Dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

  

 

Studia polonistyczne w KUL w latach 1993-1998, ukończone na podstawie pracy magisterskiej Zagadnienie synonimii przysłów, napisanej po kierunkiem prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego. W roku akademickim 1997/1998 studentka wykonująca czynności asystenta-stażysty w Katedrze Języka Polskiego, natomiast od października 1998 r. -asystent w tejże Katedrze.

W latach 1999-2001 studia podyplomowe w zakresie Logopedii Korekcyjnej w UMCS. W październiku 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej Perswazja w prozie retorycznej Jana Śniadeckiego

Jeszcze w czasie studiów rozpoczęła współpracę ze Szkołą Języka Polskiego i Kultury Polskiej KUL jako lektor języka polskiego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Naukowego KUL oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Główne zainteresowania: językoznawstwo diachroniczne, stylistyka,  komunikacja językowa,  polszczyzna internetowa.

 

 

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2008, godz. 14:31 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn