17-19.05.2017;

25. Normative Concept of Dignity in Human Rights Law (31.05.2017), 1st European Forum on Human Rights and Humanitarian Law. International Conference: Human Rights and New Technologies, Department of Human Rights in collaboration with University of Bari Aldo Moro, The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin 31.05.2017;

26. Klauzula sumienia - dwugłos w dyskusji (8 września 2017), Prawo medyczne w obliczu zmian, Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznego SWPS i Naczelna Izba Lekarska, Warszawa 8.09.2017;

27. Standard do tutela dei diritti dell'uomo nella lotta al terrorismo (04.10.2017), Convegno Internazionale: Tutele soggettive e diritti fondamentali della persona, Universita degli Studi A. Moro di Bari, Bari, 03. 10. 2017;

28. Concetto di rifugiato come un soggetto particolarmente protetto dei diritti umani (04.10.2017), Convegno Internazionale: Tutela della persona, emigrazione e diritto alla cittadinanza, Universita degli Studi A. Moro di Bari in collaborazione con l'Instituto Comprensivo "Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto" di Grumo Appula e Binetto, Grumo Appula, 04. 10. 2017

29. Suwerenność jako wartość w prawie międzynarodowym (12.10.2017), Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, International Law Association, Warszawa 12-13.10.2017;

30. La libertà religiosa come valore europeo (01.06.2018), IV Conferenza Internazionale sui Diritti Umani "Dai diritti ai diritti essenziali", Universita degli Studi A. Moro di Bari, Universita Euroregionale di Józefów "Alcide De Gasperi",  Bari, 01. 06. 2018;

31. Concezione normativa della sovranità statale nel processo di globalizzazione (12.10.2018), Coferenca Scientifica Polacco-Italiana: Libertà, solidarietà, Sovrenità. Aspetti Giuridici, Étici e Sociali. Nel centesimo anniversario di riconquistare l'indipendenza della Polonia, Uczelnia Lazarskiego e Università degli studi di Bari Aldo Moro, Warszawa 12.10.2018;

32. La Concezione dell'Europa di Giovanni Paolo II, (8.11.2018), Convegno Internazionale: Persona e potere nell' eta' post-moderna: Rigole etiche, giuridiche e pedagogiche, Universita degli Studi A. Moro di Bari, Bari 8.11.2018;

33. The principle of a democratic state of law, (4th April 2019), 2end European Forum on Human Rights and Humanitarian Law. International Conference: Current challenges of Democracy and Rule of Law in Europe, The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin 4th April 2019;

34. Prawo dziecka do wychowania przez ojca i matkę (15.04.2019), Polska Akademia Nauk Odział w Lublinie, Lublin 15.04.2019;

35. Filozoficzne aspekty praw człowieka (9.05.2019), Ogólnopolska Konferencja Praw Człowieka "Tezy Równości", The European Law Students' Association, POLAND, Lublin UMCS 9.05.2019;

36. The right to natural and dignified death (15.05.2019), International Conference: Bioethical Problems in Law, Medicine and Economy, Lazarski University and Università degli studi di Bari Aldo Moro, Warsaw 15.05.2019;

37. Prawo dziecka do wychowania przez ojca i matkę (24.05.2019), III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy, Polska Akademia Nauk Odział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Lublin KUL 24-25.05.2019;

38. Cannabis versus Public Health in the case law of Polish Constitutional Tribunal, (29.05.2019), 3rd European Forum on Human Rights and Humanitarian Law. International Conference: Public Health and Human Rights Law: Challenges and Priorities in International and Domestic Safety Regulations, Department of Human Rights, The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin 29th May 2019;

39. The role of media pluralism in the light of international standards (03.06.2019), V International Conference on Human Rights: Communication, Mass Media and Human Rights, Universita degli Studi A. Moro di Bari, Universita Euroregionale di Józefów "Alcide De Gasperi",  Józefów, 3 June 2019;

40. Promoting the dignity of persons and peoples during COVID-19,  4th European Forum on Human Rights and Humanitarian Law. International Conference: Time for individual, national and global solidarity: Domestic and international human rights norms and COVID-19, London - Lublin, 15th April 2021, Public Health and Human Rights Law, Department of Human Rights, The John Paul II Catholic University of Lublin, Online Conference on MS Teams.

41. Relacja międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa praw człowieka (11.05.2023), VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec agresji Rosji na Ukrainę: Polska - Słowacja - Ukraina - Niemcy, Polska Akademia Nauk Odzział w Lublinie, Lublin, 11-12. 05. 2023

42.

 

G/2. Głos w dyskusji

1. Krzysztof Orzeszyna, Dyskusja, [w:] Polskie prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), red. A. Mezglewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 70;
2.Krzysztof Orzeszyna, Dyskusja, [w:] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 113;

3. Krzysztof Orzeszyna, Dyskusja, Międzynarodowa Konferencja nt.: Nous pourrons nourrir le monde en 2050, Agence Internationale Diplomatie et Opinion Publique, Paris 03.12.2013;

4. Krzysztof Orzeszyna, Dyskusja, II Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka nt.: Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne, Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL oraz Katedra Teorii i Filozofii Prawa UMCS, Lublin (6.05.2014);

5. Krzysztof Orzeszyna, Głosy z sali, [w:] Dziedziniec Dialogu 2013/2015/2017, red. A. Seniuk, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2019, ISBN 978-83-60853-66-5, Instytut Papieża Jana Pawła II, ISBN 978-83-65198-53-2, s. 392-394 i 396-397.

 

G/3. Uczestnictwo w Konferencjach

1. La notion d’ ”Églises nationales” au Royaume-Uni, org. Université de Cardiff et Centre « Droit et sociétés religieuses » (Université Paris Sud XI et Institut Catholique de Paris), Cardiff, 13-14 Septembre 2001.

2. 13. Leutherheider Forum, org. Adalbert – Stiftung – Krefeld in Zusammenarbeit mit des Bischoflichen Akademie, Aachen, 16.-19. Dezember 2001.

3. La notion d’ ”Églises nationales” en Grèce, org. Aristotle University of Thessaloniki et Centre « Droit et sociétés religieuses » (Université Paris Sud XI et Institut Catholique de Paris), Thessaloniki, 8-10 Novembre 2002.

4. Staat und Kultur sowie religion in der Europäischen Union, org. Europäische Rechtsakademie, Trier, 18-19 September 2006.

5. IV Warszawsko-Toruńsko Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na systemy ochrony praw człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (8-9.12.2011);

6. VI Seminarium Warszawskie pt Stosowanie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w Krajowym porządku prawnym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Krajową Radą Sądownictwa, Warszawa (19.10. 2012)

7. VI Warszawsko-Toruńsko Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. Globalne problemy ochrony praw człowieka, Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (28-29.11.2013). 

8. Ogólnopolska konferencja naukowa: Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego 3-4.04.2014 r.;

9. Konferencja nt. Kryzys ukraińsko - krymski - prawo i praktyka, Uniwersytet w Białymstoku: Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 7.04.2014;

10. Konferencja polsko-francuska pt.: "Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez sądy (L'application judiciaire de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne", Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy, Łódź, 15.05.2015;

11. Séance académique en l'honneur du Professeur Jean-Paul Durand et Jean-Jacques Boyer, Institut Catholique de Paris, Paryż, 11.09.2015;

12. Konferencja: Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Referat ds. Rozwoju Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Departament Polityki Europejskiej, Warszawa 25.09.2015;

13. Conférence d'actualité inaugurale, Univerytet Pantheon-Assas, Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire, Paris, 6.10.2015;

14. Colloque "Sommes-nous en guerre aujourd'hui", IHEDN i AIDOP, Ecole militaire, Paryż, 07.10.2015;

15. Dziedziniec Dialogu 2015, Państwo wyznaniowe, państwo antywyznaniowe , wierzący w państwie świeckim, Archidiecezja Warszawska, Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucja Kultury m.st. Warszawy, Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP, 08.10.2015;

16. Konferencja "Dysfunkcje polskiego prawa - jak poprawić system środków prawnych w Polsce", IX Seminarium Warszawskie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Lublin 16.10.2015;

17. Prawa człowieka w dobie konfliktu zbrojnego, Naczelna Rada Adwokacka, Komisja Praw Człowieka przy NRA, Warszawa, 21.11.2015;

18. Zjazd katedr i zakładów prawa międzynarodowego publicznego. Ius cogens - soft law, dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ, Kraków 19-20.05.2016;

19. Konferencja "Pozytywne i negatywne obowiązki państwa wobec osób pozbawionych wolności - aktualne wyzwania polskiego systemu penitencjarnego", X Seminarium Warszawskie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służba Więzienna, Centrum Konferencyjne Wojska Polskiego, Warszawa,14.10.2016;

20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polska nauka prawa międzynarodowego - dziedzictwo przeszłości i wyzwania współczesności połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego, Katedra Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji UMCS i Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Amerykańskiego, Lublin, UMCS i KUL, 8-10.05.2019.

G/4. Opinie prawne/ekspertyzy

 

1. Ekspertyza w sprawie rejestracji wspólnot religijnych względnie innej formy wprowadzania tych podmiotów do obrotu prawnego w wybranych państwach Unii Europejskiej poza Polską (wykonana przez ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2016, t. 6, s. 203-277; [K. Orzeszyna, Francja, s. 224-226].

 

 

 

 

 

Autor: Krzysztof Orzeszyna
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2023, godz. 08:37 - Krzysztof Orzeszyna